четвъртък, 17 май 2007 г.

СЛУЧИ СЕ ТОВА, КОЕТО ОЧАКВАХМЕ ДА СЕ СЛУЧИ: СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ФАЛШИФИЦИРА ФАКТИТЕ ОТ СРЕЩАТА НА 8 МАЙ 2007

По повод подготвения от Столична община ПРОТОКОЛ от срещата на 8 май 2007 между граждани и представители на общината днес беше внесено следното възражение:

До зам. кмета на СО Г-жа Бояджийска

ВЪЗРАЖЕНИЕ

ОТ: „Екосдружение Връбница-Надежда”

ОТНОСНО: Начина на изготвянето на ПРОТОКОЛА, отразяващ срещата-консултация на 8 май 2007г. в СО между представители на обществеността от една страна и служители на СО и общински съветници от друга.

Уважаема Г-жо Бояджийска,

На срещата-консултация на 8 май 2007г. в СО зам. председателя на НД „Екогласност” направи едно процедурно предложение и отправи един процедурен въпрос.

Процедурното предложение беше: При изготвяне на Протокола от срещата той да бъде одобрен и подписан от представител на гражданите, събрани в залата. Той предложи този представител да бъде Снежинка Цветанова от Екосдружение „Връбница-Надежда”. Предложението беше прието от председателстващия срещата Г-жа Бояджийска.

Процедурният въпрос беше: По кой закон, подзаконов нормативен акт и член сме поканени в общината, тъй като това не е записано в поканата – дали по Наредбата за екологична оценка. Отговорът от страна на Г-жа Бояджийска беше: „Не, не е по Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка, а по Наредба 7/2004г. за реда за определяне на площадките за третиране на отпадъци”.

На 10 май 2007г. следобяд на представителя от страна на обществеността бе предоставен първоначален и непълен вариант на ПРОТОКОЛА и тя направи следните забележки, с цел да помогне за вярното отразяване на събитието:

1. Oт страната на участниците в срещата да бъдат вписани Петър Пенчев от НД ”Екогласност”, който направи многократни изказвания , Георги Бонев от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, и Павел Бонев от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”.

2. Да се коригира поводът за срещата - не „Наредбата за екологична оценка”, както беше записано в първоначалния вариант на Протокола, а „Наредба 7 реда за определяне на площадките за третиране на отпадъци”, както ни увери на срещата Г-жа Бояджийска.

3. Да се отразят изказванията на участниците.

След като на 16 май 2007г. нашият представител прегледа окончателния вариант на Протокола преди подписването му, нашите възражения са следните:

1. Не са вписани участниците от инициативните комитети на Горни Богров и Мусачево, както и Петър Пенчев от НД „Екогласност”, а именно той направи процедурното предложение и зададе процедурния въпрос, които бяха приети от зам. кмета М. Бояджийска.

2. Не бе коригиран поводът за срещата, за която на срещата Г-жа Бояджийска уточни, че е по „Наредба 7 за определяне на площадките за третиране на отпадъци”, което ни навежда на мисълта за манипулиране на срещата от страна на кметската управа.

3. Изказванията на участниците са отразени без направената от тях аргументация, което умишлено предопределя тяхното слабо звучене в официалния протокол;

Процедурните изказвания и изказванията по същество на Петър Пенчев изобщо не са отразени, в което виждаме стремеж за манипулация, фалшификация и опит да се избяга от обещанието на зам. кмета Протоколът да бъде одобрен и подписан от представител на обществеността.

Екосдружение „Връбница- Надежда” твърдо настоява да бъде отстранен поводът на нашето Възражение, като бъдат коригирани всички горепосочени груби неточности и неистини.

Екосдружение „Връбница-Надежда”

събота, 12 май 2007 г.

Из "Пътеписите на Случайния минувач"

Не бях навестявал нашата община точно от една година. Наминах случайно на срещата в Столична община на 8 май където се бяха събрали граждани, организации, комитети, зам. кмета по боклука и директора на дирекцията по боклука. Още в първите минути на срещата ми стана ясно, че неразборията е по-голяма от когато и да било...
За една година нищо не е помръднало напред, дори е изостанало. Срещу нас бяха изправени хора с прекрасни костюми, за които ние сме платили и продължаваме да плащаме. Тези хора заспиваха и се прозяваха от проблемите, които са съществени. Под претекста , че са болни и уморени излизаха често от залата, накрая ни напуснаха окончателно, остана само един модератор на срещата, който не можеше да обясни защо точно са ни събрали.
А това е най-кризисният проблем на София.
Ако не могат точно тези хора да се справят с проблема, да си подадат оставките и да се обяви конкурс, за да дойдат хора, които ще се справят.
И друг път съм го казвал.

Случайния минувач

четвъртък, 10 май 2007 г.

СЛЕД СРЕЩАТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА МЕЖДУ ГРАЖДАНИ И ЧАСТ ОТ КМЕТСКАТА УПРАВА

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СОФИЯ

И С К А Н Е ЗА НАМЕСА
от група граждански екологични организации – ГГЕО

НА ОСНОВАНИЕ: ЗУТ, ЗООС и Орхуската конвенция.

ОТНОСНО: Задание за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци – на площадка „Хан Богров” ПИ 134001 и 134002 от землището на с. Горни Богров и на площадка на територията на ПСОВ „Кубратово” УПИ I -162.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Повод за това наше ИСКАНЕ ни дават две събития:

1. Писмо от СО с изх. номер 01.11/11.04.07, разпространено чрез Bluelink-Информационна мрежа, адресирано до граждани и гражданските организации, с молба за становище относно приложеното Резюме на намерението на Столична община и внесените от група граждански и екологични организации (ГЕО) 4 отрицателни становища в СО.
2. Поканата от страна на СО, публикувана на официалната страница на СО www.sofia.bg към граждани и граждански организации за среща-консултация във връзка с процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/ии за преработка на ТБО, намиращи се в поземлени имоти 134001 и 134002 в землището на с. Горни Богров и УПИI-162, намираща се на територията на ПСОВ Кубратово и състоялата се на 08.05.2007г. среща в СО.


Като имаме предвид , че:

I. В същото писмо на Столична община с изх. номер 01.11/11.04.07 е записано:
“Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община. одобрена с Решение № 208 / 22.03.07г. на СОС, предвижда извършването на предпроектно проучване на проект " Управление на отпадъците на гр. София ", след което Столичният общински съвет ще определи метод на третиране”.

А всъщност в Резюмето към същото писмо ни запознават единствено с неизбраната от СОС, но вече предрешена от това писмо, технология за третиране на отпадъци – т. нар. ”берлинска технология” за производство на смет-пелети/брикети, от което ние разбираме, че напълно е нарушена законовата процедура за избор на метод за третиране на ТБО.

II. В т.1.1.3.1 от публикуваните на електронната страница на Столична община „Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци” е записано, че според изискванията на нормативната уредба:
“Местоположението на площадката се избира според технологията на третиране, очаквано отделяне на вредни емисии, специфични теренни и климатични особености, санитарно — охранителни зони”.

От горното на нас, гражданите, ни става ясно, че:
- Местоположението на площадката се избира след като е избрана технологията на третиране;
- Горецитираните терени в Горни Богров и Кубратово са избрани също в нарушение на законодателството, тъй като метод и технология за третиране на отпадъците никога не са били избирани съгласно законовата процедура.


III. На стр. 11 в т. 3 от горецитираните „Задания” е дадено количеството на столичните отпадъци и техния морфологичен състав според изследване, направено ппрез 2005г, а също така прогнозни данни за 2005, 2010,2020г, като прогнозата е направена през 2000г.
Налагат се следните изводи:

1. Не става ясно какво е реалното количество на генерираните отпадъци за 2005г., Столична община дава прогноза за 1500 т/ден, а фактурираните количества от октомври 2005г до настоящия момент са не повече от 1050 т/ден.
Именно това прогнозно количество отпадъци СО залага като изходни данни в „Заданията за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”.
Очевидна е грешка в действителните количества от приблизително 50%.

2. При такава степен на точност на прогнозното изследване ние считаме за недостоверни както прогнозните количества за 2010 и 2020 години, така и прогнозният морфологичен състав на отпадъците.
А с оглед на макар и трудно прохождащата система за разделно събиране на отпадъците в столицата, са недостоверни и прогнозните количества и процентен състав на хартията, пластмасата и стъклото, заложени в „Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”

3. Няма данни както за настоящия, така и за бъдещия химичен състав на отпадъците, което е решаващо за избора на технология. Още повече, че предложения от Столична община метод за третиране на отпадъци /производство на смет-пелети/ има завършваща операция „изгаряне”, което ще доведе до отделяне на неидентифицирани емисии във въздуха, със сигурност над 180 вида диоксини и фурани от изгарянето на раздробената в пелетите пластмаса /според описаната т.нар. „берлинска” технология в т.2 на „Заданията за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци” пластмасата e една от компонентите на смет-пелетите/.

Накратко: При неверни изходни данни, каквито са количеството и състава на отпадъците, не става ясно по какви показатели и критерии би могъл да бъде избран един или друг метод за третиране на отпадъци.

IV. Относно качествата на описаната в Резюмето на горното писмо „берлинска технология”, в Столична община са постъпили в законовия срок четири отрицателни становища, подкрепени от повече от осем граждански организации, доказали загрижеността си за най-адекватното разрешаване на кризата със софийските отпадъци.

Предвид гореизброените съображения, ние отправяме към Вас следното ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Зaкона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда:

1. Да прекратите обявената от СО процедура по изработване на „Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”, като незаконосъобразна.
2. Да внесете предложение в СОС за отмяна на Решение № 74/2006г. като несъобразено с последователността на стъпките за изграждане на системата за управление на отпадъците на СО, залегнала в Стратегията за управление на отпадъците, приета от СОС с Решение № 208 от 22 март 2007г.
3. Да започнете процедура по възлагане на Предпроектно проучване за изграждане на инсталация за третиране на ТБО на територията на СО.
4. В бъдещото предпроектно проучване да не допускате да включват повече т.нар. „берлинска технология“, като се вземат предвид ЧЕТИРИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ СТАНОВИЩА И ИЗКАЗАНИТЕ НА ИНИЦИИРАНАТА ОТ СО СРЕЩА-КОНСУЛТАЦИЯ на 08/05/07 г И ПРОТОКОЛИРАНИ МНЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ/всичките отричащи берлинската технология/.

Ако в законоустановения 14-дневен срок не получим писмено уведомление, ще подадем нашето искане в Съда.

10.05.2007г. С уважение,

Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

СНЦ „Eкосдружение Връбница - Надежда”, представлявано от председателя Веселин Димитров

Инициативен комитет - Мрамор, представляван от председателя Снежинка Цветанова

СНЦ “Нови хан-европейско селище”, представлявано от председателя Огнян Чипев

СНЦ „Екозащита Челопечене”, представлявано от председателя Илка Стоименова

от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, представляван от Борис Борисов

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”, представляван от Павел Бонев

сряда, 9 май 2007 г.

ОЩЕ ОТ ХРОНИКАТА НА ЕЛИНПЕЛИНСКИТЕ ТАЙНИ СДЕЛКИ

Нови и нови инициативни комитети се създаватслед всяка поредна далавера, след всяко безобразие на самозабравилите се във властта.
Но идва Видов ден...

Представяме ви един документ, в който много ясно е описан поредния случай от Елинпелинските потайности.“ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СРЕЩУ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЗАВОД НА “БАУМИТ” ЕЛИН ПЕЛИН”

ДО:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКТОРА НА ДНСК

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЪРА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОМБУДСМАНА НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТПП

ДИРЕКТОРА НА ИА “ПЪТИЩА”

ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

КОМИСИЯТА ПО ЖАЛБИ И ПЕТИЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС-ЕЛИН ПЕЛИН

Относно: Протестиране на Разрешение за строеж №165/15.08.2006г. за обект :”Инсталация за сухи строителни смеси БАУМИТ”, издадено от архитекта на община Елин Пелин


Уважаеми господа,

На обществеността в гр. Елин Пелин стана известно, че фирма “Баумит България” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Елин Пелин, ул. “България” 38, изгражда в гр. Елин Пелин “Инсталация за сухи строителни смеси” в пълно информационно затъмнение за жителите на общината. Хора от града, чиито жилища се намират на около стотина метра от строящия се обект, разтревожено потърсиха информация в общината. Eкологът г-жа Андреева каза, че фирмата “Баумит” строи завод, но при нея няма никакви документи?! Трябвало да се пита архитекта на общината. Арх. Кирин съобщи, че фирмата има разрешение от РИОСВ за издигането на някаква мелачка, за сухи строителни смеси!
Но за всичко това не ни бе предоставена никаква информация от общината, включително и по Закона за достъп до обществената информация, а виждахме единствено бързо растяща 60 метрова кула на завода. В града расте недоволството и притеснението на хората, които са обезпокоени, че едно огромно производство от порядъка на около 600 тона дневно и 200 000 годишно на сухи смески на основата на цимента ще замърсява с прах и шум, както къщите, които са в близост до производството, но не само тях. Защото производствената плокадка се намира в близост и до обекти от хранителната промишленост, сред които попада и изграденото млекопреработвателно предприятие “Млекоцентрала Ел Пе” ООД – Елин Пелин. Тревожен е и фактът, че в голяма близост се намират и най-голямото училище от общината СОУ “В.Левски”, където учат около 1000 деца, в близост са и болницата, и детска градина.
Поради това се обърнахме към органите с контролна функция по околната среда. При извършената проверка от членове на Инициативния комитет, в РИОКОЗ- Софийска област (бивше ХЕИ), се установи, че при съгласуването на обекта си, “Баумит” са представили в РИОКОЗ проект, където като обект е посочено изграждане на “Инсталация за строителни разтвори”. На това основание РИОКОЗ- Соф. област са издали “Санитарно становище № 326/05.05.2006 г. за съгласуване на ПУП- за план-регулация и застрояване за “Производство на строителни разтвори” в гр. Елин Пелин по т. 217 от Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването с отстояние на завода 100 м от регулацията на града.
На 28.04.2007 г. инвеститорът “Баумит България” изпраща уведомително писмо до РИОСВ-София относно инвестиционно предложение за Производствена инсталация за строителната промишленост в гр. Елин Пелин. Отговорът на РИОСВ-София №26-00-3316/01.06.2006 г. е, че инвестиционното предложение не попада в приложенията на ЗООС за задължителна ОВОС или за преценяване необходимостта от такава оценка. Мотивировката е, че “в издадено санитарно становище от РИОКОЗ-Софийска област се съгласува разположението на обектите при приета ХЗЗ от 100 м.”
От РИОКОЗ-Соф. област, обаче, са категорични, че при тях не е представян ПУП, в който да са фигурирали и проекти на инсталация за сухи строителни смеси. В такъв случай, те не биха съгласували такъв ПУП с отстояние от 100 м., така както не са съгласували същия проект на фирмата през 2005 г., когато Баумит са искали да строят този завод, но в Костинброд.
Вероятно се касае за документна измама и за разлика в документалната обоснованост на инсталацията, преди да е издадено строителното разрешение. На практика инвеститорът е представил на компетентните органи – РИОКОЗ, РИОСВ и други, едни документи за едно производство от друг тип и вид, а е получил разрешение за съвсем друг вид предприятие, което подлежи на ОВОС и високи санкции, относно изискванията за отстояние до регулацията на населеното място и до обекти от хранителната промишленост.
Уважаеми господа,
Обръщаме се към вас като компетентен орган да извършите проверка, да установите документната измама и да постановите да се спре строителство на “Инсталация за сухи строителни смеси “Баумит” – Елин Пелин, по Разрешение за строеж № 165/15.08.2006г., поради това, че е издадено в нарушение на действащото законодателство, а именно :
· Със заповед № ТС-711 от 2006 е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за строителни разтвори. Същият ПУП не е обявен на съседите, съгласно изискванията за обявяване на проекта и заповедта на пряко заинтересованите съседи.
След издаване на виза за проектиране е представен проект с доклад за съответствие от лицензирана фирма и съгласно чл.142, ал.1 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж №165/15.08.2006г. за”Инсталация за сухи строителни смеси БАУМИТ”. Фрапиращо нарушение е още и това, че архитектът в цитираното разрешение е посочил, че то се издава: “... на основание : чл.142, ал.1, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 140, ал.4 от ЗУТ, чл.142, ал.1, ал.6, т.3 от ЗУТ....”. Текстът на чл. 142, ал.6, т.3 е отменен: ДВ,бр.65 от 2004 г.
· Издаденото Разрешение за строеж на инсталация за сухи строителни смеси е в нарушение на действащото законодателство по отношение на съгласуваните съгласно Наредба №7 на Министерство на здравеопазването по т. 217 строителни разтвори, а не инсталация за сухи строителни смеси. Отстоянието от най-близките жилищни сгради и предприятие за преработка на мляко и други предприятия, които произвеждат храни е между 100 до 200 м, но неправилно в Екологичната оценка е посочена като най-близка улица “Мургаш”, а в действителност това е “Средец”.
· В представените документи за разрешение за строеж не са посочени необходимите документи и разрешителни за издаване на разрешение за строеж от РИОСВ и РИОКОЗ за изграждащата се в момента инсталация за сухи строителни смеси. Отделно от това, видно от Екологична характеристика на инвестиционно предложение за производствена инсталация на “Баумит” се изграждат ударно-отражателна мелница и чукова мелница, които кой знае защо не са описани нито в съгласувателните документи, нито в Разрешение за строеж №165/15.08.2006г.
· Последното се издава на основание на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект, но отговаря ли този доклад на одобрения ПУП за строителни разтвори или на сухи строителни смеси, не знаем, тъй като не е предоставен на Инициативния комитет.

Приложения:
1.Разрешение за строеж №165/15.08.2006г. за”Инсталация за сухи строителни смеси БАУМИТ” от главен архитект на община Елин Пелин
2. РИОКОЗ- Соф. област, “Санитарно становище № 326/05.05.2006 г. за съгласуване на проект за устройствена схема ПУП- ПРЗ за “Производство на строителни разтвори” в гр. Елин Пелин
3. Становище на РИОСВ-София изх. №26-00-3316/01.06.2006 г.
4. Уведомително писмо изх. № 131/28.04.2006 г. до РИОСВ-София
5. Част копие на Екологична характеристика на инвестиционно предложение за производствена инсталация на фирма “Баумит България” за продукти за строителната промишленост

Председател на ИК: Т.Стояноваhttp://www.mh.government.bg/stat.php?id=2152


МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕ Е РАЗРЕШАВАЛО ОПАСНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

04.05.2007 г.

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Софийска област, както и Министерството на здравеопазването, не са издавали съгласувателни документи за устройствени планове или инвестиционни проекти за строителство на инсталация за сухи строителни смеси в урегулирани имоти в община Елин Пелин. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Антонела Понева, относно санитарно становище от РИОКОЗ за опасни за здравето дейности, по време на парламентарния контрол днес, 4 май.

Съгласно Наредба №7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда за такъв вид производство се изисква отстояние (хигиенно-защитна зона) от 100 метра от жилищната зона на населените места. Според представената в РИОКОЗ, София област, документация разположението на посочените имоти отговаря на това изискване, затова инспекцията издава положително санитарно становище и съгласува представения подробен устройствен план, обясни министър Гайдарски.

РИОКОЗ, Софийска област е съгласувала устройствен план единствено и само за изграждане на обект за производство на строителни разтвори като самостоятелно производство, а не като етап от друг вид производство и следователно няма нарушение на нормативните изисквания. В последствие обаче от главния архитект на община Елин Пелин е издадено разрешение за строеж на обект „Инсталация за сухи строителни смеси „Баумит” в част от посочените урегулирани поземлени имоти.

РИОКОЗ, София област, както и МЗ, не са издавали съгласувателни документи за устройствени планове или инвестиционни проекти за строителство на инсталация за сухи строителни смеси в посочените имоти. Инвестиционен проект за такъв обект не е постъпвал за разглеждане в експертния съвет на РИОКОЗ. От разрешението за строеж се вижда, че проект за цитирания обект не е разглеждан и на заседание на общинския експертен съвет по устройство на територията. Разрешението за строеж е издадено въз основа на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, изготвен от „Консултантска инженерна група”. Тя носи пълната отговорност за направените изводи и заключения в доклада.

Министър Гайдарски подчерта, че независимо от становището на РИОКОЗ, съгласно Закона за устройство на територията взимането на окончателни решения за местоположението и вида на производствените обекти, които ще се изграждат на територията на дадена община е от компетентността на съответната общинската власт и тя носи отговорност за своите решения. Контролът върху законосъобразността на разрешенията и извършвано строителство се упражнява от Дирекцията за национален строителен контрол.

вторник, 8 май 2007 г.

ГРАЖДАНИ ИЗКАЗВАТ СВОИТЕ СТАНОВИЩА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИЯ И ПЛОЩАДКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ
3.5.2007 г.


http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=20515&nxt=25Във връзка с провеждането на процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/или за преработка на отпадъците генерирани на територията на гр. София намиращи се в ПИ,ПИ № 134001; 134002 намиращ се в землището на с.Горни Богров и УПИ І – 162 намиращо се на територията на ПСОВ Кубратово Столична община, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в среща-консултация.
Срещата ще се проведе на 08.05.2007 г., ул.”Московска” № 33, ет.2, зала 2 от 17.00 часа.
Моля всички, които желаят да вземат участие да изпратят името си и организацията, която представляват до 07.05.07 г. на e-mail:..............

А ето и писмото, което получихме:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Съгласно Закона за устройството и застрояването на гр. София / ДВ. бр.106/ 27.12.2006г. / площадките, намиращи се на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води -Кубратово, У ПИ I - 162 - общинска собственост с площ 58.144 дка. и "Хан Богров", поземлени имоти №. № 134001, 134002 - общинска собственост с обща площ 74 дка. са определени за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община. одобрена с Решение № 208 / 22.03.07г. на СОС, предвижда извършването на предироектно проучване на проект " Управление на отпадъците на гр. София ", след което Столичният общински съвет ще определи метод на третиране.
В изпълнение на Решения на РИОСВ - София № СО - 16 - ЕО / 2006г.и № СО - 01 ЕО / 2007г.. за изготвяне на екологична оценка на Подробните устройствени планове /ПУП/ на горецитираните площадки, моля за Вашето становище по приложеното резюме на намерението на Столична община.
Пълният текст на Заданията за обхват и съдържание на подробните устройствени планове на площадките са публикувани на следния адрес в интернет :
www.sofia.bg - рубрика "Обществени поръчки" /под същото заглавие/.

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=19645&nxt=40За контакти - инж. Петър Трайков, директор дирекция "Екология и чистота", тел/факс 981 10 78 или тел. 989 48 60.
Приложение; Резюме на намерението на Столична община.
С уважение
М.Бояджийска, зам. кмет на
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕЗЮМЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Схема на технологията, съгласно ПУП Изходни данни - на третиране се подлагат 500 000 тона битови отпадъци годишно с влажност до 43% и морфологичен състав по данни на Столична община от 15.03.2005 година, както следва: Хартия - 23% Текстил - 11 % Пластмаса-5.9% Гуми и кожа- 2.1% Дървесина - 3%
Биологично разлагащи се - 25.1% Животински продукти -2.4% Метали - 1.9% Стъкло- 14.1% Пясъци и земя - 2.9% Пепел до 5мм - 2.4% Пепел над 5 мм - 1.4% Други - 3.8%
Топлотворна способност на отпадъка 10.337 МДж/кг Генерирано количество на ден - 1500 т
Третиране на площадката:
След измерване на количеството на постъпващите отпадъци същите се насочват към
приемен бункер и подлагат на грубо смилане и сепариране, при което размерите се
намаляват до 60-200 мм и се отделят следните фракции:
Метална фракция - 9500 т/год
Неметална негорима фракция - 28000-31000 т/год
Останалите отпадъци се подлагат на сушене и фино сепариране. При сушенето. което се извършва чрез внасяне на топлина от изгарянето на природен газ. влажността на отпадъците се понижава до около 10 %, и с това се преустановява генерирането на миризми, топлотворната способност нараства до около 20 Мдж/кг. Отпадъците се подлагат на смилане, при което размерите на частиците се довеждат до 0-6 мм. Чрез извършване на сепарация се отделя инертна маса за депониране или използуване в количество около 71-75000 т/год. Отделената водна пара при процеса на сушене в основната си част кондензира при процеса на охлаждане и пречистване на газовете от сушене, при което се очаква да се генерира 118-130 хил.м3 чиста вода.
Останалата фракция в количество около 280 000-320 000 т/год след сепарирането се подлага на брикетиране. Брикетите се предлагат като стоков продукт за изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи.
За инсталация с капацитет 160 000 т/год. е необходима площ за строеж от около 25.000 м2. Такава действуваща инсталация има в Берлин и там не са предявени изисквания за отстояния от жилижни сгради. При съответни конкретни условия (площадката се предоставя без изразходване на средства, финансово поощряване на инвестицията, безплатно оползотворяване или доплащане за алтернативното горива) разходите са около 40 евро/тон.
Някои възможни въпроси и отговори:
Защо се използва природен газ за затопляне на въздуха, а не образуваната при
процеса топлина?
Tази възможност е проверена при конкретните условия в Берлин. Решението за природен газ има следните основания:
• Ако част от горивото, произведеното на площадката бъде изгорено, за да се оползотвори произведена при процеса топлина за сушене, инвестиционните разходи нарастват значително.
• Предвид експлоатационните разходи на една горивна инсталация, то специфичните разходи за произведената чрез нея МWh топлина не са ценово по-изгодни, отколкото при използването на природен газ.
• Автоматичното регулирането на сушилнята трябва за кратко време да реагира на колебания в натоварването, тъй като постоянно варира влагосъдържанието на входния материал. По тази причина предоставяне на топлина чрез изгаряне на алтернативно гориво е една бавно реагираща система и не може да отговори на техническите изисквания.
• Съоръжението за пречистване от отпадъчните газове от сушилнята работи с природен газ и не е пригодено за друг вид гориво.
• Всички инсталации с изгаряне имат периоди на спиране за профилактика и ремонти. За да не спира инсталацията е необходимо осигуряване на външно захранване с газ и ток.
Какво представлява неметалната фракция - алуминий, мед, неръждаеми
стомани и други; събира се в контейнери и предлага за преработване на
лицензирани фирми.
Какъв е разхода на природен газ за сушенето на един тон битови отпадъци -
влагата се намалява от 35-45% до 8-15%, като се изразходват 180-300 квтч или
около 340 нмЗ природен газ.
Какъв тип сушилна е заложена - барабанна; кпд около 90%
Има ли топлинен капацитет за използуване на газовете от сушилната - не ; те
са с температура около 140 С; след пречистване се изхвърлят в атмосферата със
съдържание на прах под 20 мг/нмЗ.
Какво е влагосъдържанието на отпадъците преди пелетизация - средно 10%.
За какво се използва инертната фракция при сепарацията - най-често се
предоставя на бетонови възли.
Има ли възможност за съвместна пелетизация на утайки от ПСОВ с битовите
отпадъци - ако са изсушени до влагосъдържание 8-15%.
Какво може да бъде съотношението между отпадъците и утайките - утайките
могат да бъдат около 20% в сместа.
Какви други възможности за отделяне при сепарацията има - може ли и
пластмаси? - да би могло да се отделя и фракция от пластмаси; имат решение, но не
го прилагат, защото изисква миене.
Пелетите генерират ли миризми - не
Каква е хигроскопичността на пелетите - около 16%
Къде се изгарят пелетите - ТЕЦ или циментови заводи
Общината извършва проучване за сключване на предварителен договор за изгарянето на пелетите в ТЕЦ или циментови заводи.


понеделник, 7 май 2007 г.

ВНИМАНИЕ! ВЪЗОБНОВЯВАТ ДЕЙНОСТТА НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАПРЕД В БЪДЕЩЕТО!


Ето така Община Елин Пелин информира жителите си за Новоханското хранилище на смъртоносни отпадъци от ядрената централа - съвсем небрежно, неангажирано, безлично и безразлично.
В Козлодуй хората са просветени и затова отхвърлят хранилището за радиоактивни отпадъци.
Сега ще се опитат да направят националното хранилище там, където хората нищо не разбират от радиоактивност.
Дали обаче народът е толкова прост?

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
Управителният съвет на Сдружение “Нови хан – европейско селище” организира на 12.05.2007г. от 18:00 часа в Читалището на с. Нови хан ОБЩОСЕЛСКО СЪБРАНИЕ с цел предварително запознаване на ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ с внесения наскоро в кметството “Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци (РАО) на площадката на ПХРАО – Нови хан” и с цел набелязване на мерки, вкл. избор на Инициативен комитет, срешу реализирането на това инвестиционно намерение на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци - ДП “РАО”.
НЕКА ОТНОВО ЗАСТАНЕМ ЗАЕДНО - КАТО ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО И НЕКА ОТНОВО СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА
ТОЗИ ТОТАЛИТАРЕН НАЧИН НА НАЛАГАНЕ НА ЕДНО
АНТИХУМАННО НАМЕРЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
НИЕ ИСКАМЕ ДА СМЕ ЕДНО НОРМАЛНО ЕВРОПЕЙСКОСЕЛИЩЕ, А НЕ ЕВРОРЕЙСКО РАО – СМЕТИЩЕ !!!


http://dprao.bg/nhrao.php?lang=bg

Информация от 2005г


ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: Агенцията за ядрено регулиране констатира 140 нормативни нарушения в Проекта „АЕЦ Белене”

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

До г-н Жозе Барозо Изх. 05-07/ 07-05-2007
Председател на Европейската комисия
Брюксел

Относно: България – Агенцията за ядрено регулиране констатира 140 нормативни нарушения в Проекта „АЕЦ Белене”. Министерският съвет премълчава истината пред Върховния административен съд

Уважаеми господин Барозо,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, от един месец разполага с Писмо № 05-00-48/05/12.07.2006 г., подписано от г-н Сергей Цочев – Председател на Агенцията за ядрено регулиране(АЯР), в което са отразени 140 нормативни нарушения на Проекта «АЕЦ Белене», констатирани от компетентния регулаторен държавен орган.

За най-голямо съжаление, Върховният административен съд(ВАС) ОТКАЗА да разгледа същите наши разкрития за незаконосъобразността на този проект в трите съдебни дела, заведени от нас заедно с Грийнпийс – дела №№ 5052/2004, 4752/2005 и 1329/2005, и обжалвани съответно пред Петчленен състав на ВАС в дела: № 2454/2006, разгледано на 27.06.2006; № 7464/2006, разгледано на 23.11.2006 г. и № 6052/2006, разгледано на 25.01.2007 г.
В тези шест дела ВАС не прие акцентираното от нас ОСНОВНО нарушение - неизпълнението на Чл. 45, ал. 2, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), а именно че ЛИПСВА Оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление, главно в етап «погребване на РАО», което СЪВПАДА с Бележка № 33, стр. 5 от Писмо № 05-00-48/05/12.07.2006 г. на АЯР: „Липсва заключителната фаза от управлението на РАО – необходими съоръжения за погребване, вкл. определяне на основни изисквания към тях-тип, капацитет, необходимост във времето”. Жалко е, че тези дела бяха гледани и от Петчленен състав на ВАС, без представянето от АЯР на тези 140 нормативни нарушения, макар че са известни още от началото на този проект. Въпреки задълженията на АЯР да представи публично компетентната си преценка, истината е ПРЕМЪЛЧАНА пред Съда от Министерския съвет – ответна страна в четири от делата. Нещо повече, Регулаторният държавен орган АЯР е знаел, но мълчеше и пред двете проведени ФОРМАЛНИ обсъждания – на 04.05.2004 г. и на 07.01.2005 г., с участието на обществеността. Всички тези действия на държавни институции в България представляват нарушение на международната Конвенция от Орхус (Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси за околната среда).

В новооткритото от нас доказателство, с източник Регулаторният държавен орган – АЯР, в Бележка № 33, стр. 5, КАТЕГОРИЧНО е записано като нормативно нарушение за „Глава 4: Радиоактивни отпадъци, които се очаква да бъдат получени и начин на тяхното управление”: «Тази глава не отговаря на изискванията на Наредбата за издаване на разрешения и лицензии за използване на ядрената енергия, чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „в”, относно съдържанието на ПОАБ(Предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение)». И още: «Някои от предложените методи за управление противоречат на добрата практика – в т.ч. дългосрочно съхраняване на РАО на площадката».
Това нормативно нарушение остава НЕОТСТРАНЕНО и в крайната документация, представена на 13.10.2006 г. пред АЯР от инвеститора на проекта Национална електрическа компания(НЕК) ЕАД, за да бъде издадена заповед от АЯР за одобряване на избраната площадка АЕЦ„Белене” за изграждане на ядрено съоръжение. Макар признанието на НЕК в ПОАБ на стр. А1 4.0 – 34 от 50, че «Разполагането на кондиционираните РАО в специални повърхностни съръжения или такива в дълбоки геологични формации за постоянно съхраняване(погребване) до пълното им разпадане е последният етап от управленивето на РАО. Обаче, поради неговата значимост за бъдещите поколения, този етап се определя като водещ при избора на предхождащите го етапи на кондициониране и преработка на съответните РАО», съвсем БЕЗОТГОВОРНО не се изпълняват указанията на АЯР за преработване на ПОАБ с оценка за необходимите съоръжения за погребване, вкл. определянето на основните изисквания към тях - тип, капацитет, необходимост във времето. В ПОАБ на стр. А1 4.0 – 34 от 50, НЕК не желае да допълни крайната документация с нормативно изискваната от АЯР Оценка: «...техническите аспекти, свързани с погребването, са адресирани общо, няма настояща спешна техническа необходимост за изграждане на такива съръжения...», което е ЯВНО НОРМАТИВНО НАРУШЕНИЕ, останало несанкционирано от АЯР с издаването на Заповедта от 21.12.2006 г. Сега чакаме санкцията от седмото наше дело по този проект - № 740/2007 във ВАС.

От това новоразкрито доказателство се потвърждават изложените мотиви от нас пред Съда в горепосочените шест дела и ОСНОВНОТО наше разкритие за липса на Оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление, главно в етап «погребване на РАО». НИЕ ТВЪРДИМ, че след като и КОМПЕТЕНТНИЯТ Регулаторен държавен орган АЯР е констатирал с Бележка № 33, стр. 5 от свое писмо № 05-00-48/12.07.2006 г. за липса на заключителната фаза от управлението на РАО, то и българският съд, включително Петчленния състав на ВАС - последната съдебна инстанция у нас, НЕПРАВИЛНО е издал своите решения, без да вземе предвид тези доказателства за факти и обстоятелства.

Поради особения обществен интерес не само в България и Румъния, но и в цяла Европа, към възобновяването на спрения през първите години на демокрацията у нас опасен проект, Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, НАСТОЯВА за намесата на Европейската комисия ЗА НОВО СПИРАНЕ НА ПРОЕКТА «АЕЦ Белене», за да се осигури пълно изпълнение на европейските норми и на хармонизираното българско законодателство за ядрена безопасност, с което да се гарантира устойчиво развитие, съгласно Закона за опазване на околната среда - да не се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.

Приложение: 1. Писмо № 05-00-48/05/12.07.2006 г. на АЯР.
2. Стартова жалба за шестте дела във ВАС – вх. № 20.П-12/14.05.2004 г.
3. Протокол по дело № 5052/2004 от 15.11.2004 г. на ВАС-Пето отделение.
4. Определение по дело № 2454/2006 от 27.06.2006 г. на ВАС-Петчленен състав.
5. Писмени бележки по дело № 4752/2005 от 21.03.2006 г.
6. Решение по дело № 4752/2005 от 18.05.2006 г. на ВАС-Пето отделение.
7. Решение по дело № 7464/2006 от 23.11.2006 г. на ВАС-Петчленен състав.
8. Писмени бележки по дело № 1329/2005 от 03.01.2006 г.
9. Решение по дело № 1329/2005 от 20.03.2006 г. на ВАС-Пето отделение.
10. Решение по дело № 6052/2006 от 25.01.2007 г. на ВАС-Петчленен състав.
С уважение,


Петър Пенчев - Зам.-председател на Национално Движение Екогласност, Член на Приятели на Земята Интернешънъл

МК "КРЕМИКОВЦИ" С АПЕТИТИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

На 3 май в столична община управителният съвет на "Кремиковци" представи "най-новата" си екологична програма, която комбинатът трябва да изпълни до 2012 година. Всъщност това беше добре забравената стара програма, заложена в заявлението на "Кремиковци" за издаване на Комплексно разрешително. Тя възлиза, както и старата екологична програма, на 231 млн лева/!/. Новото в програмата беше, че, както обяви г-н Александър Томов, тази нищожна спрямо печалбите на комбината и харчовете за футбол сума е непосилна за г-н Прамод Митал. Затова г-н Томов поиска от Столична община съфинансиране, като Столична община трябва да кандидатства за пари по линия на европейските фондове и да ги предоставя на МК "Кремиковци " за изпълнение на извънредно закъснелите и крайно недостатъчни екологични мерки.
А Столична община вместо да наложи глоби за замърсяването и вместо да изпълнява свои належащи проекти, трябва да бъде увлечена във вихъра на източване на европейски фондове за частна компания.

сряда, 2 май 2007 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В четвъртък, 3 май, в зала 5 на Столичната община МК "Кремиковци" - замърсител номер едно на въздуха в България представя новата си екологична програма пред Столичния общински съвет.

Както вече писахме, министър Чакъров с отказа си да издаде Комплексно разрешително за дейността на комбината, по същество отхвърли предишната екологична програма, която имаше краен срок за изпълнение 2011 година. Този отказ министърът направи след заседанието на Върховния административен съд по дело 11915/06 г. по Жалба на 11 граждански екологични организации и комитети. Още миналата есен те поискаха от министъра да издаде този отказ и заведоха делото, тъй като г-н Чакъров не изпълни в срок Искането с дата 25 август 2006 г.
/Решението на ВАС се очаква в най-скоро време./
Сега с новата си екологична програма, която ще представи пред СОС, "Кремиковци" АД отново ще кандидатства за получаването на Комплексно разрешително за дейността си от МОСВ.

Призоваваме гражданите и организациите, които са загрижени за средата, в която живеят, да присъстват на това открито заседание на СОС!
ГГЕО