сряда, 30 юли 2008 г.

ЧЕТВЪРТЪК 31 ЮЛИ ПО КАНАЛ 1 ЗА ТОКСИЧНАТА ПРЪСТ В НОВИ ИСКЪР

ОТ 8:50 СУТРИНТА В ЧЕТВЪРТЪК 31 ЮЛИ ИМАШЕ ПРЕДАВАНЕ ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В РАЙОНИТЕ НОВИ ИСКЪР, ВРЪБНИЦА И НАДЕЖДА!

Ще се запознаете със следния проблем:

В дере край село Доброславци, което се оттича в Червена река и в река Искър, са струпани межди 60 000 и 100 000 куб.м. замърсена с химикали от промишлеността пръст.
Пръстта е утъпкана и заравнена. При проверката си РИОСВ окачествява този терен като "рекултивиран"!!!
Не само РИОСВ, Гражданска защита, Прокуратурата, местните и държавните власти / чийто е и теренът/ не си вършат работата, а прикриват престъпниците. Докато вървяха камионите кметицата на Доброславци изрично беше предупредена, че се стоварва токсична пръст, но тогава тя си затвори очите и разпъна чадър над престъпниците.
А последствията са за населението от много по-обширни райони, отколкото изглежда на пръв поглед: всички населени места покрай реките Червена и Искър. И още по-страшно, чрез подпочвените води, които не се знае накъде точно текат, засегнати могат да се окажат и много други жители на Софийското поле, които черпят вода за пиене и напояване от собствени кладенци. Заразени могат да се окажат и много естествени извори, които хората ползват за пиене, когато спрат водата за ремонт /което често прави "Софийска вода"/.

За проблема горните институции получиха сигнали още в средата на май от две сдружения. Имитираха проверка, която като всички проверки из българските бакии, някъде се затлачи, а проверяващите органи отчитат добре свършена работа.

А населението е обречено за 50, 100, 200 години напред.
Простира ли ви се взорът толкова надалеч, господа управници?

Група ГЕО

понеделник, 28 юли 2008 г.

НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО НА БИВШАТА ПЛОЩАДКА ЗА БАЛИРАНЕ НА ТБО В ТРЕБИЧ - ЗАРАДИ НЕОДОБРЕНО ОЩЕ ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

С две думи: отново беззаконие

ДО: КМЕТА НА РАЙОН НАДЕЖДА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННАТА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ВЪЗРАЖЕНИЕ

от Национално движение “Екогласност”

и от "Група ГЕО"

относно :

УВЕДОМЛЕНИЕ относно ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 4 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА”

на инвестициионното намерение на „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД, гр. София, БУЛСТАТ 175343487

Категорично възразяваме срещу разрешаването на дейността по „предварително третиране на разделно събирани отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метели от системата за разделно събиране и генерираните на територията на Столична община смесени битови отпадъци в гр. София, район Надежда, кв. Требич, м. „Чучулица“ ПИ №001001“ поради следните аргументи:

1. Уведомлението не съответства на действащата нормативна уредба

Фирма „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД, е посочила, че това е уведомление относно „преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда“, посочвайки за правно основание чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (по нататък Наредба за ОВОС). Посоченият чл. 4 визира уведомление само за инвестиционно намерение. Фирмата няма правомощия да определя предварително дали е необходимо да се извършва преценка за необходимостта от ОВОС или да се извършва ОВОС. Тези правомощия са единствено на компетентния орган, съгласно чл. 5 на същата Наредба. Там е посочено, че на основа на уведомлението по чл. 4, компетентният орган определя дали инвестиционното номерение е включено в Приложение №1 или в Приложение №2 и информира писменно възложителя за необходимите действия, коитo трябва да предприеме.

2. „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД не може да е възложител

Има доказетелства, че „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД, гр. София, БУЛСТАТ 175343487, не е възложител по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за опозване на околната среда

В представения договор за наем на имот пл. №001001 по плана на землището на кв. Tребич“, за наемател е посочено „Екобулпак“ АД. В чл. 8, т. 5 на същия договор наемателя има задължение „да не преотдава имота на други лица“.

Това означава, че ако „Екобулпак“ АД спазва чл. 8, т. 5 от договора за наем, ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД не може да извършва каквото и де е дейност на посочения имот, още по малко да изгражда съоръжения.

3. Информацията за инвестиционно намерение е непълна и противоречива

а) Липсва ясно определяне на инвестиционното намерение.

Уведомлението е само за „дейности по третиране на отпадъци“, а от текста на уведомлението става ясно, че става въпрос за изграждане на съоръжения или опит за узаконяване на вече изградени и съществяващи съоръжения: „Сградите са проектирани като вид и разположение в съответствие с технологичнети изисквания и инвеститорските съображения. Изградено е хале с площ 906,5 кв. м., където е разположена инсталацията за предварително третиране на разделно събирани отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метали от системата за разделно събиране и генерираните на територията на Столичне община смесени битови отпадъци. Изградени са още: склад, битови помещения със стая за почивка на шофьорите и паркинг.“

Кое е вярно – сградите са само „проектирани“ или, че ВЕЧЕ халето е „изградено“ и инсталациата е „разположена“ (не ни известно, какво озночава това – че е складирана или вече е монтирана)

През месеците май, юни и юли 2008 г. е видно за всеки минувач край въпросната площадка, че се извършва мащабна строителна дейност, /документирана на многобройни снимки/, и че става въпрос не за „дейност“, а за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци. Това променя съществено ситуацията, защото става въпрос за изграждане на инсталация, дейност която очевидно попада в обхвата на т. 24 от Приложение №1 ЗООС: „24. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците чрез изгаряне, чрез химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците или чрез депониране;

В буква „и” от § 1, т. 8, от допълните разпоредби на Закона за управление на отпадъците е посочено ясно, кои дейности се определят като опереции по обезвреждане с код D9: „и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по букви "а" - "м") - код D9;

Определящото е, какво ще се прави с получените смеси след това. Съгласно предложения текст на инвестиционното намерение: „След предварителното третиране на смесените ТБО се очаква на 100 т. предварително третиран ТБО: -10т да бъдат оползотворими, 20 т да бъдат RDFгорими и 70т остатък за посладващо третиране или депониране.“ Съгласно уведомлението за инвестиционно намерение, след третирането отпадъците на площадка само 10% от постъпилите отпадъци ще се оползотворяват, а останалите 90% ще се обезвреждат, като изрично е посочено, че 70% ще се депонират.

Сортирането и пресоването е физична обработка на отпадъците, а получените смеси подлежат на обезвреждане. Налице е точно съвпадение с дейностите, определени в § 1, т. 8, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

В тази връзка, искаме да ни уведомите, кога и от кого е направено уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС за „изграждане“ и „разполагане“ на това съществуващо съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

б) Незаконен обхват на инвестиционното намерение

Обхвата на инвестиционното намерение не съвпада с предмета на дейност, определена в договора за наем – имаме включено допълнително сортиране на разделно събирани отпадъци които имат кодове (съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците):

20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

20 01 01 хартия и картон

20 01 02 стъкло

20 01 39 пластмаси

20 01 40 метали

Договорът за наем визира само сортиране на ТБО, които имат код:“20 03 01 смесени битови отпадъци“.

в) Възможно е да се реализира „временно съхраняване“ на битови отпадъци, което не е посочено в уведомлението

Не е посочено до кое конкретно сметище ще се извозват тези 70% остатък. Депото в Суходол няма капацитет за 3 години. Липсва договор със Столична община, че ще приема отпадъците. А какво ще се случи, ако не посочи – ще се балират и ще се съхраняват „временно“. Нещо повече, от текста е посочено, че се предвижда депонирането да бъде извършвано без необходимите декументи: ”Образуваните отпадъци ще се транспортират до фирми, притежаващи необходимите документи за последващото им третиране, след сключване на писмен договор или ще се депонират”. Излиза че за депонирането няма да се търси договор.

д) Няма доказателства за наличие на права за извършвене на посочената дейност

Няма информация, на какви правни основания въобще „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД ще извършва дейността по сепариране на смесени битови отпадъци. Няма представен договор за концесия за използването на софийските ТБО. Те са общинска собственост и за да се използват продуктите, получени от общинска собственост, трябва да има договор за концесия.

Доколкото ни е известно, третирането на разделно събирани отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метали от системата за разделно събиране е отговорност на „Екобулпак“ АД. Липсва информация за наличие на договори между „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД от една страна и Столична община и „Екобулпак“ АД от друга. Не е ясно и кой е притежател на сортираните отпадъци.

Посочените многобройни факти на противоречие на уведомлението с действащото законодателство и нарушаването на сключения договор за наем ни дават основание да сезираме и прокуратурата за дейността на фирми „Екобулпак“ АД и „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД.

28.07.08г.

С уважение:

подписи

За повече информация:Петър Пенчев – зам.-председател на НД Екогласност, GSM: 0887525032

OTВОРЕНО ПИСМО ОТ "ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ'

ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ

Отворено писмо до Агенция Фокус и другите медии

България, 26 юли 2008 г.

Отправените обвинения от кмета на Сапарева баня към природозащитници в тероризъм чрез залагане на мини и бомби по пътя на бетоновозите към Седемте Рилски езера са груба инсинуация и опит да се провали акцията на природозащитни организации и граждани в защита на Рила.

http://www.focus-news.net/?id=n1006753&chain=1

Въпреки заплахите на кмета на Сапарева баня, акцията ще бъде реализирана в неделя, 27 юли 2008 г., от 12 часа на входа на Национален парк „Рила” в подкрепа на усилията на Дирекцията на парка и полицията да спре незаконното влизане на тежко и лекотоварни автомобили на територията на парка. Над 30 подръжници на законността и реда от цялата страна ще участват в акцията в помощ на полицията и НП Рила.

Това, че Агенция „Фокус” публикува подобни становища без да потърси мнението на природозащитните организации, издава прилагането на непрофесионални стандарти и подозрение, че се обслужват определени икономически и корпоративни интереси. Произходът на писмото и фактическото му съществуване следва да бъдат доказани от Агенция „Фокус”.

Повтаря се историята с Банско – същото незаконно строителство, същият черен ПР и похвати. П екоорганизациите бяха обвинени в предупреждения за бомби, които не бяха доказани. „Резултатът от „анонимната заплаха” беше, че с обществени стредства инвеститорът на Банско си свърши частна работа – смъкването на лавината, която заплашваше живота на скиорите на Бъндеришка поляна”, коментира Цвета Христова от коалицията „За да остане природа в България”.

„Нашите методи категорично изключват насилствени и терористични действия и с всичките си инициативи досега сме го доказали. Това го знаят много добре и медиите и кметът на Сапарева баня”, заявява Вера Петканчин от Граждани за Рила. „Крайно нелогична е реакцията на кмета на Сапарева баня, който от една страна казва, че подателят на писмото се е разграничил от екоорганизациите, а от друга страна поставя знак на равенство между екотерористите и екоорганизациите и построява цялото си изказване на едно погрешно допускане.”

“Ние Природозащитниците от “За да остане природа в България” и “Граждани за Рила” декларираме, че истинските терористи са перачите на червени пари унищожаващи с терористични строителни действия девствените български планини и Черноморие! Червените олигарси и помежду си контактуват с терористични методи - убиха Кюлев, , Луканов, Илия Павлов и други престъпни "съветници" на Президента. Дедите на сегашната червена олигархия ограбила България, извършиха най-позорния акт в историята на България - атентата в църквата Света Неделя.

Тероризмът е в душата на червената олигархия и мутрите техни протежета унищожаващи в момента България!

Червения тероризъм в България никога не се е вихрил с такива темпове и никога не е застрашавал бъдещето на държавата, гражданите и Националаната сигурност!” заяви Константин Дичев от Граждани за Рила и Зелени Балкани


събота, 26 юли 2008 г.

Европейският съд в Люксембург: Гражданите на Германия имат право на чист въздух

„Тагесшпигел”: Германците имат право на чист въздух
26 юли 2008 | 09:29 | Агенция "Фокус"
Берлин. Гражданите на Германия имат право на чист въздух. Така започва увода към материала си от днес в. „Тагесшпигел”, който се позовава на решение на Европейския съд в Люксембург.
Съгласно решението „пряко засегнатите” лица ще могат при преминаването на минимално допустимите стойности на замърсяване на въздуха да поискат от държавните органи разработването на план за действие. Според европейското право, в сила от 2005 г., всички градове са задължени да предприемат нужните мерки за поддържането чист въздух.
В конкретния случай Европейския съд присъди правото в полза на лидера на „Зелените” Дийтер Йанечек, който вече може да иска предприемането на подобни мерки от властите. Причината за повдигането на иска бе, че Йанечек живее в центъра на транспортен възел в Мюнхен, където са отчетени най-големи количества вредни вещества на територията на Германия. В решението на Европейския съд обаче е записано, че не всички страни са задължени да „вземат нужните мерки”, така че изобщо да не се стига до преминаване на допустимите стойности. Въпреки това държавите са задължени „в кратки срокове” да предприемат действия за намаляване на допустимите стойности, като по този начин защитят до минимум интереса на засегнатите лица, отбелязва в заключение изданието.

Група ГЕО ще иска това решение на Европейския съд в Люксембург да се прилага като съдебна практика при воденето на екологичните дела И в България.

сряда, 23 юли 2008 г.

ОТНОВО ЗАМЪРСЕНА С ХИМИКАЛИ ПРЪСТ ТРОВИ РЕКА БЛАТО И ПОСЛЕ - ИСКЪРА

Прочетохме във вестник "СОФИЯ -север" следното

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГР. НОВИ ИСКЪР

Уважаеми съграждани,
Сезираме ви от името на инициативен комитет на живущите в гр. Нови Искър, кв. Кумарица, за причинена на нашия град екологична катастрофа, а именно:
В периода от 10-30 юни 2008г. огромни камиони,пълни с воняща земна маса са извозвали същата в посока към летище "Доброславци", като са премнавали по улица "Летец", находяща се в кв. Кумарица, до военни жилища. Силно впечатление на съседите е направила нетърпимата миризма, която се е носела от камионите. Установихме, че извозената земна маса е силно токсична и е от бившия завод за производство на аналгин и антиперетици на "Фармахим", сега "Софарма"АД, намиращ се в кв. Илиянци. Този товар е около 60 000 до 100 000 куб.м. и е изсипан в местността "Меча ровина" на площ 15 дка в землището на с. Доброславци. Дерето, в което са изсипани токсичните отпадъци е част от коритото на река Червена река /Породин/, а чрез него промитите токсични вещества ще се влеят в р. Блато, а оттам в р. Искър и така по цялата отточна верига. Да не говорим за подпочвените води и реки, които текат отдолу... Бедствието става неконтролируемо. Съгласие за това нерегламентирано сметище е дала кметицата на с. Доброславци, пуснала докладна до кметството в Нови Искър, но не е посочила, че се касае за токсична земна маса, а само за земна маса, което не отговаря на истината.
Знаем, че Министерството на околната среда и водите има проект, изготвен от комисия на министерството и представители на "Софарма" АД от преди 5 години. В доклада на комисията изрично е посочено, че тази земна маса, която се е намирала под завода за аналгин в Илиянци, при нов строеж следва да бъде извозена и съхранена в специални железобетонни контейнери, като това е щяло да струва на "Софарма" АД тогава около 80 млн лева. Това не е сторено, но за сметка на това ние, живущите в гр. Нови Искър трябва да умираме, тъй като някой друг без наше знание и съгласие е предрешил за сметка на тези невложени пари нашия живот и този на децата ни.

ПРИКАНВАМЕ ВИ КЪМ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ!!!

Инициативен комитет:
Н. Чакърова, А. Лашев, Й. Йорданов, С. Йоданов, Ж. Виденова, Н. Йорданова, Н. Димитров, Ц. Точева и др.
За контакти: 0888438994, 0899901383


България да не бъде “заден двор” на Балканите и на Нова Европа


Екозащитници внесоха жалба в Съда срещу унищожаването в България на 1,6 млн. противопехотни мини от Гърция

На 06.07.2008 г. четири екосдружения - Национално движение „Екогласност”, „Екозащита-Челопечене”, „ЕкоМрамор” и „Връбница-Надежда” изпратиха до министър-председателя Искане за намеса за спиране на действията по унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини на Гърция. Тъй като получиха мълчалив отказ от министър-председателя, природозащитниците обжалват този отказ като административен акт пред Върховния административен съд.
Представителите на гражданското общество в България настояват да не се прилага в случая изключението на Член 3, т. 2. от КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАБРАНАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО, СКЛАДИРАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРАНСФЕРА НА ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ И ЗА ТЯХНОТО УНИЩОЖАВАНЕ, с който „Трансферът на противопехотни мини с цел унищожаване е разрешен” и на Член 6, т. 5. „Всяка държава страна, която е в състояние да го направи, оказва помощ за унищожаването на складираните противопехотни мини”.
Еколозите са за прилагане Закона за опазване на околната среда и КОНВЕНЦИЯТА ЗА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ ПО ВЪПРОСИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Конвенция от Орхус), като се проведе процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с участието на обществеността.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, заявява: “Ние искаме България да не бъде “заден двор” на Балканите и на Нова Европа. Считаме, че е налице преобладаващ обществен интерес за подобна забрана относно унищожаване на негодно въоръжение, особено след продължителните граждански протести от 2002 и 2003 г., когато останките от ракетите „СС-23” бяха гонени като „немили-недраги” от Стара Загора, от Велико Търново, от Перник, и накрая от с. Габровница край Монтана, докато не бяха изнесени в друга държава. Особено се засили общественото недоволство у нас към подобни действия, свързани със замърсяване на околната среда и риск за човешкото здраве, след голямата авария във военните складове край с. Челопечене от началото на м. юли 2008 г., където властите не допуснаха да се извършат измервания на канцерогенните диоксини и фурани”.
От екоорганизациите очакват съдът да отмени мълчаливия отказ на министър-председателя, като реши въпроса по същество - да се издаде административен акт за анулиране от българска страна на цитираното от гръцкия вестник “Та неа” и от Агенция „Фокус” на 05.07.2008 г., Споразумение за унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини от Гърция, както и за пълна забрана на вноса у нас на всякакви остатъци от старо въоръжение с цел унищожаване на българска територия.
За повече информация:
Петър Пенчев - 0887525032

неделя, 13 юли 2008 г.

Сигнал до Прокуратурата за проверка в АЕЦ "Козлодуй"

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 07-13/13.07.2008 г.

До г-н Борис Велчев - Главен прокурор на РБългария

Копие: До г-н Андрис Пиебалгс - Еврокомисар по енергетика

Копие: До Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция „Енергетика и транспорт”, Европейска комисия

Копие: До г-н Бойко Великов – Председател на Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание на РБългария


СИГНАЛ

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно: Ядрен физик разкрива опасна корупция в АЕЦ Козлодуй, бяга в чужбина

Уважаеми господин Велчев,

Национално движение „Екогласност” се запозна на 10.07.2008 г. с изявление на български ядрен физик, работещ в АЕЦ „Козлодуй”, направено в световната видео-обменна мрежа, в което г-н Георги Котев обвинява висшето ръководство на атомната централа и свързани с тях политици, в подготовката и в осъществяването на мащабна корупционна схема. Тази порочна схема води до големи рискове в управлението на работещите ядрени реактори и той като отговорен гражданин нарушава негласната клетва за мълчание, която съществува в ядрените среди на България.

„Шокиран съм от събраните от мен факти. Новото гориво не съответства на заявените от производителя характеристики, а в най-лошият случай на нас ни се доставя рециклирано ядрено гориво. Реализира се огромна по мащабите си корупционна схема, заради разликите в цените между свежото и рециклирано гориво за десетки милиони евро годишно. Тази огромна корупция освен това е съпроводена и от безпрецедентна загуба на предвидимост в работата на двата ядрени реактора” – зявява г-н Георги Котев.

Вследствие на увеличения енергиен потенциал и последващото прегряване, съществува опасност за разхерметизиране на ядрените горивни касети, което бе признато от управителя на АЕЦ „Козлодуй” г-н Иван Генов в интервю на 11.07.2008 г. пред кореспондента на Българското национално радио г-жа Юлиана Стоянова. При подобно разхерметизиране неминуемо ще се получи разпространяване на радиация в околната среда, с опасен риск за човешкото здраве не само на персонала, но и за значителна част от населението.


За да не му забранят да говори в момента, г-н Георги Котев е в отпуск и е напуснал страната, като публикува своите изявления в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=SgdtpchnvoU и в българския си блог на страниците на интернет портал http://www.eurochicago.com/sites/kotev.html .


Предлагаме Главна прокуратура да възложи незабавна проверка на обстоятелствата, съдържащи се в приложените от нас гласови и писмени доказателства, като се отговори на следните въпроси:

 1. Извършени ли са спектрометрични анализи на доставяното ядрено гориво и всяка партида придружена ли е със спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав, съгласно Раздел VIII – Разрешения за внос и износ на ядрен материал, от Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия?
 1. Издавано ли е разрешение от Агенцията за ядрено регулиране на всеки внос на ядрен материал, съгласно чл. 58, ал. 4 от Наредбата?
 2. Извършени ли са анализи и какви са изводите за отчетеното голямо извъннормативно увеличаване продължителността на горивните кампании?
 3. Извършени ли са наблюдения за превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети?
 4. Извършени ли са наблюдения за достигнатите граници до разхерметизиране на ядрените горивни касети и как се обяснява изявлението пред българските медии от 11.07.2008 г. на г-н Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране, че масова практика по света било подобно разхерметизиране без никакви опасности?
 5. Защо е въведен посредник между производителя и АЕЦ „Козлодуй” при доставката на ядрено гориво след 2004 г. и каква лицензия е получил този посредник-фактор в сложния ядрен цикъл на АЕЦ, от Регулаторния държавен орган - Агенцията за ядрено регулиране?
 6. Какви са икономическите параметри на новото доставяно ядрено гориво и в случай, че то е рециклирано, постъпила ли е в АЕЦ „Козлодуй” реализираната икономия от десетки милиона лева за година?
 7. Да се анализира практиката на съществуване на „обръч от фирми” на входа и изхода на АЕЦ „Козлодуй” – не само за свежото и отработено ядрено гориво, което наподобява схемата на наблюдаваното скандално източване на „Кремиковци” АД с публично известните пагубни последици за обявяване в несъстоятелност на държавната фирма.
 8. Да се отговори на въпросите от висящата преписка вх. № 15821/2006 г. по описа на Върховна касационна прокуратура, касаещи проверка на други 40 милиона лева в АЕЦ Козлодуй”, относно предишен наш сигнал до Прокуратурата и до Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание – техни писма № 553-22/234 от 10.04.2006 г. и № 553-22/234-552 от 29.11.2006 г., в това число и за ревизиране прекратяването на повдигнато обвинение от Прокуратурата срещу Иван Иванов за престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК *, в качеството му на бивш изпълнителен директор.
 9. Освен участието в проверките по всички гореизброени въпроси, да се ревизира и друга преписка в Прокуратурата за бившия изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” – Йордан Костадинов, сега депутат, относно участието му във фирми, получили финансиране от европейската предприсъединителна програма „САПАРД”, за която е налице скандално спиране на финансирането от Европейската комисия.

Приложение: 1. Изявлението на българския ядрен физик Георги Котев - текст на български език - http://www.eurochicago.com/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=74 .

2. Изявлението на българския ядрен физик Георги Котев - текст на английски език - http://www.eurochicago.com/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=74 .

3. Изявлението на българския ядрен физик Георги Котев – гласово/видео доказателство - http://www.youtube.com/watch?v=SgdtpchnvoU.

------------

* Наказателен кодекс Чл.220. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл.37, т.6.

събота, 12 юли 2008 г.

Ядрен физик разкрива грандиозна корупция в АЕЦ "Козлодуй", бяга в чужбина

Казвам се Георги Котев, на 43 години, от България. Аз съм ядрен физик и вече повече от 17 години работя като такъв в АЕЦ Козлодуй. Работата ми е свързана с прогнозирането на поведението на ядреното гориво и последващото сравняване на тези прогнози с реалното му поведение в практиката.

Преди няколко години изведнъж започнаха много странни, необосновани, противозаконни и в крайна сметка изключително вредни структурни и персонални промени, стартирани от тогавашния изпълнителен директор Йордан Костадинов, сега депутат в Народното събрание, продължени от неговият наследник Иван Иванов и поддържани и до днес от Иван Генов. Трябва да отбележа, че тези промени вървяха паралелно с процеса на въвеждане в експлоатация на нов сорт ядрено гориво, така нареченото ТВСА.

Целта на тези и други масови и безнаказани нарушения през последните 2 години бе да се прикрие драстичното разминаване с прогнозата на една от основните характеристики - продължителността на горивните кампании. При допустимо отклонение от 3% сегашната разлика е вече 8-9%, а до година сигурно ще надмине и тях. Такива разминавания са безпрецедентни в практиката на една ядрена централа и незабавно трябва да се търсят причините за тях.

В резултат на тези неочаквани и нежелани разминавания се стигна и до превишаване на друг един важен лимит, а именно предела по дълбочина на изгаряне, в горивни касети от стария сорт гориво - ТВСМ. Което може да доведе до разхерметизиране на ядрен материал.

Така, аз, съпоставяйки фактите:

1. Подмяната на стария сорт гориво ТВСМ с новия - ТВСА;

2. Безсмислените, противозаконни и вредни структурни и персонални промени;

3. Резултатите от предишните две действия (разминаванията в кампаниите и прегарянето на горивото);

стигнах до единствено възможното заключение, че това се прави с цел да се прикрият истинските характеристики на новото гориво. В подкрепа на този извод е и абсолютното несъответствие между документацията за новото гориво и реалните му характеристики.

Освен това, следва да се отбележи и фактът, че вътре в самата атомна централа е създадена атмосфера на монопол над истината от страна на ръководството и подставените от тях лица в средните нива на управлението. Несъгласните да мълчат.

Към дотук изложените факти може да се добави и изключително интересно съвпадение. Паралелно с въвеждането в експлоатация на новия вид гориво, през 2004 година, безпрецедентно бързо се създава нова нормативна уредба, благодарение, на която на точно определена фирма е издадено разрешение да внася въпросното ново гориво, в качеството й на посредник, между руския производител и АЕЦ Козлодуй.

За така изложеното и още някои други факти аз имам сериозни доказателства и съм готов да ги споделя със съответни оторизирани институции. Моите лични наблюдения, анализи и изводи ми подсказват, че най-малкото новото гориво не съответства на заявените от производителя характеристики, а в най-лошият случай на нас ни се доставя рециклирано ядрено гориво. По този начин най-вероятно се реализира огромна по мащабите си корупционна схема, заради разликите в цените между свежото и рециклирано гориво, която вероятно се изразява в десетки милиони евро годишно. Тази огромна корупция освен това е съпроводена и от безпрецедентна загуба на предвидимост в работата на двата ядрени реактора.

Шокиран от събраните от мен факти, аз се постарах да запозная къде по-подробно, къде по-малко някои български и международни институции.

За огромно съжаление, макар да не оспорват верността на моите твърдения, до сега никой не желае да се ангажира с разследването на случая и с изясняване на истината.

Като специалист и гражданин смятам, че не следва един толкова сериозен и изключително опасен проблем да се пази в тайна и да бъде пренебрегван. За да не ми бъде попречено да кажа цялата истина от няколко дни съм извън България (за своя сметка и за свой риск) и търся съдействие и помощ за справяне с този проблем.

Обръщам към всички които считат проблема за сериозен и могат да помогнат.

За контакт имейл:

gikotev@dir.bg

Благодаря за вниманието!
Чуй гласовото доказателство!
http://www.youtube.com/watch?v=SgdtpchnvoU

петък, 11 юли 2008 г.

СО съчини набързо версия за "читални" в Северния парк - но едва след като гражданите огласиха за екопрестъплението в столицата на България

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=32178&nxt=0


Да дойде Прокуратурата. Или ... ЕК и ОЛАФ?
Група ГЕО

ЗА ЕДНО БОЛНО ДЪРВО ИЗСЕКОХА ГОРАТА

СЕВЕРНИЯТ ПАРК НА СТОЛИЦАТА, местността "Катюшите", срещу кв. Свобода, район Надежда: 10 ЮЛИ 2008

Има и едно болно дърво, ето го.
Оставили са го самичко, да не зарази останалите здрави и доскоро живи дървета, повалени и старателно складирани - готови за извозване.


А тези дървета да приличат на болни?
Никой нямаше да ги отсече и подреди, ако бяха такива. Иначе още преди две години се знаеше, че има десетина заболели дървета. Ама тогава никой не направи санитарна сеч.


Пустош, това е. Тъжен есенен пейзаж през юли.


Фото: Екосдружение "Връбница - Надежда"

СЕКАТ ЗДРАВИТЕ, А НЕ БОЛНИТЕ ДЪРВЕТА В СЕВЕРНИЯ ПАРК НА СОФИЯ!

ПАРКЪТ ПРЕЧИ, ЕКОПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НЕ СПИРАТ!

Днес управителният съвет на "Екосдружение Връбница - Надежда" заедно със симпатизанти и природолюбители направи инспекция на Северния парк, разположен в районите Надежда и Връбница.
Заснетите картини са плачевни - изсечена е първокласна дървесина, надписана и приготвена за продан.
А днес в "zagrada" прочетохме следното:

"Сечта в Северния парк, за която алармира читател на "За града", е на болни дървета, съобщиха от общината. "Дърветата, които се изсичат са от мъртъв дървесен масив. Експеризата е направена от Столично дружество за защита на природата. 30 декара са болните дървесни видове, които трябва да се изсекат, за да не се разболеят и останалите", каза Любен Божков, директор на дирекция "Зелена система" в Столичната община."

Какви болни дървета, г-н Божков?
Май наблягате здраво на дървосекаческия бизнес, вместо да се грижите за зелената система в града.
Препоръчваме ви незабавно да спрете изсичането и да се захванете със залесяване!
А това столично дружество е поредното формирование, измислено за да изпълнява точно такива съмнителни експертизи и поръчки. И сигурно взима не малко пари от данъкоплатеца за своята обществено вредна дейност.

А реакцията на районния кмет на Надежда Димитър Димов беше абсолютно недвусмислена след подаването на сигнал и запитване на 8 юли. Още същия следобяд той набра те. номер на сдужението и изкрещя:
"Отде накъде ми искате тази информация, аз да не съм бюро справки! И кои сте вие, та ми задавате въпроси?"

Очевидно не само гората - и гражданите пречат на ... нечии далавери.


Фото: Екосдружение "Връбница - Надежда"

понеделник, 7 юли 2008 г.

ГОЛА СЕЧ В СЕВЕРНИЯ ПАРК!!!

http://www.zagrada.bg/show.php?storyid=523480

Поредното екопрестъпление:
Читатели на "zagrada" изпращат снимки на безобразието посред бял ден насред София - сече се наред, без подбор Северния парк - собственост на районите Надежда и Връбница.
Прочетете и форума под снимките - наистина оставиха паркът да се разболее.
Сега:
Път, път ще се прокара, друже , тука,
нов път в тези .... гори
А покрай пътя - бензиностанции, автомивки и т.н.неделя, 6 юли 2008 г.

Съобщение на НД Екогласност:

Докато подготвяхме нашето Искане до министър-председателя, дойде последната информация от с. Челопечене, че току-що днес, 06.07.2008 г., е имало нови взривове откъм мястото на взривеното поделение. Гражданите са РАЗТРЕВОЖЕНИ от заявеното днес по медиите от страна на министъра на отбраната Н. Цонев, че днес и утре започват наводняване с пожарни коли на територията, под която НИКОЙ не гарантира какви процеси стават, след като гърми още.

Каним представителите на медиите да присъстват и отразят организиранoто от няколко граждански организации от района

Гражданскo присъствие днес на площада в с. Челопечене от 18:00 ч.


Национално движение Екогласност

член на Приятели на земята интернешънъл


Изх. 07-06/06.07.2008 г. Съобщение до медиите

До г-н Сергей Станишев
Министър-председател на РБългария

Копие: До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

ИСКАНЕ за НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032, заедно с други екологични и граждански организации

Относно: Спиране на действията по унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини на Гърция

Уважаеми господин Станишев,

След трагедията за населението на столицата на България поради нескопосаните действия на българските власти във връзка със започналите на 03.07.2008 г. взривявания в един от складовете с боеприпаси край с. Челопечене(където НИКОЙ не измерва отделяните диоксини и фурани-задължителни елементи при всяко изгаряне), сме възмутени от съобщение от 05.07.2008 г. на Агенция "Фокус", в което между другото се казва: ” ... гръцкото правителство ще се съобрази с договора от Отава за унищожаване на 1,6 млн. противопехотни мини, които са на склад в 26 различни места в Гърция, пише днес гръцкият вестник “Та неа”. Съгласно споразумението, подписано от гръцката армия и държавната компания Гръцки отбранителни системи (ЕАС), унищожаването на мините ще бъде извършено на специално място за обезвреждане на боеприпаси в България срещу сумата от 3,5 млн. евро. По-голямата част от сумата ще бъде изразходвана за натоварване и транспортиране на мините в специални камиони под надзора на ЕАС. Работите се очаква да започнат през септември и според компетентните органи, ще продължат една година.” / http://www.focus-news.net/?id=n993606 /

Цяла България помни гражданските протести от 2002 и 2003 г., когато останките от ракетите „СС-23” бяха гонени като „немили-недраги” от Стара Загора, от Велико Търново, от Перник, и накрая от с. Габровница край Монтана, докато не бяха изнесени в друга държава. Пазим експертното становище на БАН, подписано тогава от Председателя акад. Юхновски, в което се сочи отделянето в атмосферата на значими количества вредни емисии и уведомява НД ”Екогласност”: „Евентуално изгаряне на двигатели с твърдо гориво на ракетите СС-23 ще доведе до значително натоварване на околната среда в съответния район, свързано със сериозни рискове за човешкото здраве. Ето защо ние препоръчахме унищожаването на вече отделените двигатели на СС-23 да се извърши чрез преработката им в химическо предприятие в трета страна, която разполага с вече изпитана технология.”

В тази връзка подчертаваме неизяснената докрай причина за продължаващите и до днес обгазявания с доказани от здравните български власти поражения върху здравето на децата в град Гълъбово и района, започнали най-силното си въздействие през 2002 г., когато полигонът край с. Змейово заработи най-активно по унищожаване на старото българско въоръжение.

Като граждански екологични организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Национално движение „Екогласност”, Сдружение с нестопанска цел „Екозащита - Челопечене”, СНЦ „ЕКО МРАМОР” и Екосдружение „Връбница - Надежда”, отправяме нашето ИСКАНЕ за незабавната Ваша НАМЕСА за следното:

 1. Да издадете административен акт за анулиране от българска страна на цитираното от гръцкия вестник “Та неа” и от Агенция „Фокус” на 05.07.2008 г., Споразумение за унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини от Гърция, както и за пълна забрана на вноса у нас на всякакви опасни остатъци.
 2. Предлагаме извършването на експертиза от БАН относно всички технологии, които ще бъдат прилагани при унищожаване на негодното въоръжение в българската армия.
 3. Предлагаме да внесете корекция на националния бюджет при очаквания голям излишък за 2008 г. – за закупуване на модерни комплекси за дейностите по утилизация на старото въоръжение, разположено на много места из цялата страна.
 4. НАСТОЯВАМЕ за водещ принцип при унищожаване на въоръжението да бъде акцента на БАН от 2002-2003 г. – да не се допусне натоварване на околната среда в съответния район, свързано с рискове за човешкото здраве.

Горните наши искания се основават на критерия „Устойчиво развитие”, който е приет съгласно Решение No 1600/2002/EC на Европейския Парламент и Съвета от 22 юли 2002г., определящо Шестата Програма за Действие на Общността за околна среда: „Устойчиво развитие означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да се задоволяват, без компромиси с възможност на бъдещите поколения да задоволят своите собствени потребности. Това е основна всеобхващаща цел на Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността.”

НИЕ искаме Правителството на все още бедната България да спре намеренията си в името на нови излишъци за бюджета да трупа боклуци и от други държави на наша територия, които замърсяват околната среда и вредят на човешкото здраве.

НИЕ искаме да се охладят намеренията на Генералния щаб на Българската армия за превръщане на България в Регионален център за утилизация на старо въоръжение, при което да вземаме много пари от богатите държави, а да унищожаваме природата на България.

Като граждански организации ЗАЯВЯВАМЕ нашата готовност да вдигнем населението на законови граждански протести против тази безхаберност на управляващите.

В случай, че не получим отговор в 14-дневния законов срок, ще подадем жалба срещу Вас във Върховния административен съд.

С уважение,

За НД „Екогласност” пп

За СНЦ „Екозащита - Челопечене” пп

За СНЦ „ЕКО МРАМОР” пп

За Екосдружение „Връбница - Надежда” пп


събота, 5 юли 2008 г.

НЯКОЙ У НАС ПЕЧЕЛИ ОТ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТАРИ БОЕПРИПАСИ, НАШИТЕ СА ОСТАВЕНИ ЗА СВОБОДНА ДАЛАВЕРА И НИЕ ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ ВЪРХУ БАРУТНИ ПОГРЕБИ

http://www.focus-news.net/?id=n993606

Та неа”: С 1,5 години закъснение Гърция ще унищожи своите 1,6 млн. противопехотни мини в България

05 юли 2008 | 14:43 | Агенция "Фокус"

Атина. Със закъснение от година и половина гръцкото правителство ще се съобрази с договора от Отава за унищожаване на 1,6 млн. противопехотни мини, които са на склад в 26 различни места в Гърция, пише днес гръцкият вестник “Та неа”. Гърция ще остане в черните списъци на ООН поне до есента на 2009 г. тъй като, въпреки че трябваше да е унищожила всички мини още преди 4 месеца, едва миналата седмица процедурата тръгна официално. Съгласно споразумението, подписано от гръцката армия и държавната компания Гръцки отбранителни системи (ЕАС), унищожаването на мините ще бъде извършено на специално място за обезвреждане на боеприпаси в България срещу сумата от 3,5 млн. евро. По-голямата част от сумата ще бъде изразходвана за натоварване и транспортиране на мините в специални камиони под надзора на ЕАС. Работите се очаква да започнат през септември и според компетентните органи, ще продължат една година.

Пълния текст на статията от вестник “Та неа” четете в рубриката “Анализи”.

петък, 4 юли 2008 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТНОВО ИСКА МНЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ ПРО-ФОРМА, КАТО НЕ СПАЗВА ОБЯВЕНИ НА СОБСТВЕНИЯ СИ САЙТ ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ

Национално движение "Екогласност"

член на "Приятели на земята интернешънъл"

Изх. № 07-04 / 04.07.2008

ДО: Кмета на Столична община Г-н Бойко Борисов

И С К А Н Е З А Н А М Е С А

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и подкрепено от други граждански екологични организации и инициативни комитети

адрес за кореспонденция:София 1000, ул. Раковски 134, НД „Екогласност”, GSM: 0887525032

Уважаеми Г-н Борисов,

Във връзка с обявената процедура за извършване на консултации с интересуващите се за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

Преди да е приключил срока за обсъждане на материалите по окончателния доклад „Бъдеща система за управление на отпадъците”, във връзка с извършваното в момента предпроектното проучване за проект „Управление на битовите отпадъци на СО” за финансиране от фондовете на ЕС, което бе обявено на 4 юни 2008 г. на сайта на Столична община /разпечатка - Приложение 1/. Съгласно обявата крайният срок за получаване на становища в Столична община е 4 юли 2008 г.

Незаконосъобразно преди изтичането на този краен срок, Столична община публикува на сайта си съобщение за извършване на консултации с интересуващите се за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” /разпечатка - Приложение2/, с което демонстрира, че не изчаква постъпването на всички становища на граждани и граждански организации в СО и така нарушава собствената си установена и обявена вече процедура.

С този акт на незачитане на общественото мнение, Столична община и конкретно Дирекция “Екология” за пореден път доказват, че обявените от тях процедури са про-форма, за „отбиване на номера” и че каквито и становища да биха се получили в общината , те не биха имали никакво значение за по-нататъшните решения по казуса с битовите отпадъци. С този маниер на формално провеждане на всички контакти с обществеността, СО затвърждава нашето убеждение за предрешеност на всички важни въпроси и за въвличане и използване на гражданите като параван за заблуждаване на европейските институции.

Имайки впредвид горните обстоятелства, НАСТОЯВАМЕ да издадете НЕЗАБАВНО аминистративен акт, с който да спрете изпълнението на процедурата, съгласно обявлението на сайта на Столична община от 27.06.2008г., до завършване на обявеното обществено обсъждане от 04.06.2008 г.

В случай, че не изпълните нашето искане за намеса, ще потърсим правата си като представители на засегнатата общественост в Съда.

Приложения:

Приложение 1.Разпечатка от обявлението на сайта на Столична община от 04.06.2008г.

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=4&sub_open=31128&nxt=0


Приложение 2.Разпечатка от обявлението на сайта на Столична община от 27.06.2008г.

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=4&sub_open=31742&nxt=0А ето за 10 дена какво измислиха от общината, за да се "върнат в играта":

Екология и чистота СЪОБЩЕНИЕ
14.7.2008 г.


Във връзка с постъпили Искания с рег. № 1500-3247/04.07.2008г. от Национално движение „Екогласност” и рег. № 3200-3005(3)/10.07.2008г. от СНЦ „Еко Мрамор”, Столична община удължава срока до 18.07.2008г. за извършване на консултации с интересуващите се за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Столична община, на пощенски адрес: София 1000, ул. „Московска” № 33, по електронна поща на e-mail: ptraykov@sofia.bg, svmarkova@sofia.bg. За становищата изпратени на пощенския адрес на СО е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Столична община.
Приложение:
Задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.Приложение

ОСЕМ ЕКООРГАНИЗАЦИИ С ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО ДОКЛАДА НА "FICHTNER" ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

Национално движение "Екогласност"

член на "Приятели на земята интернешънъл"
Изх. №
07-03 / 03.07.2008

ДО: Кмета на Столична община

СТАНОВИЩЕ

на Национално движение “Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и подкрепено от други граждански екологични организации и инициативни комитети

Внесено съгласно посочения от Столична община срок от 30 календарни дни от датата на публикуването на обявлението сайта на СО – 04.06.2008г.

Относно: ДОКЛАД ПО ЗАДАЧА 4 „БЪДЕЩА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” от ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТ: “УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”

По важния проблем с управлението на битовите отпадъци на Столична община, в нашето Становище акцентираме на Предложението на Комисията за Стратегия за устойчиво развитие на Европейската Общност, която подчертава необходимостта за разкъсване на връзката между икономическия растеж, използването на ресурсите и генерирането на отпадъците. Срещата на Европейският съвет в Гьотеборг (Юни 2001г.) завършва така: “зависимостта между икономическият растеж, използването на естествени ресурси и генерирането на отпадъци трябва да се промени. Силният икономически растеж трябва да върви успоредно с устойчивото използване на естествени ресурси и нивата на отпадъците[…]”. / Стр. 29 от Доклада /

Като гражданска екологична организация, работеща за опазване на околната среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве, разглеждаме изготвения проект единствено спрямо критерия „Устойчиво развитие”, съгласно Решение No 1600/2002/EC на Европейския Парламент и Съвета от 22 юли 2002г., определящо Шестата Програма за Действие на Общността за околна среда: „Устойчиво развитие означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да се задоволяват, без компромиси с възможност на бъдещите поколения да задоволят своите собствени потребности. Това е основна всеобхващаща цел на Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността.

Относно устойчивото управление на отпадъците, това означава свеждане на употребата на естествени ресурси до минимум, увеличаване на дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци, обезвреждане и рециклиране и провеждане на третирането и депонирането на отпадъците с минимално въздействие върху околната среда, което запазва колкото е възможно повече ресурсите и съхранява околната среда за бъдещите поколения.” / Стр. 32 от Доклада /

Веднага сме длъжни да подчертаем нашето несъгласие с предварителното предопределяне на принципите за управление на битовите отпадъци(БО) на Столична община, направено с избора за разработчик на този доклад на Консорциум „Фихтнер”, който е специализирал своята дейност ЕДИНСТВЕНО при прилагане принципите на ниско и средно-температурното изгаряне на БО. Категорично протестираме против този подход на Столична община, защото е насочен срещу здравето на хората и води до замърсяване на околната среда.

1. Още на Стр. 8 от Доклада при описа на метода „Термично третиране”, не можем да се съгласим с безалтернативния извод на Консорциум „Фихтнер”: „По принцип, има три групи процеси на термично третиране: пиролиза, газификация, включително плазмена газификация и изгаряне. До момента пиролизата и газификацията рядко се прилагат в промишлен мащаб и не съществуват данни за предприятия с мащаба, необходим за София. Така само изгарянето на отпадъци е взето като вероятен компонент в алтернативите за управление на отпадъци в Раздел 1.4.” Това твърдение на авторите на доклада е невярно, защото публично е известно, че преди три години в Столична община имаше постъпили оферти от четири фирми, предлагащи технология с високотемпературно плазмено третиране, при което липсва отделяне в околната среда на диоксини и фурани.

2. Не сме съгласни с предвижданото с лека ръка на Стр. 9 от Доклада, изгаряне на пластмаси, поради отделянето при това изгаряне на над 180 вида диоксини и фурани, което тук се премълчава от авторите.

Алтернатива 2(препоръчана за избиране в края на доклада!) включва:

o Производство на RDF от лесно достъпните високо калорични компоненти БО (предимно пластмаси, картон), която се изпраща за оползотворяване на енергията в циментови заводи или ТЕЦ, т.е. нискотемпературно изгаряне

Алтернатива 3 включва същата ръчна инсталация за сортиране като при Алтернатива 2.

За оставащите БО тази алтернатива цели пълно превръщане на органичната материя БО в RDF, чрез отделяне на инертния остатък, който се депонира. Допуска се, че този тип средно калорично RDF ще бъде използвано за оползотворяване на енергията в специална RDF ЕЦ (ЕЦ=Електрическа Централа), т.е. отново нискотемпературно изгаряне в близост до площадката и експлоатирана от консуматор на пара или топлина.

Алтернатива 4: Тази Алтернатива цели оползотвораяване на енергията отново в завод за изгаряне на БО и депониране на пепелта и остатъците от димните газове.

3. В доклада - Стр. 26, само се споменава проблема с диоксините, без да се даде оценка.

“Вследствие на проблеми свързани с подземните води от общински депа за отпадъци в края на 80-те години, някои страни – членки на ЕС (Германия, Холандия, Австрия и Швеция), въвеждат мерки за управление на битовите отпадъци. Налагането на тези мерки също е подпомогнато и от разгорещените дискусии относно инсинерацията на битовите отпадъци (проблем с диоксините) и алтернативното рециклиране на битовите отпадъци.”

4. Твърдо се противопоставяме на неточното цитиране и прилагане / Стр. 40 от Доклада / на Наредба No. 7/1992 г. на Министерството на здравеопазването - за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (грешно е цитирано и заглавието на Наредбата, като защита на здравето и градската среда ).

Невярно се цитира определеният стандарт за разполагане на съоръженията за третиране на битови отпадъци, като се сочи минимално разстояние от населените места за „Депа за неопасни отпадъци” – 1 000 м, когато това отстояние е за „Депониране на неопасни отпадъци с ежедневно запръстяване”, докато при периодично запръстяване(което се изпълнява на практика), хигиенно-защитната зона е 3 000 м.

Същото важи и за дейностите по открито компостиране, за които в доклада е определен стандарт 2 000 м, когато трябва да се спази хигиенно-защитна зона от 3 000 м.

5. На Стр. 41 от Доклада маловажно се теоритизира върху определенията за обезвреждане и оползотворяване, а се премълчава друга важна характеристика.

“Изискванията към отпадъците за инсинерация са ясни: 3% общ органичен въглерод и 5% загуби при възпламеняване. В съответствие със съществуващата Рамкова Директива за отпадъците изгарянето на БО се счита за обезвреждаща инсталация. През 2003г. Европейския Съд (European Court of Justice) реши, че при определени обстоятелства, изгарянето на БО може да също така да се счита като инсталация за оползотворяване.”

Според изискванията за устойчиво развитие, цитирани в началото на нашето становище, акцентът не трябва да е в дефиницията, а дали има наличие на диоксини и фурани.

6. На Стр. 50 от Доклада се разглежда проблема относно компаниите, изкупуващи гориво RDF, произведено от отпадъци.

За сектора на циментовата промишленост е необходимо да цитираме мнението на експертите от МОСВ – още на 12.09.2006 г. г-жа Пенка Георгиева, началник на отдел “Атмосферен въздух” в РИОСВ-София е заявила: “Енергийни съоръжения, работещи на газ и технологично, и конструктивно не стават за отпадъци. Още повече, че при изгарянето трябва да се улавят и пречистват вредните емисии. Най-опасен и основен проблем са диоксини и фурани. А при нискотемпературно изгаряне – 850 градуса, те са с голяма концентрация. Горенето трябва да е над 1200 градуса”, обяснява експертът.

Това, че циментовите заводи в Бели Извор, Златна Панега и Девня вече имат разрешително да доизгарят горивото произведено от отпадъци, ни задължава да ревизираме актуалността на тези Комплексни разрешителни, защото те са издадени през 2005 г. и няма гаранция за прецизността при тази стара оценка.

7. В същото време изказваме нашето съмнение и за сектора на електрическата промишленост и заявката на две компании в района на Марица-Изток, които са се свързали със Столична община и са изразили техния интерес. Интересът им се състои във включването на горивото, произведено от отпадъци в състава на горивото, което използват, ако съоръжението е подходящо за доизгаряне. Комплексното разрешително тогава щяло да бъде приложено.

Тук сме длъжни да обърнем внимание на два факта.

- По разпореждане на Върховна касационна прокуратура от 22.02.2008 г. е образувано наказателно производство срещу всички централи и брикетната фабрика “Брикел” в източномаришкия басейн.

- И още – под номер 2008/4288 е регистрирана в Европейската комисия и е започнала процедура по нарушение срещу България, заради същите източници на замърсяване на околната среда и вреди върху човешкото здраве, доказано от здравния скрининг на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, проведен през 2007 г. в района на гр. Гълъбово.

8. Не можем да приемем и “огромния интерес” на Топлофикация-София към включването на горивото, произведено от отпадъци при специализирани инсталации, използващи това гориво, от които инсталации ще се произвежда топлина и електроенергия, когато в доклада се отчита, че съществуващите съоръжения на Топлофикация-София са остарели и се нуждаят от спешна смяна.

9. На Стр. 54 от доклада се съобщава за избора на площадки - (Задача 2) и по-специално изборът на Хан Богров за инсталация за обезвреждане или инсинератор. Не можем да се съгласим в законността на процедурата, когато се съобщава за съществуване вече и на разработен подробен устройствен план, тъй като НД”Екогласност” е дало своето отрицателно Становище с подробно изложени мотиви, без да сме уведомени за резултат от какво и да е обсъждане.

10. Не можем да се съгласим с определянето за претоварна станция на бившата площадка за балиране Требич - Стр. 123 от доклада. С много аргументи “против” Инициативните комитети на Мрамор и Требич, „Екосдружение Връбница-Надежда” и заинтересовани граждани успяха да докажат нарушенията на българското законодателство за разполагането на тази площадка.

11. Поставяме нашия акцент върху Стр. 125 и следващи от доклада, относно третирането на остатъка от битовите отпадъци.

Съгласни сме с авторите на доклада, че в края на 80-те години дискусията за изгарянето на отпадъците достигна ново и за известно време критично ниво. По това време, количествата битови отпадъци за депониране бяха стигнали максимума и особено гъсто населените страни в Европа, като Германия, Швейцария, Австрия и Холандия, се изправиха пред проблема с изчерпващия се капацитет на сметищата. Свободно място за нови сметища нямаше. Като решение на проблема с депонирането на отпадъците в тези страни бяха обсъдени около 100 нови инсинератора.

По това време, екологичното движение (зелени партии и НПО) все още се развиваше в Германия, Австрия и Холандия и скоро се появи в други европейски страни. Тези групи идентифицираха изгарянето на битови отпадъци като опасно и неприемливо за управлението на отпадъците по две причини:

Изгарянето на битовите отпадъци противоречи на дейностите по предотвратяване и рециклиране, тъй като капацитетът на инсинератора трябва да се използва оптимално, за да се поддържат ниски разходите за изгаряне и за да се спазват договорите за доставка на енергия от инсинераторите;

Изгарянето на битовите отпадъци произвежда големи количества опасни емисии, сред които силно токсични диоксини и фурани, и много други неизвестни вещества.

12. Подчертаваме нашето съгласие със Стр. 130 от доклада.

Газификацията (ВКЛ. СИСТЕМИТЕ С ПЛАЗМА) има две значителни предимства пред изгарянето. Газът може да се използва по-гъвкаво отколкото топлината от инсинератора, особено ако той се намира далеч от потенциалните потребители.

Шлаката от газификацията е встъклена т.е. няма инфилтрат и е по-подходяща за строителната промишленост от обезвредената дънна пепел от инсинератора, особено в страни, където не е разрешено рециклирането и. При все това, ако е необходимо, дънната пепел от инсинератора също може да се встъкли. Например, в Япония има редица инсинератори, където дънната пепел се встъклява в плазмен конвертор.

13. Не можем обаче да намерим никакви сериозни аргументи в крайния извод на авторите на доклада: “Има един основен недостатък на газификацията. Въпреки че е обещаваща технология по отношение на предимствата си, газификацията все още не е достигнала достатъчен опит в пълен мащаб, за да осигури безопасна работа, особено за завод с нужните за София размери.”

14. Отук следва несъгласието ни и с Генералното заключение на авторите на доклада при тяхната оценка: “Столична община трябва да построи съоръжение, което осигурява непрестанна работа, което за момента може да се осигури само от инсинератор, ако битовите отпадъци трябва да се обезвреждат термично.”

15. Доказателство за нашата правота за отделяне на диоксини и фурани, се съдържа на Стр. 134 от доклада – в признанието, че Все пак, след като пластмасата не е отделена от ръчната сортираща инсталация, тя бива включвана в производството на RDF”. И още: “Поток от ЕГО, предимно съставени от хартия, картон, пластмаса, дърво, текстил. които могат първо да се отделят ръчно, ако е необходимо, и/или да се преработи остатъка с цел производството на лека фракция (RDF) и на тежка фракция, която се връща обратно към потока от малки по размер елементи за биологично третиране.

16. Подчертаваме и Стр. 139 от доклада, където за Алтернатива 1 се признава, че след предварителното третиране БО не са стабилизирани и в резултат на това инфилтратът ще бъде много замърсен и ще причинява отделянето на неприятни миризми във въздуха.

Тук ни звучи неразбираемо предлагането на ДЕПО ЗА MБT ТРЕТИРАНИ СМЕСЕНИ БО с толкова голям обем - 270,000 – 300,0000 т/г., с големи миризми.

17. Отново не сме съгласни със Стр. 145 от доклада, където се пропагандира Алтернатива 2: MБT, Високо калорично RDF и депо за третираните остатъци, при която ще се оползотворява високо калоричните компоненти от БО (предимно пластмаси и малко хартия/картон). Тези компоненти ще бъдат превърнати в Гориво произведено от отпадъци (RDF, Refuse Derived Fuel) (RDF – 16,000 дo 20,000 kJ/кг) и RDF ще бъде съвместно изгорен в циментов завод или същестуваща ТЕЦ, както не сме съгласни и със Завод за производство на RDF, сепариращ високо калоричната фракция от БО (малко хартия, картон и предимно пластмаси) в RDF. RDF предимно ще бъде сепариран след изсушаване на отпадъка до известна степен.

18. На Стр. 150 от доклада, при Алтернатива 3: МБТ, максимално производство на RDF и депо за инертните остатъци, се препоръчва отново балирането, което се доказа в София през поиследните три години, че като елемент от технологията е една скъпоструваща, НО напълно излишна операция.

.

19. Неприемливо според критерия за устойчиво развитие, звучи Проекта на Рамковата Директива за отпадъците в частта му, описана на Стр.155 от доклада при описание на Алтернатива 4: Изгаряне и депо за пепелта

При Алтернатива 4 биоразградимото съдържание в отпадъците се разрушава термично и в същото време се произвежда енергия от калоричната стойност на БО.

В съответствие с Проекта на Рамковата Директива за отпадъците изгарянето на БО ще бъде признавано за инсталация за оползотворяване на енергията, само ако се достига оползотворяване на топлината от 65% или повече. Няма да е такъв случая със София, тъй като нито една от наличните площадки за УБО не позволява свързване към топло-разпределителната мрежа, а такава топлинна ефективност не може да бъде постигната единствено с производството на електроенергия. – не можем да приемем Проекта на Рамковата Директива за отпадъците, заключават явторите.

20. На Стр. 159 от доклада се признава проблема с използването на големия обем от компоста.

При Алтернатива 1 остават най- много отпадъци за депото. При Алтернатива 2 има значително повече отпадъци за депониране, отколкото при Алтернативи 3 и 4, в случай че нискокачественият компост не може да бъде оползотворен.

21. Неприемливо според критерия за устойчиво развитие, е акцента върху енергийното оползотворяване, което най- силно е застъпено в Алтернатива 3. Това е така, защото максимално количество RDF се произвежда от битовите отпадъци и се използва в Централата за изгаряне на RDF, което е свързано с енергийния потребител.

22. На Стр. 168 от доклада отново се подчертава икономически важен аспект, който идва и като друг плюс за вискокотемпературната плазма.

ЗАВИСИМОСТ ОТ ПАЗАРИТЕ - Висока, ниско качественият компост и RDF изискват външни потребители.

23. На Стр. 178 от доклада се съгласяват с изразеното по-горе наше подозрение в нашата забележка № 6 – “нито един от циментовите заводи не може да приеме цялото количество RDF, количествата бяха разпределени както следва: Златна панега: 16,000 т/г; Бели Извор: 40,000 т/г; Девня: остатъка от 30,000 дo 50,000 т/г.”

24. Несериозно звучи на Стр. 194 от доклада за някакъв износ в страна на ЕС на какъвто и да е отпадък, като изводи за Алтернатива 4, 3 и 2 (потенциален кандидат).

“Допълнителен проблем са остатъците от димните газове, които са опасни отпадъци. Понастоящем няма депо за опасни отпадъци, а и никоя от площадките по проекта не е подходяща за това, поради изискванията за отстояние. Едно преходно решение е да се изнася този отпадък в страна от ЕС, докато в България има налично подходящо съоръжение.”

25. Относно пласмента на остатъците, се признава, че Алтернатива 2 си има своите недостатъци, свързани със зависимост от пазара на RDF и нискокачествения компост. Звучи необосновано оптимистично: “Засега има интерес предимно от промишлеността от циментовата индустрия, която има сравнително големи изисквания по отношение на качеството на RDF. Все пак, както беше споменато в Раздел 4.3, пазара на RDF изглежда бързо се развива.”

26. Необосновано се стига до извода: “Изглежда, че Алтернатива 2 може най-добре да постигне по-горе цитираните финансови критерии и затова Консултантът препоръчва Алтернатива 2. Алтернатива 2 може да се реализира бързо и има висок потенциал за рециклиране и оползотворяване.”

27. НЕПРИЕМЛИВО е за нас, като представители на засегнатата общественост, претендиращи за спазване на принципа за устойчиво развитие, съгласно Решение No 1600/2002/EC на Европейския Парламент и Съвета от 22 юли 2002г., определящо Шестата Програма за Действие на Общността за околна среда, че е допуснато в София да се вземе следното решение: “На проведеното заседание на Управителния Комитет на 31 март 2008г., Управителният Комитет инструктира Консултанта, че критерият „скорошна наличност” следва да се приема за най-важен.” Поради тази причина препоръчаната алтернатива от доклада е: Алтернатива 2.

Имайки предвид горните обстоятелства, предлагаме този доклад ДА НЕ СЕ ПРИЕМЕ от Столична община и ДА СЕ ВЪРНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА.

Приложение:

1.Разпечатка от обявлението на сайта на Столична община от 04.06.2008г.

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=4&sub_open=31128&nxt=0

За НД “Екогласност”:

Петър Пенчев - Зам.-председател

За СНЦ „Нови хан – европейско селище”:

Огнян Чипев – председател

За Екосдружение „Връбница – Надежда”:

Веселин Димитров – председател

За СНЦ „ЕКО МРАМОР”:

Снежинка Цветанова – председател

Maрин Маринов, председател на Инициативен комитет на кв.Требич

За СНЦ „Екозащита – Челопечене”

Илка Стоименова, председател

Павел Бонев, председател на ИК Мусачево

Борис Борисов, председател на ИК Горни Богров