понеделник, 25 юли 2011 г.

Екоминистерството прикрива разширение без ОВОС на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан

От Национално движение „Екогласност” са изпратили сигнал до Инспектората при Министерството на околната среда и водите и до Министър-председателя, в който изнасят данни за строеж на нов обект “Гореща камера” в Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци(ПХРАО) – с. Нови хан, разположено в Голямото Софийско поле. Строежът е извършен без предписаната от МОСВ Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС).
От своя кореспонденция с Дирекция Национален строителен контрол(ДНСК), от гражданската организация са се информирали за порочен пропуск от Главния архитект на Община Елин Пелин с издаването на Разрешение № 85/13.06.2006 г. за строеж “Гореща камера” в ПХРАО - Нови хан. Издаденото разрешение не е било съобразено с незавършената по това време течаща процедура по ОВОС, което представлява нарушение от Главния архитект на Община Елин Пелин на чл. 118 от Закона за.опазване на околната среда - ал. 1: “Комплексното разрешително по чл. 117 е задължително за издаване на разрешение за строеж” и ал. 2: “Изключение по ал. 1 се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а”.
На база горния порочен пропуск, Държавната приемателна комисия (ДПК) е съставила на 27.04.2011 г. Протокол за установяване на годността за ползване на въпросния строеж, като този протокол е с предложение Началникът на ДНСК да издаде окончателното разрешение за ползване на изградения строеж.

НД „Екогласност” напомня, че за този обект е била назначена на 11.03.2005 г. процедура по ОВОС, доказателство за което е изготвеният доклад по ОВОС с включена в него оценка и на обекта “Гореща камера”, но този доклад Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”(ДП “РАО”) не можа да го защити пред засегнатата общественост, инициира прекратяване на процедурата по ОВОС през 2009 г. и държавната фирма е решила да извърши строежа незаконно, а сега крие истината пред ДПК и ДНСК.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД “Екогласност”, заявява: “За най-голямо наше съжаление, с изпратения до нас писмен отговор изх. № 05-08-2617/06.06.2011 г., подписан от зам.-министър Евдокия Манева, екоминистерството също скрива истината, като се прави опит за завоалиране на горепосочените неопровержими факти, явно видими от Решение № ОВОС-844-П от 11.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване ОВОС на “Гореща камера” и на още три обекта от ПХРАО-Нови хан.”

Национално движение „Екогласност” настоява Инспекторатът при МОСВ да извърши проверка на изнесените обстоятелства и да санкционира виновните длъжностни лица за извършеното строителство без ОВОС за този обект, който носи опасен риск за ядрената безопасност на населението не само в град София и България, но и с непредвидими замърсявания в трансграничен контекст.

понеделник, 18 юли 2011 г.

Българските власти прикриват екогеноцид над гр. Гълъбово, в това число спонсор на МВР

Изх. № 07-18/18.07.2011


ЗОВ ЗА ПОМОЩ


До г-н Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия
Брюксел
( На Ваши писма ENV.2/LP/mf/D(2008)5721 от 04.04.2008, ENV A.2/LP/mf/D(2008) 8790 от 28.05.2008 и ENV A.2/LP/mf/ARES(2009) 33900 от 27.02.2009 относно процедура за замърсяванията в община Гълъбово № 2008 / 4288 )

До г-н Борис Велчев
Главен прокурор на Република България
София
( на Ваш № 10285 / 2007 г. )


Относно: Българските власти прикриват екогеноцид над гр. Гълъбово, в това число спонсор на МВР


Уважаеми господин Барозу,
Уважаеми господин Велчев,

Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” искат да привлекат Вашето внимание върху един жизнено важен въпрос, касаещ системно и дългогодишно увреждане здравето на значително голяма група хора от България. По този въпрос ние Ви бяхме уведомили с наше писмо от 01.04.2007 г. Европейската комисия откри процедура за нарушение № 2008/4288, а Прокуратурата назначи предварително производство. След като НД “Екогласност” обжалва двете Постановления с отказ за образуване на досъдебно производство - на Окръжна прокуратура–Стара Загора от 03.12.2007 г. и на Апелативна прокуратура–Пловдив от 14.01.2008 г., Върховна касационна прокуратура се разпореди на 22.02.2008 г. за образуване на наказателно производство.

За най-голямо съжаление, заместник-окръжният прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора е постановил на 31.05.2011 г.: “СПИРАМ наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ-116 от 2008 г. по описа на Областна дирекция на МВР-гр. Стара Загора, поради неразкриване извършителя на престъплението, до отпадане на основанията за спиране. Препис от постановлението ведно с материалите по досъдебното производство да се изпратят на разследващия орган, с оглед организиране последващите издирвателни мероприятия, за установяване извършителя на престъплението.”
Постановлението е по прокурорска преписка, вх. № 10285 от 2007 г. по описа на Върховна касационна прокуратура и вх. № 2075 от 2007 г. по описа на ОП-Стара Загора, за: “Досъдебно производство за установяване кои длъжностни лица от “Брикел” ЕАД – гр. Гълъбово, “Енел Оперейшънс България” АД – с. Медникарово, община Гълъбово и ТЕЦ “Марица-Изток 2” – с. Ковачево, общ. Раднево, са нарушили или неизпълнили служебните си задължения по въвеждането в експлоатация и режим на работа на сероочистващи и пречиствателни инсталации на посочените дружества, с цел да набавят облага чрез икономии на средства на въпросните дружества, като от това могата да настъпят немаловажни вредни последици за околната среда – престъпление по чл. 282,, ал. 1 от Наказателния кодекс.”
Днес Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” задават въпрос – дали тази неспособност на МВР да назове престъпниците срещу здравето на хората не е свързана с разкритото наскоро(досега било служебна тайна) богато спонсорство на МВР от фирми, разследвани за престъпления, в това число и политическият олигарх Христо Ковачки с неговата замърсяваща фирма “Брикел” ЕАД – гр. Гълъбово, за която министри от кабинета на премиера Бойко Борисов публично безсрамно лобират и Министерският съвет й даваше неоправдани бонуси за продължаване на замърсяването на околната среда и увреждането здравето на населението.

Това досъдебно производство бе започнато след тревожния сигнал - зов за помощ от 01.04.2007 г., на Национално движение „Екогласност” до Жозе Мануел Барозу - Председател на Европейската комисия и до Борис Велчев - Главен прокурор на Република България, под надслов “България – енергиен център на Балканите или геноцид над българското население”. В своя сигнал гражданската организация се обяви против искането на Правителството на България за увеличена квота на вредните емисии от въглероден диоксид, защото се премълчава истината за неотменимо съпровождащия при тези парникови газове отделянето и на опасния за човешкото здраве серен диоксид, който трови системно и дългогодишно населението на района около градовете Стара Загора и Гълъбово. В сигнала се цитираха публикации в централния печат от м. март 2007 г.: “По данни от Системата за ранно предупреждение, източници на замърсяването в Старазагорско са емисиите от производствените мощности на „Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, „Енел Оперейшънс България" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово и ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД с. Ковачево, община Раднево. Община Гълъбово е печално известна в цяла България с постоянните обгазявания, заболяванията на населението и аномалиите, с които се раждат децата там. Проблемите на дихателната система са „запазена марка” за хората в града. Спонтанните аборти са чести, а всяко шесто момче се ражда с един тестис”.
На 22.05.2008 г. НД “Екогласност” огласиха доклад - анализ, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г. Учените са категорични, че “Установената статистически значимо по-висока честота на респираторните, бронхо-белодробните и алергичните заболявания при децата от ранна и предучилищна възраст в Гълъбово, Раднево и Казанлък, в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в тези общини и е следствие на дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух, които потенцират здравния риск сред детското население”, като те препоръчват: “необратимо и продължаващо намаляване на емисиите на замърсителите на околната среда в региона”.

Необяснимо за еколозите от Национално движение „Екогласност” и за правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, е безсилието и липсата на воля от управляващите власти в България да се защити здравето на хората, при установените факти на 31.05.2011 г. от заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора: “От заключението на експертизата е видно, че са налице съществени превишения на пределно-допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на територията, обслужвана от РИОСВ – Стара Загора. Установена е връзка между повишеното съдържание на серен диоксид в приземния атмосферен въздух и емисиите на вредни вещества от трите ТЕЦ, но изводите на експертите не са категорични.”
Позволяваме си да привлечем Вашето внимание върху неспазването на хармонизираното с евродирективите действащо българско законодателство. Ние, като граждански организации, ПИТАМЕ: - Кой правоохранителен орган трябва да установи закононарушението, че съгласно чл. 78, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, когато за повече от осем часа се превишават НДЕ(нормите за допустими емисии), фирмите трябва незабавно да прекъснат работата на инсталациите ? Също така операторите на тези инсталации заедно с Районната инспекция по околна среда и води – гр. Стара Загора, нарушават дългогодишно и чл. 78, ал. 2 от същата Наредба – в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация, при които е налице превишаване на установените норми, не може да превишава 120 часа, независимо от броя на регистрираните превишения на нормите за допустими емисии (т.е. аварии и инциденти).


Уважаеми господин Барозу,
Уважаеми господин Велчев,

НАСТОЯВАМЕ за Вашата лична спешна намеса.С уважение,

Инженер-математик Петър Пенчев
Зам-председател на Национално движение „Екогласност” и
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”