понеделник, 31 януари 2011 г.

Две присъди за кмета на Монтана Златко Живков

* Гражданското общество осъди кмета на областния град Монтана Златко Живков

Златко Живков, кмет на община Монтана и зам.-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, бе осъден за последните шест месеца два пъти по знакови общественозначими дела.

На 01.11.2010 г. Административен съд Монтана отхвърли жалбите на Живков, като потвърди по дело № 515/2010 решението от 22.07.2010 г. на Районен съд Монтана по дело № 188/2010 относно административно наказание-глоба в размер на 6000 лв. на монтанския кмет. Това наказание бе наложено от РИОСВ-Монтана на 17.03.2010 г. и е във връзка със спечеленото дело от Национално движение „Екогласност” на 19.11.2008 г. пред Петчленен състав от Върховния административен съд(ВАС), за незаконосъобразност на Комплексното разрешително на депото за битови отпадъци, изградено с милиони евро на европейските данъкоплатци. Съдът е констатирал по безспорен начин, че жалбоподателят Златко Живков не е изпълнил даденото от директора на РИОСВ-Монтана предписание, дадено с предупредителен протокол № 2918/16.11.2009 г., а именно: да ограничи производствения капацитет на депото и приеманите отпадъци да не са повече от 10 тона на денонощие, до влизане в сила на комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите.
Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, е категоричен, че това осъждане на кмета за продължващо престъпление доказва отново, че дадените от Европа пари за екология са усвоени при скриване на истината за груби нарушения на законоустановени норми при избор на местонахождението на депото, което е отсъдил ВАС още през 2008 г. Като представител на обществеността, Пенчев се възмущава: – Много съм изненадан и не прави чест в личен план на г-н Златко Живков, че пред съда като жалбоподател писмено той твърди, че “не е субект на нарушението, а такива могат да бъдат както предприятието “Регионално депо за отпадъци” ЕООД - Монтана, така и Община Монтана, но не и персонално кмета”. Подобен опит паричната санкция към него да бъде заплатена не от личния му джоб, а с общински средства, представлява акт на висш представител на властта, достоен за съжаление, като този грозен опит за бягство от поемане на отговорност и влязлата в сила присъда в размер на 6000 лв. би трябвало по морални причини да откаже г-н Живков да се кандидатира за кмет четвърти мандат, за да може да бъдат ликвидирани неговите екологични престъпления, със стаяване на истината пред гражданите и пред Европа, заявява Пенчев.
Съдът е констатирал в условията на продължаващото престъпление: “Разпоредбата на чл. 16, ал. 3, т. 4 от Закона за управление на отпадъците задължава кмета на общината да отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на др. инсталации или съоръжения за оползотворяването им и/или обезвреждане на битови или строителни отпадъци”.
Национално движение „Екогласност” отново ще сезира Европейската комисия за липсата на адекватен контрол от Националния екологичен регулатор – МОСВ, на същото незаконноизградено депо. Видно от доказателствата в съда, цяла година РИОСВ-Монтана не е извършвала контрол на обекта, финансирано с европейски пари – от 19.11.2008 г. до формалното предупреждение на 16.11.2009 г., като след наш сигнал до Брюксел, едва на 17.03.2010 г. еднократно е издадено наказателно постановление, въпреки заключението на съда за важността на контрола: “Комплексното разрешително е основен инструмент за реализиране на принципите и политиката на Европейския съюз по отношение предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда, съгл. Директива 96/61ЕС/IPPC/ за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”.
Трима граждани на Монтана в момента атакуват и второто комплексно разрешително от 05.07.2010 г. на същото депо, поради тяхното познание, че не са отстранени екологичните констатации на ВАС за незаконосъобразност и с риск за здравето на хората. Последното заседание по делото в Административен съд София-град бе преди дни, на 27.01.2011 г.

Другата присъда срещу кмета Златко Живков е за два незаконосъобразни мълчаливи отказа по Закона за достъп до обществена информация. С писмено заявление Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници” са поискали пълни списъци на участниците в проведените групови пътувания извън границите на България, организирани от общината с участие на служители на община Монтана и други граждани, заедно с размера на общинските разходи за тези неизвестен брой събития.
. На 20.01.2011 г. Административен съд Монтана по дело 579/2010 отмени като незаконосъобразен мълчаливия отказ на кмета на Община Монтана за предоставяне на достъп до поисканите документи. Съдът се е мотивирал: “По отношение правния интерес на заявителите, според чл. 4 от ЗДОИ всеки гражданин, юридическо лице, включително чужденците и лицата без гражданство, имат право на достъп до информация, имаща характер на обществена по вложения в текста на чл. 2, ал. 1 от същия закон, смисъл, а именно когато последната е свързана с обществения живот в страната и дава възможност за съставяне на собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”.
От гражданските организации очакват да покажат пред Европа положителното начало с горните съдебни решения от новите български съдилища, за прилагане на европейските принципи в управлението не само на общината в Монтана, като чрез медиите посланието да стигне и до другите общини, членове на Националното сдружение на общините в Република България, за да се налагат принципите на обществена отговорност и прозрачност при харчене на обществените средства.

понеделник, 24 януари 2011 г.

Борисов реже лента сред отровни фекалии

Бойко Борисов и Димитър Зоров в с. Добри дол

Фекалиите върху републиканския път II-11 в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол

Кацащия върху прясно измития републикански път II-11 премиерски хеликоптер, прелетял над лагуните с фекалии откъм р. Дунав в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол
До Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия

Т Е Л Е Г Р А М А

oт Национално движение „Екогласност”, България, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно: Българските власти прикриват нарушения на политически олигарси, замърсяващи трансгранично околната среда, с риск за човешкото здраве. След отравянето на 34 деца от гр. Исперих


Уважаеми господин Барозу,
Обезпокоени сме след изнесените в тези дни съобщения за инфекционното отравяне от питейната вода на 34 деца от гр. Исперих, причината за което се оказва преливането на лагуна с фекалии на кравеферма в с. Драгомъж, община Исперих.
Само преди два месеца, на 25.11.2010 г., министър-председателят на Р България Бойко Борисов бе долетял с хеликоптер от София, за да пререже лентата на доилнята в кравеферма "Алексия 2002", с. Добри дол, община Лом, собственост на неговия личен приятел от школата на Министерството на вътрешните работи Димитър Зоров. Всички медии най-широко отразиха това частно посещение, финансирано от държавния бюджет - “от хеликоптера Бойко Борисов успя да разгледа отвисоко новия кравекомплекс”. Гражданите от района обаче са възмутени, че премиерът не отронва и дума за видимия с просто око и от земята скандален факт, че всичките фекалии на 2200 крави се оттичат безпрепятствено към р. Дунав, като са размазани грозно и миризливо по републиканския път II-11 между Лом и Видин(измит с вода на мястото за кацане на правителствения хеликоптер с премиера). Няма операция “Наглите” на МВР за подобно закононарушение - изграденият кравекомплекс с милиони отпуснати лева от държавния фонд „Земеделие” е разположен от двете страни на републиканския път без никакви заграждения срещу свободното изхвърляне на фекалиите от кравите. Очудващо звучи в медиите “Премиерът разгледа кравекомплекса и оцени високо направеното”, когато липсва каквато и да е обработка на тоновете животински отпадъци. При това премиерският хеликоптер е прелетял над огромните лагуни с фекалии откъм р. Дунав(видно от приложената фотоснимка № 3 ).
Като националноотговорна гражданска екологична организация, Национално движение „Екогласност” изразява своята загриженост за това продължаващо екологично престъпление, което вместо да бъде санкционирано от компетентните държавни екологични и здравни регулатори заради няколкогодишните замърсявания на околната среда в района, в това число и водите на общоевропейската река Дунав, се поощрява пряко и от днешния български премиер Бойко Борисов, за жалост там е присъствала покорно и Пенка Пенкова-кмет на община Лом. Опасните за човека животински изпражнения се изливат надолу по течението във водите на р. Дунав, а и чрез подпочвените води отровите попадат в близката помпена станция за водоснабдяването с питейна вода на гр. Лом, като и тук може да се повтори случилото се в тези дни отравяне на хората от гр. Исперих. При специалното посещение на 20.01.2011 г. от екип на НД „Екогласност” на място констатирахме, че екопрестъплението в с. Добри дол продължава при значително увеличен обем спрямо последните години.
Само можем да изразим нашето съжаление, че на 10.12.2010 г. еврокомисарят за земеделието и развитието на селските райони Дачиан Чолош е посетил кравефермата "Алексия 2002" в с. Добри дол, придружаван от българския министър на земеделието и храните Мирослав Найденов, като и техният хеликоптер е прелетял над лагуните с фекалии откъм р. Дунав. Свидетели сме отново на премълчаване на замърсяванията от този обект на околната среда с риск за човешкото здраве, която манипулация е демонстрирана повторно в медиите с думите на еврокомисаря “Това е пътят за развитие на селското стопанство на България и Румъния”. Тук не можем да премълчим нашето предупреждение за наличие на опасно трансгранично замърсяване по европейската р. Дунав и директно на съседна Румъния, още повече при румънската националност на г-н Дачиан Чолош.
Накрая сме длъжни да припомним, че същият Димитър Зоров е от известните политически олигарси, свързани финансово с всички властващи през последните години политически партии в България. Доказателство за това е, че когато наскоро Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу бившия земеделски министър от предишния кабинет "Станишев" Валери Цветанов, за свидетел на обвинението е привлечен и собственикът на мандра "Пършевица" и кравеферма "Алексия 2002" Димитър Зоров, заради съмнителна в негова полза замяна от министъра на земи срещу имоти от Държавния поземлен фонд, според твърдението на разследващите органи.

Приложение: 1. Фотоснимка на Бойко Борисов и Димитър Зоров в с. Добри дол.
2. Фотоснимка на фекалиите върху републиканския път II-11 в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол.
3. Фотоснимка на кацащия върху прясно измития републикански път II-11 премиерски хеликоптер, прелетял над лагуните с фекалии откъм р. Дунав в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол.

сряда, 5 януари 2011 г.

Становище по Проект на МИЕТ за нова Стратегия за ОЯГ и РАО

Изх. № 12-10/10.12.2010 г.

До МИЕТ

СТАНОВИЩЕ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com
Относно: СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО И НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ до 2030 г.
Внесено на Общественото обсъждане в МИЕТ на 10.12.2010 г.
Изразяваме следното Становище за корекции и допълнения на предложения проект.
1. На Стр. 4 да отпадне думата “беземисионен”:
В проекта на Енергийна стратегия на Република България до 2020г. е заявена институционална подкрепа за ядрената енергетика като беземисионен ресурс за електропроизводство. Запазването на дела на ядрената енергия в бъдеще изисква да се намерят безопасни решения за дългосрочно управление на отработеното ядрено гориво и високоактивните и дългоживущи отпадъци, при отчитане на обществената приемливост.
2. На Стр. 6 да отпаднат текстовете “както и обсъждане на възможности за регионални решения” и “Все пак, дори и регионалните решения да са привлекателни от гледна точка на икономии, ясно е, че дадената страна трябва да изрази желание да приеме на своя територия регионален център за съхранение/погребване - управление на ОЯГ и РАО, което изисква политическо и обществено съгласие.”:
С цел оптимизиране на разходите нараства броят на многонационалните инициативи в подкрепа на национални решения за управление на ОЯГ и РАО. Те се реализират чрез съвместни дейности, програми и трансфер на знания, както и обсъждане на възможности за регионални решения, както на международно равнище, така и на равнището на ЕС. Научноизследователската дейност и демонстрационните проекти по Европейските рамкови програми са допринесли за постигане на напредък в тази област.
Все пак, дори и регионалните решения да са привлекателни от гледна точка на икономии, ясно е, че дадената страна трябва да изрази желание да приеме на своя територия регионален център за съхранение/погребване - управление на ОЯГ и РАО, което изисква политическо и обществено съгласие.
3. На Стр. 6 да се добави уточнението за източника “ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА, ШЕСТИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И ОТРАБОТЕНО ГОРИВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 08.09.2008 г., COM(2008)542 окончателен”, към текста:
Европейската Комисия смята, „че множество научни и технически области, които са от значение за геоложкото погребване на радиоактивните отпадъци, са достигнали степен на зрялост и преминаването към прилагането на този метод следва да бъде поощрявано. Принципът ”да изчакаме и ще видим“, е неприемлив поради възможните последици от управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво върху здравето и безопасността, както и поради мнението на европейските граждани. Всички инициативи, които водят до насърчаване и улесняване на напредъка в посока на установяване и експлоатация на безопасни хранилища за отпадъци, се приветстват горещо”.
4. На Стр. 7 да отпаднат подчертаните текстове в РАЗДЕЛ ІV. ПОЛИТИКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО И НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ІV.1. Приложение на общоприетите принципи при управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци в Република България:
Принцип 1.Управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци следва да се осъществява по начин, който осигурява приемливо ниво на защита на здравето на човека от облъчване с йонизиращи лъчения посредством прилагане на концепцията на обосноваване, оптимизация и ограничаване на дозите.
Изпълнението на този принцип осигурява радиационната защита на човека в съоръженията за управление на РАО и ОЯГ чрез прилагане на мерки за:
непревишаване на дозовите граници;
изключване на необосновано облъчване чрез контрол на възможните пътища на облъчване;
намаляване и подържане на дозите на облъчване до възможно минимално равнище.
При оптимизиране на системите за управление на РАО и ОЯГ радиационните дози и рисковете трябва да бъдат сравнени и съпоставени с много други фактори, които могат да окажат въздействие върху оптималното решение. В контекста на оптимизацията всички облъчвания следва да бъдат ограничени толкова ниско, колкото е разумно достижимо, а икономическите, техническите и социалните фактори да бъдат взети предвид.
Принцип 2. Управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци следва да се осъществява по такъв начин, че да се осигури приемливо равнище на опазване на околната среда, чрез ограничаване до минимално възможното равнище на изхвърлянето в околната среда на радионуклиди от различните етапи на тяхното управление.
Този принцип е свързан с поддържане на най-високите стандарти за опазване на околната среда и се реализира в рамките на три концепции:
Минимизиране на количеството радиоактивни отпадъци при всички технологични процеси и етапи от предприятията, които генерират РАО и ОЯГ и ограничаване до минимално разумно достижимо ниво, на негативните последствия за околната среда от погребването на радиоактивните отпадъци;
Принцип 4 Управлението на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво следва да се осъществява така, че да не налага прекалено бреме за бъдещите поколения, т.е. без да се превишават равнищата на последствия, които са приемливи в наши дни.
Реализацията на принципа се основава на един от подходите за прилагане на концепцията за устойчиво развитие, като се насърчава днешното поколение да направи всичко възможно, за да се гарантира трайно сигурността и безопасността на дейностите и съоръженията за управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво, без да изключи избора на варианти за бъдещите поколения. В този смисъл отговорността на сегашното поколение се заключава в следните ангажименти:
Да се разработят и/ или приемат технологии за преработване, съхранение и погребване на радиоактивните отпадъци, ограничаващи колкото е възможно влиянието за бъдещите поколения,
5. На Стр. 9 да отпадне подчертаните текстове:
Съответствие на националния лицензионен и разрешителен режим за дейностите по управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво със специфичния риск за лицата и обществото;
Предотвратяване и/или съкращаване, доколкото това е възможно, на генерирането на РАО при проектиране на ядрените съоръжения, при тяхната експлоатация и при извеждането им от експлоатация.
6. Да се подчертае на стр.9:
ІV.2. Политика при управлението на отработено ядрено гориво и при управлението
на радиоактивните отпадъци
Национална политика при управлението на ОЯГ и РАО е да се гарантира, че на всички етапи от управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци ще се осигурят ефективни защити от потенциалните опасности, така че отделните лица, обществото и околната среда да бъдат предпазени от вредното въздействие на йонизиращи лъчения сега и в бъдеще. Това трябва да стане по такъв начин, че нуждите и стремежите на сегашното поколение да бъдат задоволени, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди и стремежи.
7. На Стр. 11 и 12 в ІV.2.1. Специфични политики и главни насоки за развитие при управлението на отработеното ядрени гориво и високо активните радиоактивни отпадъци в Република България, да се редактира текста с отпадане на термина „отложено решение
8. На Стр. 19 в ІV.7. Международно сътрудничество в областта на безопасното управление на РАО и ОЯГ, да се отрече като неуместно досегашното участие на АЕЦ “Козлодуй” в проекта SAPIERR и организацията ERDO:
ERDO (Европейска организация за развитие на хранилища за погребване на РАО) Работната група цели постигане на консенсусно виждане за модел хранилище за РАО, като се базира на досегашната дейност по проекта SAPIERR за разработване на Европейски регионални хранилища. Моделът ще бъде представен на потенциално заинтересованите страни.
9. На Стр. 27 да отпаднат подчертаните текстове:
Отложени междинни варианти с частично преработване
Тези решения включват извозване на част от ОЯГ в Русия за технологично съхраняване и преработка до въвеждането в експлоатация на хранилището за дълговременно сухо съхранение – 2011-2012 година, връщане на високоактивните отпадъци от преработката за съхраняване и погребване в България, по-нататъшно съхраняване на ОЯГ на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и търсене на възможности за участие в международен проект за изграждане на хранилище за високоактивните отпадъци от преработката му.
10. На Стр. 31 да се добави кратък сравнителен анализ спрямо другите ядрени държави на изхвърляните РАО, на база на представяните Национални доклади в МААЕ-Виена (за да се види ПРЕСТЪПНОТО "първенство" на АЕЦ'Козлодуй' - СТОТИЦИ пъти по-ВРЕДНИ от всички АЕЦ в Европа, взети заедно):
Отпадни води и газообразни радиоактивни отпадъци, които се генерират в резултат от използването на ядрената енергия в ядрени инсталации или при ядрени приложения, се използват за собствени нужди или се изхвърлят организирано и контролирано в околната среда след преработване и пречистване, ако активността им не превишава съгласувани с регулаторния орган граници.
11. На Стр. 39 да се поясни текста, когато бе прекратена процедурата по ОВОС:
В изпълнение на основната задача от 2008 г. в СП “ПХРАО Нови хан” се извършва основна реконструкция и технологична модернизация на съоръжението за приемане, преработване и кондициониране на приеманите и съхранявани на площадката РАО.
12. На същата страница да се прецизира възможността за изпълнение:
Кондиционираните и преработени РАО ще се съхраняват в склад на площадката на СП ПХРАО – Нови хан” до въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци от ядрените съоръжения и ядрените приложения, където ще бъдат поетапно транспортирани и погребвани съгласно критериите за приемане.
13. На Стр.51 да се корегира:
V. 2.5. Избор на оптимална стратегия за управление на РАО
Цел: Оптимизиране на съществуващата единна технологична система за управление на РАО на икономическа основа, с приоритет на безопасността.
Намиране на баланс между здравни, екологични и финансови фактори при подхода за извеждането от експлоатация (принцип ALARA).
Да се прецизира с изискването на Европейския съюз, дадено на Стр. 5 от представения проект за Становище “Основни принципи при управлението на ОЯГ и РАО, които трябва да се спазват на територията на Европейския съюз, са: Предприемане на всички необходими мерки, за да се гарантира, че отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци се управляват по такъв начин, че отделните лица, обществото и околната среда са защитени от радиологичен риск.”,
като се заяви отхвърляне на принципа ALARA от Доклада за ОВОС на проекта “АЕЦ Белене”, в частта за “разумно достижимо минимално ниво на облъчване на персонала и населението”, даден на Стр.1.2-35 от приетия през 2008 г. ДОВОС:
ДОВОС - стр.1.2-35: “Принцип ALARA. Всички дейности по управление на РАО трябва да бъдат насочени към разумно достижимо минимално ниво на облъчване на персонала и населението, отчитайки икономическите и социалните фактори:
- Защита на бъдещите поколения;
- Необременяване на бъдещите поколения;”
14. На Стр. 51 и 52 числото “300” да се замени със “100 000години:
Фондовете са основни финансови инструменти за изпълнение на държавната политика за безопасно управление на радиоактивни отпадъци, вкл. тяхното погребване, както и на дейностите по извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация. Фондовете са целеви и са създадени, за да гарантират изпълнението на специфични дългосрочни дейности (повече 300г.) по управлението на радиоактивни отпадъци и дейности, свързани с извеждането на ядрени съоръжения от експлоатация.
15. На Стр. 76 да се добави и изискването за спазване на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването:
Министърът на здравеопазването осъществява спазването на принципите за защита от въздействието на йонизиращите лъчения чрез:
Законът за здравето изисква даване на заключение за съответствие на всички проекти за строителство, разширение и реконструкции на обекти с обществено предназначение (в това число и на обекти с източници на йонизиращи лъчения) със съществуващите хигиенни норми и изисквания и със санитарните правила.
16. В ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОЯГ И РАО ДО 2030Г. на Стр. 9 в текста да отпадне подчертаният текст:
Опазване на човешкото здраве и околната среда при извършване на дейности с РАО.
Радиационна защита на работниците и населението.
Прилагане на принципа ALARA.