сряда, 30 март 2011 г.

Хранилището за погребване на радиоактивни отпадъци НЕЗАКОННО

Част I.

Изх. № 03-29/29.03.2011 г.

Чрез Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”
До Министерство на околната среда и водитеСТАНОВИЩЕ oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател


Относно: ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”


Национално движение „Екогласност” представя следните мотивирани забележки, формирани след запознаване с Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” и настоява Министерстото на околната среда и водите(МОСВ) да ги вземе предвид при издаване своето решение съгласно Закона за опазване на околната среда(ЗООС) за прилагане на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС(Наредба).

1. Значим порок на доклада и процедурата по ОВОС е липсата на анализ за алтернативните решения, който е задължителен съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС: Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя на компетентния орган за вземане на решение доклад за ОВОС, който съдържа проучените от възложителя алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда. Вследствие на тази незаконосъобразност е отнета възможността за изпълнение на чл. 83, ал. 1 ЗООС от членовете на колектива и ръководителя, изготвили оценките по чл. 81, ал. 5 от ЗООС да дадат заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда. Вината за това е грешната поръчка на възложителя ДП “РАО” към групата експерти при възлагането им на задачата за изготвяне на доклада по ОВОС. В заданието по процедурата по ОВОС възложителят сам и без анализ на рисковете за околната среда и здравето на населението е определил избора на приповърхностното изпълнение като алтернатива за решение на НХРАО – стр. 21 от “Задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на НХРАО”, м. ноември 2010 г., Глава 2. Алтернативи за осъществяване на НХРАО. Тук не може да се ползва споменаването на алтернативата за погребване – приповърхностен тип в Стратегията за управление на ОЯГ и РАО, приета от МС на 23.12.2004 г. Глава X.3., т.1.2.2., защото в действащата от 17.08.2004 г. Наредба за безопасност при управление на РАО, чл. 22, ал. 1 най-подробно са посочени задължителните условия как да се определя начинът на погребване на РАО - въз основа на вида, категорията, активността и радионуклидния състав на РАО. В същата Наредба, чл. 22, ал. 2, условията са конкретизирани – това определяне на типа погребване трябва да е в съответствие с категоризацията по глава втора на твърдите РАО, като за категория “кратко живеещи ниско- и средноактивни отпадъци” законът е определил да се погребват повърхностно или геоложко. И тъй като предметът на инвестиционното предложение е “Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”, правилният извод е, че след като в предмета на инвестиционното предложение няма посочен начина на погребване – приповърхностно или геоложко, трябва да последва в процедурата по ОВОС изготвяне на сравнителен анализ за ВСИЧКИ алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването и липсата на такъв е основание за определянето като незаконосъобразна цялата процедура по ОВОС. Това е мотивирано възражение по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение. Вследствие на горните нарушения на ЗООС и явното ограничително условие в поръчката към работата на експертите при предопределен, но неаргументиран избор на алтернативата в Заданието за ДОВОС, не се е стигнало до насочване към инвеститора от колектива-разработчик на доклада по ОВОС за избор на алтернативата за дълбоко геоложко погребване. Затова в крайна сметка, докладът по ОВОС е незаконосъобразен, съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС. Изводът от това закононарушение е, тъй като в предмета и наименованието на разглежданото инвестиционно предложение не е включен текст “приповърхностно многобариерно инженерно съоръжение”, порочна е липсата на сравнителен анализ за алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, поради което неаргументиран и едностранчив е изборът в т. 2.4. на Заданието, стр. 21. Основание за този категоричен извод намираме в т. 2.3.2. на Част 2, стр. 8 от доклада по ОВОС, и то посочено от самите автори – “В развитите европейски страни и други страни с развита ядрена енергетика са построени и се експлоатират хранилища тунелен тип за погребване на НСРАО, но те са изградени в твърди скали и на по-голяма дълбочина” . Актуализираната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., приета на 05.01.2011 г. от Министерския съвет, налага преразглеждане на настоящето инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 6 от актуализираната Стратегия. За ниско- и средноактивни РАО от категория “2а” вместо неопределения текст от старата Стратегия за приповърхностно хранилище, е въведен приоритетът за съоръжения на междинна дълбочина или геоложко хранилище като препоръчано решение. Това изисква възложителят да преработи Заданието за инвестиционното предложение и докладът по ОВОС. Водими от горното, ПРЕДЛАГАМЕ на МОСВ да вземе решение съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредбата - да не одобри осъществяването на внесеното инвестиционно предложение. Необходимо е привеждане от възложителя на инвестиционното предложение в съответствие с актуализираната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., приета на 05.01.2011 г. от МС.

2. В доклада по ОВОС липсват обосновани анализ и изводи, с необходимите препоръки към възложителя на инвестиционното предложение, с които да се отговори на поставените въпроси от Министерството на околната среда(МОС) на Румъния относно необходима оценка на въздействие от евентуални терористични атаки. Въпрос № 6 от МОС на Румъния: “Радиационната оценка на въздействието върху населението в района на съоръжението и в случаи на настъпил инцидент, при следните обстоятелства: инцидент по време на транспортирането, наводнение, земетресение, проливни дъждове и терористична атака.” и въпрос № 10 от МОС на Румъния: “Какви са мерките срещу евентуални терористични атаки, отчитайки 30-те хектара на площадката на Националното хранилище?”

3. Считаме, че цялата Част 4 от доклада за ОВОС “Описание, анализ и оценка на потенциалните въздействия върху хората и околната среда в резултат на реализация на НХРАО”, е разгледана съвсем бегло и недостатъчно, особено след поуките на Европа и САЩ от авариите с изхвърляне на радиация в Япония през този месец в АЕЦ “Фукушима 1”. В Глава 4.3. “Анализ на очаквани потенциални въздействия и обхват на въздействие”, т. 4.3.3. “Потенциални въздействия в резултат на аварии”, недостатъчно е отделянето само на една страница и половина за анализ и отговори на тези сериозни въпроси. Необоснован и декларативен без необходимия анализ с параметри, е краткият извод от стр. 63 на доклада, че “Конструкцията на контейнерите с РАО е механично здрава, водонепропусклива, не се нарушава целостта им при боравенето с тях (изпускане, удари и др.) в резултат на външни събития (експлозии, пожари, пътнотранспортни произшествия, земетресения)”. Този извод е погрешен и незадълбочен, тъй като животът на стомано-бетонните контейнери е само 70 години, докато радиоактивността на тяхното вътрешно съдържание ще бъде значима и опасна за над 500 години. Грешен е направеният извод от експертите по доклада на стр. 63 от Част 4, че “има нулева вероятност” от пътнотранспортно произшествие, когато до дългата страна на съоръжението от юг, непосредствено до него е разположен път от републиканската пътна мрежа, по който има значим по обем транспортен трафик между гр.Козлодуй-с.Хърлец-гр.Враца. Неоспоримо това е опасно място на евентуална терористична атака с пътно транспортно средство. Опровержението на този извод се потвърждава и от друг експерт на същия доклад - стр. 57 от Част 4, където се признава: “Установено е, че единственото значимо събитие с техногенен произход, което може да се случи в района, е взрив на транспортно средство, преминаващо по шосе 11 или 23.” Това противоречие трябва да се отстрани при допълнение на доклада. Значим порок на доклада е повърхностният отговор относно възможните рискове от аварии “падане на среден пътнически самолет”. Този риск е идентифициран в Проект по ФАР, ид. № Europeaid/122568D/SV/BG от м. 07.2008 г. “Разработване на идеен проект за национално хранилище за ниско и средно активни краткоживеещи РАО”, с автори фирмите “Парсънс” и “Риск-инженеринг”. За съжаление при тази направена идентификация в доклада, който е финансиран като помощ от Европейския съюз, консултантите не са предложили решаването на този сериозен въпрос да стане на по-ранен етап, като се приеме решение за дълбоко геоложко погребване вместо разглежданото в доклада по ОВОС приповърхностно погребване на РАО. Авторите на този скъпо заплатен проект се задоволяват само с формална и неефективна препоръка към инвеститорите за включването на тази защита от риск в аварийния план за експлоатацията на НХРАО, което е несериозно като отложено решение и не гарантира ядрената безопасност. За съжаление авторите на доклада за ОВОС не са съумели да коригират този пропуск на доклада по ФАР. Порочно е в Част 4, стр. 57 авторите на доклада по ОВОС да се задоволят с едно неадекватно оправдание за липсата на сериозен анализ: “По отношение терористични заплахи, над района има забрана за прелитане на въздухоплавателни средства”. Можем да заключим, отново на фона на съвременния тероризъм и на катастрофата в Япония, че е необоснован изводът от доклада на стр. 57 от Част 4: “Имобилизираните краткоживеещи НСРАО не представляват интерес за терористични атаки, тъй като няма възможност да предизвикат отрицателни въздействия върху околната среда и големи поражения”, което е явно компрометиране от авторите на доклада за необходимостта ИЗОБЩО от това инвестиционно предложение за специална защита на краткоживеещи(500 години дали е късо време?) РАО, свързано с изразходване на милиони средства от джобовете на българските и европейски данъкоплатци. Или този извод на авторите на доклада за ОВОС може да се приеме като най-безотговорно отношение към важен за ядрената безопасност проблем.

4. На стр. 44, Част 4, фактът, че на това място в доклада е разгледан въпросът за невъзможността от прилагане на “недоброволно преселване на хора”, ни дава сериозно основание да сме резервирани към основните изводи на авторите на доклада по ОВОС относно ядрената безопасност на оценяваното съоръжение. Приемаме, че това признание за “недоброволно преселване на хора” е продиктувано от честната и истинска оценка на експертите в момент, когато са били подвластни единствено на своята съвест, а не на изпълнение на поръчката на тези, които им плащат за този доклад. За съжаление тази оценка е премълчавана по-нататък от авторите на доклада по непонятни за нас причини, но това е проява на загриженост относно съдбата на населението в околността на НХРАО и трябва да бъде още един аргумент за приемане на по-сериозната алтернативна възможност за дълбоко геоложко погребване на радиоактивните отпадъци.

5. На стр. 43, Част 4, се правят изводи на база един неверен документ: “Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение от 2007 г. “Изграждане на нови инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци на площадка на ПХРАО-Нови хан”, с възложител ДП “РАО”. Съгласно Решение № ОВОС-844-П от 11.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, процедурата по ОВОС е прекратена, и то по инициатива на ДП “РАО” с тяхно писмо вх. № ОВОС-844 от 26.03.2009 г. по описа на МОСВ. Необяснима е тази сериозна неточност в сегашната процедура отново с възложител ДП “РАО”, който е стаил истината за невалидността на доклада за ПХРАО-Нови хан, по прекратена от МОСВ процедура. Отстраняването на тази неточност, използвана в доклада по ОВОС за неверни изводи, не е извършено и от МОСВ при оценката на качеството на доклада от компетентния държавен екологичен регулатор, съгласно чл. 14 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. Поради тази причина, остават като порок необоснованите твърдения и изводи в настоящия доклад по ОВОС за НХРАО – Хърлец, че данните от несъществуващия доклад за Нови хан можело да се приемат като меродавни относно “стойности на основните параметри на околната среда се включват в нормалния радиологичен статус на страната”.

6. На стр. 20, Част 3, Глава 3.2.1. Качество на атмосферния въздух, е поместена таблица 3.1.7. “Газоаерозолни изхвърляния, 2001-2008”. Недопустимо е подминаването от авторите без НИКАКЪВ анализ на очевидните крещящи разлики в таблицата за количеството на изхвърляните в атмосферата от комините на АЕЦ “Козлодуй” радиоактивни дългоживеещи аерозоли, Йод-131 и радиоактивни газове, разгледани по години. Докато за 2001, 2002 и 2003 г. те са с близки стойности, то за 2004 г. изведнъж са отчетени 15 пъти по-малки стойности, а през 2008 г. стойността е 68 пъти намалена спрямо 2003 г. Подобна аномалия в стойностите се констатира и за радиоактивния Йод-131 (същите чстици, дето всяват паника тези дни в Япония, но дойдоха и в Европа, в т.ч. на вр. Мусала, въпреки бодряшките лъжовни изявления на българското ядрено лоби по всички медии и исканията му за скриването на истината от широката общественост). За 2008 г. спрямо 2003 г. за Йод-131 има отчетено необяснимо намаление цели 2345 пъти. За радиоактивните газове намалението е 460 пъти. И въпреки тези очевадни аномалии, авторите на доклада по ОВОС безхаберно правят порочен извод: “През целия период на експлоатация на всички блокове на АЕЦ “Козлодуй”, емисиите от радиоактивни благородни газове и дългоживеещи аерозоли(ДЖА), не надхвърлят 2% от пределно допустимите граници”. Доколкото в доклада по ОВОС се казва, че реалните емисии са процент от нормите, може да се направи извода, че за АЕЦ”Козлодуй” все още се цитират старите руски норми от 1983 г. - пределно допустими изхвърляния(ПДИ). Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил, от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия. В тази връзка, в Доклада на АЯР за 2001 г., на стр.9 се признава:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и Йод-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”. Длъжни сме най-тревожно да обърнем внимание на причината за намалените стойности в докладите на АЯР за АЕЦ “Козлодуй” след 2005 г. – това не се дължи на някакви технологични подобрения за недопускане на опасното замърсяване на околната среда, с риск за здравето на хората. Тук се касае за изкуствена промяна в методиката(“по-консервативен подход”) за отчитане на тези радиоактивни изхвърляния в атмосферата, с единствена цел – да се скрие истината за лошата работа на българските ядрени реактори в Козлодуй и безхаберието на ядреното лоби в България. За съжаление това става със съзнателното прикриване и престъпно съучастие от Националния ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране, за който законът изисква да бъде независим държавен регулаторен орган за ядрена безопасност, а не подвластен на фирма АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. За какъв “по-консервативен подход” за сравнение с някакви виртуални административни годишни граници на изхвърлянията по компоненти за цялата площадка при 2000 MW експлоатирана мощност, се пише на стр. 20 от доклада по ОВОС, когато това е явно груб опит за манипулация и криене на истината от обществеността. Тук е мястото да съобщим, че когато АЯР ни оповергаваха по медиите от 2006 г. до днес и отричат нашия анализ при сравнението с другите АЕЦ, винаги АЯР сочи липсата на повишаване на радиационния фон, който те следят в страната. Но след ядрената катастрофа в Япония, на 23.03.2011 г. Мария Низамска от АЯР коментира по БНР-Хоризонт, че идващите частици от Япония няма как да се отчетат от българските уреди за радиационен фон, защото няма облак от Япония, а това са отделни радиоактивни частици (в т.ч. и Йод-131, каквито частици се изхвърлят ежедневно и в Козлодуй). Признанието на г-жа Низамска от компетентния държавен орган, че българските прибори не улавят наличието на частици, а само на значим по обем облак, идва да развенчае неколкогодишните празни заклинания от АЯР срещу нас - точно не облак, а частици са тези радиоактивни изхвърляния от вентилационните комини в АЕЦ “Козлодуй” и няма как да повлияят на измервания от АЯР, МОСВ и Гражданска защита радиационен фон. Но погълната след вдишване или с храна, една частица остава вътре в човешкия организъм и предизвиква рак или късен радиационен ефект – хромозомни мутации днес и в поколенията. Видно от Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1, при сравнението на Националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, представяни във Виена на всеки три години от правителствата на ядрените държави, по докладването през 2005 г. с данните за 2003 г. АЕЦ “Козлодуй” е “първенец по изхвърляне в атмосферата на радиоактивност”. При сравнението за един реактор на АЕЦ “Козлодуй” за аерозоли и радиоактивен Йод-131, нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата като база за сравнение според изискванията на НКДАР към ООН, ние 4730 пъти сме по-зле спрямо изхвърлянията от един ядрен реактор в Германия. Невероятно заблуждение се открива при извършване на сравнението на данните от 2003 г. за показателя “Годишна доза на лице от населението” – как е възможно при 604 пъти повече отчетена специфична радиоактивна емисия в атмосферата за АЕЦ “Козлодуй” спрямо отчетената в Швейцария, България да заявява пред обществото 15,5 пъти по-малка годишна доза поета радиоактивност на лице от населението от това в Швейцария. Грешката е повече от 9 000 пъти. Такава е, за жалост, картината от манипулациите на ядреното лоби в България за ядрената безопасност. Като признание и доказателство за истинността на тревожния анализ за лошата картина относно радиационните изхвърляния в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй”, публично огласен от НД “Екогласност”, трябва да се приеме последвалото непубликуване на сайта на МААЕ на докладите на България след 2006 г. След нашето тревожно огласяване, докладите на България по Конвенцията за ядрена безопасност за 2008 г. и 2011 г., изготвени от АЯР и приети от Министерския съвет на Република България като официални национални доклади по изпълнение на Конвенцията за ядрена безопасност, вече не са публикувани на сайта на МААЕ, където са оповестени националните доклади на останалите ядрени държави. Ние питаме защо на сайта на МААЕ-Виена, след 2005 г. липсват само данните за България. От задължително представяните доклади по ядрена безопасност, при докладването през 2008 и 2011 г. само данните за България не са публикувани на сайта на международната организация. Защо ли се крие информацията от очите на обществеността. Дали при предстоящите стрес-тестове, обявени от еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, Европа ще чуе за тази манипулация и криене на истината при единствената българска ядрена централа? Въпросът го внесохме пред зам.-министър на икономиката и енергетиката Марий Иванов на 19.03.2011 г. и се надяваме да бъде представен пред еврокомисар Йотингер. В крайна сметка е необходимо допълване на доклада по ОВОС и относно показателя за кумулативното действие на радиацията през годините на експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.

7. При разглеждането на показателите за болестите по човека: “Смъртност 2008 г. на 100 000 души от населението”, е направен манипулативен извод за сравнението на данните. “Прави впечатление двукратно по-високият дял на умирания вследствие транспортни зополуки и самонаранявания”. От таблицата се вижда, че посочените умирания са около 40 пъти по-малко на брой, отколкото за болестите на органите на кръвообръщението, при което в област Враца броят на последните е значително надвишаващ този за страната, но авторите на доклада са подминали този рисков факт, защото липсва анализ на причините и корелацията му с изхвърляните радиоактивни частици от комините на АЕЦ “Козлодуй”.

8. Неверен извод или опит за скриване на истината правят авторите на доклада: “Не се регистрира влияние на АЕЦ върху почвите в района”, стр. 56 от Част 3 от доклада по ОВОС, когато само една страница по-напред в доклада четем: “Установено е старото замърсяване в района на отводнителните канали северно от централата вследствие изпускането на отпадъчни води от АЕЦ, съдържащи радионуклиди до 1994 г.”.

9. Неанализирани остава информацията от стр. 56, Част 3, за радиоактивното замърсяване – атмосферни отлагания на Цезий-137 и Цезий-134, за пунктове с номера 3, 32 и 36, отчетени официално през години 1994, 2000 и 2008 г. Остава неверен извода в доклада за ОВОС, че “Като цяло радиоактивността на атмосферните отлагания в 100 км Наблюдаваната зона е в нормални граници, неповлияна от експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.“ Без никакъв анализ остава информацията от доклада: “...съотношенията на радиоактивните Цезий-137 и Цезий-134 в проби от октомври 2008 г. и други проби показват скорошен произход на замърсяването от АЕЦ “Козлодуй”. Подобни по значение стойности на Цезий-137 са измерени и на пост-3 и пост-32. Надфонова активност от Кобалт-60 е измерена на пост-3, август 2008 г. Техногенни радионуклиди в атмосферните мутайки от посочените постове са регистрирани и преди. Минали години максимални концентрации на Цезий-137 от пост-32 са измерени през април 1994 г. и март 2000 г. Вероятна причина е ветрови пренос на частици от замърсени с радионуклиди земни маси и прах, които попадат в пробоотборното устройство.” Вместо да се потърси отговор от дневниците на АЕЦ “Козлодуй” и направи анализ за тези сериозни замърсявания, когато времето им е регистрирано, авторите се държат неадекватно, или по-точно безхаберно правят опит да потулят фактите. Възниква законен въпрос: Как да се вярва на обективността на всичките направени изводи от такива експерти, които не могат или не искат да си свършат работата и с лъжовните си изводи за липса на радиоактивни замърсявания скриват от обществеността истината? Лошото е, че тяхното заплащане за доклада по ОВОС няма да се повлияе от нашите забележки, напротив, възложителят още повече ще ги възнагради с парични знаци, доволен от премълчаването на опасните и неотчетени пред МААЕ-Виена дефекти при експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”, най-добрата в света според скорошно изявления на министър-председателя на България Бойко Борисов.. И всичко остава за сметка на здравето на неинформираното население.

10. Силни ограничения относно възможностите за бъдещо социално-икономическо развитие на района на избраната площадка, са записаните условия на стр. 3, Част 5 “Обосновка на избраната алтернатива”, Глава 5.1. Обосновка на избраната алтернатива по местоположение, като за недопустимо порочен може да се приеме избраният при ядрената енергетика основен принцип АЛАРА: “толкова радиация, колкото е разумно достижимо”. В доклада по ОВОС е записано: “Благоприятни за разполагане на НХРАО са площадки, чиито характеристики заедно с цялостната конструкция на съоръжението позволяват облъчването на персонала и населението да се поддържа на най-ниско разумно допустимо ниво”. Тук съзнателно е променен текста на чл. 3, ал. 2 т. 5 от Закона за безопасно използване на ядрена енергия: “облъчването с йонизиращи лъчения на персонала и населението се ограничава и се поддържа на възможно най-ниското разумно достижимо ниво”. Тази незаконосъобразна манипулация на Закона е направена умишлено от авторите на доклада, явно притеснени от нехуманния принцип в ядрената индустрия АЛАРА, приет от Народното събрание за жалост и в българския Закон за безопасно използване на ядрената енергия. Няма нито един друг клон на индустрията, за който да е позволено да си избира подобен принцип, поставящ някакви други критерии освен необходимостта от безусловно запазване здравето на населението. Свидетели сме как при ядрената индустрия става въпрос за облъчване на хората с радиация с най-вредни последствия за човешкото здраве, като понятия “ниска безопасна” или “допустима” радиация няма и гражданите имат право на здравословна околна среда и право на живот съгласно Конвенцията за защита на правата на човека, ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. И сигурно не е случайно, че при проведения референдум в Козлодуй 95% от гласувалите отхвърлят проекта за това инвестиционно предложение.


Видно от гореизложеното, както и необходимостта от привеждане от възложителя на инвестиционното предложение в съответствие с приетата на 05.01.2011 г. от Министерския съвет актуализирана Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., налице са мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, в резултат на което Национално движение „Екогласност” ПРЕДЛАГА на МОСВ да вземе решение съгласно Закона за опазване на околната среда да приложи чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС ДА НЕ ОДОБРИ осъществяването на инвестиционното предложение. 

-------------------------------------------------------------------------------
Част II.
 

Чрез Министерство на околната среда и водите
До Върховен административен съд

ЖАЛБА
oт Петър Пенчев Троянски – зам.-председател на Национално движение „Екогласност”

Срещу: Решение на Министерството на околната среда и водите от 2011 г. за одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”


     Уважаеми господа Върховни административни съдии,

     Като представител на засегнатата общественост съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), Обн. ДВ. бр.33 от 23 Април 2004г., и като зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, и съгласно Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво(ОЯГ) и радиоактивните отпадъци(РАО) до 2030 г., приета на 05.01.2011 г. от Министерския съвет, Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Закона за опазване на околната среда(ЗООС), ОБЖАЛВАМ в законовия срок Решението на Министерството на околната среда и водите(МОСВ) от 2011 г. за одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци(НХРАО) на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”(ДП “РАО”), с ИСКАНЕ Върховният административен съд(ВАС) да обяви решението на МОСВ за незаконосъобразно, при което ВАС да реши въпроса по същество или да даде указания на МОСВ съгласно ЗООС да приложи чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) ДА  НЕ  ОДОБРИ осъществяването на инвестиционното предложение, поради следните факти и обстоятелства.
    
     1. Цялата процедура по ОВОС е компрометирана и незаконосъобразна поради записания в самото заглавие ограничен обхват на основния документ за вземане решение по изграждане на НХРАО – докладът от експерти в процедурата по ОВОС. Заглавието “Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживущи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци” потвърждава само за себе си, което се потвърждава и в самото съдържание на изготения доклад, че са разгледани само краткоживущите РАО, което е в противоречие с нормативите по ядрена безопасност и пряко неизпълнение на ЗООС относно инвестиционно предложение с друг предмет – в обявеното заглавие на последното ограничението “краткоживущи” не съществува.
     Ограничението на извършената оценка  на въздействието върху околната среда се вижда от самото заглавие и предмет на доклада, в който се разглежда погребването САМО на  един вид  от ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци - КРАТКОЖИВУЩИТЕ РАО. Това е в пълно несъответствие с актуализираната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., приета на 05.01.2011 г. от Министерския съвет, където в Приложение № 6 изрично се повелява това НХРАО да обхване ниско- и средноактивни РАО от категория “2а”.
     Съгласно НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ, Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004 г., Глава втора. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, в Чл. 5. е въведена категоризация на твърдите РАО, при което в т. 2, буква а) е определено: категория 2а са кратко живеещи ниско- и средноактивни отпадъци .... и дългоживеещи алфа-активни радионуклиди ..., т.е. в НХРАО ще се съхраняват, съгласно Стратегията не само краткоживеещи, но и дългоживеещи РАО, при което за последните липсва оценка на въздействието върху околната среда в нарочния Доклад по ОВОС(изключени са от разглеждането в него, което личи и от заглавието на самия доклад и от неговото съдържание), който доклад е най-важният документ и основание за решението на МОСВ от 2011 г.
     Оттук следва извод за незаконосъобразността на атакуваното Решение на МОСВ за одобряване на инвестиционното предложение за изграждане на НХРАО на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, защото в това инвестиционно предложение възложителят ДП “РАО” не е бил въвел ограничението “краткоживущи”, а е предвидил погребване на ВСИЧКИ ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от категория “2а”, т.е. и за дългоживущите - според категоризацията на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци.
     Налага се категоричният извод, че не е пълна направената оценка  на въздействието върху околната среда в задължителния Доклад по ОВОС, който е едно от главните основания за процесното решение на МОСВ от 2011 г. по одобряване на инвестиционното предложение и само този порок може да е достатъчен за прилагане от МОСВ на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда ДА  НЕ  ОДОБРИ осъществяването на инвестиционното предложение.
     2. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада и процедурата по ОВОС значим порок е липсата на анализ за алтернативните решения, който е задължителен съгласно  чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС: Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС е представил на компетентния орган за вземане на решение МОСВ доклад за ОВОС, разработен съгласно предоставеното на експертите при тяхната независима работа ограничително Задание на възложителя. В това Задание са определени самостоятелно от възложителя алтернативи на технологии без мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда. Вследствие на тази незаконосъобразност е отнета възможността за изпълнение на чл. 83, ал. 1 ЗООС от членовете на колектива и ръководителя, изготвили оценките по чл. 81, ал. 5 от ЗООС да дадат заключение, ръководейки се при своите независими оценки от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.
     Вината за това е грешната поръчка на възложителя ДП “РАО” към групата експерти при възлагането им на задачата за изготвяне на доклада по ОВОС. В заданието по процедурата по ОВОС възложителят сам и без анализ на рисковете за околната среда и здравето на населението е определил избора на приповърхностното изпълнение като алтернатива за решение на НХРАО – стр. 21 от “Задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на НХРАО”, м. ноември 2010 г., Глава 2. Алтернативи за осъществяване на НХРАО. Тук не може да се ползва споменаването на алтернативата за погребване – приповърхностен тип в Стратегията за управление на ОЯГ и РАО, приета от МС на 23.12.2004 г. Глава X.3., т.1.2.2., защото в действащата от 17.08.2004 г. Наредба за безопасност при управление на РАО, чл. 22, ал. 1 най-подробно са посочени задължителните условия как да се определя начинът на погребване на РАО - въз основа на вида, категорията, активността и радионуклидния състав на РАО. В същата Наредба, чл. 22, ал. 2, условията са конкретизирани – това определяне на типа погребване трябва да е в съответствие с категоризацията по глава втора от Наредбата за безопасност при управление на РАО относно твърдите РАО, като за категория кратко живеещи ниско- и средноактивни отпадъци законът е определил да се погребват повърхностно или геоложко.
     И тъй като предметът на инвестиционното предложение е “Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”, правилният извод е, че след като в предмета на инвестиционното предложение няма посочен начина на погребване – приповърхностно или геоложко, трябва да последва в процедурата по ОВОС изготвяне на сравнителен анализ за ВСИЧКИ алтернативи на технологии с мотивите за направения избор за проучването и липсата на такъв анализ от експертите, изготвили доклада по ОВОС, е основание за определянето като незаконосъобразна цялата процедура по ОВОС. Това е едно от нашите мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.
     Вследствие на горните нарушения на ЗООС и явното ограничително условие в поръчката към работата на експертите при предопределен, но неаргументиран избор на алтернативата в Заданието за ДОВОС, не е могло да се стигне до изводи от колектива-разработчик на доклада по ОВОС и техните препоръки към инвеститора ДП “РАО” - за избор на алтернативата за дълбоко геоложко погребване. Затова в крайна сметка, докладът по ОВОС е незаконосъобразен, съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което не е забелязано от МОСВ.
     Изводът от това закононарушение е, че тъй като в предмета и наименованието на разглежданото инвестиционно предложение не е включен текст “приповърхностно многобариерно инженерно съоръжение”,  порочна е липсата на сравнителен анализ за алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, поради което неаргументиран и едностранчив остава изборът в т. 2.4. на Заданието, стр. 21. Основание за този категоричен извод намираме в т. 2.3.2. на Част 2, стр. 8 от доклада по ОВОС, и то посочено от самите автори – “В развитите европейски страни и други страни с развита ядрена енергетика са построени и се експлоатират хранилища тунелен тип за погребване на НСРАО, но те са изградени в твърди скали и на по-голяма дълбочина” .
     Както посочихме в т. 1 от настоящата ни жалба, актуализираната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., приета на 05.01.2011 г. от Министерския съвет, налага преразглеждане на настоящето решение на МОСВ относно инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 6 от актуализираната Стратегия. За ниско- и средноактивни РАО от категория “2а” е въведен приоритетът за съоръжения на междинна дълбочина или геоложко хранилище като препоръчано решение, което отново не е забелязано от МОСВ.
     Водими от горното, ПРЕДЛАГАМЕ на ВАС да отмени като незаконосъобразно процесното решение и да даде указания на МОСВ да вземе решение съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредбата - да не одобри осъществяването на внесеното инвестиционно предложение. Необходимо е привеждане от възложителя на инвестиционното предложение в съответствие с актуализираната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., приета на 05.01.2011 г. от МС.
     3. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС липсват обосновани анализ и изводи, с необходимите препоръки към възложителя на инвестиционното предложение да се отговори на поставените въпроси от Министерството на околната среда(МОС) на Румъния относно необходима оценка на въздействие от евентуални терористични атаки. Въпрос № 6 от МОС на Румъния: “Радиационната оценка на въздействието върху населението в района на съоръжението и в случаи на настъпил инцидент, при следните обстоятелства: инцидент по време на транспортирането, наводнение, земетресение, проливни дъждове и терористична атака.” и въпрос № 10 от МОС на Румъния: “Какви са мерките срещу евентуални терористични атаки, отчитайки 30-те хектара на площадката на Националното хранилище?”
    4. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че цялата Част 4 от доклада за ОВОС “Описание, анализ и оценка на потенциалните въздействия върху хората и околната среда в резултат на реализация на НХРАО” е разгледана съвсем бегло и недостатъчно, особено след поуките на Европа и САЩ от авариите с изхвърляне на радиация в Япония през този месец в АЕЦ “Фукушима 1”.
     В Глава 4.3. “Анализ на очаквани потенциални въздействия и обхват на въздействие”, т. 4.3.3. “Потенциални въздействия в резултат на аварии”, недостатъчно е отделянето само на една страница и половина за анализ и отговори на тези сериозни въпроси, незабелязано от МОСВ.
     Необоснован и декларативен без необходимия анализ с параметри, е краткият извод от стр. 63 на доклада, че “Конструкцията на контейнерите с РАО е механично здрава, водонепропусклива, не се нарушава целостта им при боравенето с тях (изпускане, удари и др.) в резултат на външни събития (експлозии, пожари, пътнотранспортни произшествия, земетресения)”. Този извод е погрешен и незадълбочен, тъй като животът на стомано-бетонните контейнери е само 70 години, докато радиоактивността на тяхното вътрешно съдържание ще бъде значима и опасна за над 500 години, което не е забелязано от МОСВ.
     Грешен е направеният извод от експертите по доклада на стр. 63 от Част 4, че “има нулева вероятност” от пътнотранспортно произшествие, когато до дългата страна на съоръжението от юг, непосредствено до него е разположен път от републиканската пътна мрежа, по който има значим по обем транспортен трафик между гр.Козлодуй-с.Хърлец-гр.Враца. Неоспоримо това е опасно място на евентуална терористична атака с пътно транспортно средство. Опровержението на този извод се потвърждава и от друг експерт на същия доклад - стр. 57 от Част 4, където се признава: “Установено е, че единственото значимо събитие с техногенен произход, което може да се случи в района, е взрив на транспортно средство, преминаващо по шосе 11 или 23.” Това противоречие не е забелязано от МОСВ.
     Значим порок на доклада е повърхностният отговор относно възможните рискове от аварии “падане на среден пътнически самолет. Този риск е идентифициран в Проект по ФАР, ид. № Europeaid/122568D/SV/BG от м. 07.2008 г. “Разработване на идеен проект за национално хранилище за ниско и средно активни краткоживеещи РАО”, с автори фирмите “Парсънс” и “Риск-инженеринг”. За съжаление при тази направена идентификация в доклада, който е финансиран като помощ от Европейския съюз, консултантите не са предложили решаването на този сериозен въпрос да стане на по-ранен етап, като се приеме решение за дълбоко геоложко погребване вместо разглежданото в доклада по ОВОС приповърхностно погребване на РАО. Авторите на този скъпо заплатен проект се задоволяват само с формална и неефективна препоръка към инвеститорите за включването на тази защита от риск в аварийния план за експлоатацията на НХРАО, което е несериозно като отложено решение и не гарантира ядрената безопасност. За съжаление МОСВ не е съумяло да забележи този пропуск и на доклада по ФАР.
     Порочно е в Част 4, стр. 57 авторите на доклада по ОВОС да се задоволят с едно неадекватно оправдание за липсата на сериозен анализ: “По отношение терористични заплахи, над района има забрана за прелитане на въздухоплавателни средства”.
     Можем да заключим, отново на фона на съвременния тероризъм и на катастрофата в Япония, че е необоснован изводът от доклада на стр. 57 от Част 4: “Имобилизираните краткоживеещи НСРАО не представляват интерес за терористични атаки, тъй като няма възможност да предизвикат отрицателни въздействия върху околната среда и големи поражения”, което е явно компрометиране от авторите на доклада за необходимостта ИЗОБЩО от това инвестиционно предложение за специална защита на краткоживеещи(500 години дали е късо време?) РАО, свързано с изразходване на милиони средства от джобовете на българските и европейски данъкоплатци. Това противоречие не е забелязано от МОСВ.
     5. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в Доклада по ОВОС на стр. 44, Част 4, е разгледан въпросът за невъзможността от прилагане на “недоброволно преселване на хора”, което ни дава сериозно основание да сме резервирани към основните изводи на авторите на доклада по ОВОС относно ядрената безопасност на оценяваното съоръжение.
     Приемаме, че това признание за “недоброволно преселване на хора” е продиктувано от честната и истинска оценка на експертите в момент, когато са били подвластни единствено на своята съвест, а не на изпълнение на поръчката на тези, които им плащат за този доклад. За съжаление тази оценка е премълчавана по-нататък от авторите на доклада по непонятни за нас причини, но това е проява на загриженост относно съдбата на населението в околността на НХРАО и трябва да бъде още един аргумент за приемане на по-сериозната алтернативна възможност за дълбоко геоложко погребване на радиоактивните отпадъци. 
     6. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС на стр. 43, Част 4, се правят изводи на база един неверен документ: “Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение от 2007 г. “Изграждане на нови инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци на площадка на ПХРАО-Нови хан”, с възложител ДП “РАО”. Съгласно Решение № ОВОС-844-П от 11.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, процедурата по ОВОС е прекратена, и то по инициатива на ДП “РАО” с тяхно писмо вх. № ОВОС-844 от 26.03.2009 г. по описа на МОСВ.  Необяснима е тази сериозна неточност в сегашната процедура отново с възложител ДП “РАО”, който е стаил истината за невалидността на доклада за ПХРАО-Нови хан, по прекратена от МОСВ процедура. Отстраняването на тази неточност, използвана в доклада по ОВОС за неверни изводи, не е извършено и от МОСВ при оценката на качеството на доклада от компетентния държавен екологичен регулатор, съгласно чл. 14 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.
     МОСВ не е забелязало, че остават като порок необоснованите твърдения и изводи в доклада по ОВОС за НХРАО – Хърлец, че данните от несъществуващия доклад за Нови хан можело да се приемат като меродавни относно “стойности на основните параметри на околната среда се включват в нормалния радиологичен статус на страната”.
     7. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС на стр. 20, Част 3, Глава 3.2.1. Качество на атмосферния въздух, е поместена  таблица 3.1.7. “Газоаерозолни изхвърляния, 2001-2008”. Недопустимо е подминаването от авторите без НИКАКЪВ анализ на очевидните крещящи разлики в таблицата за  количеството на изхвърляните в атмосферата от комините на АЕЦ “Козлодуй” радиоактивни дългоживеещи аерозоли, Йод-131 и радиоактивни газове, разгледани по години. Докато за 2001, 2002 и 2003 г. те са с близки стойности, то за 2004 г. изведнъж са отчетени 15 пъти по-малки стойности, а през 2008 г. стойността е 68 пъти намалена спрямо 2003 г. Подобна аномалия в стойностите се констатира и за радиоактивния Йод-131 (същите чстици, дето всяват паника тези дни в Япония, но дойдоха и в Европа, в т.ч. на вр. Мусала, въпреки бодряшките лъжовни изявления на българското ядрено лоби по всички медии и исканията му за скриването на истината от широката общественост). За 2008 г. спрямо 2003 г. за Йод-131 има отчетено необяснимо намаление цели 2345 пъти. За радиоактивните газове намалението е 460 пъти. И въпреки тези очевадни аномалии, авторите на доклада по ОВОС безхаберно правят порочен извод: “През целия период на експлоатация на всички блокове на АЕЦ “Козлодуй”, емисиите от радиоактивни благородни газове и дългоживеещи аерозоли(ДЖА), не надхвърлят 2% от пределно допустимите граници”. Доколкото в доклада по ОВОС се казва, че реалните емисии са процент от нормите, може да се направи извода, че за АЕЦ”Козлодуй” все още се цитират старите руски норми от 1983 г. - пределно допустими изхвърляния(ПДИ). Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил, от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия. Това противоречие не е забелязано от МОСВ при процесното решение.
     В тази връзка, в Доклада на АЯР за 2001 г., на стр.9 се признава:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и Йод-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”.  
     Длъжни сме най-тревожно да обърнем внимание на причината за намалените стойности в докладите на АЯР за АЕЦ “Козлодуй” след 2005 г. – това не се дължи на някакви технологични подобрения за недопускане на опасното замърсяване на околната среда, с риск за здравето на хората. Тук се касае за изкуствена промяна в методиката(“по-консервативен подход”) за отчитане на тези радиоактивни изхвърляния в атмосферата, с единствена цел – да се скрие истината за лошата работа на българските ядрени реактори в Козлодуй и безхаберието на ядреното лоби в България. За съжаление това става със съзнателното прикриване и престъпно съучастие от Националния ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране, за който законът изисква да бъде независим държавен регулаторен орган за ядрена безопасност, а не подвластен на фирма АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. За какъв “по-консервативен подход” за сравнение с някакви виртуални административни годишни граници на изхвърлянията по компоненти за цялата площадка при 2000 MW експлоатирана мощност, се пише на стр. 20 от доклада по ОВОС, когато това е явно груб опит за манипулация и криене на истината от обществеността.
     Тук е мястото да съобщим, че когато АЯР ни оповергаваха по медиите от 2006 г. до днес и отричат нашия анализ при сравнението с другите АЕЦ, винаги АЯР сочи липсата на повишаване на радиационния фон, който те следят в страната. Но след ядрената катастрофа в Япония, на  23.03.2011 г.  Мария Низамска от АЯР коментира по БНР-Хоризонт, че идващите частици от Япония няма как да се отчетат от българските уреди за радиационен фон, защото няма облак от Япония, а това са отделни радиоактивни частици (в т.ч. и Йод-131, каквито частици се изхвърлят ежедневно и в Козлодуй). Признанието на г-жа Низамска от компетентния държавен орган, че българските прибори не улавят наличието на частици, а само на значим по обем облак, идва да развенчае неколкогодишните празни заклинания от АЯР срещу нас - точно не облак, а частици са тези радиоактивни изхвърляния от вентилационните комини в АЕЦ “Козлодуй” и няма как да повлияят на измервания от АЯР, МОСВ и Гражданска защита радиационен фон. Но погълната след вдишване или с храна, една частица остава вътре в човешкия организъм и предизвиква рак или късен радиационен ефект – хромозомни мутации днес и в поколенията.
     Видно от Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1, при сравнението на Националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, представяни във Виена на всеки три години от правителствата на ядрените държави, по докладването през 2005 г. с данните за 2003 г. АЕЦ “Козлодуй” е “първенец по изхвърляне в атмосферата на радиоактивност”. При сравнението за един реактор на АЕЦ “Козлодуй” за аерозоли и радиоактивен Йод-131, нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата като база за сравнение според изискванията на НКДАР към ООН, ние 4730 пъти сме по-зле спрямо изхвърлянията от един ядрен реактор в Германия.
     Невероятно заблуждение се открива при извършване на сравнението на данните от 2003 г. за показателя “Годишна доза на лице от населението” – как е възможно при  604 пъти повече отчетена специфична радиоактивна емисия в атмосферата за АЕЦ “Козлодуй” спрямо отчетената в Швейцария, България да заявява пред обществото 15,5 пъти по-малка годишна доза поета радиоактивност на лице от населението от това в Швейцария. Грешката е повече от 9 000 пъти. Такава е, за жалост, картината от манипулациите на ядреното лоби в България за ядрената безопасност. Тези противоречия не са забелязани от МОСВ.
     Като признание и доказателство за истинността на тревожния анализ за лошата картина относно радиационните изхвърляния в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй”, публично огласен от НД “Екогласност”, трябва да се приеме последвалото непубликуване на сайта на МААЕ на докладите на България след 2006 г. След нашето тревожно огласяване, докладите на България по Конвенцията за ядрена безопасност за 2008 г. и 2011 г., изготвени от АЯР и приети от Министерския съвет на Република България като официални национални доклади по изпълнение на Конвенцията за ядрена безопасност, вече не са публикувани на сайта на МААЕ, където са оповестени националните доклади на останалите ядрени държави.
     Ние питаме защо на сайта на МААЕ-Виена, след 2005 г. липсват само данните за България. От задължително представяните доклади по ядрена безопасност, при докладването през 2008 и 2011 г. само данните за България не са публикувани на сайта на международната организация. Защо ли се крие информацията от очите на обществеността. Дали при предстоящите стрес-тестове, обявени от еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, Европа ще чуе за тази манипулация и криене на истината при единствената българска ядрена централа?
     В крайна сметка е необходимо разглеждане в процесното решение на МОСВ на показателя за кумулативното действие на радиацията през годините на експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.
     8. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС при разглеждането на показателите за болестите по човека: “Смъртност 2008 г. на 100 000 души от населението”, е направен манипулативен извод за сравнението на данните.  “Прави впечатление двукратно по-високият дял на умирания вследствие транспортни зополуки и самонаранявания”. От таблицата се вижда, че посочените умирания са около 40 пъти по-малко на брой, отколкото за болестите на органите на кръвообръщението, при което в област Враца броят на последните е значително надвишаващ този за страната, но авторите на доклада са подминали този рисков факт, защото липсва анализ на причините и корелацията му с изхвърляните радиоактивни частици от комините на АЕЦ “Козлодуй”.
     9. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС е направен неверен извод или опит за скриване на истината от авторите на доклада: “Не се регистрира влияние на АЕЦ върху почвите в района”, стр. 56 от Част 3 от доклада по ОВОС, когато само една страница по-напред в доклада четем: “Установено е старото замърсяване в района на отводнителните канали северно от централата вследствие изпускането на отпадъчни води от АЕЦ, съдържащи радионуклиди до 1994 г.”.
     10. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС неанализирана остава информацията от стр. 56, Част 3, за радиоактивното замърсяване – атмосферни отлагания на Цезий-137 и Цезий-134, за пунктове с номера 3, 32 и 36, отчетени официално през години 1994, 2000 и 2008 г.
     Остава без санкция от МОСВ неверния извод в доклада за ОВОС, че “Като цяло радиоактивността на атмосферните отлагания в 100 км Наблюдаваната зона е в нормални граници, неповлияна от експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.
     Без санкция от МОСВ в процесното решение остава информацията от доклада: “...съотношенията на радиоактивните Цезий-137 и Цезий-134 в проби от октомври 2008 г. и други проби показват скорошен произход на замърсяването от АЕЦ “Козлодуй”. Подобни по значение стойности на Цезий-137 са измерени и на пост-3 и пост-32. Надфонова активност от Кобалт-60 е измерена на пост-3, август 2008 г. Техногенни радионуклиди в атмосферните мутайки от посочените постове са регистрирани и преди. Минали години максимални концентрации на Цезий-137 от пост-32 са измерени през април 1994 г. и март 2000 г. Вероятна причина е ветрови пренос на частици от замърсени с радионуклиди земни маси и прах, които попадат в пробоотборното устройство.
     И всичко отива за сметка на здравето на неинформираното население.
     11. В процесното решение на МОСВ не е съобразена незаконосъобразността, че в доклада по ОВОС като силни ограничения относно възможностите за бъдещо социално-икономическо развитие на района на избраната площадка, са записаните условия на стр. 3, Част 5 “Обосновка на избраната алтернатива”, Глава 5.1. Обосновка на избраната алтернатива по местоположение, като за недопустимо порочен може да се приеме избраният при ядрената енергетика основен принцип АЛАРА: “толкова радиация, колкото е разумно достижимо”.
     Без санкция от МОСВ остава записаното в доклада по ОВОС: “Благоприятни за разполагане на НХРАО са площадки, чиито характеристики заедно с цялостната конструкция на съоръжението позволяват облъчването на персонала и населението да се поддържа на най-ниско разумно допустимо ниво”. Тук  съзнателно е променен текста на чл. 3, ал. 2 т. 5 от Закона за безопасно използване на ядрена енергия: облъчването с йонизиращи лъчения на персонала и населението се ограничава и се поддържа на възможно най-ниското разумно достижимо ниво. Тази незаконосъобразна манипулация на Закона е направена умишлено от авторите на доклада, явно притеснени от нехуманния принцип в ядрената индустрия АЛАРА, иначе приет от Народното събрание за жалост и в българския Закон за безопасно използване на ядрената енергия.
     Няма нито един друг клон на индустрията, за който да е позволено да си избира подобен принцип, поставящ някакви други критерии освен необходимостта от безусловно запазване здравето на населението. Свидетели сме как при ядрената индустрия става въпрос за облъчване на хората с радиация с най-вредни последствия за човешкото здраве, като понятия “ниска безопасна” или “допустима” радиация няма и гражданите имат право на здравословна околна среда и право на живот съгласно Конвенцията за защита на правата на човека, ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г.
     И затова не е случайно, че при проведения референдум в Козлодуй 95% от гласувалите граждани, за които може да се предполага, че са запознати поне отчасти с ядрените рискове и опасности, отхвърлят проекта за това инвестиционно предложение.

 
    Видно от гореизложеното, налице са мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, в резултат на което

Като физическо лице, представител на засегнатата общественост съгласно Конвенцията от Орхус и като зам.-председател на Национално движение „Екогласност” ПРЕДЛАГАМ на Върховния административен съд  да ОТМЕНИ като незаконосъобразно решението на МОСВ за одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, при което ВАС да реши въпроса по същество или да даде указания на МОСВ съгласно Закона за опазване на околната среда да приложи чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда ДА  НЕ  ОДОБРИ осъществяването на инвестиционното предложение.