вторник, 16 февруари 2010 г.

НД „Екогласност” против пускането на ядрения реактор в столицата


Национално движение “Екогласност” изпрати жалба във Върховния административен съд, с копие до еврокомисаря по околна среда Янез Поточник, срещу решение от 05.02.2010 г. на екоминистър Нона Караджова за одобряване на инвестиционното предложение на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, за преустройство и преоборудване на ядрения реактор, намиращ се на 7-ми километър в София. Пуснат в действие на 18.09.1961 г. в слабо населените покрайнини на столицата, с Решение № 332 от 17.05. 1999 г. на Министерския съвет реакторът бе спрян, но високоактивното отработено ядрено гориво се съхраняваше до 2007 г. на площадката, отдавна заобиколена от новоизградените големи жилищни комплекси “Младост” и “Дружба”. Само две години по-късно, под натиска на олигархичното ядрено лоби в България, МС приема ново Решение № 552 от 06.07.2001 г. за реконструкция и ново пускане в действие на спрения Атомен реактор.
От НД “Екогласност” считат, че с новото си решение екоминистър Караджова от кабинета Борисов се доказва като „достоен” продължител на предшественика си по незаконосъобразност и безхаберие спрямо липсата на оценка на ядрения риск за здравето на гражданите от София. Екоминистър Чакъров от предишния кабинет Станишев, с писмо № 02-00-79/21.10.2005 г. до Комисията по енергетика към Четиридесетото Народно събрание, съобщава решението си относно процесното инвестиционно предложение на ИЯИЯЕ към БАН, че “не следва да се прилагат изискващите се процедури по реда на Глава шеста от ЗООС“, т.е. МОСВ решава да не се прави даже и преценка за необходимостта от ОВОС, в отговор на настоятелното искане за това през 2005 г. от НД “Екогласност” и група граждански екоорганизации(Група ГЕО). По този начин и двамата екоминистри отказват да възложат на експерти изготвяне на доклад по ОВОС с пълен анализ на инвестиционното предложение и със становище на Министерството на здравеопазването за хигиенно-защитните зони за здравна защита на селищната среда, а се разглежда само бегла оценка за съвместимост с природния парк “Витоша”, с което се отчита, че е извършване процедура по ОВОС. Това е опит за заблуждаване от МОСВ на обществеността и Европейската комисия, която е сезирана за случая от НД “Екогласност”.
Факт е за всички столичани, че не в планината, а непосредствено до площадката на Ядрения институт на ИЯИЯЕ вече са изградени сгради от селищната среда, за които Законът за безопасно използване на ядрената енергия е въвел строги ограничения за недопускането им в близост до ядрени съоръжения. Вече са построени до самата ограда на проектирания ядрен реактор голямо училище и много жилищни блокове, недопустимо попадащи в най-опасната “радиоактивнозащитена зона”, а тази опасна заона едва сега ще се дефинира, съгласно закона, от министъра на регионалното развитие и благоустройство, съгласувано с председателя на АЯР, за да може да се узакони площадката на бъдещото ядрено съоръжение, когато сградите са вече вътре в опасната зона! И сигурно заради този объркан парадокс за разместено във времето противозаконно действие, МОСВ сега се занимава с разглеждане въздействието върху ... планината, а бяга от оценка за равнината и населението, плътно и отвсякъде заобиколило бъдещия реактор.
Необяснимо в това решение на МОСВ по ОВОС е акцентирането само върху оценката за съвместимост със защитените зони от планината Витоша и разглеждането единствено аспектите на опазване на дивата флора и фауна в планината, както и на дивите птици, при пълното и безхаберно пренебрегване в процесното Решение на оценката за ядрената безопасност и риск за здравето и живота на най-висшия представител от биологичното разнообразие – човека, два милиона от който биологичен вид са се заселили под планината, в равното Софийско поле, в центъра на което искат да монтират радиоактивен източник.
Втренчени само в съвместимостта на ядреното съоръжение с Витоша, от МОСВ са безхаберни за защитата на селищната среда, заобиколила в последните години с плътно застрояване целия ядрен реактор - въпреки цитираните в Решението по ОВОС признания за опасности от радиоактивните замърсявания на околната среда, в т.ч. и на атмосферата:
- в т. 7 на Глава ІV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 ЗООС - за „контрол и наблюдение на течните и газообразни изхвърляния от ИРТ”;
- в т. 12 - „да продължи мониторинга за контрол на радио-активно замърсяване на компонентите на околната среда в района (въздух, валежи, води, почви, растения и др.)”;
- в т. 16 - „Да се оцени отново имисионна ситуация в района на обекта по отношение на 41Ar чрез прилагане на дисперсионен модел за разпространение на замърсяванията в атмосферния въздух”.
Опасна зона относно риск за по-малка или по-голяма радиация е и другата зона с особен статут – “наблюдаваната зона”, създавана от председателя на АЯР съгласно Чл. 106, ал. 3 от ЗБИЯЕ, която трябва да включва не само два от най-гъсто населените жилищни квартали на столицата – “Младост” и “Дружба”, но ако не се манипулират данните от АЯР, ще обхваща цялото Софийско поле. И за тази зона с особен статут, ще трябва да се извършва радиационен мониторинг на населението и околната среда, необходим за целите на радиационната защита, съгласно Чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, макар че това го няма в Решението на МОСВ, защото последното е насочено само към дивата флора и фауна в планината, и към дивите птици, но без човека.
Не е за премълчаване факта, който съществува при демонтажните и строителни работи, от неконтролирано свободно изхвърляне в атмосферата на полепналите по комина на ядреното съоръжение радиоактивни частици, след 38-годишна експлоатация.
Необоснован ще е риска за здравето на гражданите при превоза(транспортирането) на радиоактивните отпадъци през гъстонаселения жилищен район на столицата до Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци(ПХРАО) в с. Нови хан.
Неразглеждано в Решението на МОСВ е обстоятелството, че съгласно Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, приета от МС-2004 г., ПХРАО-Нови хан, което се експлоатира за радиоактивните отпадъци от БАН и други от промишлена употреба - датчици и др., трябва да се закрие, когато се изгради Национално хранилище за погребване на ниско и средно-активни РАО. Последното е в начална процедура по ОВОС и след няколко години радиоактивните отпадъци(без отработеното ядрено гориво) от бъдещия ядрен реактор в София ще се транспортират на голямо разстояние от 150 км(НХРАО е проектирано за изграждане в землищата на гр. Козлодуй и с. Хърлец), което е недопустимо според изискванията за радиационна безопасност.
Необосновано е Решението по ОВОС относно мерките срещу "изхвърляния в атмосферата на радиоактивни газове, радиоактивни аерозоли и Йод 131" - това е съществуващото при всяко ядрено съоръжение свободно изхвърляне през комина в атмосферата на радиационни отпадъци, които опасни отпадъци ще отиват безконтролно както в училищата, детските градини и жилищните блокове, разположени до самата ограда на Ядрения институт на БАН, така и неограничено по-надалеч, защото природата няма граници. Знае се, че един радиоактивен аерозол, вдишан от човека, носи заболяване от рак.
Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение “Екогласност”, напомня на българските власти за инцидент, доказващ опасна липса на прозрачност по въпросите на ядрената безопасност в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Наскоро Георги Касчиев, екс-председател на КИАЕМЦ(днес АЯР), огласи в медиите за една голяма авария с плутоний в Ядрения институт на БАН, която е станала през 1983 г., 22 години след първия пуск, но е била напълно премълчана и не е било съобщено на гражданството да вземе предохранителни мерки. Тогава опасното радиоактивно замърсяване се е разпространило в големи количества свободно във въздуха, който са дишали нищонеподозиращите столичани, с много опасен риск за здравето им. Какво ни гарантира, че подобно силно радиоактивно замърсяване е било единичен случай през време на 38-годишната експлоатация на ядрения реактор и че това няма да се повтори при проектираното рестартиране на реактора във вече гъстонаселения жилищен район? - задава тревожен въпрос Пенчев.
Накрая, екозащитниците протестират в съда и пред Еврокомисията срещу процедурата по това Решение, защото МОСВ създава пречки за достъп до правосъдие на засегнатата общественост, защото на сайта на МОСВ текстът на самото решение не е публикуван, а вместо това е дадено изрично указание в Обявлението, че за да се получи от дирекция “Превантивна дейност” в МОСВ, достъпът до същото е по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Знае се обаче, че съгласно ЗДОИ, предоставянето на достъп изисква 14-дневен срок от подаване на Заявлението по ЗДОИ, докато в същото време ще е изтекъл законоустановения 14-дневен срок по АПК за обжалване на същото решение, от датата на Обявлението – 05.02.2010 г.
Национално движение “Екогласност” НАСТОЯВА пред Европейската комисия за съдействие пред българските власти, за незабавно ОТТЕГЛЯНЕ на това инвестиционно предложение с възложител ИЯИЯЕ към БАН, и изнасянето на проектираните ядрени съоръжения от 7-ми километър град София - в зона, далеч от всички населени места в Република България, при осигуряване на сигурна хигиенно-защитна зона за здравна защита на селищната среда.
Водими от горните мотиви, от НД “Екогласност” НАСТОЯВАТ Върховният административен съд да постанови ОТМЯНА Решението по ОВОС на Министъра на околната среда и водите и ВРЪЩАНЕТО му на МОСВ за нова процедура по издаване на решение, с което МОСВ да НЕ ОДОБРИ осъществяването на така формулираното инвестиционно предложение за преустройство и преоборудване на ядрен реактор, с възложител Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, гр.София.

неделя, 14 февруари 2010 г.

ГМО - не споделяме позицията на посланика на САЩ в София

Д-р Диди Баев

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Президента на Република България
До Министър председателя на Република България
До Председателя на Народното Събрание на Република България
До Българското правителство
До Народните представители
До Всички Български политически партии
До Всички Български граждани
До Главния редактор на вестник „СЕГА”, г-жа Теодора Пеева
До Посолството на САЩ в Република България

Уважаеми дами и господа, уважаеми журналисти от в. „Сега”, уважаеми сънародници, уважаема г-жо Пеева,


Възмутени сме от статията „Един различен поглед върху биотехнологиите в земеделието” публикувана във вестник “Сега”, с автор посланика на САЩ в България, г-н Джеймс Б. Уорлик. Тази статия е груба намеса във вътрешните работи на България.

„Днес България има възможност да се присъедини към другите страни в Европейския съюз в одобряването на земеделски култури, подобрени с помощта на съвременната наука. Не бива да се допусне тази възможност да бъде пропусната поради дезинформация и необосновани страхове. “

Дезинформацията е в основата на тази статия и дезинформатора е автора й. Тази публикация е и много зле скроена реклама на ГМО и ГМХ. От написаното става ясно, че автора няма понятие от това, за което говори. Статията е съставена от дезинформация и нагли лъжи. Това едва ли е съвместимо с работата на един посланик? Нещо повече, един посланик в никакъв случай не може и не бива да си навира носа във вътрешните дела на една суверенна страна! България е суверенна страна и член на ЕС. Посланикът на САЩ може би е зле информиран, че България е техен щат. За щастие не е и никога няма да бъде.

По нататък в статията автора ни поучава:

„Става въпрос за храни, произведени на основата на модерните биотехнологии. Тези продукти са същите безопасни, висококачествени храни, с които американците се хранят всеки ден през последните 13 години.”

Модерни биотехнологии е много широко понятие. Става дума за храни произведени на основата на груба намеса в биологията на видовете. Става дума за несъвършенна технология. Става дума за технологията на правене на пари за сметка здравето на хората и съсипването на околната среда. Това, че тези продукти са „безопасни”, „висококачествени храни” е толкова вярно колкото твърдението, че САЩ се намират в Африка. Истина е, че американците се хранят с тези „биотехнологични” боклуци през последните 13 години за тяхно нещастие. И за съжаление все по-малко възможности имат да ядат истинска природна храна, с която хората са еволюирали хиляди години.

Следващата рогата лъжа е:

„Тези храни не са имали никакъв отрицателен ефект върху здравето на американците. И това, може би, е добре известно.”

Не, това не е известно. Известно е друго! Известно е, че са имали отрицателен ефект върху здравето на американците:
http://www.raw-wisdom.com/50harmful.

Нахалството на автора продължава с:

„Но съществените предимства на биотехнологиите, които са по-малко известни и по-зле разбрани, са осигуряването на храна за хората, страдащи от недохранване, и опазването на природната среда.”

Хората страдащи от недохранване страдат не от липса на храна. Страдат от това, че храните не стигат до тях, защото не могат да ги платят. Защото „радетелите за изхранването” на бедните, не печелят от тях! Печелят само, когато ги ползват безплатно като примери „за добрите си намерения” . И за какво опазване на природната среда става дума, когато през 2004 година бяха публикувани официални данни за генетично замърсяване в страната, чийто представител е:
http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/impacts_genetic_engineering/gone-to-seed.html

Поради тази манипулативна статия, поради лъжите и дезинформацията поднесена на българските читатели, поради действия несъвместми с действията на дипломат от такъв ранг, настояваме пред Българското правителство, Народното събрание и Външно министерство, този посланик да бъде незабавно отзован. Ако разбира се българските управници имат достойнството и доблестта да са защитници именно на българските интереси!

Уважаеми г-н Уорлик, не посягайте на българската чиста земя и природа, на българските сортове и култури. Какво земеделие ще се развива в България, може да реши само и единствено народа на България, българските фермери, зърнопроизводители, пчелари, граждани, и българските управници като се вслушат в нас, техните избиратели. Не приемаме такава груба намеса в решаването на българските дела, от които зависи бъдещето на България и националната й сигурност. България я има от хилядолетия и ще я има, докато я има планетата земя. Един посланик пък бил той и на САЩ, е много малък да определя бъдещето на народ с хилядолетна история!

Обръщаме се към Вас г-н Посланик, с настояването да се извините на читателите на вестник „Сега”, както и на целия български народ за грубото вмешателство във въпроси от вътрешно политически характер и то с голяма национална значимост, които могат и трябва да бъдат решени единствено и само от българския народ и управници, без никаква външна намеса и влияния! Настояваме да се извините за тези ваши лъжи и считаме, че най-доброто, което можете да направите като посланик на САЩ в България е, незабавно да се върнете там откъдето сте дошли! В България не сте добре дошли!


Д-р Диди Баев, молекулярен биолог, биохимик, микробиолог

ПОДКРЕПЕНО ОТ:

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

ФЕРМЕР БГ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО

ФОРУМ НА ВЕСТНИК „СЕГА”

СДРУЖЕНИЕ „ЕСТЕСТВЕНО”

ДОБРОВОЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН” – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ФОНДАЦИЯ "ДА ОТКЛЮЧИМ СЕБЕ СИ"

Група ГЕО също ПОДКРЕПЯ Откритото писмо на д-р Диди Баев! Искаме България - зона, свободна от ГМО!

четвъртък, 11 февруари 2010 г.

ГМО - оставки за Нона, Мирослав и Евдокия !

Добрите новини от днес не спират - БНР Хоризонт информира цяла България: "Протестиращите граждани пред МС срещу ГМО поискаха оставките на министрите Мирослав Найденов, на МЗХ, Нона Караджова, на МОСВ и на зам.-министъра на МОСВ Евдокия Манева" - 17:30 ч.
БРАВО на Гражданите!

Това е наше искане за оставка на политици, които лъжат и не може да се бяга от това, защото някои ни обвиниха, че било "политическо" искане. На Протеста ние защитаваме обществения интерес и сме представители на засегнатата общественост по Конвенцията от Орхус, а не представители на гилдия на каквито и да е експерти, които от ГЕРБ не ги чуват. И е жалко, че предложението на Боби Сандов за оставка на Манева, безмълвно бе оттеглено под натиска на дежурната група близки "ортаци" на Евдокия Манева. И останаха едни "беззъби" витиевати искания в нашата Декларация, които никой от управляващите не чува - например вчера Искра Михайлова, председател на КОСВ към НС, направо се подигра с искане на експерти от НПО за 30 километра, като каза, че те приемат ... 60 метра отстояние на ГМО-насажденията от био-посевите и от зоните в НАТУРА2000. СРАМОТА и НАГЛОСТ.

Група ГЕО иска: Никакви 30 км, никакви 60 м!
България - зона, свободна от ГМО!

неделя, 7 февруари 2010 г.

От САЩ: Български учени за ГМО

Група ГЕО: Това е Становище на двама български учени, специализирали в САЩ. Вярно е, че е от 2004 г., но в него има ЖЕСТОКИ истини, пред които днешни публикации по темата ГМО, изглеждат доста "анемични".
Лично от авторите бе предоставен тогава текстът на НД "Екогласност", но медиите не се ангажираха да публикуват целият текст - нямаше го днешният голям обществен интерес.

----------------------------------------------------------

Отворено Писмо до:

Президента на Република България, Господин Георги Първанов

Председателя на Народното Събрание, Професор Огнян Герджиков

Министър Председателя, Симеон Сакс-Кобургготски

Народните Представители

Интернет изданията на Монитор, Сега, Стандарт, Медияпул


Уважаеми Господин Президент на Република България,

Уважаеми Господин Председател на Народното Събрание на Република България,

Уважаеми Господин Министър Председател на Република България,

Уважаеми Дами и Господа Народни Представители,


Уважаеми Главни Редактори на Интернет Изданията на Монитор, Сега, Стандарт, Медияпул,


Много се говори и пише напоследък за вноса, производството и разпространението на генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти от тях главно като суровини за различни храни и/или хранителни добавки. Спори се каква да бъде позицията на България. Конкретен повод за това е Проекто-законът за генетично модифицираните организми, публикуван на Интернет-сайта на МЗГАР на 31.03.2003. За съжаление Българското Общество не е информирано по въпросите свързани с използуването на ГМО в качеството си на хранителни суровини и/или хранителни добавки. Напротив, наред с критиките в медите се промъква дезинформация, която сериозно заблуждава Обществото по тези важни за бъдещето на човечеството въпроси. Искаме да вярваме, че тази дезинформация не се поднася целенасочено, а по-скоро е резултат на неосведоменост и не добро познаване на проблемите свързани с ГМО. В качеството си на специалисти по молекулярна биология, молекулярна генетика бихме искали да изразим нашата загриженост, и да привлечем вниманието на Българското Общество и на Управляващите това общество за потенциалните последствия от недоброто познаване и разбиране на проблема ГМО.

Животът на нашата планета, такъв какъвто е днес, е резултат на повече от три милиарда години биологична еволюция. Смята се, че от всички човешки познания биотехнологиите са може би най-мощното средство, което някога светът е познавал. Наистина, както всички други сфери на човешкото познание, така и молекулярната биология (МБ), като част от биологичната наука, през последните десетилетия се развива с невероятни темпове. Да припомним само, че ние «прочетохме» наред с геномите на много микроорганизми и нашия човешки геном. През 1953 година Джеймс Уотсън, Френсис Крик и Морис Уилкинс представят двойно спиралния модел на ДНК, позната като молекулата на живота. Оттогава досега МБ и в частност молекулярната генетика (МГ) и методите на манипулиране на различни ДНК последователности, познати под името генно (генетично) инженерство или рекомбинантна ДНК технология, непрекъснато попълват и увеличават нашите знания за това, какво е било записано през последните няколко милиарда години в гените на организмите. В същото време обаче, тези знания са нищожни в сравнение с това, което науката и учените биолози не знаят. Какво тогава да говорим за хората, които не работят в областта на молекулярната генетика? Какво да кажем за тези които си мислят, че знаят нещо, но всъщност са много далече от тези проблеми? Какво да бъде отношението ни към тези, които виждат в прилагането на молекулярната генетика средство за правене на пари, на много пари! Така че, науката може, и би трябвало да бъде полезна за хората. Но в същото време може да бъде най-големият враг на човечеството! Примери за това, бол.

В своята статия: «50 вредни ефекта на генетично модифицираните храни», Нейтан Бътеилиън, говори за биотехнологията в нейната гола същност като за технология на смъртта. Списанието "Тайм" нарече последствията от широкото прилагане на ГМО, «глобалната смърт на сътворението». Тук му е мястото да си припомним думите на Професор Доктор Джордж Уолд, Професор по Биология в Университета Харвард, Нобелов лауреат за медицина през 1967 година: “Рекомбинантната ДНК технология изправя нашето общество пред безпрецедентни проблеми не само в развитието на науката, но и на живота на Земята. Нашият морал беше досега да научим за природата колкото се може повече. Реструктуриране на природата не беше част от тази сделка. Такава посока е не само неразумна, но и опасна. Потенциално могат да бъдат провокирани нови заболявания по растенията и животните, нови източници на неоплазия (туморни образувания), нови епидемии”, (със съкращения).

Все по-често в нашите медии се изказват мнения, че “отглеждането на трансгенни култури е най-екологично чистото производство; свързаното с това третиране на почвата с хербициди като «Раундъп» е напълно безвредно; че тоталните хербициди са абсолютно безвредни за почвената флора и фауна, както и за човека; че няма никакви инциденти с ГМО; че такива храни носят само полза и нямат никаква вреда за човека и природата: или, че видите ли, който не ползува ГМО е много изостанал», и други такива безотговорни твърдения.

Напротив, научната литература, пък и не само тя, и Интернет са пълни с примери за вредите, предизвикани от тези технологии. От екологична гледна точка отглеждането на ГМО е най-мръсното. Еко-системите се натоварват с организми, чийто геном е манипулиран, чийто геном не е продукт на нормална еволюция или селекция. За каква чистота става дума? Самото третиране на почвите с хербициди е замърсяване. Например хербицидът «раундъп» унищожава и почвените бактерии и полезните за поддържането на почвите безгръбначни животни. Също така има нови изследвания които доказват, че раундъпът действува като нарушава нормалната активност на човешките хормони и се свързва с родилни дефекти при хората (уродства). Не случайно този хербицид е забранен в някои щати на САЩ. Има данни за замърсяването на питейната вода в Дания с раундъп. Доказано е, че при поемане на раундъп той причинява възпаление на мукозата на устната кухина и храносмилателния тракт, белодробна дисфункция, задържане на урина, метаболитна ацидоза, повишаване на броя на белите кръвни клетки, също така причинява втрисане. Това всичкото безвредно ли е?

През 1989 година няколко десетки американци умират и няколко хиляди са засегнати вследствие на консумация на генетично променена хранителна добавка, ел-триптофан (L-tryptophan). Генетично променените храни могат да причинят фатални алергии. Генетично модифицираният растежен хормон (rBGH), който се инжектира в животни за месо и мляко, увеличава риска от различни ракови заболявания с 400 до 500%. Крави инжектирани с растежен хормон, са обикновено с много по-високо предразположение към инфекции на вимето и изискват третиране с много високи нива на антибиотици, които се акумулират в млякото. Това неминуемо води след себе си един от глобалните проблеми на 20-ти век – резистентността към антибиотици и невъзможността за борба с инфекциозните болести (пример: застрашителните размери, които достигна туберкулозата през последните години). Този проблем все още чака решение. Различни вируси и бактерии могат да бъдат вирулентизирани, така че да станат десетки пъти по-смъртоносни от досега известните, познати като супермикроби. Заболяванията, причинени от консумацията на ГМ храни непрекъснато се увеличават. Диария, гадене, повръщане са най- честите симптоми, със сериозни допълнителни ефекти като отравяне на кръвта, спонтанни аборти, инфекции, отделяне на кръв в урината, до причиняване на летален изход на засегнатите индивиди. Може да се напишат много страници с примери за вредата от използуването на ГМО. Също така и за социалните, икономически и политически заплахи, криещи се в ГМО. Българското Общество трябва да бъде добре информирано за дългосрочните последици от използуването на ГМ храни.

Друг много важен момент е съществуването на потенциална опасност от появяване на плевели, които да бъдат резистентни към хербициди и да не могат да бъдат елиминирани. И тук трябва да наблегнем на същноста на въпроса, че безконтролната продукция и разпространение на ГМО крият потенциална заплаха за биосферата на Земята. Това не е преувеличение, това е реална заплаха. Това трябва да е ясно на всекиго и да са разбере добре! Генетичното замърсяване може да се окаже много по-опасно от ядреното или петроло-химическото. Тук трябва да подчертаем дебело: още по-голям проблем е, че дългосрочното влияние върху здравето на хората и околната среда не може да бъде предвидено. Няма сериозен учен в света, който би се ангажирал да отговори позитивно на въпроса: безвредни ли са ГМ храните? Тези, които работят в областта на генетиката, знаят много добре, че е невъзможно да се правят дългосрочни прогнози. Истина е, че много ГМ храни и хранителни добавки се пускат тихомълком, без хората да имат ни най-малка представа за дългосрочните последици. В това се крие най-голямата заплаха. За съжаление в българските медии се изказват мнения от разни незнайно откъде пoявили се “професори”, “академици”, “старши научни сътрудници”, които откровено и с чиста съвест лъжат обществото: Няма инциденти с ГМО. Тези храни носят само полза и нямат никаква вреда за човека и природата!». Такива твърдения не могат да бъдат изказани от истински учени. Само шарлатани и безотговорни псевдо-учени могат да афишират такива, меко казано, «мнения». Българското Общество трябва да научи истината за ГМ храните. Тези, които откровено заблуждават Обществото, за да оправдаят «пей-чековете» на временните си господари, трябва да понесат отговорност за тези си лъжи.

Известен ни е, предложеният проекто-закон за ГМО(2004 г.-бел. Група ГЕО), в чието изготвяне са взели участие много ограничен кръг лица, нямащи необходимите знания и визия за това, но уверяващи Българското общество в “ползата” от ГМ храните (виж по горе). По липсата на всякаква разумна концепия личи, че той вероятно е направен, за да обслужва тясно-корпоративни амбиции на компании, чийто основен интерс са печалбите без ни най-малка грижа за бъдещето на биосферата.

Този закон е във фронтален разрез с Европейските норми и изисквания, касаещи ГМ организми. Той е изготвен преди окончателното приемане на Европейския закон: Regulation (EC) No 1829/2003 of 22 Sept. 2003 on genetically modified food and feed (Official Journal of the European Union,18.10.2003) и не е съобразен нито с изискванията на ЕС за Методологията за оценка на риска, нито с изискваниятя за рефериране на подобен вид организми (виж анекса на Европейския закон). Този наш закон изобилства с недомислици и прегазване на най-елементарни човешки норми, като изважда от контекста си мутанти, транспозирани молекули, хибридоми и какво ли още не (вж. Чл.2, ал.2), разчитайки, че може да бъде приет от неспециалисти в Народното събрание. Така че, уважаеми дами и господа, този закон в своята същност е античовешки и антиевропейски. Ако бъде приет, той тутакси ще стане още един препъни-камък по пътя ни към Европа.

Ето защо от позициите на специалисти в разглежданата област, си разрешаваме да препоръчаме следното :

1. Да бъде спряно незабавно всякакво бъдещо разглеждане на този закон, тъй като то ще е загуба на време.

2. Закон за генетично изменените организми да бъде написан от специалисти с доказани професионални качества в областта на молекулярната биология, генетика, медицина, ветеринарна медицина и растителна защита в сътрудничество с изявени юристи по гражданско и Европейско право и с обществената подкрепа на всички заинтересувани фермери и инвеститори в балгарскоко земеделие. Този закон да ползва като основа споменатия закон, действащ към момента в ЕС, за да не ставаме за смях на света.

3. В България има достатъчно грамотни специалисти, които и в момента работят по хармонизиране на Българското законодателство с Европейското. В никакав случай да не се пренебрегва мнението им.

Не е нито логично нито финансово оправдано приемането на такъв закон, който е в услуга на нечии интереси и в ущърб на България и на Българското и на Европейското Общества. Надяваме се, че здравият разум ще наддлее и България няма да бъде употребена за частните интереси на шепа безотговорни субекти, чийто интереси са повече печалби за единица време. ГМ храните не се подкрепят от никой сериозен учен по Света. Напротив, съществува консенсус между учените, че ГМ храните трябва да бъдат забранени. ГМО трябва да останат зад стените на научните лаборатории. Най- добре ще бъде използуването на ГМО в България да бъде забранено или поне замразено за известен период от време. Например, до приемането на България за пълноправен член на Европейския Съюз. След това да се координира с практиките, приети в Европейския Съюз, където все повече се противопоставят на ГМ храните. България има великолепни условия за природно земеделие. България може и трябва да каже: Не на ГМО!

В края ще си позволим да цитираме едно мнение на един от бащите на молекулярната биология, великият Професор Джеймс Уотсън отпреди седмица. Попитан от специалисти на Монсанто какво мисли за генетично изменените организми, той отговори : Ние не можем да играем ролята на Господ.


С уважение:

Д-р Диди Баев

Научен Сътрудник по молекулярна микробиология и генетика

Стоматологичен Факултет на Университета на щата Ню Йорк (State University of New York) в град Бафъло, САЩ

didi@buffalo.edu


Д-р Ева Чернева

Център за трансгенни технологии на Факултета по ветеринарна медицина, University of Pennsylvania, САЩ

tchernev@vet.upenn.edu

четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Безхаберието на държавата доведе до взривяванията в с. Горни ЛомИзх. 08-29/29.08.2008 г.

До Борис Велчев – Главен Прокурор

До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( на наш Изх. № 07-06/06.07.2008 г. )


М Ъ Л Н И Я - СИГНАЛ
oт Национално движение „Екогласност”Уважаеми господин Велчев,
Уважаеми господин Барозу,

На 06.07.2008 г. Национално движение „Екогласност”, заедно с няколко екологични и граждански организации от района на с. Челопечене – само 3 дни след опасните взривявания във военните складове там, отправихме към българския Министър-председател Искане за намеса на държавата относно спиране вноса на 1 600 000 противопехотни мини от Гърция за унищожаването им в България. Получихме мълчалив отказ за действие, който обжалвахме във Върховния административен съд, но делото бе прекратено на 08.01.2009 г. от Пето отделение на ВАС с мотив “липса на предмет на оспорване”. За подписано Споразумение за внос на мините, ние бяхме информирани от съобщение на българската Информационна агенция “Фокус” от 05.07.2008 г., която цитираше публикация в централния гръцки вестник “Та неа”. Подобно съобщение ние намерихме и в друг вестник от Гърция – “Елефтерос типос”.
Дейностите по трансфера на тези гръцки мини са започнали още през 2008 г. и част от тях са били складирани отначало в района на град Сливница, като унищожаването им се подготвяло да стане в с. Горни Лом, Видинско, според публикации в някои медии с изявления на собственика-изпълнителен директор на фирма «Видекс» АД – Валери Митков.
Една година по-късно, на 07.10.2009 г., по Закона за достъп до обществена информация, НД “Екогласност” получи писмен отговор от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, за вноса на 1 568 159 противопехотни мини с цел тяхната утилизация в Западна Стара планина, край с. Горни Лом, разположено на около 40 км. от Монтана и Видин. Получихме копие от Разрешение от 04.09.2009 г. за трансфер на оръжия, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, издадено на фирма “Видекс” АД за внос на противопехотни мини М-2, ДМ-31, М-16 и М-14, с вносител “Хеленик Дифенс Системс” СА – Гърция. В договора, подписан една година по-рано – на 10.07.2008 г., е посочено заплащане на унижожаването - 0,32 Евро за една мина. Ние не можем да знаем дали това е истинската цена на договора, но предупредихме за опасното пренасяне на целия риск в България против здравето на хората и околната среда, от този внос на стари боеприпаси на гръцката армия, за които в продължение на повече от 4 години отговорните гръцки власти не са разрешили унищожаването им на гръцка територия.
В отговора от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се съобщаваше, че “Към разрешението за трансфер няма приложения, освен предвидените Раздели в Приложение № 9 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба” и “Тъй като въпросите, свързани с екологични оценки и мониторинг на извършваните дейности са извън компетенциите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, до компетентната дирекция в Министерството на околната среда и водите е изпратено писмо, към което е приложено копие на Вашето заявление.”
Съгласно ЗДОИ, МОСВ изпрати на 08.10.2009 г. до НД “Екогласност” писмо, подписано от зам.-министър Евдокия Манева. В него се отговаря, че “… на предприятието “Видекс” АД, завод “Миджур”, с. Горни Лом (висок рисков потенциал) е издадено разрешително № 67 от 26.07.2007 г. Издаването на разрешителното бе оповестено чрез публикация в централен ежедневник и интернет-страницата на МОСВ…Съгласно чл.116а на Закона за опазване на околната среда и чл.11(1) на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, операторът на предприятие с висок рисков потенциал по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда, е длъжен при поискване от страна на засегнатата общественост да предостави достъп до информацията, съдържаща се в Доклада за безопасност ”. От гражданската екоорганизация бяха поискали по Закона за достъп до обществена информация Екологичните Оценки за въздействието върху околната среда, заедно с резултати от дейностите(ако те вече се извършват) по унищожаването на гръцки мини в България, в т.ч. за извършен мониторинг на околната среда. Заблуждаващо или несериозно е насочването от Министерството на НД “Екогласност” да иска от частната фирма „Доклад за безопасността”, когато достъпът на обществеността до това Разрешение е ограничен като служебна тайна, съгласно ал. 5 на същия цитиран от МОСВ чл. 110 от Закона за опазване на околната среда?

НД “Екогласност” ПРОТЕСТИРА срещу поредните безхаберни действия на българските власти и формалното(или корупционно?!) издаване на поредица Разрешителни, подписвани от българския екоминистър. Отговорът на екоминистерството от 08.10.2009 г. доказва, че не е осъществен никакъв екологичен мониторинг от компетентния държавен орган – МОСВ, за този внос в България на голямо количество много опасно старо бойно снаряжение, както и пълна липса на реален контрол от страна на държавата в случая.
НД “Екогласност” НАСТОЯВА българската Прокуратура да извърши проверка на обстоятелствата за вноса на огромното количество гръцки мини и липсата на екологична оценка при формалното издаване на Разрешително № 67 от 26.07.2007 г. от МОСВ, както и разминаванията с една година между сроковете на реалния внос по договор № 719/10.07.2008 г. и полученото за този внос Разрешение от 04.09.2009 г. на МИЕТ.
НД “Екогласност” НАСТОЯВА да се поканят НЕЗАБАВНО лицензирани лаборатории от чужбина за извършане на замервания на диоксини и фурани, неминуемо отделяни при взривяванията и пожарите на 03. и 04.02.2010 г. край с. Горни Лом, представляващи опасен риск за здравето на хората.
НД “Екогласност” НАСТОЯВА Европейската комисия да изиска проверка дали е спазен в случая вмененият монопол на държавите България и Гърция, съгласно Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г.