понеделник, 26 март 2007 г.

ЖАЛБА СРЕЩУ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПОРАДИ ОТКАЗ НА ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА


Чрез Mинистерство на околната среда и водите

До Върховен административен съд

Ж А Л Б А

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

от Сдружение “Нови хан-европейско селище”, представлявано от председателя Огнян Чипев

от Инициативен комитет-Мрамор, представляван от председателя Снежинка Цветанова

от Eкосдружение „Връбница-Надежда”, представлявано от председателя Веселин Димитров

от Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа, представляван от главния координатор Златка Драганова

ПРОТИВ Министъра на околната среда и водите ЗА ОТКАЗ НА ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Чл. 158, т. 3, във връзка с Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” на град София

Уважаеми господа Върховни съдии,

I. На 09.03.2007 г. се обърнахме към Министъра на околната среда и водите с ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Чл. 158, т. 3, във връзка с Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, ние като представители на граждански екологични организации и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Ви молим да обявите за незаконосъобразен този акт на мълчалив отказ, като се намесите и по същество за решаване на поставения от нас проблем за разрешаване, поради следните обстоятелства:

1) че изминаха три месеца в неизпълнение от Столична община на Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно подаване на Заявление за издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(така наречените “площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”;

2) че съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 и § 2, ал. 1 – “График за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни”, за т.5.4. “депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, срокът за подаване на Заявленията е бил от 01-10-2006 г. до 31-12-2006 г.;

3) че съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ , Допълнителни разпоредби § 2, т. 3. и НАРЕДБА № 8 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ , Допълнителни разпоредби § 2, т. 4.: "Депо за отпадъци" е съоръжение за депониране на отпадъци върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година;

4) че съгласно Протоколите на Районната инспекция по околна среда и водите-София, от разкъсаните бали тече мръсен инфилтрат;

5) че при започналото извозване на бали към с. Цалапица, Пловдивска област, на двете площадки в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” се констатират силни миризми и голям теч на мръсен инфилтрат;

6) че съгласно графиците на извозване на бали към с. Цалапица и евентуално към гр. Карлово, на двете площадки в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още няколко години ще има налични битови отпадъци.

II. От известните факти и от горните обстоятелства може да се заключи:

1) че депата - така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, са с общ капацитет над 25 000 тона;

2) че категорично са изпълнени условията за преквалифициране като “депа” на така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още на втория месец от началото на експлоатация;

3) че депата - така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, се експлоатират за срок, по-дълъг от една година;

4) че категорично ПОВТОРНО са изпълнени условията за преквалифициране като “депа” на така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още на първата година от началото на експлоатация;

5) че депата не са съобразени с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, защото хигиенно-защитната зона при депа е 3 000 метра, докато същите в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” са на десетки пъти по-малко отстояние от жилищни сгради;

6) че депата не са изпълнени съгласно изискванията, за улавяне и пречистване на отпадния мръсен инфилтрат, който замърсява околната среда, с риск за човешкото здраве;

7) че е налице неизпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава Седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”;

8) че е налице неизпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;

9) че след 31-12-2006 г. кметът на Столична община трябва да бъде санкциониран за неподаване на Заявление за издаване на Комплексно разрешително.

III. Отказът за намеса от министъра на околната среда и водите и бездействието на Столична община са в противоречие със Закона за опазване на околната среда, като е недопустимо и престъпно гражданите на Република България да бъдат заложници с риска за своето здраве и при доказаното замърсяване на околната среда.

Поради изложените причини, Национално движение “Екогласност”, Сдружение „Нови хан–европейско селище”, Инициативен комитет-Мрамор, Екосдружение ”Връбница-Надежда” и Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа, ВИ МОЛИМ ДА ОБЯВИТЕ за незаконосъобразен този акт на мълчалив отказ на министъра на околната среда и водите, като СЕ НАМЕСИТЕ И ПО СЪЩЕСТВО за решаване на поставения от нас проблем за разрешаване, спрямо незаконосъобразното бездействие и неизпълнението от кмета на Столична община на Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” на град София, с всички произтичащи от това законови последици.

26-03-2007 г. С уважение,

Следват подписи

ЗАЩО КМЕТЪТ НА СОФИЯ – БОЙКО БОРИСОВ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЛЪЖЕ И ОКЛЕВЕТЯВА МИРНИТЕ ПРОТЕСТИ В ГОРНИ БОГРОВ?!?

Съобщение за медиите 28.03.2007

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ,

Повод за това наше прес-съобщение е публикуваната на 26.03.2007г. във в. Монитор статия със заглавие/подзаглавия (пълния й тескт е прикачен към настоящото):

http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=114743&cid=1&eid=1018

Колкото повече партии управляват, толкова по-малко стават отговорностите

Опозицията циментира коалицията

Бойко Борисов, Кмет на София и неформален лидер на ГЕРБ: Аз съм единственият враг на статуквото

Елина НИКОЛЧЕВА

В тази статия, където на цяла страница кметът Борисов прави една от поредните си реклами на своята и „единствена” партия ГЕРБ, той твърди следното, което е абсолютна лъжа и клевета и накърнява достойнството на гражданското общество, омаловажавайки и изопачавайки конституционно право на всеки гражданин свободно да се сдружава и да протестира съгласно закона, именно:

Спряха живите вериги, предаванията от Цалапица, Карлово, Богров, даже колегите от Богров дойдоха да ми се извинят за това, че са били употребявани седмици наред.

Преди всичко, всеки човек (това включва и г-н Борисов), независимо от това какви цели си поставя и какви интереси има, е непочтено и не трябва да лъже.

На тази въпросна среща, състояла се по покана на кмета Борисов и проведена на 20.03.2007г. в неговия кабинет на Московска, ние, около 30 представители на трите неправителствени граждански организации – двата инициативни комитета от селата Горни Богров и Мусачево и Сдружение „Нови хан - Европейско селище”, недвусмислено и категорично заявихме нашето несъгласие точно кмета Борисов да представя нееднократно чрез медиите, че протестите ни са дирижирани и манипулирани, с което той се съгласи. Твърдо заявяваме и никога не бихме допуснали някой да ни „употребява”, било то партия – даже и ГЕРБ, организация, фондация, асоциация, алианс, структура, икономическа групировка.

За пореден път заявяваме, че протестите ни са основателни, законни и неманипулирани и в момента очакваме да се произнесе съда (ВАС) и прокуратурата (ГП) по нашите жалби и сигнали за „законността” на площадката за „временно” съхранение на балите на София, намираща се в землището на с. Горни Богров и в непосредствена близост до с. Мусачево.

Според нас, спазването на законите в една правова държава е основният белег за това доколко се прилагат демократичните принципи, права и свободи.

Ние считаме, че за това да ползваме свободно гражданските си права както и да изискваме съгласно закона нормални условия за живот, не трябва да питаме някого или ако го правим, не следва да се извиняваме на когото и да било, че даже това да е и г-н Бойко Борисов.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

Молим чрез вас да достигне следното наше становище до кмета на гр. София: „Г-н Борисов, докато наистина не се извините на засегнатото гражданско общество за тази ваша лъжа, не разчитайте на каквото и да е партньорство с нас, макар че винаги досега сме били принципни и коректни, не сме прибягвали до популизъм и клевети, за разлика от Вас”.

С УВАЖЕНИЕ, п/п (О. Чипев)

За повече информация:

Борис Борисов - ИК „За екологична и гражданска защита на жителите на Г. Богров”, GSM 088 768 79 91

Павел Бонев - ИК „За опазване на околната среда в село Мусачево”, GSM 089 794 80 89

Огнян Чипев – СНЦ “Нови хан - Европейско селище”, GSM 088 757 45 30

неделя, 18 март 2007 г.

ДЕЛО ВЪВ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СРЕЩУ ИЗГАРЯНЕ НА МЕСОКОСТНО БРАШНО БЕЗ ОВОСНационално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите 18-03-2007

Ще се изгарят ли у нас хиляди тона опасно брашно?

Стар договор за експериментално изгаряне на месокостно брашно в пещите на ТЕЦ във Варна и Русе е имало през 2002 г., но от енергийното ведомство тогава не са получили положителен отговор за ОВОС(оценка за въздействието върху околната среда). Освен от България, се е предвиждал и внос на опасния отпадък от Германия.

Когато в началото на 2006 г. четири независими лаборатории доказаха, че едно 20-годишно ирландско месо е канцерогенно и целият нелегален внос бе унищожен в екарисажите, остана страничен продукт – канцерогенното месокостно брашно. Докато в Гърция изпълняват регламента на Европейския съюз и депонират опасния отпадък, след като се примеси с пръст – в България министрите на земеделието и горите Нихат Кабил и на околната среда и водите Джевдет Чакъров се договориха в началото на м. септември 2006 г., за експериментално изгаряне на 40 тона месокостно брашно в „Кремиковци” АД, но без процедура по ОВОС.

Тогава Националното движение „Екогласност” и Група граждански екологични организации се обърнаха със спешно искане за намеса от компетентния държавен орган МОСВ за спиране на опасните експерименти и провеждане процедура на ОВОС с участието на обществеността, съгласно Конвенцията от Орхус, което не бе чуто от екологичното министерство и след подадената жалба от природозащитниците срещу мълчаливия отказ,

на 19-03-2007 г.(понеделник) от 09-00 ч. ще се гледа във Върховния административен съд дело 11926 срещу министър Чакъров.

НД” Екогласност” напомня, че след 2008/2009 г. в Европа влиза в сила забрана за всякакво изгаряне на опасни отпадъци, тъй като е доказано, че отделяните над 180 вида отрови замърсяват околната среда и представляват значителен риск за сериозни болести при човека:

- рак на съединителната тъкан, на белите дробове и на черния дроб;

- заболявания на дихателните пътища; - сърдечни проблеми; - алергии;

- нарушения на имунната система; - вродени аномалии.

Само преди един месец доц. Жеко Байчев – генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба, съобщи за подписан договор за влагането на 1,5 милиона евро в инсталации за изгаряне, които от началото на м. юни т.г. да поемат по 40 тона на ден.

Като се знае, че в България има до сега събрани над 4 000 тона, можем само да гадаем за колко ли пари ще се полакомим да спечелим от тоновете месокостно брашно (посочено изрично в Приложението към новата Наредба 46 за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход, в сила от 01-10-2006 г.), което ще внесем и изгорим в България, преди да влезе директивата, защото навсякъде в Евросъюза са разбрали, че в този опасен отпадък са запазени носителите на заразата „луда крава” заявява Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”.

И добавя: „ Дали е нормално в България държавата да се грижи само за животните(със заповед министър Кабил е забранил от 01-01-2006 г. използването като храна на месокостното брашно)? Няма ли други министри да се погрижат за околната среда и за здравето на хората, като забранят планираното опасно изгаряне? Какво ще каже утре независимият български съд за липсата на ОВОС, съгласно Конвенцията от Орхус?

********************

За повече информация:

Петър Пенчев - 0887525032


http://www.focus-news.net/index.php?id=n556765

За повече информация:

Петър Пенчев - 0887525032

НУЖНИ ЛИ СА НЕБОСТЪРГАЧИ НА СОФИЯ?

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ АРХ. ВЕНЕТА КАЛЧЕВА
ОТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ЯВОРОВ”

Уважаеми съграждани,

Взимам думата, защото съм архитект, родена съм в София, живея в комплекса, с други думи: мен ме е грижа за града и квартала!!!!

Вероятно не всички знаят, че предисторията на днешното събитие започва от средата на 2005г. От тогава са първите жалби на живущи в бл.73 срещу бъдещите строителни намерения на „Интернешънъл Кепитъл Груп” да строи многофункционална сграда на мястото на ресторант „Ропотамо”. Създава се Инициативен комитет. Събират се няколкостотин подписа под декларация срещу преструктурирането на комплекса.Комитетът прави достояние този своеобразен „референдум” на всички възможни инстанции, като се започне от Народно събрание и се завърши с Районна администрация.

През месец юни в салона на кино „Влайкова” беше проведено обществено обсъждане на тогава още неприетия закон и проект за Общ устройствен план на София и за неговото отражение върху нашия комплекс. Тогава едно от решенията на Общото събрание беше да бъде започната процедура по обявяването на комплеска за групов паметник на културата заедно с индивидуалните паметници – ресторант „Ропотамо” и сладкарница „Феята”. Отново под заявление за запазване целостта на комплекса са събрани няколкостотин подписа.

В процеса на събиране на необходимата за целта документация и благодарение на личната инициатива на наша съгражданка се добави и становище на БАН за това, че в междублоковите пространства съществуват 78 ценни дървесни и храстови видове - достойнство, с който може да се похвалят само Парк „Врана” и Борисовата градина.

Събраната документация беше внесена в Министерство на културата на 10 август миналата година. В края на същия месец ни прие и министърът на културата проф.Стефан Данаилов. Завършвайки разговора той каза, че е най-лесно да ни каже „не”, но да видим дали не е възможно „не” –то да бъде „да”.

Междувременно към документацията бяха добавени още ценни становища на специалисти и институции в подкрепа на каузата.

В края на месец октомври се е състояло заседание на НСОНПК под председателството на проф. Божидар Димитров. За наше огромно учудване и съжаление, след доста формално обсъждане на предложението на ИК”Яворов”, съветът е отложил окончателното си решение до изработването на общи критерии за сгради на модерната архитектура. Сами разбирате, че процедурата по обявяването на комплекса и „Ропотамо” за паметници на културата още не е приключила.

На 12 март, понеделник, в съответствие с изискване на закона, беше проведено формално обществено обсъждане на внесен ИЗРП и РУП за кв.9. Някой от вас разбра ли? И да беше разбрал, щеше ли да присъства в 10 ч. в работен ден? Не се укорявайте - и да бяхте разбрали и да бяхте поискали да присъствате, това беше невъзможно да се случи в заседателната зала на Район „Слатина”, пълна с клакьори на заинтересованите собственици на „Ропотамо”. Това некоректно проведено обсъждане даде ход и на обявяването на ИЗРП и РУП за кв.9 още същия ден. Текат две седмици срок по закон, през което време заинтересованите лица могат да внесат възражения по него.

Какво обаче се случва? Още на следващия ден започва събарянето на сградата на „Ропотамо”.

Аз лично не допускам този път собствениците да действат незаконосъобразно. Та нали законите са направени така, че да обслужват именно тях и подобните им. Та нали цялата държавна администрация работи за тяхното прилагане! Но питам, от морална гледна точка, това беше ли коректно срямо обществото, сред което те смятат да се наместят с претенциозната си сграда? С този акт те манипулират общественото поведение в тяхна полза. С този акт те демонстрират незачитане на общественото мнение на живеещите в квартала.

Драги съкварталци, нека никой да не си прави илюзии: процесът на преструктуриране на квартала е в ход. ”Ропотамо Плаза” няма да остане само прецедент. Тази свръхмодерна сграда няма да понесе около себе си нашите 4-5 етажни блокчета, строени в средата на миналия век. Идва ред на сладкарница „Феята”. След това следват любимите ни градинки и накрая - старите сгради. Няма да е далече времето, когато от днешния ж.к. „Яворов” ще остане само спомен.

С други думи - управата на София си остави ж.к.”Яворов” за десерт!

При други обстоятелства, при една друга държава, при столична управа, която е загрижена за гражданите си, а не единствено и само за крупния капитал, нещата биха могли да се развият в друга посока. Комплексът има нужда от инвестиции в обновяване на инфраструктурата, в саниране на сградния фонд, в опазване на зелената система. Защо Общината не инициира проекти за кандидатстване за европейски фондове по линия на културата и екологията? Защото бъдещето на комплекса е предопределено. И то не в наша полза!

http://www.netinfo.bg/?tid=40&oid=1022397

http://www.cash.bg/2007/br16-07/glavna.html


петък, 16 март 2007 г.

Докога ще се крие сравнението на “безопасната” АЕЦ”Козлодуй” с АЕЦ на други държави, относно замърсяването с радиация на aтмосферата


 19.12.2005 г.

До г-н Рамадан Аталай

     Председател на Комисията по енергетика

     Четиридесето Народно събрание

     СофияДо г-н Жозе Барозо                                                                                                           

     Председател на Европейската комисия

     1049 Брюксел

     

До Посланиците на всички държави

      София

Относно: България Докога ще се крие сравнението на “безопасната” АЕЦ”Козлодуй” с АЕЦ на други държави, относно замърсяването с радиация на aтмосферата(биосферния световен резервоар)
 
Уважаеми господин Аталай,
Уважаеми господин Барозо,
Ваши превъзходителства,

ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ПРИВЛЕЧЕМ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ЕДИН ЖИЗНЕНОВАЖЕН БЪПРОС ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ, НО И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

            На 12.04.2005 г. във Виена, под егидата на Международната агенция за атомно развитие(МААЕ), бе представен Третият Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност.
                  Съгласно приетата от Министерския съвет на 23.12.2004 г. Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци”(за краткост “Стратегията”): “Газообразните радиоактивни вещества, които се генерират в процеса на експлоатация на ядрените съоръжения на площадката на централата, се освобождават контролирано в околната среда след предварително очистване, като разрешените емисии са лимитирани от регулиращия орган”. В Третия Национален доклад няма информация за лимитите на газообразните изхвърляния. Доколкото в доклада се казва, че реалните емисии са около 1,2 % от нормите, може да се направи извода, че у нас все още се цитират старите руски норми от 1983 г. - пределно допустими изхвърляния(ПДИ). Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил, от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия.
            В тази връзка, в Доклада за 2001 г. на Агенцията за ядрено регулиране(АЯР)-държавният регулиращ орган по ядрена безопасност в България, на стр. 9 се признава:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и I-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”. Само може да се съжалява, че в новия Трети доклад на АЯР, това признание вече е  скрито.   Още  повече  е  за  съжаление  и  оценката  за  случая  на   проф. Георги  Василев, представител на България в НКДАР към ООН, заявявайки, че предишното признание е било написано “невнимателно, неточно и непредпазливо”(София, НДК, 19.05.2005 г.).

     В Третия национален доклад на България, изготвен през м.септември 2004 г. от АЯР-държавният регулиращ орган, не е направено  каквото и да е сравнение на радиационното въздействие върху населението и околната среда, съпоставено с другите ядрени държави, по данните от член 15 “Радиационна защита” на Националните доклади.
            С извършване на това сравнение се ангажира Национално Движение ”Екогласност” -  като национално отговорна гражданска природозащитна организация.   

На Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1 са публикувани част от Националните доклади на страните, членки на Конвенцията за Ядрена Безопасност, за срещата през април 2005 г. във Виена.  В член 15 “Радиационна защита”, повечето от тях представят данни за измерените радиоактивни изхвърляния от техните АЕЦ в атмосферата, по отделните радионуклиди.  
В долната таблица са представени данните от официалните доклади, за реакторите тип PWR и ВВЕР в различни страни за 2003 г., относно нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата, съгласно изискванията на НКДАР към ООН:

 Радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г.

Държава - брой реактори
2003 г.
РБГ

TBq/ ТWh
РБГ + тритий
 TBq/ ТWh
Йод-131
 МBq/
    ТWh
Йод-131 +
аерозоли
      МBq/
ТWh


Германия – 13 PWR
  0,121
0,169
  0,120
    0,167 ^


Франция    58 PWR
  0,212


5,498


Швейцария – 3 PWR
  0,827

   0,381
0,403


Испания      7 PWR
  0,424
0,554
 10,162
11,820


Белгия         7 PWR
  0,744

 10,080
11,656


Общо         88 PWR
  2,328


29,544


Финландия – 2 ВВЕР
  0,845

  2,267
6,501


България –  4 ВВЕР
  15,79

 160,9
    243,23   ^Налагащи се констатации:
           1. В сравнение с 13 реактора на Германия(взети заедно!), завишенията на специфичната емисия на замърсяването на атмосферата от АЕЦ”Козлодуй” в България(само от 4 реактора), са съответно 130 пъти за радиоактивни газове и 1456 пъти за радиоактивни аерозоли и Йод-131(243,23:0,167=1456,47 пъти).
              “Космически” са разликите от сравнението за безопасността на един ядрен реактор – над 420 пъти за газове и над 4730 пъти(!!!) за аерозоли плюс Йод в България сме по-зле, отколкото в Германия.
      2. От данните в горната таблица още може да се пресметне, че АЕЦ”Козлодуй” с 4 реактора в България, през 2003 г. е с почти 7 пъти по-висока специфична емисия на РБГ(радиоактивни благородни газове) от всичките 88 реактори тип PWR в Германия, Франция, Швейцария, Испания и Белгия(взети заедно!)  и над 8 пъти по-висока специфична емисия на Йод-131 + аерозоли. А за един реактор сравнението води до резултат от 149 пъти за РБГ и 181 пъти за аерозоли и Йод, което показва по-лоши данни за замърсяването на атмосферата от нашата АЕЦ”Козлодуй” спрямо всичките АЕЦ на цяла Европа(взети заедно!). Подобни са данните и от другите години.
        3. Нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй” с четири реактора тип ВВЕР, са много по-високи и от тези на Финландия, с два реактора тип ВВЕР – съответно 19 и 40 пъти.
          

Нашата цел при този анализ е била единствено да направим възможно сравняването(“Къде сме ние?”) на ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ от изхвърлянията на радиоактивност в атмосферата по данните на Националните доклади, представени във Виена – МААЕ, при което ние активно търсим спазване на основния принцип на Европейския съюз – за партньорство на гражданския сектор с публичната власт.

 
Шестнадесет български неправителствени организации от Коалиция “АЕЦ БелеНЕ!” *, КАТО ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ,  НИЕ ПИТАМЕ:

            1. За каква ядрена държава с АЕЦ можем да претендираме пред света и защо у нас се обявява, че Европа крояла заговор против интересите на малка България, когато честно и последователно ни се заявява от Европейския съюз, че нашите ядрени реактори в АЕЦ ”Козлодуй” не са безопасни и радиационната защита налага закриването им, колкото и милиарди долара да бяха платени от Европа за тяхната модернизация през последните 15 години?

            2. В тази връзка, защо сега у нас се прави опит за заобикаляне на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), когато Министерският съвет(МС) взема решения на 29.04.2004 г. и на 07.04.2005 г., за изграждане на АЕЦ”Белене” с реактори отново от тип ВВЕР, без да има изготвена изискуемата се от ЗБИЯЕ Оценка на радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на дейността на новата ядрена централа?

            3. Защо се прави опит от МС за заобикаляне и на друг нормативен документ - Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, като във взетото решение № 683/25.07.2005 г. за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци, липсва необходимото уточнение за категорията на отпадъците, с което се създават предпоставки за   погребване   и   на   високоактивни отпадъци   в    това   хранилище (с вариант тогава да бъде и международно - от пилотна инициатива SAPIERR, с участието на АЕЦ”Козлодуй” и още 13 други държави от Европа)?

            4. Защо е необходимо НД”Екогласност” да води няколко СЪДЕБНИ ДЕЛА с МС за спиране на тези решения, криещи опасности за околната среда и с рискове за човешкото здраве?

            5. Кой плаща у нас на силното ядрено лоби – от незнаещи политици(в т.ч. и Президент, и министри, и лидери на партии) и собственици на медии и от знаещи служители, за да НЯМА ПРОЗРАЧНОСТ по въпросите на ядрената енергетика, а да има непрекъснато ГОЛИ И ПРАЗНИ ДЕКЛАРАЦИИ СРЕЩУ ЕВРОПА по масмедиите, с които се манипулира информацията и се заблуждават българските граждани за някакво “спасяване” на АЕЦ”Козлодуй”? Кой плаща за лъже-референдуми и за постоянни кампании сред широката българска общественост, с упорита заблуда и криене на истината относно опасните радиоактивни изхвърляния в атмосферата и за радиоактивните отпадъци, оставяни в опасно наследство за над три хиляди човешки поколения? ЩЕ СЕ ДОПУСНЕ ЛИ С ТЕЗИ АКЦИИ, ТАКА БЕЗОТГОВОРНО, ПРОВАЛЯНЕТО НА ПЛАНИРАНОТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ?

            6. Защо държавната Агенция за ядрено регулиране крие истината на това сравнение за АЕЦ“Козлодуй” от целокупното население на България, което диша точно този замърсяван с радиоактивност въздух, стотици пъти повече отколкото хората в Германия, Япония и други?

            7. Има ли българска институция, която да отговори честно и открито на тези въпроси?


КАТО ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ,  НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:

            1. Искаме да се спазват “изискванията за защита на човешкото здраве и опазване на околната среда, без да се прехвърлят отговорностите на днешното поколение за използването на ядрената енергия и йонизиращата радиация върху бъдещите поколения”, според Стратегията за управление на отработеното ядрено гориви и радиоактивните отпадъци.
           
             2. Ще продължим да огласяваме истините за ядрената енергетика, чиито АЕЦ само за 50 години работа, оставят за милиони години на човешките поколения в опасно наследство огромни количества радиоактивни отпадъци.Приложение:  1. Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на Германия за изпълнение на  задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност.
                          2. Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност.
                

С уважение,
                            Петър Пенчев – Зам.-председател на Национално движение “Екогласност” и  Председател на секция Монтана
 ********************
* НПО от Национална коалиция „АЕЦ БелеНЕ!”:
Национално движение „Екогласност”, Сдружение „Нови хан – Европейско селище”, Информационен и учебен център по екология, Екологично сдружение "За Земята", Комитет за екологико-икономическа защита на гр. Свищов, Регионално движение „Екоюгозапад” – Благоевград, Фондация за земеделие и околна среда – Плевен, Фондация „Слънчев ден”, Екологично сдружение „Земя завинаги” – Свищов, ИнфоЕКОклуб – Враца, Екоклуб 2000, Регионален съюз на фермерите – гр. Вълчедръм, Екологично сдружение „Деметра”, Съюз на специалистите по паркове и ландшафт, Сдружение „Гражданска алтернатива” – гр. Елин Пелин, ГеоЕкоКлуб “Академика” – Велико ТърновоПриложение 1

Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на Германия за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност

През 2003 г. в Германия са работили 19 енергийни реактора (13 тип PWR и 6 тип BWR) на 13 площадки. Те са с обща мощност 21693 МW и са произвели нето 157,443 ТWh. На 13.11.2003 реакторът Stade (PWR първо поколение с мощност 672 МВ бруто) е спрян окончателно.
В следващата таблица са представени данните за измерените емисии на газообразни радиоактивни продукти в атмосферата през 2003 год. Те са в 5 категории – РБГ, аерозоли, йод-131, тритий и въглерод-14. Лимитите не са указани.


Реактор
РБГ
Аерозоли
Йод-131
Тритий
С-14
TBq
MBq
MBq
TBq
TBq

PWRs

Obrigheim
1,3
0,21
0,022
0,098
0,062
Stade
1,7
0,11
2,4
0,65
0,095
Biblis A
0,38
1,5
0,023
0,48
0,31
Biblis B
0,44
0,22
0,19
0,19
0,2
Neckar 1
0,44
0,3
0,074
0,12
0,23
Unterweser
3,0
0,73
< MDL
0,42
0,069
Grafenrheinfeld
0,076
1,7
< MDL
0,25
0,26
Grohnde
0,28
0,11
8,6
0,58
0,36
Philippsburg 2
3,2
0,18
0,39
0,29
0,22
Brokdorf
1,7
< MDL
1,5
0,25
0,33
Isar 2
0,28
< MDL
< MDL
0,48
0,54
Emsland
0,15
0,023
< MDL
1,4
0,4
Neckar 2
0,35
0,053
< MDL
0,2
0,22
Общо PWRs
13,3
5,14
13,2
5,4
3,3

BWRs

Brunsbuttel
0,74
4,8
1,8
0,044
0,17
Isar 1
0,98
< MDL
6,9
0,067
0,31
Philippsburg 1
0,066
3,5
6,1
0,035
0,55
Krümmel
1,2
7,5
260
0,038
0,098
Gundremingen
1,4
0,043
46
1,2
0,98
Общо BWRs
4,39
15,84
320,8
1,38
2,11

От 13-те PWR на Германия през 2003 г. са произведени нето 109,906 ТWh. Това дава специфична емисия на РБГ 0,121 TBq/ТWh (специфична емисия на  РБГ + тритий 0,1692 TBq/ТWh). Специфичната емисия на йод-131 е 0,120 МBq/ТWh, а на йод-131 + аерозоли е 0,167 МBq/ТWh.

 Приложение 2

Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, София, Септември 2004 г.

През 2003 г. в България са работили 4 енергийни реактора тип ВВЕР на площадка АЕЦ "Козлодуй"(2 с мощност 440 МW/блокове 3 и 4/, 2 с мощност 1000 МW/блокове 5 и 6). Те са произвели нето 16,040 ТWh.
           В долната таблица са показани измерените емисии на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ "Козлодуй", освободени през вентилационните тръби(комини) в атмосферата, през годините 1999 - 2003 год. Те са в три категории – РБГ(радиоактивни благородни газове), радиоактивен Йод-131 и дългоживеещи аерозоли(ДЖА).

Таблица от Третия Национален доклад на България -  стр.76


Нормализирани Дименсия 
показатели                                     
1999
2000
2001
2002
2003
РБГ                        TBq/GWa
143,0
121,3
131,6
115,8
128,5
Йод-131                GBq/GWa
1,62
1,57
1,72
1,27
1,31
Аерозоли              GBq/GWa
0,58
0,60
0,70
0,74
0,67

 

Таблица с данните от горната таблица, но с приведени дименсии, съответстващи на данните от националните доклади от другите държави

Нормализирани 

показатели                                

  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
РБГ                   TBq/TWh
  17,52
  14,86
  16,12
  14,23
  15,79
Йод-131          MBq/TWh
198,4
192,3
196,4
155,6
160,9
Аерозоли        MBq/TWh
  71,05
  73,49
  85,74
  90,93
  82,33
Йод-131
+ аерозоли     MBq/TWh
269,45
265,79
282,14
246,53
243,23

 Забележка: Обръщаме внимание на факта, че нашата цел в този кратък анализ е била единствено да направим възможно сравняването(“Къде сме ние?”) с данните от Националните доклади на другите страни, като за тази цел сме направили привеждане на дименсиите от гигаватгодина към тераватчас, както и от гигабекерели към мегабекерели за Йод-131 и аерозоли - показано в последната таблица, което е съгласно елементарната математика и в никакъв случай не е основание за съмнение в достоверността и коректността при цитиране на Третия национален доклад на Агенцията за ядрено регулиране на България, от м. септември 2004 г., представен във Виена на 12.04.2005 г. Ръководител на анализаторския екип:  
инженер-математик Петър Пенчев
19.12.2005 г.