петък, 29 май 2009 г.

KAНАЛ 1 - РЕПОРТАЖ ОТ БАЛША

След днешната пресконференция на граждански сдружения по повод на кариерите за пясък в Балша

29.05.2009 / 19:49

Пясъчна кариера съсипва софийското село Балша

Автор: Зоя Велинова

Жителите на софийското село Балша се обявиха срещу поредната действаща кариера за добив на строителни материали в местното землище.
Тя е само на 100-ина метра от къщите и тъй като Балша е свлачищна зона, според хората това ще доведе до подкопаване и свличане на дворовете.
Местните жители са настръхнали и срещу крадци, които добиват незаконно пясък край селото.

Новата кариера край Балша ще доведе до изкопаване на 200 дка кратер точно над селото, който ще се пълни с пороища вода и има опасност да отнесе къщите - тревожат се местните хора. Кариерата е разрешена от министъра на регионалното развитие и благоустройството,след сключен договор в края на миналата година с фирмата концесионер - "Интерминерал" ООД.

Емил Янакиев - временно изпълняващ кмет на с. Балша: "Цялото село е настръхнало. Не бяхме уведомени. Впоследствие разбираме, че нещата са решени. Така че няма да допуснем тук машини да работят. Ако трябва ще има и гражданско неподчинение, ще се бориме докрай, но няма да допуснеме да се съсипе селото."


Потърсихме позицията на регионалното министерство по случая Балша. Въпреки обещанията до края на работния ден такава нямаше.

Напрежението в Балша расте, тъй като в землището му има още 3 кариери, които не са законни.


Данаил Николов - горски стражар в с.Балша: "Незаконно копаят пясък, подкопават дърветата, падат дървета. По цяла нощ се гониме като котка и мишка. Дойдеме тука с полиция. Даже е имало случаи остават си камионите и бягат."

Крум Тодоров - с. Балша: "На 80 години съм. Такова чудо в селото не е ставало до сега. Всеки рови и товари материали. Не се знае къде отиват тия материали, коя е фирмата, плаща ли се на държавата. Всичко е пълна тайна."

Срещу незаконните кариери, както и срещу новата концесия, жителите на Балша имат подписка, пуснали са възражения до всички отговорни министерства, дори и до Европейския парламент. Искат помощ, защото се страхуват, че селото им ще загине.

четвъртък, 28 май 2009 г.

НЕВЕЖЕСТВО ИЛИ КОРУПЦИЯ ОБРИЧАТ СОФИЙСКОТО СЕЛО БАЛША НА ГИБЕЛ?

Незаконен добив на пясък

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 май, петък, 10:00 часа
БТА


Организатори: Група ГЕО, СНЦ "Екология Балша", СНЦ "Еко Мрамор", СНЦ "ИК за екозащита Нови Искър", Екосдружене "Връбница Надежда, СНЦ "Екология Нови Искър" и др.


НЕВЕЖЕСТВО ИЛИ КОРУПЦИЯ ОБРИЧАТ СОФИЙСКОТО СЕЛО БАЛША НА ГИБЕЛ?


1.Кариера за пясък на 170 метра от къщите, почти в средата на селото - узаконена тайно.
2.Четирима кандидати за концесии си парцелират почти цялото землище на село Балша.
3.Апетитите на концесионерите и дългогодишен незаконен добив на пясък са напът да активират свлачищни процеси с непредвидими последствия.
4.Алтернативата Балша да не потъне в небитието е:
В новия устройствен план на София да залегне проектът за екопарк "Чановете". Неговото символично начало - в неделя 11 часа в Балша- засаждане на първата фиданка.

Местността "Младжавица" - 207 декара, които ще заприличат на лунен кратер

Черквата от 7-ми век е една от забележитеностите на селото. В момента се реставрира.

сряда, 27 май 2009 г.

Еколози спечелиха в съда срещу завода на Бойко

Съобщение за медиите 27.05.2009

С Определение № 6899 от 26.05.2009 г. Върховният административен съд – Четвърто отделение, уважи жалбата на Национално движение "Екогласност", Сдружение с нестопанска цел "Екомрамор" и Екосдружение "Връбница-Надежда" и върна за ново разглеждане в първоинстанционния съд Административен съд – София-град, искането на екоорганизациите за отмяна решението от 15.12.2008 г. на директора на РИОСВ-София за одобряване на инвестиционното предложение за изграждане на "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". С жалбата се иска прогласяване на нищожността на решението, както и се прави искане за спиране на допуснатото с разпореждане предварително изпълнение на акта, като подробно са развити оплакванията против решението и заблуждаващия начин на обявяването му на сайта на РИОСВ.
Административен съд – София-град, в дело № 1/2009 г. бе отхвърлил иска в закрито заседание през м. януари и не разгледа спора по същество, стъпвайки върху грешната обява от сайта на екоинспекцията, без да се запознае с решението № 14-8/2008 г., подписано лично от директора Гергана Благиева. Ответникът - Директора на РИОСВ гр. София, в писмено възражение бе оспорил частната жалба и същата да бъде оставена без разглеждане в частта, с която се иска спиране на предварителното изпълнение на оспореното решение на РИОСВ. ВАС отхвърля като необосновани изводите на АС – София-град, за "голословност на твърденията на жалбоподателите" и констатира: "На първо място, изводът относно характера на оспореното решение е изграден без съдът да е изискал самото решение, към момента на произнасянето си. Без акта, предмет на жалбата да е изискан от органа, не би могло да се извърши такава преценка, тъй като липсват данни за неговото съдържание. Освен това, жалбоподателите изрично са оспорили достоверността на изнесената на сайта на органа, автор на решението, информация относно съдържанието му и разпоредените последици. Съдът обаче не е събрал доказателства и в тази насока, като най-простото би било да изиска самото решение. Най-сетне по делото са представени доказателства за публикуване на решение № 14-8/2008 г. в средствата за масова информация, като съдът в пълно противоречие с публикуваната обява е приел, че решението няма самостоятелен предмет."
ВАС определи: "ОТМЕНЯ определението от 21.01.2009 г., постановено по адм. дело № 1/2009 г. по описа на Административен съд - София-град, второ отделение, 27 състав... и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбите на Национално движение "Екогласност", Сдружение с нестопанска цел "Екомрамор" и Екосдружение "Връбница-Надежда". Определението е окончателно."
Снежинка Цветанова – председател на "Екомрамор", акцентира върху процедурното нарушение при проведения в РИОСВ на 04.12.2008 г. Експертен екологичен съвет, когато уволнената впоследствие екослужителка на МОСВ Даниела Монтолова, не позволи да се гласува внесено алтернативно предложение за решение, с което от екоорганизациите обосновават своето несъгласие относно избраната технология с последващо изгаряне в циментовите заводи и отделяне на 180 вида опасни диоксини и фурани.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД "Екогласност", съобщава за инициираната от тях и започнала на 22.04.2009 г./изх. №СО-1063-03-075, проверка от Дирекцията за национален строителен контрол/ДНСК/ за първата копка от Бойко Борисов и Меглена Плугчиева на завода в с. Г. Богров, "че е открита строителна площадка без одобрени инвестиционни проекти". С тази проверка ще се потвърди поредното незачитане на българските и европейските закони от Б. Борисов, откакто той е столичен кмет, категоричен е екоактивистът.
След петмесечно разтакаване в институциите, се доказа в съда, че бяха голословни неколкократните твърдения пред медиите на кмета Борисов и министър Джевдет Чакъров - за одобрението на завода от МОСВ и необжалването му в съда, заключават природозащитниците.

понеделник, 25 май 2009 г.

Прокуратурата се ослушва за Гълъбово

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 05-25/25.05.2009 г.

До Върховна касационна прокуратура на Република България
( на Постановление на ВКП от 22.02. 2008 г. )
Ж А Л БА
oт Национално движение „Екогласност”
Относно: Неправилно насочване от Окръжна прокуратура–Стара Загора на разпоредено от ВКП на 22.02.2008 г. наказателно производство за замърсяването на въздуха в Гълъбово

Уважаеми Върховни прокурори,
Съобразно разпореждане на Върховна касационна прокуратура, получихме на 19.05.2009 г. Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора, от 11.04.2008 г., за прекратяване на наказателното производство по ДП № 215/2007 по описа на ОДП-Стара Загора и преписка № 1327/2007 по описа на ОП-Стара Загора.
Дължим да внесем уточнение, че това наказателно производство НЕ е било в отговор на нашия сигнал от 01.04.2007 г. до Главния прокурор, а е по сигнал на кмета на община Гълъбово и касае само един ограничен случай за търсене на отговорност от РИОСВ-Стара Загора, единствено относно неправомерно съхраняване на опасни азбестови отпадъци от “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово, общ. Гълъбово. Не сме запознати с произнасянето по този случай на Окръжен съд-Стара Загора, но в това постановление правилно се заключава, че “по своето същество строежът на нерегламентираната площадка е незаконен – спрян от експлоатация, поради липса на одобрени проекти и съгласувателни документи с компетентните инстанции, без административноправна процедура”. Жалко е за здравето на хората от околността, че няма наложени санкции и от страна на община Гълъбово за незаконосъобразността на строежа, както съобщава Прокуратурата.
Това постановление на ОП-Стара Загора, обаче не разследва истинския нарушител на закона по чл. 282, ал. 1 от НК - Министерството на околната среда и водите, относно издаването на Комплексни разрешителни. Без да се съобрази със сериозния документ от Министерството на здравеопазването - Анализ, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г., министър Джевдет Чакъров е издал Решение № 52-НО-ИО-А1/2007 за актуализация на комплексното разрешително на “Енел Оперейшънс България” АД, с което за 5 години е узаконено временното съхранение на опасните азбестови отпадъци.
В същото време ОП-Стара Загора, ПОРОЧНО в това постановление приема без санкции признаваните неопределено за „минимални” вредите за здравето на хората, против което ние протестираме, тъй като в нашия сигнал сме предоставили публикации, от които е видно, че в района всяко шесто момче се ражда с един тестис и са скандални данните от посочения доклад на МЗ за установените, най-вече при децата от ранната и предучилищната възраст, престъпления срещу човешкото здраве – изразяващи се в по-висока неспецифична бронхо-пулмонална патология и на заболявания с доказана алергична генеза.
Водими от горното, на основание чл. 243, ал. 9 и във връзка с чл. 204 от НПК, Национално движение „Екогласност“ НАСТОЯВА Върховна касационна прокуратура служебно да отмени Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора, от 11.04.2008 г., за прекратяване на наказателното производство по ДП № 215/2007 по описа на ОДП-Стара Загора и преписка № 1327/2007 по описа на ОП-Стара Загора, като същото го ПРИСЪЕДИНИ към разпореденото на 22.02.2008 г. от ВКП образуване на наказателно производство по чл. 282, чл. 352, ал. 1 и чл. 353, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Национално движение „Екогласност“ ПОДДЪРЖА своето искане да получи АДЕКВАТЕН отговор от
ВКП относно хода по отмяната на две други постановления - на Апелативна прокуратура–Пловдив от 14.01.2008 г. и на Окръжна прокуратура–Стара Загора от 03.12.2007 г., с които беше отказано образуване на досъдебно производство за замърсяването на въздуха в община Гълъбово - по нашия сигнал от 01.04.2007 г. до Главния прокурор. Върховна касационна прокуратура отмени на 22.02.2008 г. тези две постановления за отказ, като разпореди образуване на наказателно производство срещу неизвестен извършител по чл. 282, чл. 352, ал. 1 и чл. 353, ал. 2 от Наказателния кодекс, поради данните от системата за ранно предупреждение, според които източници на замърсяване на въздуха в община Гълъбово са емисиите от производствените мощности на “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово общ. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево общ. Раднево, ТЕЦ “Марица изток 3”, както е записано в постановлението на ВКП от 22.02.2008 г.
В изпратеното ни сега постановление от 11.04.2008 г. на Окръжна прокуратура-Стара Загора, не се отговаря на нито един от въпросите в разпореденото наказателно производство с постановлението на
ВКП от 22.02.2008 г. по нашия сигнал.

Национално движение „Екогласност” се надява, че продължаващият престъпен екогеноцид спрямо хората в Гълъбово ще бъде спрян от сериозната намеса на българската прокуратура.
Обнадеждаваща е извършваната в момента цялостна оценка от Европейската комисия за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването в държавите-членки на ЕС, за което от Брюксел писмено информираха НД „Екогласност” на 27.02.2009 г., по откритата процедура с референтен № 2008/4288 - за анализ на експлоатацията на инсталациите от Енергийния комплекс „Марица-Изток”.

С уважение:
Петър Пенчев
Заместник-председател

неделя, 17 май 2009 г.

БАЛША - ЗАСТРАШЕНА ОТ ПЪЛНО РАЗРУШАВАНЕ

ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ КОНЦЕСИОНЕРИ ИСКАТ ДА РАЗРУШАТ ВСИЧКИ УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТЕРЕНИТЕ НА СЕЛО БАЛША, КОИТО СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ СВЛАЧИЩА.
БАРАЖИ, БОРОВИ ГОРИ НА 70 ГОДИНИ - ВСИЧКО ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРЕМАХНАТО.
НА ТЯХНО МЯСТО ЩЕ ИЗКОПАЯТ КРАТЕРИ С ПЛОЩ СТОТИЦИ ДЕКАРИ.

ЩЕ СЕ ОСТАВИ ЛИ БАЛША ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕНА ОТ ГЕОГРАФСКАТА КАРТА?

По време на залесяването – в средата дядо Павел (прекарвал с каруцата си камъни за баражите), Лозан, Иле, Киро и техници


Ето тези хора от с. Балша гордо позират на снимката, направена преди около 60 години. Доволни от извършения доброволен и общественополезен труд. Има и останали живи от тях. А мъртвите биха се обърнали в гроба, ако знаят как сега земята, която са се борили да укрепят, се дълбае на 15 метра дълбочина, докато се изчерпа пясъкът - пъклено дело на банда престъпници, които печелят милиони от нелегална добивна дейност.

Тук публикуваме снимки и факти, издирени от Клуба за краеведство и екология, с. Балша:

През 50-те години на миналия век в околностите на с. Балша са построени баражи и е извършено мащабно залесяване с една цел: да бъдат укрепени свлачищата, които застрашават да пометат селото.
В дола „Извора”, където са наредени концесиите „Манастира Св.Тодор
– запад”, „Манастира Св.Тодор” и „Извора” са построени три-четири баража, защото там има най-много свлачища и по Общия устройствен план на София този район е даден като терени за укрепване. Един от тези баражи е над вододайната зона на селото /самия каптаж на извора/ където се намира находището „Манастира Св. Тодор-запад”. Камъните за построяването на баражите са събирани от населението, прекарвани са с каруци, дялани и зидани от местните майстори Сокол Венов, Сокол по прякор Турски, Сокол Илиев и други, през четиридесетте-петдесетте години на миналия век. Под ръководството на инж.Медарски и Владимир Григоров Доцев от с.Доброславци, с участието и на нашите майстори са направени много баражи около София, най-големият от които е направен до с.Сеславци и Банкя. Находището „Манастира Св.Тодор” се намира между дола „Извор” и дола „ Дедовски дол”. В „Дедовски дол” има два-три баража, един от тях е дървен (снимка 2), който може да се види и днес. Намира се в землището на с.Доброславци. Целта им е била да укрепят терените където са се намирали двата манастира - този на с.Балша „Свети Тодор Стратилат” и този на с.Доброславци „Св.Четиридесет Мъченици”. Двата манастира са построени един под друг заградени от двата дола „Извора” и „Дедовски дол”. Там се намират и многото оброчища.
Манастири и оброчища се правят на свети места а не
в произволно избрана територия. Между двата манастира се намират находищата „Манастира Св.Тодор” с концесионер ЕТ ”Тодор Христов Дичов” и веднага до него в дола „Извор”, където се добива в момента незаконно пясък, е находището „Извора” с неизвестен засега концесионер. Там има разрешение за проучване от фирма „ИЗОМАТ”.

Един от баражите в дола „Извора”


(Снимка 2) Бараж в „Дедовски дол”- изграден от населението на с.Балша за да задържа наносен материал за укрепване дъното на реката при порои.

(Снимка 3) Баража в Селския дол” в концесията „Младжавица”


Залесяване от населението на масивите за спиране на свлачищата от петдесетте години на миналият век.

От ляво на дясно: дедо Ценко, Додо – горския, баба Симеонка, Дедо Асо /той свиреше много хубаво на гъдулка/, баба Цина /бабата на кмета на с.Мрамор/, баба Дечка, дедо Накьо Гелков, Владимир Доцев /от с.Доброславци/, дедо Славе - за съжаление всичките са вече покойници.

Aвтор: А. Любомирова


Залесителите на Балша

A това е Форумът на Балша, в който можете да се включите!


събота, 16 май 2009 г.

6 000 ЛИСИЦИ - ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НА БЕЗСМИСЛЕН НАУЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

ПРОТЕСТНО ПИСМО СРЕЩУ ПЛАНИРАНОТО ИЗБИВАНЕ НА НАД 6000 ЛИСИЦИ

Според информация, съобщена на 28.04.2009 г. от БНР в информационната емисия в 14:00, във връзка с провежданата кампания за ваксиниране на диви хищници против бяс, извършвана с разпръскване на ваксина под формата на гранули от самолети, НВМС е издала разпореждане за отстрел на над 6 000 лисици под предтекст, че по този начин ще се извършва проверка на ефективността на ваксината. Това ще стане чрез изследване на труповете на отстреляните животни в столична лаборатория, където ще се изследва наличието на тетрациклинов маркер. Съобщението за планирания отстрел е направено по време на заседанието на Областната епизоотична комисия от началника на отдел “Здравеопазване” в РВМС-Разград д-р Илиян Драмалиев. В Разградска област разпореждането на НВМС е да бъдат убити 180 лисици, което според местното ловно дружество надвишава целия годишен отстрел на този вид диви животни в Лудогорието. Планираният отстрел на 6 000 лисици е предвиден само за североизточна България, а като цяло за страната намеренията са да бъдат избити над 10 000 лисици.

Ние, неправителствените природозащитни организации от гр. Русе, намираме за изключително безразсъдно от екологична и хуманна гледна точка масовото унищожение на един важен в екологично отношение животински вид. Твърденията на НВМС, че за проверката на ефективността на ваксината е необходим отстрелът на такъв огромен брой животни е евтин начин да се хвърли прах в очите на обществеността с цел да се прикрият нечисти бизнес интереси. Този метод на ваксинация се практикува с успех в редица европейски страни и с негова помощ заболяването бяс е практически ликвидирано във Франция, Германия и Чехия. Неговата ефективност е доказана многократно. Няма основания да се смята, че в българските условия могат да се очакват по-различни резултати. Това повдига въпроса защо е необходимо изследването на такъв огромен брой животни, за да се провери нещо вече ясно доказано. Отговорът неизбежно се свързва с бизнес интереси (изследването е планирано да се извършва в една столична лаборатория, срещу съответно заплащане, няма информация за проведена обществена поръчка, не е ясно какво се случва с труповете и кожите на животните след приключване на изследването). Освен това защо е необходимо прахосването на средства за ваксинирането на хищници, които след това ще бъдат практически напълно унищожени?

Унищожаването на 6 000 лисици граничи с пълното изтребване на един животински вид, който има важна роля в екосистемите. Достатъчно е само да споменем, че с практическото изтребване на лисицата по време на жътвената кампания ще се предизвика силно размножаване на полски гризачи и големи загуби на реколта. Екологичната роля на този хищник е безспорна и планираното изтребление е варварски акт и безразсъдство, какъвто не подхожда на страна, членка на ЕС и претендираща, че е част от семейството на развитите и цивилизовани страни. Призоваваме българските власти и всички неправителствени организации в страната да направят всичко по силите си, за да предотвратят това безумие. Нека всеки, който милее за българската природа да поеме инициативата и да уведоми и всички чужди природозащитни организации, защото отдавна е ясно, че в България много малко неща се случват без натиск отвън.

СНЦ "Приятели на Животните"
СНЦ "Германо-българска помощ за бездомните животни"
СНЦ "Грижа и подслон за всеки"

Писмото е подкрепено и от други граждански и екологични сдружения

За още подкрепа: Пишете коментар под този пост

И за контраст: как се отнасят в Англия към оцеляването макар и на една единствена лисица.
Лисица да си в Англия, нали?

четвъртък, 14 май 2009 г.

ХУБАВИ ПРОЛЕТНИ СЪБИТИЯ В РАЙОН ВРЪБНИЦА!На фона на кризите и катаклизмите, които тресат столицата, особено северните райони, облагородяването на столичния район Връбница вече става един непрекъснат и необратим процес. Нещата почнаха да се случват, но не ей така, самички, от нищото - хората са тези, които правят нещата да се случат.

Както вече писахме в този блог, в Северния парк бяха засадени около 2 000 иглолистни фиданки на мястото на изсечените през миналото лято болни и не толкова болни дървета, като сечта започна в надежденската част на парка /той попада в два района - Връбница и Надежда/.
Дървосекачите, наети от "Зелена система" към Столична община, доста се бяха развихрили, но след сигнали на граждани до Екосдружение "Връбница-Надежда" и бързите мерки, взети от членовете и ръководството на сдружението да сезират институциите, сечта беше ограничена и Столична община бързо, бързо изнесе на сайта си план за рекултивация на парка. Най-отзивчив и близък до проблемите на живеещите около парка се оказа кметът на район Връбница, който изцяло контролираше процеса на изпълнение на този план. В резултат в началото на април започна залесителната кампания, в която с доброволен труд на граждани от квартала и членове на Екосдружение "Връбница-Надежда" върху обезлесения терен отново бяха посадени дръвчета.На празника на Връбница четири борчета бяха посадени и в градинката зад черквата и бяха "осиновени" от кмета на Връбница Младен Младенов и три екосдружения : "Връбница-Надежда", "ИК за екозащита - Нови Искър" и Еко Мрамор".


Миналата събота беше осветена иконата на Св. Николай Чудотворец, която беше дарена на едноименната черква от кмета на района и Сдружение "Връбница - Надежда". Тя зае своето естествено място над чешмата в двора на черквата и увенча дългогодишните усилия на свещеника и църковното настоятелство да ремонтират и обновят храма, известен с един от най-благозвучните църковни хорове в столицата. А на детската площадка зад черквата младите хора от квартала направиха пясъчник за малките палавници.Жителите на квартала обичат да се събират по празници на площада пред черквата , площад, който напомня селски мегдан в най-хубавия смисъл на думата, останал си все още център на квартала, така, както някога е бил център на селото Връбница. Тук на всеки празник районното кметство организира тържества с много певци, артисти и атракции.Река Какач живописно лъкатуши през Северния парк и екосдруженията, заедно с ръководството на района полагат всички усилия да предотвратят прокарването на предвидения в Общия устройствен план път покрай реката, който ще стане причина за изсичането на стотици борове. Един безсмислен път "от никъде за никъде", който ще съсипе най-ведрата и спокойна част от районите Връбница и Надежда и ще наруши цялата
екосистема на река Какач. Тази на пръв поглед безобидна, но непредвидима рекичка влачи какви ли не отпадъци, изхвърлени от различни райони на София и ги докарва тук. Полагат се много усилия от управата на район Връбница боклуците и падналите дървета да се изчистват периодично, коритото на реката да се поддържа в добро състояние, за да не стават наводнения, както през ноември 2007г., когато новоизбраният връбнишки кмет Младенов, още незаклел се, трябваше да прояви и своята загриженост за квартала, и своята гражданска доблест в борба с придошлите води на реката.
Гражданите помнят този случай и затова, а и заради системно оказваната подкрепа на екологичните организации от страна на управата на район Връбница, председателите на Екосдружение "Връбница-Надежда" и на "Еко Мрамор" връчиха на Младен Младенов грамоти за особени заслуги в опазване на околната среда и сътрудничество с гражданското общество.


Има слънце и усмивки, има деца и много весело настроение във Връбница!

Всички искат едно - добро градоустройство, повече зелена среда и качествен живот за хората. Не е лесно след толкова години пълно занемаряване, но при добро желание, каквото вече има, всичко е постижимо.


l

неделя, 10 май 2009 г.

ПРОТЕСТНО СЪБРАНИЕ В СЕЛО БАЛША
Днес, 10 май, на площада на село Балша се проведе Общо събрание на селото по повод новата кариера за пясък в местността Младжавица, точно над селото.
Присъстваха около 500 жители на селото и много гости от съседните селища и от столицата, а също и представители на всички екологични и граждански организации от региона. Поканени бяха районния кмет, представители на ДАГ, кметовете на съседните села, общински съветници, медии.
Събранието се проведе под мотото "ДА СПАСИМ СЕЛО БАЛША!"
Балша" /в процес на регистрация/ и след проведена дискусия жителите на БалшСлед подробно изложение на проблема от страна на председателя на СНЦ "Екологияа единодушно гласуваха против кариерата за пясък и дадоха пълна подкрепа на новосформираното природозащитно сдружение да предприеме необходимите правни действия срещу Решението на Министерския съвет от октомври 2008г., с което най-голямата прелест на Балша се харизва за жълти стотинки на безскрупулни разрушители на природната среда.


Събранието завърши с поход до поляната, където по традиция ежегодно се провежда съборът на селото. Шествието се разтегна по концесионната площ и така символично маркира един от диагоналите /посока север-юг/ на концесията, която е с площ 207 декара. На снимката се вижда малка част от огромния терен, който българската държава обрече на унищожаване - пътеката към поляната, които са любимо място за разходка и пикник на много софиянци. С изсичането на гората и отнемане на баира до дъното на дерето над селото ще се образува езеро от стичащите се планински порои. В следствие селото ще бъде подкопано и отнесено в небитието.
Е, има ли държавници в тази държава?
По-скоро чиновници, които само приемат куфарчетата под масата и нито гледат, нито искат да знаят какво разписват.

СЕЛО БАЛША НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НОВА КАРИЕРА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ!

Кариера в селото - те такова животно нема!

Отново посегателство към природата в с.Балша: поредната кариера е разрешена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със сключения концесионен договор на 03.12.2008г. с фирмата „Интерминерал” ООД, за добиване на строителни материали – пясъци от находище „Младжавица”, в землището на с.Балша, Столична община, без да е спазен основния принцип заложен в Закона за концесиите: ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ.

Тази гора пречи някому


За тази концесия населението на с.Балша разбира случайно. Дори информацията публикувана в интернет е подвеждаща и невярна, като не е упоменато истинското населено място.

Нарушени са основни принципи и задължения предвидени в Закона за концесиите, Закона за подземните богатства и подзаконови нормативни актове довели до неуведомяване на населението по указания ред и до пълна липса на информираност, което води до невъзможност същото да изкаже мнение, становище или възражение в определените от закона срокове.

Предоставената концесия е в нарушение на ЗУТ, ЗУЗСО, Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Закона за опазване на околната среда и Конституцията на РБ.

По договора е определена концесионна площ от 207625 кв.м. Проектът за разширение на с.Балша е в посоката на концесионната зона и регулацията на населеното място ще граничи с тази зона, което е недопустимо съгласно съществуващото законодателство и Конституцията на РБ гарантираща на гражданите право на здравословна и благоприятна околна среда.

Кариерата за добив на пясък е на 170 метра от къщите на хората в пълно нарушение на законите.

Територията на концесията върху ОУП на София попада в зона определена за градски паркове и градини и рекреационни гори и земи - зелени зони, каквито са и сега. В проекта за изменение на общия устройствен план на София се предвижда освен тематичния парк "Искър" да се създаде и парка "Полето", който обхваща землищата на селата Доброславци, Мрамор, Мировяне, Требич и Балша.

Огромната площ борова гора попадаща в границите на концесията, която гора ще бъде унищожена, е залесявана от населението още преди 60 години. Целта на залесяването е била да се създадат защитни горски пояси за укрепване на пластовете, за да се спре ерозията в урвестия и каменлив терен. Да се укрепят четирите водосбора в раиона над селото, за де се намалят свлачищата и да се защити селото от горските поройни води, които и сега, макар да е залесено, го засипват с камъни и пясък. Със същата цел през тридесетте-четиридесетте години на миналият век са построени и баражи, с които са укрепвани водосборите.

Нашите баби и дядовци са ни казвали, че поляната над селото, в границите на концесията е било гробището. В границите на концесията се намира и оброчището „Св.Николай Чудотворец”. В тази местност са откривани много интересни неща с голяма археологическа стойност. В землището на с.Балша са открити оръдия на труда още от неолита.

До оброчището в дола наречен „Селски дол” имаше извор, от който населението и туристите си наливаха изворна вода. Поради изсичане на гората от акации над него, при проливните дъждове то бе затрупано от свляклата се земна маса.

Добиването на пясъка ще доведе до изкопаване на 200 декара кратер между селото и поляната, където се провежда съборът на селото, а в последните години и „дръм енд бейс” фестивала. Този кратер точно над селото ще се запълва с пороища вода, които ще подкопаят и отнесат селото.

Завинаги се пресича връзката на хората с планината, с гората, с живописните горски полянки, пропадат мечтите за развиване на Балша като място за туризъм с екопътеки, място за поклонение до манастира, част от Софийската Света гора.

Бъдещата кариера, а и цяла Балша е в свачищна зона – Балша няма да я има, ако изсекат гората и изкопаят пясъка!

В момента на нашата територия има и действаща кариера за добив на строителни материали – варовици и доломити в кариера „Люляците” с концесионер „МДЗ - Балша" АД. На 27.06.2008г. е сключен договор за още 25г. с Решение № 316 от 17 май 2008г. по Предложение на МРРБ , отново без да се уведомят жителите на околните села. Същата в продължение на 45г. разрушава пътищата и замърсява землищата на селата Балша, Голяновци и Драговищица.

На 26.03.2009г. научихме и за Инвестиционното предложение за изграждане на кариера от ЕТ „ТЕМА – БОРИСЛАВ ЯНАКИЕВ” за добиване на строителни материали – пясъци в находище „Манастира Св.Тодор – запад”, което се намира на 30м. от концесия „Младжавица”.

При това подреждане на трите кариери една до друга над селото, ако случайно няма и други за които не знаем, не само се прекъсва достъпа от селото към планината, но и селото ще бъде обречено на обезлюдяване, защото няма да има нормални условия за живот.

ЗАТОВА НИЕ, ХОРАТА ОТ СЕЛО БАЛША СМЕ СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНИ И ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАЧЕТЕ ПРАВОТО И ЖЕЛАНИЕТО НА ХОРАТА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ И ЩЕ СЕ СЪОБРАЗИ С КОНСТИТУЦИЯТА - чл.55 от същата, ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ОРХУСКАТА КОНВЕНЦИЯ, ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НЕЗАБАВНО ЩЕ СЕ НАМЕСИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОВА БЕЗУМИЕ.

БАЛША Е ГОТОВА НА ВСИЧКО ЗА ДА СЪХРАНИ ЖИЗНЕНАТА СИ СРЕДА, ЖИВОТА СИ, БЪДЕЩЕТО СИ!

БАЛША НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НОВА КАРИЕРА И ИСКА АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ ЗА КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТАЗИ КОНЦЕСИЯ!

петък, 8 май 2009 г.

ДА СПАСИМ БАЛША!

ГРУПА ГРАЖДАНСКИ ЕКЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Съобщение за медиите:

Кметството на с. Балша със съдействието на сдружение „Екология Балша” организира на 10.05.2009г. (неделя) от 11.00 часа общоселско събрание в кафе-аперитива на площада в селото за информиране на населението относно Решение на Министерски съвет № 670 от 29.10.2008г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци от находище „Младжавица”, землище с.Балша, район Нови Искър, Столична община, област София с площ от 207 дка на фирмата „Интерминерал” ООД и сключен концесионен договор на 03.12.2008г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

КАНИМ ВСИЧКИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО

Кметовете на съседните населени места се обявиха срещу бъдещата кариера и дават своята пълна подкрепа на жителите на с. Балша.

Екологични и граждански сдружения / СНЦ „Екология Балша”, СНЦ „Еко Мрамор”, Екосдружение „Връбница-Надежда”, Инициативен комитет за екозащита – Нови Искър, СНЦ „Обществен съвет – Мрамор” и др. / мобилизират всичкия си наличен ресурс от сили за да помогнат на това китно селце, разположено по южните склонове на Стара планина, на десетина километра от София, да оцелее.

ПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ДА ПОМОГНЕМ НА БАЛША ДА СЕ ПРЕБОРИ С НОВАТА КАРИЕРА ЗА ПЯСЪК, ХАРИЗАНА ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ НА НЯКОЙ „БОГОИЗБРАН” ЗА ИДНИТЕ 25 ГОДИНИ!


Ние ви алармираме:

Бъдещата кариера за добив на пясък е на 170 метра от къщите на хората в пълно нарушение на законите!

Контурът на кариерата съвпада с новите регулационни граници на селото съгласно проекта за нов устройствен план на София и така го обезсмисля!

Тази кариера започва с изсичане на гората над селото!

Гората, която хората преди 70 години са залесили, за да не могат пороите да отнесат селото!

Добиването на пясъка ще доведе до изкопаване на 200 декара кратер между селото и поляната, където се провежда съборът на селото, мотокрос, а в последните години и „дръм енд бейс” фестивал!!

Завинаги се пресича връзката на хората с планината, с гората, с живописните горски полянки, пропадат мечтите за развиване на Балша като място за туризъм с екопътеки, място за поклонение до манастира, част от Софийската Света гора.

Този кратер точно над селото ще се запълва с пороища вода, които ще подкопаят и отнесат селото!

Бъдещата кариера, а и цяла Балша е в свачищна зона – Балша няма да я има, ако изсекат гората и изкопаят пясъка!

Камионите с пясъка ще тормозят съседните села през следващите 25 години; къщите са вече напукани от тежките камиони на действащата каменна кариера „Люляците”, която вече 45 години тормози района, а отгоре на това тази концесия е удължена с още 25 години!

БАЛША Е ГОТОВА НА ВСИЧКО ЗА ДА СЪХРАНИ ЖИЗНЕНАТА СИ СРЕДА, ЖИВОТА СИ, БЪДЕЩЕТО СИ!

БАЛША НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НОВА КАРИЕРА И ИСКА АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ ЗА КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТАЗИ КОНЦЕСИЯ!

тел. за контакти: 0886526355

8.05.2009г.

сряда, 6 май 2009 г.

България внася и гори отпадъци от Европа

Тук публикуваме едно интервю на Петър Пенчев, зам. председател на НД "Екогласност" и участник в Група ГЕО, дадено за "е-vestnik":

http://e-vestnik.bg/6112

България внася и гори отпадъци от Европа

30 Април 2009

От обикновени битови боклуци до автомобилни гуми и технологични отпадъци се внасят и складират или изгарят в България. Снимка: “Екогласност”

Еколози, внимание! Докато умуваме къде да депонираме, да изгорим и преработим българския боклук, включително софийския, предприемчиви бизнесмени внасят европейски отпадъци – горят ги, трупат ги на наши регламентирани и нерегламентирани сметища, потапят ги в български водоеми. За това алармират от Националното движение „Екогласност”. Ако не реагираме – предупреждават еколозите - може да стане както в онова село в Унгария, което един ден се събудило оградено от декари, запълнени с отпадъци до самите врати на къщите си. Собственикът на нивите ги дал срещу заплащане на бизнесмен от съседна европейска държава да складира върху тях отпадъка.

“С очите си видях – от купищата огромни стари гуми, с които беше претъпкан дворът на циментовия завод при село Бели Извор преди четири месеца, сега е останала една малка купчинка. Недалеч от Враца се изгарят австрийски отпадъци, а проби от въздуха за замърсяване с опасните флорини и диоксини се взимат, когато заводът не работи”, разказа за e-vestnik Петър Пенчев, зам.-председател на Националното движение „Екогласност”. Той се уверил в тази информация, като сравнил дневниците за работа на предприятието с данните за дни и часове, когато са взимани проби.

Когато австрийската информационна агенция (АПА) съобщи, че държавните служби във Виена разследват 20 случая на нелегален износ на 500 000 тона отпадъци от Австрия в Полша, Румъния и България само за една година, Пенчев изпратил от името на “Екогласност” до главния прокурор Борис Велчев, до Европейската комисия и до Европейския парламент сигнал за изгаряне на австрийския боклук в противоречие с екологичните норми в българския циментов завод и го подкрепил с документи от Министерството на околната среда и водите и изявления на директора на предприятието в медиите.

Причината е, че в екологичното движение постъпват множество сигнали за внос на опасни отпадъци от чужбина и най-вече от Западна Европа, но очевидците искат анонимност, защото се страхуват, обясни Пенчев. “Нямам документи, но имам много такива сигнали за незаконен трансфер, внос на опасни отпадъци, които са изпратени до “Екогласност”. Примерно, очевидци, включително и човек от специалните служби, са ми потвърдили, че е имало даже охрана от МВР, когато в язовир “Огоста” са потопявани някакви контейнери. Но водоемът е с дълбочина над 35 метра и когато поисках от Гражданска защита да помогнат с хеликоптер с апаратура, който да облети водоема, за да ги открием, те ми отказаха”, твърди Пенчев.

Петър Пенчев, зам.-председател на движението “Екогласност”- Снимка: “Екогласност”

Според него не е новина, че бизнесът с боклуци се изравнява с бизнеса с оръжие и наркотици.

Кой разрешава вноса?

„Докарват боклука и го складират в депа или другаде у нас срещу заплащане. Според австрийските служби за нелегалния внос на австрийски боклук в Полша, Румъния и България е заплатено между 20 и 30 евро на тон. Явно и те не знаят, че при нас в едно депо - в Силистра се взимат 12 лева на тон отпадък, в Русе – 14 лева на тон… Гешефтът е по-голям. Защото депонирането на тон отпадък в Австрия струва 160 евро( 320 лева). 20 са случаите, до които австрийските служби са стигнали. А до колко не са стигнали?… Хората, които живеят в околностите на тези сметища, ги е страх. Очевидците ми казват: няма да ни споменаваш името, защото ако ни питат, ще отречем. Затова заставам с моето име. Не в едно и две разследвания на подобни екопрестъпления съм се включвал, защото не разчитам само на думи, а търся и документ, за да се убедя, че там нещо е станало. Затова не отстъпвам”, разказва Пенчев.

Тодор Костов, изпълнителен директор на “Холсим-България”, която е собственик на циментовия завод в Бели Извор, е заявил през октомври 2007 г. пред вестник” Шоу плюс” в защита на използването на отпадъци като гориво в предприятието: “Мониторинг (контрол) на влизащите за преработка като алтернативно гориво отпадъци, дори на дошлите от Австрия няколко хиляди тона, се прави на входа и на изхода на предприятието… Два пъти в годината в лицензирани институти в Хърватска и Словакия се прави анализ на изпусканите при изгарянето флорани и диоксини. “ В България нямаме лицензирани лаборатории с апаратура за мерене на флорани и диоксини.

Пенчев продължава разкритията си: “Миналата седмица видях с очите си копия от два дневника. Единият е дневникът, в който са записани часовете и датите, когато са вземани тези проби, за да се носят в чуждестранните лаборатории. Другият е оперативен дневник и показва състоянието на пещта по дати и по часове. С просто око се вижда, че по времето, когато са вземани пробите от изхвърляните от пещта газове, тя не е работила, тоест не е имало изгаряне. Календарно и по часове в него е записано, кога е работила пещта. Оттук правя извод, че тези господа са за прокуратурата. Освен това Костов говори, че суровинната смес се изгаря при 1000 градуса, но на мен ми показаха данни за температурата в пещта, от които се вижда, че там се поддържат 700 градуса. По данни на учените, с които разполагаме, за да не се отделят вредни емисии в атмосферата, в това число диоксини и флорани, горенето трябва да бъде при температура над 1500 градуса”, обяснява зам.-шефът на “Екогласност”.

В комплексното разрешително, издадено на “Холсим-България” подписано от Джевдет Чакъров на 27 декември 2005 г., от което “Екогласност” има копие, е записано, че на фирмата се разрешава да изгори 15 000 тона автомобилни гуми, 14 000 тона месокостно брашно и 7 000 тона опасни отпадъци от промишлеността РТФ ( тоест подобни на брикетите, които щяха да се изгарят в Горни Богров край София – от изсушени отпадъци, които съдържат органични вещества, в това число и пластмаси). Преди два месеца разрешителното е подновено за още 5 години.

През 2006 г. от името на “Екогласност” Пенчев водил дело срещу инвестиционното предложение за изграждане на завод за изгаряне на месокостно брашно в Горни Богров, който бил спрян заради вдигнатия шум съпротивата срещу него. Съдът тогава постановил, че нямало годен административен акт за обжалване, защото инвестиционното предложение било без ОВОС. Тогава Чавдар Георгиев отговорил писмено на “Екогласност”, че за изгарянето на месокостното брашно не се прави ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда), защото изгарянето му за производство на електроенергия, било оползотворяване на отпадъка.

Тези документи движението “Екогласност” е изпратило до Еврокомисията, Европарламента и до прокуратурата. „Когато се гарантира, че ще има спазване на екологичните норми, има специален режим за внос на отпадъци. Не може да няма нормативи за нещо, а МОСВ да казва: А- а, няма нищо. Изгарянето на отпадъци трябва да стъпи на някакви пределно допустими концентрации, и на други ограничения срещу замърсяване, особено, когато няма ОВОС. А екоминистерството гледа в тавана и издава комплексно разрешително”, се възмущава Пенчев.

Оказва се, че процедурата по ОВОС, е единствената възможност за реакция на обществеността. Според еколога комплексните разрешителни, които Министерството на околната среда и водите издава на индустриалните фирми, са “такива скришни неща, че в тях каквото си искат съчиняват”.

Междувременно през март стана ясно, че компанията “АКБ Форес” проучва възможности за изграждане в Девня на завод в който ще горят отпадъци и произвеждат електрическа енергия. Боклукът щял да идва по море от Италия и Гърция и направо да се изсипва в пещите, без да се сепарира. Отпадъците щели горят при 1200 градуса. 4 тона смет имат енергията на един тон нефт заради пластмасовите отпадъци. Собственикът „АКБ Форес”, Николай Банев вече обяви пред медиите, че водят преговори за смет от Италия и Гърция.

Преди време в. “Гардиън” написа, че цената за изпращане на един контейнер боклук до Китай е по-ниска от тази за транспортирането му от Лондон до Бирмингам. С разширяването на Европа, изнасянето на отпадъци до новите страни членки (включително до България) е евтино и лесно, тъй като се таксува като вътрешно европейски превоз и опасните контейнери пресичат границите безпроблемно.
Преди няколко години избухна скандал между Чехия и Германия, заради незаконен внос на германски отпадъци на нейна територия. В някои случаи заради слабия граничен контрол германски камиони, пълни с боклук влизали на чешка територия и направо изхвърляли товара си. Сега наред са България и Румъния.