четвъртък, 26 април 2007 г.

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСКАТ АЛТЕРНАТИВА НА БЕРЛИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БОКЛУК

ТРИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАТ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ПЛАЗМЕНИЯТ МЕТОД КАТО НАЙ-СЪВРЕМЕНЕН И БЕЗВРЕДЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕКА, А ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ТРИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ЗАВОДА ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕНА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 04-26-Д/ 26-04-2007

До г-н Бойко Борисов,
кмет на Столичната община


Д О П Ъ Л Н Е Н И Е към С Т А Н О В И Щ Е
от Национално движение “Екогласност”,
представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

Относно: Алтернативно предложение съгласно НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за инвестиционно намерение на Столична община, обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г.


Уважаеми господин Борисов,

Национално движение “Екогласност” внесе днес в Деловодството на Столична община(СО) своето отрицателно Становище по инвестиционно намерение на Столична община(СО), обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г. и с настоящето Допълнение като неотменима част от Становище с наш изходящ номер 04-26/26-04-2007, прави следните три предложения, съгласно изискванията на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредба за ЕО):

1. Компетентният орган по чл. 4 от Наредба за ЕО да издаде становище по ЕО, като приложи Чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба за ЕО и
Да не съгласува плана, защото предвижданията в него не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда, като в доклада по ЕО трябва да бъдат отразени нашите мотивирани възражения срещу осъществяването.

2. Предлагаме АЛТЕРНАТИВА на разглежданото инвестиционно предложение от писмо 0401-11/11.04.07 г. на СО, да бъде
Плазмена технология при много висока температура,
която подробно е отразена в няколко от постъпилите предложения в Столична община, като част от над 40-те оферти-предложения за технологии от фирми, оповестени в СО съгласно Закона.
НАСТОЯВАМЕ тази алтернатива «Плазмена технология при много висока температура» да бъде отразена в Доклада за Екологичната оценка, съгласно Чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба за ЕО.

3. Съгласно Чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба за ЕО, ПРЕДЛАГАМЕ провеждане на Обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка.

С уважение,
НД ”Екогласност”:
Зам.-председател:
/Петър Пенчев/

Подкрепили Становището:

Веселин Димитров – председател на Екосдружение „Връбница, Надежда”

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет - Мрамор

НД "ЕКОГЛАСНОСТ" ВНАСЯ ДНЕС СВОЕТО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА БЕРЛИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗАВОД ЗА БОКЛУК

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 04-26/ 26-04-2007

До Столична община

С Т А Н О В И Щ Е
от Национално движение “Екогласност”,
представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

Относно: Консултации с обществеността, съгласно ЗООС, за инвестиционно намерение на Столична община, обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г.


Национално движение “Екогласност” се запозна с предоставените материали по инвестиционно намерение на Столична община(СО), обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г. и изразява своето становище, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда(ЗООС).

1. Поддържаме решаването на проблема с третирането на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община да бъде поставено на законова основа, при пълно спазване на екологичните норми и акцентиране върху принципа за „устойчиво развитие”, съгласно ЗООС - да не се прехвърлят днешни проблеми като отговорности на бъдещите поколения на човека.
2. Приветстваме решението на РИОСВ-София, за задължително извършване на екологична оценка на Подробните устройствени планове(ПУП) на всички предлагани площадки за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.
3. Настояваме за задължително извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на всички ПУП на предлаганите площадки.
4. Не приемаме противоречието в писмо 0401-11/11.04.07 г. на СО, че е предстоящо Столичният общински съвет да определи метод на третиране на отпадъците, когато в приложението към същото предложено ни писмо, подписано от г-жа Мария Бояджийска – зам.-кмет на СО, вече е записана като единствено разглеждана в настоящето инвестиционно намерение на СО – една, единствена технология(наречена „берлинска”).
5. Не приемаме предложената „берлинска” технология, поради ГРУБОТО НАРУШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ - заложената опасна екологична бомба, породена от задължителното изгаряне на произведените брикети(пелети), което е записано като параметри в предлаганата „берлинска” схема на технологията:
5.1. „Брикетите се предлагат като стоков продукт за изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи”;
5.2. „Общината извършва проучване за сключване на предварителен договор за изгарянето на пелетите в ТЕЦ или циментови заводи”.
6. Не приемаме ГРУБОТО НАРУШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ при предлаганата схема на „берлинската” технология, поради заложеното в нея неотделяне на пластмасите, влагането им в произведените брикети и последващото им изгаряне като опасни отпадъци, защото при това изгаряне се гарантира замърсяване на околната среда с над 180 вида диоксини и фурани, с категорично доказан риск за здравето на населението и на поколенията.

Вследствие на горните констатации, НЕ ПРИЕМАМЕ като цялост предлаганата схема на „берлинската” технология с последващо задължително изгаряне, което вече е отречен подход от миналия век и на фона на директивата на Европейския съюз за забрана на изгарянето на опасните отпадъци след 2008/2009 г.
НАСТОЯВАМЕ за налагане на пълна прозрачност при избора на технология и при последващите Подробни устройствени планове със задължителна ОВОС на предлаганите площадки, с осигуряване участието на обществеността на всички етапи при вземане на решения по въпросите на околната среда, съгласно Конвенцията от Орхус.

На база на така констатираните от нас пропуски, Национално движение „Екогласност” дава своето ОТРИЦАТЕЛНО становище по предложеното с писмо 0401-11/11.04.07 г. за консултации с обществеността, инвестиционно намерение на Столична община.С уважение,
НД ”Екогласност”:
Зам.-председател:
/Петър Пенчев/

сряда, 25 април 2007 г.

Из протоколите на Върховния административен съд: ГЛОБА ЗА ДЖЕВДЕТ /от личния му джоб/!

Заседание на съда по делото срещу МОСВ за изгаряне на месокостно брашно без ОВОС. Ведомството на минисър Чакъров отказа да представи пред съда важни доказателства по делото


П Р О Т О К О Л
София, 21.04.2007 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ИВАН РАДЕНКОВ

при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора Нестор Несторов
сложи на разглеждане дело № 11926 по описа за 2006 година,
докладвано от съдията ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 107 от ГПК на второ четене в 9.06 ч:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Национално движение "Екогласност", редовно призован, представлява се от зам. председателя Петър Пенчев Троянски.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на околната среда и водите, редовно призован, не изпраща процесуален представител
ЗА ВАП се явява прокурор Несторов.

ПЕТЪР ТРОЯНСКИ: Да не се дава ход на делото. От МОСВ не са изпълнили дадените в предишното съдебно заседание указания от съда. Протестирам срещу такова отношение на държавен орган, в лицето на министъра.
Моля делото да не бъде насрочвано в периода между 15 и 28 май 2007 г., тъй като няма да бъда в страната.
ПРОКУРОРЪТ: Да не се дава ход на делото. От министерство на околната среда и водите следва да представят указаните им в предишното съдебно заседание доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, констатира, че указанията, дадени от съда в предишното съдебно заседание за представяне на необходимите доказателства по преписката, не са изпълнени от министъра на околната среда и водите, поради което ход на делото не следва да се дава. На основание чл. 305 от АПК, следва да бъде наложена глоба в размер на 150 лв. на министъра, поради неизпълнение на указанията.
Предвид изложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
НАЛАГА глоба на министъра на околната среда и водите в размер на 150 (сто и петдесет) лв. за неизпълнение на дадени от съда указания.
ОТЛАГА делото за друга дата с ново призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

ОТЗВУЦИ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУПА ГЕО , ПРОВЕДЕНА НА 24 АПРИЛ


http://www.novinar.bg/?act=news&act1=det&ql=MjIzNzsw&mater=MjIzNzs5

Едно вярно отразяване на това, което се случи.

С доста симпатично форумче с фундаменталните вапроси: ''ЗА И ПРОТИВ ЕКОЛОЗИТЕ",

"ЕКОЛОЗИ ИЛИ ПСЕВДОЕКОЛОЗИ",

"КОЙ НА КОГО ПЛАЩА"

Еколози против столичната идея за завод за отпадъци
Берлинската система била стара технология
[ 2007-04-25 ]Десислава Боцева


Екоорганизации се обявиха против "берлинската система", по която столичният кмет Бойко Борисов иска да строи завод за преработка на отпадъци. Това съобщиха по време на срещата си екоорганизациите "Екогласност", "Нови Хан", инициативният комитет "Мусачево", комитет "Горни Богров" и други. "Берлинската система" се нарича така, защото се прилага в завод в Берлин, но тя е морално остаряла и не виждаме защо трябва да я прилагат в България при наличието на нови, по-добри системи, заяви Петър Пенчев, председател на "Екогласност". Самата технология не е опасна, тя изсушава отпадъците и ги надробява на така наречени палети, но опасността идва от изгарянето на тези палети, което води до отделянето на 180 вида отровни диоксини, добави Пенчев. Според него в Столична община не се обръща внимание на вредата и задачата на екоорганизациите е да им напомнят за този проблем. Еколозите предложиха заводът да бъде построен по "плазмената технология", която е нова и модерна. При нея няма комини, всичко се прави в затворена среда, няма опасност от замърсяване на околната среда, освен това тя претопява отпадъците и не се отделят газове в атмосферата.
Едно от местата, където кметът Борисов иска да строи завод, е между Мусачево и Богров, но там не е най-удачното място, защото местните жители дишат пушеците на Кремиковци и ще им дойде много, каза още Пенчев. В началото Борисов каза, че заводът ще струва около 30 млн. лева, а сега казва, че ще струва 130 млн. и реално не се знае колко ще струва и кои пари къде отиват, негодуваха още еколозите. Те заявиха, че ще искат среща със столичния кмет, на която да обсъдят екологичните проблеми, свързани със строежа на завода.

Мнения за материала:
2007-04-25 05:22:39, Данакоплатец;
Докога ще слушаме измислени доводи за "екология". Страната ни тъне в нищета и незаконни сметища.Погледнете през прозореца на вашия дом...Никой няма да ни почисти боклука .Той ще е винаги край нас докато сами не го почистим.Стига полотически игри .Писна ми от самозванци и активисти да трупат точки за собствена изгода.Хора идват избори ...

2007-04-25 06:04:52, kum danakoplatetza
Za razlika ot polititzite, ekolozite, ne trypat predizborni dividenti gospodin4o,osven tova se boriat za zdraveto na tzeliat narod, 6te te pitam az, ako detzata ti se iztroviat ot pogulnatite dioksini i fyrani ot takuv tip Berlinski zavod za izgariane, pak li 6te mi gi razvivash tezi teorii!!! Lipsata ne ekologi4na kyltyra sred naselenieto vodi do takiva bezpo4veni izkazvania kato tvoeto!!!

2007-04-25 06:24:46, Бобо
Стига тези еколози. Тава са измислени структури, получаващи пари за да могат да спират всяко начинание. Помните ли протестите за водопровода на София преди няколко години. След въвеждането на режима на водата същите тези протестиращи изведнъж смениха рефрена ,казвайки, че те били за това срещу което протестираха. Те не били разбрани.

2007-04-25 07:22:44, софианец
нека еколозите да чистят като са толкз културни и заинтерисовани -но на доброволни начала и тогава видим колко са

2007-04-25 07:33:51, Иван
Псевдософиянеца, ти чистиш ли си пред блока, къде си изхвърляш боклуците? Заради такива като теб децата ни си играят в сметища! Как не ви е срам, всеки трябва да е заинтересован от екологията и да пачиства след себе си! Това е проблем на всеки, защо да се обгазяваме, като има и много по-добри методи! Децата ти дишат боклуци, а ти чакаш някой "заинтересован" да се погрижи за това!

2007-04-25 12:52:05, до Иван от софианеца
аз живея в къща с двор бе Иване, а блоковете ги направиха когато дйдоха селяните в София,така че те да си чистят там!-и псевдоеколозите!!!

2007-04-25 13:37:20, Атанасов
До ДанАкоплатеца 1/ Няма никаква зависимост между обществената чистота в града и наличието или отсъствието на завод за преработка на отпадъци.Това са съвършено различни неща.София и сега би могла да бъде чиста... 2/ "Берлинската технология" е чисто инсинериране, т.е. изгаряне на органичната част на отпадъка. Колкото и да е "берлинска", това е технология от 60-г на миналия век.При нея, отделянето на диоксини е неминуемо.Английски изледвания показват, че хората живееши в 30 км зона на инсинератора боледуват много по-често.Пожелавам ви да сте по-далеч от мястото на изгаряне . 4/Еколозите не са така наречени, а единственото останало гласче на истината за което някой ще се сети най-вероятно чак след като се обърне колата.Но явно нищоправенето на общината вече дава резултат. Обществото вече казва, правете каквото знаете, стройте както искате , заобикаляйте ОВОС-ите както можете, харчете колкото искате. И когато някой ден същото това общество се събуди със неефективна, скъпа и замърсяваща технология, пак еколозите ще му бъдат виновни. Този път, че не са сигнализирали навреме.


Информацията в "Новинар" е написана от репортерите на вестника,
като са използвани и бюлетините на БТА, БНР, БНТ, Ройтерс, частни радио- и тв канали
Всички права запазени Вестник Новинар © 2000-2005

вторник, 24 април 2007 г.

ЗАВОД ЗА БРИКЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЩЕ ПРОИЗВЕЖДА НИСКОКАЛОРИЧНО И ОТРОВНО ГОРИВО. НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ, КАТЕГОРИЧНО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ

До:

Зам. кмета по околна среда на Столична община

С Т А Н О В И Щ Е

Относно:

Резюме на намерението на Столична община за изграждане на съоръжения и инсталацииза третиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на СО

От Екосдружение „Връбница – Надежда”

Уважаема госпожо Бояджийска,

Блулинк Информационна мрежа разпространи това ваше писмо с призива гражданските сдружения и организации да дадaт становище по него. Като оценяваме факта, че желаете да получите обратна информация от гражданите, изразяваме нашата благодарност за предоставената ни възможност.

Преди да започнем с въпроса по същество, прави ни впечатление, че предоставяте за становище две от площадките, за които е изготвен ПУП – „ПСОВ Кубратово” и „Хан Богров”, а за площадката в „ЗСК Кремиковци” /за която също е изготвен ПУП и РИОСВ е определила, че е необходима екологична оценка/ не бе поискано такова становище дори от сдруженията в Кремиковски район. Означава ли това, че площадката в ЗСК Кремиковци отпада като потенциале терен за изграждане на съоръжения и инсталация за третиране на ТБО?

Нашите бележки по отправеното конкретно запитване ще обособим в три основни групи въпроси:

I. Въпроси, свързани с последователността на действията на Столична община

II. Въпроси, свързани с т. нар. „берлинска” технология за производство на брикети или пелети от ТБО

III. Въпроси, свързани с избора на площадките

I. Въпроси, свързани с последователността на действията на Столична община

1. В писмото си до „Блулинк-Информационна” мрежа Вие твърдите, че според Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община/Решение 208/22.03.07 на СОС/ се предвижда извършване на предпроектно проучване на проект „Управление на отпадъците на град софия”, след което СОС ще определи метод на третиране.

Доколкото ни е известно предпроектно проучване Столична община все още не е извършила, но в изпратеното ни НАМЕРЕНИЕ НА СО ние научаваме, че конкретната технология е вече предопределена преди да е избрана / в ПРОГРАМАТА и СТРАТЕГИЯТА на СО за управление на отпадъците има механично изброяване на няколко възможни метода за третиране на ТБО, но СОС така и не стигна до решение кой от тях ще се прилага на територията на общината/.

2. В ЗАДАНИЯТА ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУП, публикувани на сайта на СО, на стр.3 четем, че „според законовата и нормативна база местоположението на площадката се избира според технологията на третиране, очакваното отделяне на вредни емисии, специфични теренни и климатични особености, санитарно-охранителни зони”.

И тъй като нито берлинската, нито коя да е технология някога е била избирана от СОС, налага се изводът, че СО избира най-напред площадките, което е нарушение на законите и подзаконовите нормативни актове.

3. В ЗАДАНИЯТА ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУП е представена таблица за прогнозния морфологичния състав на ТБО на София, направен от фирма ИНИТЕК и Столична община през 2001г., на базата на изследване от 2000 г. Прогнозата е за 2005г., 2010г. и 2020г. Съпоставяйки прогнозата за 2005г. с реално изследвания морфологичен състав на ТБО ние виждаме значително разминаване. За годините 2010 и 2020 грешката в прогнозата ще бъде още по-голяма, което означава че Столична община не разполага с достоверни данни за морфологичния, физичния и химичния състав на битовата смет, а за проектирането на съоръжението за третиране на ТБО е необходимо да има прогнозни данни поне за 30 г. напред, считано от настоящия момент.

4.В ЗАДАНИЕТО Столична община залага напълно фалшиви данни и за количеството на сметта. Залагат се 1 500 т на ден, количество, което не може да бъде обосновано по никакъв начин. Понастоящем софиянци плащат за обработка на 1050 т на ден – число, което не е потвърдено от никакви измервания, тъй като площадките за балиране дълго време не разполагаха с кантари. Но все пак допускаме, че това е максималното възможно количество, тъй като именно то е залегнало в ДОГОВОРИТЕ на фирмите за балиране, в противен случай тези фирми биха протестирали за претърпени загуби, ако не калкулират цялото си количество продукция.

Заложеното количество на ТБО от 1500 т/ден и представената прогноза за морфологичния състав на софийските битови отпадъци напълно противоречат с някои реалности, като например наличието на договори с фирмите по събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Неотчитането на съществуването на тези фирми и прогнозата за нарастване на рециклируемите отпадъци с презумпцията, че те ще отиват за производство на смет-пелети означава брутално спъване на системата за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците, което противоречи на няколко европейски директиви и на здравия разум в екологосъобразното отношение на човека към природните ресурси и енергийните източници.

Това намерение и последващо действие на Столична община противоречи на изискванията на чл. 4 от Закона за управлвление на отпадъци.

Този капацитет навежда на мисълта на предвидено третиране и на промишлени и/или опасни отпадъци.

Концентрирането на едно място на всичките отпадъци ще даведе да увеличаване на транспортните разходи, както и свързаните с това емисии вредни вещества.

II. Въпроси, свързани с технологията

1. Описаната в Резюмето на намерението на СО технология представлява изгаряне на смесени отпадъци, включително цялото количество пластмаса, кожи и гума, отделени от софиянци, но ИЗГАЯНЕ, ОТЛОЖЕНО ВЪВ ВРЕМЕТО. Тъй като СО не посочва къде ще се използват смет-пелетите като гориво, от резюмето ни става ясно само, че пресованата смет ще се изгаря неизвестно къде /най-вероятно в непригодени за целта пещи и печки без необходимите газоочистващи съоръжения, при което ще се отделят стотици видове диоксини и фурани с доказана опасност за здравето на човека./

Към момента няма инсталация, която да има разрешително да изгаря такива отпадъци.

Ако се пряви промяна в горивната база на ТЕЦ или циментов завод, това също ше изисква провеждане на процедура за ОВОС и промяна на конкретното комплексно разрешително. Това означава, че произвежданите “пелети” към момента нямат гарантиран пазар.

2. Производството на смет-пелети е енергоемко, а полученият продукт е с ниски показатели / ниска калоричност, топлопроизводството от изгарянето на смет-пелетите е трудно управляем процес/. Tези характеристики правят смет-пелетите енергиен източник, който не е предпочитан за захранване на собствения горивен процес дайе от производителя му! Как този производител тогава се надява, че ще намери пазар за продукта си? Може би обратното – ще трябва да плаща на някого за да ползва продукта и този някой няма да има ОВОС за домашния си инсинератор.

3. Тъй като няма гарантиран пазар за пелетите или брикетите от отпадъци, Столична община ще трябва да опаше София с китайскаили по-точно с „берлинска стена” от смет-пелети, така като ни обсади с пирамиди от бали.

4. Прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ)

Принципите на НДНТ са обективни критерии за екологичността и рентабилността на подобна инсталация. Защо СО не е използвал до момента утвърдената от министъра на околната среда методика за определяне на НДНТ на база на постъпилите в общината предложения? Ако не е правил това, защо не са публикувани резултатите? Така ще има база за обсъждане. Без конкретна информация за материалните и енергийните потоци в бъдещата инсталация, това което правите е само рекламна кампания.

4. Ако в крайна сметка се стигне до изгаряне на смет-пелетите в инсинератор /неизвестно кога, къде и от кого ще бъде построен той/, тогава каква че бъде икономическата изгода за столичани от този междинен етап „производство на смет-пелети, съхранение и евентуално транспортиране”? Очевидно софиянци ще бъдат и икономически натоварени от още едно безсмислено упражнение на столичната управа.

III. Въпроси свързани с площадките за изграждане на съоръжението за третиране на ТБО.

И при най-безвредната технология / кавато берлинската със сигурност не е/ преди всичко трябва да се държи сметка за местоположението и особеностите на площадката, отстоянията според българското законодателство /което вече е хармонизирано с европейското/ и кумулативния ефект от замърсяването в даден район.

Също така при избора на технология трябва да се предвидят и „съпътстващи ползи”, които самата технология би могла да допринесе за ликвидиране на стари замърсявания, а и на други видове замърсявания. За последното СО не трябва да се притеснява от разширяване на заданието, защото Стратегията е написана за управление на отпадъците, генерирани на територията на СО. Трябва да се отчете факта, че инсталация за третране на отпадъци ще се строи за първи път в София и ще работи десетилетия, затова е редно Столичната управа да прояви далновидност.

Накрая ще добавим, че за да се реши кризата на София по-бързо и по-безконфликтно са необходими информираност на населението и непрекъснат диалог с него. За целта е крайно време Столична община да започне информационна кампания и широк обществен дебат с населението по въпроса за бъдещия метод за третиране на отпадъците.

И не на последно място по важност:

Не трябва да се забравя, че според българското законодателство за построяването на съоръжение и инсталация за преработка с капацитет за такъв голям град задължитекно е необходима ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, в която са залегнали всички необходими процедури по обсъждане с населението на всеки един етап от инвестиционното предложение.

В заключение:

Становището ни за Намерението на СО е отрицателно, но оценияваме желанието на столичната управа да започне някакъв диалог с гражданите. Затова за в бъдеще оставаме отворени за такъв диалог при спазването на законодателството и по-голяма публичност и откритост от страна на Столична община.

24.04.2007

Подкрепили становището граждански и екологични организации:

Веселин Димитров – председател на Екосдружение „Връбница – Надежда”

Павел Бонев – председател на Инициативен комитет „За опазване на околната среда – Мусачево”

Борис Борисов – председател на Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на с.Горни Богров”

Марин Маринов – председател на Инициативен комитет Требич

Петър Пенчев – зам. председател на НД „Екогласност”

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет Мрамор

Огнян Чипев – председател на СНЦ „Нови хан – европейско селище”

Тук публикуваме писмото от Столична община, с което се иска становище относно Намерение на Столична община от екологични организации, членове на мрежата NGOs Bluelink, а така също и персонално от представители на някои сдружения.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Съгласно Закона за устройството и застрояването на гр. София / ДВ. бр.106/ 27.12.2006г. / площадките, намиращи се на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води -Кубратово, У ПИ I - 162 - общинска собственост с площ 58.144 дка. и "Хан Богров", поземлени имоти №. № 134001, 134002 - общинска собственост с обща площ 74 дка. са определени за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община. одобрена с Решение № 208 / 22.03.07г. на СОС, предвижда извършването на предироектно проучване на проект " Управление на отпадъците на гр. София ", след което Столичният общински съвет ще определи метод на третиране.
В изпълнение на Решения на РИОСВ - София № СО - 16 - ЕО / 2006г.и № СО - 01 ЕО / 2007г.. за изготвяне на екологична оценка на Подробните устройствени планове /ПУП/ на горецитираните площадки, моля за Вашето становище по приложеното резюме на намерението на Столична община.
Пълният текст на Заданията за обхват и съдържание на подробните устройствени планове на площадките са публикувани на следния адрес в интернет : www.sofia.bg - рубрика "Обществени поръчки" /под същото заглавие/.
За контакти - инж. Петър Трайков, директор дирекция "Екология и чистота", тел/факс 981 10 78 или тел. 989 48 60.
Приложение; Резюме на намерението на Столична община.
С уважени
Бояджийска
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕЗЮМЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Схема на технологията, съгласно ПУП Изходни данни - на третиране се подлагат 500 000 тона битови отпадъци годишно с влажност до 43% и морфологичен състав по данни на Столична община от 15.03.2005 година, както следва: Хартия - 23% Текстил - 11 % Пластмаса-5.9% Гуми и кожа- 2.1% Дървесина - 3%
Биологично разлагащи се - 25.1% Животински продукти -2.4% Метали - 1.9% Стъкло- 14.1% Пясъци и земя - 2.9% Пепел до 5мм - 2.4% Пепел над 5 мм - 1.4% Други - 3.8%
Топлотворна способност на отпадъка 10.337 МДж/кг Генерирано количество на ден - 1500 т
Третиране на площадката:
След измерване на количеството на постъпващите отпадъци същите се насочват към
приемен бункер и подлагат на грубо смилане и сепариране, при което размерите се
намаляват до 60-200 мм и се отделят следните фракции:
Метална фракция - 9500 т/год
Неметална негорима фракция - 28000-31000 т/год
Останалите отпадъци се подлагат на сушене и фино сепариране. При сушенето. което се извършва чрез внасяне на топлина от изгарянето на природен газ. влажността на отпадъците се понижава до около 10 %, и с това се преустановява генерирането на миризми, топлотворната способност нараства до около 20 Мдж/кг. Отпадъците се подлагат на смилане, при което размерите на частиците се довеждат до 0-6 мм. Чрез извършване на сепарация се отделя инертна маса за депониране или използуване в количество около 71-75000 т/год. Отделената водна пара при процеса на сушене в основната си част кондензира при процеса на охлаждане и пречистване на газовете от сушене, при което се очаква да се генерира 118-130 хил.м3 чиста вода.
Останалата фракция в количество около 280 000-320 000 т/год след сепарирането се подлага на брикетиране. Брикетите се предлагат като стоков продукт за изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи.
За инсталация с капацитет 160 000 т/год. е необходима площ за строеж от около 25.000 м2. Такава действуваща инсталация има в Берлин и там не са предявени изисквания за отстояния от жилижни сгради. При съответни конкретни условия (площадката се предоставя без изразходване на средства, финансово поощряване на инвестицията, безплатно оползотворяване или доплащане за алтернативното горива) разходите са около 40 евро/тон.
Някои възможни въпроси и отговори:
Защо се използва природен газ за затопляне на въздуха, а не образуваната при
процеса топлина?
Tази възможност е проверена при конкретните условия в Берлин. Решението за природен газ има следните основания:
• Ако част от горивото, произведеното на площадката бъде изгорено, за да се оползотвори произведена при процеса топлина за сушене, инвестиционните разходи нарастват значително.
• Предвид експлоатационните разходи на една горивна инсталация, то специфичните разходи за произведената чрез нея МWh топлина не са ценово по-изгодни, отколкото при използването на природен газ.
• Автоматичното регулирането на сушилнята трябва за кратко време да реагира на колебания в натоварването, тъй като постоянно варира влагосъдържанието на входния материал. По тази причина предоставяне на топлина чрез изгаряне на алтернативно гориво е една бавно реагираща система и не може да отговори на техническите изисквания.
• Съоръжението за пречистване от отпадъчните газове от сушилнята работи с природен газ и не е пригодено за друг вид гориво.
• Всички инсталации с изгаряне имат периоди на спиране за профилактика и ремонти. За да не спира инсталацията е необходимо осигуряване на външно захранване с газ и ток.
Какво представлява неметалната фракция - алуминий, мед, неръждаеми
стомани и други; събира се в контейнери и предлага за преработване на
лицензирани фирми.
Какъв е разхода на природен газ за сушенето на един тон битови отпадъци -
влагата се намалява от 35-45% до 8-15%, като се изразходват 180-300 квтч или
около 340 нмЗ природен газ.
Какъв тип сушилна е заложена - барабанна; кпд около 90%
Има ли топлинен капацитет за използуване на газовете от сушилната - не ; те
са с температура около 140 С; след пречистване се изхвърлят в атмосферата със
съдържание на прах под 20 мг/нмЗ.
Какво е влагосъдържанието на отпадъците преди пелетизация - средно 10%.
За какво се използва инертната фракция при сепарацията - най-често се
предоставя на бетонови възли.
Има ли възможност за съвместна пелетизация на утайки от ПСОВ с битовите
отпадъци - ако са изсушени до влагосъдържание 8-15%.
Какво може да бъде съотношението между отпадъците и утайките - утайките
могат да бъдат около 20% в сместа.
Какви други възможности за отделяне при сепарацията има - може ли и
пластмаси? - да би могло да се отделя и фракция от пластмаси; имат решение, но не
го прилагат, защото изисква миене.
Пелетите генерират ли миризми - не
Каква е хигроскопичността на пелетите - около 16%
Къде се изгарят пелетите - ТЕЦ или циментови заводи
Общината извършва проучване за сключване на предварителен договор за изгарянето на пелетите в ТЕЦ или циментови заводи.


БЕРЛИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - МОДИФИЦИРАН ВАРИАНТ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ /ИНСИНЕРАЦИЯ/

С Т А Н О В И Щ Е

по Намерение на Столична община от 04.11.2007г.
за изграждане на завод за преработка и третиране на ТБО с последващо изгаряне

1.От предоставената информация се вижда, че се предвижда ИЗГАРЯНЕ на всички биологични продукти, вкл. кожа, гума, хартия, текстил, пластмаси. Изгарянето на такъв широк набор от органични съединения неминуемо води до отделянето в атмосферата на не малко широк набор от токсични газове, вкл. на диоскини и фурани в немалки концентрации. При това, тук няма никакво значение дали ще се изгарят брикетирани (пелетирани) или насипни органични ТБО, тъй като и в двата случая това е класическо ИНСИНЕРИРАНЕ. Също така, няма никакво значение дали брикетите ще се изгарят в ТЕЦ-ове или в циментови заводи. Известно е, че заболеваемостта на хората, живеещи в радиус от 30 км около подобни пещи за изгаряне, точно поради тези причини, е много по-висока от нормално допустимата.

2.Във връзка с горното, възниква въпросът, защо не се дава информация за концентрациите на диоксините и фураните от прилагането на т.нар. „берлинска” технология.

3.Други важни въпроси – Кога е пусната в действие известната „берлинска” инсталация? Строят ли се в момента в Германия такива инсталации като „берлинската” и ако не – защо?

4.Коментар по частта от намерението „Някои възможни въпроси и отговори”:
- Брикетите нямало да се изгарят за топлина в собствена инсталация, поради че щели „инвестиционните разходи на нарастват значително” (?!?) По тази логика, сегашните сметища (директното депониране) са още по-изгодни. Те също не изискват високи инвестиции.
- В тази връзка, ако „експлоатационните разходи”, респ. специфичните разходи на една собствена горивна инсталация „на са изгодни”, защо авторите на намерението смятат, че даден циментов завод или ТЕЦ, те ще са изгодни и той ще плати с радост за брикетите за изгаряне?

Забележка: Тъй като голямата част от тези заводи също работят на газ, то за кой от тях ще бъде закупуван като гориво „стоковия продукт” брикети, след като за използването му ще са необходими скъпи пречиствателни съоръжения и най-вероятно, преработка на съществуващите и закупуване на нови пещи? С други думи, кое дава гаранция, че въпросния „стоков продукт” ще намери своите купувачи?

5.Поради високата им влажност, изсушаването на утайките е придружено с голям разход на енергия. При положение, че инсталация, на която се базира намерението на СО, консумира само външна енергия, то изгарянето на утайки е чисто теоретична, не реалистична опция.

6.Тъй като отсъства на предварителна сепарация на пластмасовите отпадъци, то следва, че същите ще бъдат част от „стоковия продукт” брикети за изгаряне. Широко известно е, че при изгаряне, пластмасите са най-големият източник на газови замърсители - диоскини и фурани.

В заключение, нашето становище по това намерение на Столична община е:

Тъй като става въпрос за един леко модифициран вариант на инсталация за изгаряне (инсинератор), с всичките свои неблагоприятни въздействия върху околната среда (растителна и животинска) и с вредното си влияние върху здравето на населението, както и поради относителната технологична неефективност и икономическа нецелесъобразност, становището ни по прилагането на тази технология за преработка и третиране на ТБО с последващо изгаряне, е ОТРИЦАТЕЛНО.

Като се надяваме, гореизложеното да бъде взето под внимание в процеса на проектиране и изграждане на подходящо съоръжение, с избор на най-удачната технология и при стриктно спазване на законовата и нормативна база, ние оставаме на разположение за допълнителни контакти, във връзка с горното.

С уважение,

п/п

Огнян Чипев

Председател на Сдружение „Нови хан – Европейско селище”

Член на Група „ГЕО” (Граждански и екологични организации)

24.04.2007г.

с. Нови хан

понеделник, 23 април 2007 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАЛАГА ОПАСНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА TБО БЕЗ ДА СПАЗВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОРА И


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата: 24.04.2007 г. (вторник)

Време: 12:00 – 13:00 ч.

Място: Агенция “София прес” - ПРЕСКЛУБ

Организатори: Група граждански екологични организации (ГЕО)

Тема на пресконференцията:

Нашето становище срещу последното намерение на Столична община от 11.04.2007 г. за НАЛАГАНЕ на ОПАСНА ТЕХНОЛОГИЯ с ИЗГАРЯНЕ,
за завод и третиране на отпадъци

Организатори и участници:

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение „Екогласност” – 0887525032

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет - Мрамор

Огнян Чипев – председател на Сдружение „Нови хан – Европейско селище”

Борис Борисов – председател на Инициативен комитет – Горни Богров

Павел Бонев – председател на Инициативен комитет – Мусачево

Илка Стоименова – председател на Екозащита – Челопечене

Марин Маринов – председател на Инициативен комитет – Требич

Веселин Димитров – председател на Екосдружение „Връбница – Надежда”

събота, 21 април 2007 г.

22 АПРИЛ -ДЕН НА ЗЕМЯТА. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА.


Е тук вече няма начин да се застрои някое шестзвездно селище!

Или грешим?

http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?areaId=14&categoryId=3

22 АПРИЛ -ДЕН НА ЗЕМЯТА . ПАЗЕТЕ СИ СНИМКИТЕ ОТ ФИЧОЗА! СЪВСЕМ СКОРО И ТОВА ПРЕЛЕСТНО КЪТЧЕ ЩЕ БЪДЕ ОБЕЗЛЕСЕНО И БЕТОНИРАНО!В един туристически пътеводител

http://www.bgtourinfo.eu/varna.html можем да прочетем:

ФИЧОЗА

След нос Галата е местността Фичоза - райско кътче от морски бряг, само на 15-ина км. от Варна. Тук си дават среща разкошни борови гори, кристално чистото море и лазурно небе.

Барбекюто на открито и масичките, разположени под пъстрата сянка на боровата гора, усамотените плажове превръщат мястото в любимо на много варненци и гости на града.

петък, 20 април 2007 г.

22 АПРИЛ -ДЕН НА ЗЕМЯТА. ДА ЗЪРНЕМ ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАТЪЦИ ОТ ЗАСТРАШЕНАТА БЪЛГАРСКА ПРИРОДА! ЗА НАЧАЛО: ГАЛЕРИЯ "НОС КАЛИАКРА"
КАЛИАКРА!

Уникалната степна екосистема ще бъде унищожена за да се построи арабско селище със сараи, хареми и т.н. екстри.
Точно на мястото, където четиринадесет български девойки са се хвърлили в морето за да се спасят от ислямизация.
Хвала на кметове като този на Каварна -Цонко Цонев, мъж на годината!

http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?areaId=6&categoryId=1


сряда, 18 април 2007 г.

В ОЧАКВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ МОСВ, ЗАВЕДЕНО ОТ ЕДИНАДЕСЕТ ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

През септември 2006г единадесет граждански екологични организации и комитети заведоха срешу МОСВ дело, поради бездействието на Министър Чакъров по казуса "МК Кремиковци", а именно:

Гражданите отправиха към министъра ИСКАНЕ да направи писмен отказ за издаването на Комплексно разрешително за дейността на металургичния комбинат. Такъв отказ не беше направен в законовия срок и с оглед очевидното, осезателно и безпрецедентно замърсяване на софийския въздух от комбината, гражданите заведоха съдебно дело. Заседанието на съда се състоя на 14 март 2007г . Очаква се Решение на ВАС.

http://grupa-geo.blogspot.com/2007/03/1.html

Междувременно министърът на околната среда и водите издаде искания отказ със закъснение повече от 7 месеца


Министър Чакъров подписа отказ за издаване на комплексно

разрешително на „Кремиковци”

11 април 2007

Отказ за издаване на комплексно разрешително подписа
министър Джевдет Чакъров.
Мотивите са, че "Кремиковци" не може да изпълни условията,
зададени в подаденото заявление за издаване на комплексно
разрешително и в програмата за привеждане в съответствие,
също така има сериозно закъснение в сроковете за изпълнение
на програмата, съобщи на пресконференция министърът.
Заместник-министър Чавдар Георгиев посочи, че има
възможност да бъде подновена процедурата по издаване на
комплексно разрешително и че новият собственик на
комбината е изразил готовност да направи това скоро.
Той трябва да подаде ново заявление, да посочи нови
цели за развитие и нова програма за привеждане в
съответствие. Дотогава щебъде в сила действащата
месечна санкция на "Кремиковци" за неизпълнение
на изискванията за допустими норми на изпусканите
вредни емисии, която е в размер на 106 хиляди лева.
Крайният срок за приключване на процедурата по
издаване на всички комплексни разрешителни е
октомври 2007 година. Чавдар Георгиев каза,
че има възможност дотогава новата процедура за
металургичния комбинатда приключи с решение.


вторник, 17 април 2007 г.

НА 18 АПРИЛ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РАЗГЛЕЖДА ОТНОВО БЕЗЗАКОНИЕТО В БОРИСОВАТА ГРАДИНА


ОБЩНОСТ НА СОФИЙСКИ ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ
ИНИЦИАТИВА „ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕЛЕНА СОФИЯ”
_______________________________________
Изх. №11/05.04.2007г.

ДО Г-Н Б.БОРИСОВ,
КМЕТ НА СО

ДО Г-ЖА М.БОЯДЖИЙСКА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СО

ДО Г-Н ПЕТЪР ДИКОВ,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО

ДО Г-Н С.ДИМЧЕВ,
ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА
СИСТЕМА”

ДО Г-Н ВЛ.КИСЬОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

ДО Г-ЖА Н.МАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО
ОКОЛНА СРЕДА,
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

по чл.28, ал.3 от ЗМСМА и чл.77, ал.1 от ПОДСОС

за отмяна на Решение № 435 по Протокол № 80 от 08.06.2006г.
на Столичния общински съвет
за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост за „детски кът със свободен достъп и лятна градина към ресторант „Българка””, представляващ част от УПИ І, кв.4, м.”Изток-Изток” по плана на град СофияУважаеми Господа,

С Решението „се възлага на кмета на СО да проведе процедура за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от парк „Борисова градина” – публична общинска собственост - за „детски кът със свободен достъп и лятна градина към ресторант „Българка””, представляващ част от УПИ І, кв.4, м.”Изток-Изток” по плана на град София.

Внасяме настоящото ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 435 по Протокол № 80 от 08.06.2006г. на Столичния общински съвет със следните аргументи за неговата незаконосъобразност:

1. Публичната общинска собственост, представляваща гора, не може да бъде същевременно лятна градина към частния ресторант „Българка”;
2. Решението за конкурс е опорочено със записа „лятна градина към ресторант „Българка”, което по същество е промяна на предназначението на терен за озеленяване - публична общинска собственост. Това представлява нарушение на чл. 9, ал. 2 и чл.62, ал. 2 от ЗУТ, както и на чл.9, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на СО.
3. От една страна се провежда конкурс, а от друга е обявено , че е за „лятна градина към ресторант „Българка”, който е частна собственост на фирма „Стойков и син ООД”.
4. С Решението си СОС посочва победителя в конкурса и предрешава съдебния спор в полза на дългогодишния закононарушител „Стойков и син ООД”.
5. Решението е взето при висящ съдебен иск срещу владеенето на общинския имот – УПИ І - „без правно основание” от „Стойков и син ООД”. Искът е внесен от кмета на район „Изгрев” в изпълнение на Решение № 835 по Протокол № 66 от 15.12.2005г.
6. СОС взема решението за конкурс, без да е одобрил план-схема за разполагане на съоръжения в имота по предложение на ДАГ.
7. Член 17, ал.1, т. 9 от Наредбата за търговската дейност на СО забранява разполагането на търговски обекти в зелените площи.
8. С изпълнението на Решението ще продължи унищожаването и увреждането на 80-годишната дъбова гора /приложение 2/.

Настояваме да бъде внесен доклад за отмяната на Решение 435 като взето в нарушение на действащото законодателство и против обществения интерес.

Приложения:
Становище на ОСГС вх.№9300-161/16.05.06г.
Писмо от зам.кмета на СО изх.№3200-105/31.10.05г.
Становище на инж.В.Кожухаров- експерт към ПКОСЗГ на СО - от 16.05.06г.
Писмо от директора на Дирекция „Зелена система” изх.№ 0808-4854/12.12.06г.

5 април 2007г.

За Общността на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София”:

Подписи
Предложението е подкрепено от още 7 граждански организации и комитетиНАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Столична община
Чл. 9. (1) Обектите за обществено обслужване в териториите, предвидени за озеленяване, които са елемент на паркоустройствения план са публична общинска собственост, това се отнася за обекти след влизане в сила на настоящата наредба. (2) В съществуващите общински озеленени площи се забранява изграждането на допълнителни обекти за обществено обслужване - търговия, услуги, хранене, спорт, атракции, паркинги, паметници и др. п., освен предвидените такива в одобрения паркоустройствен план.
Закон за устройство на територията
Чл. 9. (1) Промяна на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се извършва въз основа на действащ подробен устройствен план.
(2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове. Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура.

Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи устройствени планове на населените места и общините и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл. 13, ал. 1.
(2) Озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.
НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
Приета с Рещение №4 по Протокол №36/13.01.2005 г. на Столичен общински съвет.

Чл. 17. (1) На територията на СО се забранява:1. търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1;3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;4. достъп на лица до 16 години, без придружители - пълнолетни лица, в обектите, в които се сервира алкохол, след 23 часа през летния сезон и след 22 часа през зимния сезон;5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;8. изстудяване на напитки и други стоки с течаща питейна вода;9. разполагане на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.

понеделник, 16 април 2007 г.

СВОБОДНОТО СЛОВО - ЗАПЛАХА ЗА ВСЯКА ДИКТАТУРА

Photo: AFP

Асоциация на свободното слово
“Анна Политковская”

Изх. № 04-16/16.04.2007 г.

До Амнести интернешънъл

До Европейската комисия

Относно:
Руският вирус на брутално потъпкване на човешките права и свободиУважаеми Господа,

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, България, НАСТОЯВА да изразите неодобрение за нарушението на исконните човешки права и свободи в Русия и на Хартата за правата на човека, която гарантира правото на свободното слово.

Целият свят в тези дни научи за насилията на милиционерите и специалните части за борба с тероризма ОМОН върху мирните демонстрации на свободни руски граждани в Москва и Петербург. Завръщане към зловещите методи от миналия век на терор на управляващите над населението, представляват кадрите от телевизионния екран на влачени по земята и бити с палки и щитове, мирно протестиращи хора. Цинично е осъждането на Гари Каспаров – известен борец за граждански права, световен шампион по шахмат, за това, че “се е движел с група граждани и е викал антиправителствени лозунги”.


На фона на това потъпкване на човешките права в Русия, като граждани на Европа и като свободни български граждани, се обръщаме към Европейската комисия с ПРИЗИВ да се намеси за париране на действията на управляващите и някои популярни напоследък партии у нас, да пренесат отново в България руското популистко-авторитарно управление. Непонятно за нас е мълчанието на Европейския съюз за факта, че най-новият член на Европейския съюз – Република България, все по-осезаемо става “Троянски кон” на Русия спрямо европейската общност, поради наложеният ядрено-газово-нефтен монопол над българската и балканска енергетика.

Намираме за много опасен руският вирус на бруталното потъпкване на човешките права и свободи, затова искаме да се предпази от неговото въздействие цялото 500-милионно население на Нова Европа, защото ние сме го изпитали през годините от близкото минало в България и не желаем новото му завръщане.

http://www.focus-news.net/?id=n685355

петък, 13 април 2007 г.

МАЛКО СВЕТЛИНА ВЪРХУ ПОТАЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКАТА ЗА НОВОХАНСКАТА ГОРА

Как силата на гражданското общество в с. Нови хан помогна за спасяване на гората от безскрупулните общинари

Новоханската гора - не само културно-историческо наследство, но и жизнено важен източник на чист въздух за населеното място, за България, а също и за цялата Земя

Предистория и факти за тази успешна битка на гражданското общество

Всичко започва с т.нар. инвестиционно намерение на ръководството на Кремиковци АД, което покойният вече кмет на община Елин Пелин – Янко Янков, получава на 16 Август 2006г. По негово предложение на 28 Септември 2006г. общинските съветници гласуват решение да бъде открита процедура по продажбата на недвижим имот частна общинска собственост с площ 3287.329 дка, който се намира в землището на с.Нови Хан в местността "Старата кория". В предложението никъде не се посочва, че в този имот попада и вододайната зона, която захранва почти половината от жителите на населеното място, не е упоменато и че т.нар. имот изцяло представлява горски фонд, а това са едни от най-важните обsтоятелства, които по късно помагат на Софийски Окръжен Съд да вземе решение в полза на гражданското общество, за опазване на Новоханската гора от незаконна продажба.

Всички съветници с изключение на един гласувал "против" и един „въздържал се”, гласуват предложението. Това решението за продажба на над 3000 дка гора, не бе обявено публично и не бе подложено на обсъждане с жителите на Нови Хан, в чието землище е гората и чиито жители ползват тази гора и като зона за отдих през почивните дни. Този ход на общината предизвиква острата реакция на местното население като на 14 октомври двете граждански организации Сдружение "Нови Хан - Европейско селище" и Инициативен Комитет "За опазване на Новоханската гора" свикват Общо събрание на населението. На него всички присъстващи се обявяват против продажбата на гората. След това общо събрание новоханци изпращат жалба до областния управител Емил Иванов, в която го молят да спре решението за продажбата като незаконосъобразно и поради това, че не е проведено допитване до населението. В същата жалба протестиращите заявяват категорично, че в противен случай ще потърсят правата си в съда, както и става по късно. Областният управител Емил Иванов връща за преразглеждане това решение на общинарите, обявявайки го за незаконосъобразно, защото не са взети под внимание мнението на общото събрание и събраната вече подписка от населението, с почти 900 подписа против общинското решение за продажба на гората.

Въпреки това на извънредна сесия на 3 Ноември 2007 г. най-нагло и безотговорно Общинския съвет прегласува същото това срамно решение за продажба на гората, но вече под нов номер – №1447. Веднага след това Сдружението и Инициативният комитет стартират подписка за местен референдум, като за няколко дни се събират 987 подписа, които са на над 50% от гласоподавателите на селото. Тази подписка, заедно с Искане за местен референдум, съгласно закона за допитване до народа, е внесена в община Елин Пелин на 23 ноември 2006г. По закон до 23 януари 2007г. Общината е задължена да насрочи дата за местен референдум, което обаче не става факт. Гражданското общество в Нови Хан не може да си затвори очите пред това грубо потъпкване на законите и на човешките права и свободи.

За щастие на хората, по внесената на 30.11.2007г. в Софийски окръжен съд Жалба на двете граждански организации, съдът на 02.04.2007г. произнася едно свое, вече европейско, решение в полза на жителите на Нови Хан и отменя и второто позорно общинско решение #1447 за продажба на гората като незаконосъобразно.

Сега е на ход следващата битка – съдът следва справедливо да отсъди Община Елин Пелин да произведе местен референдум в с. Нови хан, по внесеното Искане на над 50% от населението за това да не се продава в бъдеще Новоханската гора, а да бъде опазена за поколенията.

Сдружение "Нови хан - европейско селище"

четвъртък, 12 април 2007 г.

РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

ПО ЖАЛБА НА СДРУЖЕНИЕ „НОВИ ХАН – ЕВРОПЕЙСКО СЕЛИЩЕ”
И ГРУПА ГРАЖДАНИ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ЗА ЗАЩИТА НА НОВОХАНСКАТА ГОРА" СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ПРОДАЖБАТА НА 3287 дка ГОРА НА СОБСТВЕНИКА НА МК "КРЕМИКОВЦИ" ПРАМОД МИТАЛ

гр.София, 02.04.2007г.

Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на тридесети март двехиляди и седма година разгледа докладваното адм.д. № 14/2007г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Сдружение „Нови Хан-Европейско селище"-с.Нови хан, Софийска област и Инициативния комитет на с.Нови хан, Община Елин Пелин, против решение № 1447 по протокол № 41 на извънредно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 03.11.2006г. Излагат се доводи за липса на мотиви досежно интереса на общината от продажбата на имота,предмет на решението; обстоятелството, че част от имота била публична общинска собственост, на терена имало водохващане на водопровода, захранващ част от населението; наличие на извори на терена, което би застрашило чистотата на реката и подпочвените води, лишаване на населението от възможност за снабдяване с дърва на местното население по чл.57, ал.9 от Закона за горите; разрушаване на екологичното равновесие,водещо до намаляване на миграцията на дивеча и неговата популация.
Ответникът по жалбата не взема становище.
Представителят на Софийска окръжна прокуратура изразява становище за отхвърляне на жалбата.
След преценка на обжалвания административен акт съобразно критериите на чл.41, ал.З от ЗАП, съдът намира жалбата процесуално допустима и основателна по следните съображения :
Атакуваното решение е прието при действието на Административно-процесуалния кодекс.При проведеното заседание са присъствали 20 от общо 21 съветници, присъствал е Кметът на Елин Пелин. С решение № 1447 по т.1 от дневния ред е открита процедура за продажба чрез конкурс за изграждане на „Зелено селище" на недвижим имот, частна общинска собственост,представляващ имот № 498005 с площ 3287,329 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с.Нови хан в местността „Старата кория" и е упълномощен кметът да възложи изготвянето на пазарна оценка и условия на конкурсна документация. Решението прието със 17 гласа "за" и 3 „против".Като правно основание е посочено чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56 от Наредба № 4 на ОбС. Процедурата е била инициирана по предложение на кмета на Елин Пелин вх.№ ОА-1427-1/27.10.2006г. В същото изобщо не се съдържат мотиви за необходимостта и целесъобразността от продажба на имота и що за „зелено селище" ще представлява имотът след продажбата. Обсъждат се само възраженията, съдържащи се в протестите на местното население .
Мотивите за решението не могат да бъдат извлечени имплицитно и от протокола, отразяващ подробно изказванията на общинските съветници и на председателя на ПК по „Финанси, бюджет и икономика".На заседанието е бил поканен председателят на Сдружение „Нови хан-европейско селище",който е изложил тезата си. Дебатите визират изключително съдържанието на протестите, отразено в протокол № ОС-1014/14.10.2006г. от Общо събрание на населението и подписка към него, искането за местен референдум по въпроса и жалбата до Областния управител на Софийска област. В решението се цитират и предложенията на ПК "Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество съвместно с ПК "Промишленост, селско и горско стопанство, ТБД, ТУ" при ОбС, но от тях може да се извлече по същество единствено съждението, че просперитетът на общината може да бъде осигурен само чрез привличане на инвестиции. Липсват всякакви експертни проучвания и консултации във връзка с екологични въпроси, както и с характера на въпросното „зелено селище".В предложението на кмета се твърди, че на заседание на ОбС на 26.10.2006г. са били дискутирани публично възраженията на протестиращите в присъствие на медиите. Отново не са били изяснени конкретните мотиви за продажбата, предназначението на имота и какви изисквания следва да бъдат поставени на кандидат-купувачите с оглед на изграждането на „зелено селище".
С предходно решение № 1384/28.09.2006г. е било прието решение в същия смисъл, но то е било атакувано от жалбоподателите пред Областния управител, който със заповед № ОА-424/23.10.2006г. е върнал решението за ново обсъждане. След отмяната му ответният общински съвет е приел решението ,предмет на настоящото производство, със същото съдържание. Законосъобразността на този акт следва да се преценява въз основа на данните в преписката за същия, включително досежно инициирането на процедурата. Но дори и да се приобщят документите от преписката по отмененото решение /предложение № П-02-6532/2/20.09.2006г. на Кмета и писмо до кмета вх.№ П-02-6532/22.08.2006г. от потенциален инвеститор, от тях не могат да се извлекат никакви данни относно проекта за „зелено селище". Не е ясно каква е концепцията на общинския съвет за „зелено селище", на която ще се базират условията на евентуален конкурс. Именно те са в основата на вземане на мотивирано решение за продажба на общинската гора.
Процедирайки по гореописания начин, ответният общински съвет е нарушил разпоредбите на чл.59, ал.1 АПК, касаещ наличието на мотиви; чл.59, ал.2, т.4, предл.първо АПК, визиращ излагането на фактическите обстоятелства като задължителен реквизит. Поради липсата на мотиви не може да бъде преценено дали е спазен принципът на съразмерност съгласно чл.6 от АПК предвид съотношението на целите на акта и евентуалното засягане на общественозначими права и интереси, включително нанасяне на вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. Нарушен е и принципът на служебното начало по чл.9 ал.2 от АПК във връзка със събиране на доказателства, както и разпоредбата на чл.35, предл. първо от АПК досежно предварително изясняване на фактите и обстоятелствата, от значение за случая. Предвид сложността и комплексността на проблемите във връзка с продажбата на процесната гора, административният орган би трябвало служебно да назначи експертизи за изясняване на конкретни въпроси във връзка с предназначението на имота, с оглед на което се прибягва до продажбата му.
По изложените съображения съдът счита, че решението на общинския съвет е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 1447/03.11.2006г. по протокол № 41/03.11.2006г. на Общински съвет Елин Пелин като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

неделя, 1 април 2007 г.

ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: ЗОВ ЗА ПОМОЩ СРЕЩУ ГЕНОЦИДА НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 04-01/ 01-04-2007

ЗОВ ЗА ПОМОЩ - СИГНАЛ

До г-н Жозе Барозо

Председател на Европейската комисия

Брюксел

До г-н Борис Велчев

Главен прокурор на Република България

София

Относно: България – Енергиен център на Балканите или геноцид над българското население и искане на Правителството за увеличена квота на вредните емисии

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Велчев,

От Национално Движение Екогласност, Член на Приятели на Земята Интернешънъл и Група Граждански Екологични Организации(ГГЕО) - http://grupa-geo.blogspot.com , се обръщаме към Вас с молба за СПЕШНА намеса за спасяване на живота и здравето на хората, живеещи на територията на България, член на Европейския съюз.

Две публикации в централния български печат от последните дни – на в.”Дневник” от 29-03-07г. http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=323541 „Принудителен "отпуск" грози ТЕЦ "Марица-изток 2" и на в.”Монитор” от 30-03-2007г. http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=115212&cid=1&eid=1022 Гълъбово в шок от ново отравяне. ЗАМЪРСЯВАНЕТО Е ЧЕТИРИ ПЪТИ НАД НОРМАТА" отразяват истината за Голямата манипулация на управляващите в България относно безпочвеността и вредната помпозност на фразата „България – енергиен център на Балканите”.

Всички управляващи у нас се надпреварват в стремежа си да осигурят благополучие за лесни печалби на обръчите от фирми около Министерството на икономиката и енергетиката и Националната електрическа компания. И Президент, и Правителство, и лидери на всички Партии, са загърбили въпроса с енергийната безопасност, само и единствено за да гарантират износа на електрическа енергия, въпреки че над 83% от печалбите от този износ отиват не в държавния бюджет, а в определени частни фирми от близките кръгове около управляващите. При това се изнася екологично чиста продукция - електрическа енергия, а значимите замърсявания на околната среда и риск за човешкото здраве остават като вредна „награда” за природата и лошо наследство за населението на „енергийния център” - България.

След нашите неколкократни публични сигнали, в това число и до Европейската комисия, за последното място на АЕЦ „Козлодуй” по ядрена безопасност спрямо останалите ядрени централи от Европа - защото данните от Националните доклади в Международната агенция за атомна енергия(МААЕ)-Виена сочат, че българската атомна централа изхвърля стотици пъти повече радиоактивни аерозоли и газове в атмосферата за единица продукция, сега сме ПОТРЕСЕНИ от данните за доказания системен геноцид върху българското население и от замърсяванията на ТЕЦ „Марица-изток”, което престъпление продължава с години.

По данни от Системата за ранно предупреждение, източници на замърсяването са емисиите от производствените мощности на „Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, „Енел Оперейшънс България" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово и ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД с. Ковачево, община Раднево.
Община Гълъбово е печално известна в цяла България с постоянните обгазявания, заболяванията на населението и аномалиите, с които се раждат децата там. Проблемите на дихателната система са
запазена марка за хората в града. Спонтанните аборти са чести, а всяко шесто момче се ражда с един тестис, пише в. Монитор.

На фона на тази жестока масова човешка трагедия, престъпно звучат СИЛНИТЕ НАПЪНИ на г-н Румен Овчаров-министър на икономиката и енергетиката, да не се вслушаме в повика на Европа за обща енергийна политика, за енергийна ефективност и енергийна безопасност, като той нарича вятърничави сериозните решения на Европейската комисия за постигане на дял от 20% до 2020 г. на Възобновяемите Енергийни Източници. ПОДДЪРЖАТ го в това безразсъдство всички български политици, начело с Бойко Борисов и Волен Сидеров, под егидата на Президента Георги Първанов, които упорито продължават напъните си за насаждането на ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА сред българското общество - заради спирането на 3 и 4 блокове на АЕЦ Козлодуй, което затваряне бе една ярка проява на грижата на Европейската комисия за живота и здравето на хората и техните поколения от България, с резултат за намаляването на радиоактивното замърсяване на атмосферата и на генерираните радиоактивни отпадъци, които ще останат в опасно наследство за над 3 000 поколения на човека, за 100 000 години с доказания късен радиационен ефект от заболявания и вредни генни деформации.

Страшно и опасно за живота и здравето на хората и поколенията, звучат днешните нагласи сред управляващата класа в България: Депутатите поискаха енергийното министерство да вземе спешни мерки за ускоряването на проекта. Те предлагат министрите на енергетиката Румен Овчаров, на околната среда Джевдет Чакъров и на регионалното развитие Асен Гагаузов заедно да обсъдят възможност за промяна в комплексното екоразрешително на ТЕЦ Марица-изток 2", което да позволи централата да изхвърля повече вредни емисии.”, пише в. „Дневник”!!!

Против здравето на хората е и решението от 29-03-2007г. на Правителството за увеличението на вредните емисии от около 800 хил. т. за година в сравнение с количеството, заложено в първоначалния проект на плана за разпределение на квотите парникови газове. Това е документът, за който получихме наскоро „жълт картон”, защото трябваше да бъде одобрен и изпратен на Европейската комисия до края на миналата година.


От името на НД Екогласност и на цялата Група ГЕО, МОЛЯ за извършване на проверка от българската Прокуратура на изнесените данни в горецитираните две публикации на централния български печат за престъплението-геноцид над населението от Община Гълъбово, Област Стара Загора, както и за отхвърляне от Европейската комисия на предложението на Министерския съвет от 29-03-2007 г. за увеличена квота на България за вредните емисии, заедно с решителната намеса на Европейската комисия за спиране на насаждането на евроскептицизма сред широките слоеве на българското население, поради криене на истинското място на АЕЦ Козлодуй относно ядрената безопасност в Европа - за широко публично акцентиране върху първенството” й при изхвърлянията в атмосферата на опасни радиоактивни замърсявания, съгласно нормите на Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН.

Приложение: Публикации в. Монитор от 30-03-2007 г. и в. Дневник от 29-03-2007 г.

С уважение,

Зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, Член на Приятели на Земята Интернешънъл и член на Група ГЕО:

Петър Пенчев