вторник, 28 юли 2009 г.

Заводът на Бойко Борисов виси в съда

Национално движение Екогласност

Член на "Приятели на земята интернешънъл"

На 28.07.2009 г. от 9:30 ч. Административен съд – София-град, (синята сграда зад Халите), ще гледа в открито съдебно заседание по дело № 1 / 2009 г. искането на Национално движение "Екогласност", Сдружение с нестопанска цел "Екомрамор" и Екосдружение "Връбница-Надежда", за отмяна решението от 15.12.2008 г. на директора на РИОСВ-София Гергана Благиева за одобряване инвестиционното предложение "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община".

Същият съд на 21.01.2009 г. в закрито заседание не бе уважил искането, но с Определение № 6899 от 26.05.2009 г. Върховният административен съд – Четвърто отделение, отхвърли като необосновани изводите на първоинстанционния съд за "голословност на твърденията на жалбоподателите" и върна делото за ново разглеждане. Екоорганизациите протестират срещу наложената лично от екс-кмета Бойко Борисов технология, защото при нея има отделяне на над 180 вида опасни диоксини и фурани от последващото изгаряне в циментовите заводи из цяла България на произведените в този завод брикети. Съгласно Конвенцията за устойчивите органични замърсители, ратифицирана от България на 30.09.2004 г., страните са длъжни да гарантират опазването здравето на хората и на околната среда, да се предотврати изпускането на емисии и изхвърлянето на устойчиви органични замърсители, защото "те притежават токсични свойства, устойчиви са на разграждане, натрупват се в организмите, пренасят се по въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през международните граници". С това дело българските природозащитници се борят за опазването и на цяла Европа. Правният интерес на жалбоподателите е гарантиран в Конвенцията - "страните признават важния принос, който неправителствените организации могат да имат за предотвратяване изпускането на емисии и изхвърлянето на устойчиви органични замърсители".

Петър Пенчев – зам.-председател на НД Екогласност, акцентира върху Чл. 5 от Конвенцията - циментовите пещи са сред категориите промишлени източници с потенциал за образуване в сравнително големи количества и за изпускане на тези химични вещества в околната среда, отнасящо се за полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, хексахлорбензенът и полихлорираните бифенили, които се образуват непреднамерено и се освобождават от термични процеси, включващи органични вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне. Пенчев е запознат с официални документи, подписани преди 2 месеца от изпълнителния директор на ХОЛСИМ Тодор Костов, че през 2008 г. са изгаряни големи количества внесени отпадъци от Австрия, а по таен договор с "Чистота-Искър" от м. септември 2008 г. вече е било стартирано изгарянето на софийския боклук – всичко при 850 °С, при което ХОЛСИМ нарушава Чл. 12, ал. 3 на Наредба № 6 / 28.07.2004 г. - за изгаряне на опасни отпадъци със съдържание на халогенирани органични вещества, температурата трябва да не е по-ниска от 1100 °С. Технологично такава висока температура за изгаряне на твърдия боклук не се осигурява в циментовите заводи, категоричен е инж. Петър Пенчев съгласно документите от Бели Извор, изискани при проверката по сигнала на НД Екогласност до Европейската комисия.

С атакуваното в съда инвестиционно намерение на Столична община, е нарушен и Чл. 58 от Закона за околната среда - "лицата, чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци, са длъжни да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането им по начин, който не застрашава човешкото здраве, и да използват методи и модерни технологии, които не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда и не предизвикват допълнително натоварване на околната среда", подчертават екозащитниците. Те ще внесат като доказателство в съда Становище на Националния център по опазване на общественото здраве № 3566-1957 / 20.11.2008 г., с което се документира липсата на съгласуване от Министерството на здравеопазването на проекти за дейности с отпадъци във фирма "Холсим България" АД. Здравните експерти заключават, че в Комплексното разрешително № 75/2005 г. за циментовия завод в Бели извор, подписано от екс-министър Джевдет Чакъров, "са налице основателни опасения за реално отделяне на вредни диоксини и фурани, в разрез със здравно-хигиенните изисквания на селищната среда". Това становище на компетентния здравен орган е основание за преразглеждане на утвърдената от РИОСВ опасна неекологична технология за завода за софийския боклук, очакват от съда във висящото дело трите граждански организации.

сряда, 15 юли 2009 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БАЛША

Харизаната земя


БТА, 16.07.2009г./четвъртак/, 11 часа.

Организатор: Сдружение с нестопанска цел „ЕКОЛОГИЯ БАЛША” и Група граждански екологични организации

ТЕМА: ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ СИ ОТИВА, ЗАТРИВАЙКИ С.БАЛША С ПОРЕДНАТА, ХАРИЗАНА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ, КОНЦЕСИЯ

1. На заседанието си миналия четвъртак 09.07.2009г. МС раздава концесии като за последно, между които и находище Манастира Свети Тодор в Софийското село Балша.

2. Без ОВОС и без общественно обсъждане от с.Балша беше отнет нов чертърти пореден терен за добив на инертни материали, за площ от 109 759 кв.м. за 35г. Концесионера ще плаща около 10000 лева годишно.

3. Сдруженията от с.Балша и околностите внасят ПРОТЕСТ до всички институции срещу това действие на правителството на тройната коалиция и искат министър Петър Димитров да не бърза да подписва договора за концесия, за да не се товари новото правителство с негативите на старото.


Лице и тел. за контакти: Надя Иванова 0886526355

вторник, 7 юли 2009 г.

МОСВ загуби делото на НД"Екогласност" за Рила-буфер

08.10.2007 г. Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски, Асен Гагаузов, Варит Мубарак Саид Ал Харуси - изпълнителен директор на Държавния фонд на султанат Оман, Феим Чаушев - заместник-министър на външните работи (на втория ред), дойдоха за първата копка на „Супер Боровец“. Снимка от Десислава БАКЪРДЖИЕВА - Строителство имоти.

Отхвърляйки касационната жалба на МОСВ, с Решение № 8921 от 06.07.2009 г., Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, ОСТАВИ В СИЛА решението от 11.09.2008 г. на Административен съд - София град, Първо отделение, VІ състав, с което бе ОТМЕНЕНО Решение № 218 / 15.11.2007 г., издадено от главния секретар на МОСВ Тамер Бейсимов за отказ на достъпа на Национално движение „Екогласност” до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г.(само 2 седмици след старта на строителството!), когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила под защитата на НАТУРА 2000.

Прокурор Мария Каменска от Върховна административна прокуратура, заявява в съдебното заседание на 03.06.2009 г., че Административен съд - София град обосновано е заключил, че с оглед спецификата на исканата информация всеки има право на достъп до нея, като с още по-голяма степен и при по-широк обхват на предмета, това се отнася до заявителя Национално движение „Екогласност”.

Адвокатът по делото Кирил Терзийски - от Програма достъп до информация, подчерта отново, че исканият протокол представлява „информация за околната среда” и не попада в ограниченията на Чл. 20 от Закона за опазване на околната среда, защото поисканата информация е свързана с обществения живот в РБългария и дава възможност за съставяне на мнение на гражданите за дейността на МОСВ, респективно на Националния съвет, които са задължени да осигурят достъп до обществената информация.

Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, заяви, че 20-годишната екоорганизация продължава да изпълнява своята стратегия за печелене на екологични дела в съда, като се надяват така да бъде спасена и буферната зона на Националния парк Рила. При огласяването на упорито скривания документ ще се разкрие корупционна схема по стартирания от двамата екс-министър председатели Сергей Станишев и Симеон Кобургготски мегапроект за бетониране на Боровец, с участието на членове на Националния съвет по биологично разнообразие към МОСВ, заключава природозащитникът.

Решението на ВАС е окончателно и МОСВ е длъжно до 20-ти юли т.г. да предостави искания документ на НД „Екогласност”.

http://www.speshno.info/news.php?id=87849 - Съдът разсекрети протоколите на МОСВ за Рила-буфер