понеделник, 21 януари 2013 г.

Становище на АЯР за Референдума разобличава политическите шмекери

Четете за въпроса от ядрения референдум становището на единствения у нас авторитет и Държавен орган по ядрено регулиране  - АЯР. И се откажете да вярвате на политическите шмекери на хранилката на АЕЦ Козлодуй, дето като цигани лъжат народа, че този въпрос се отнасял само за Белене и по никакъв начин не касаел 7-ми блок в Козлодуй, а и те ще тълкуват резултата от Референдума, независимо от получения вот - ядрена централа ще има в Козлодуй, за износ на ток с печалбите за джобовете на износителите-политическите олигарси, а радиоактивните отпадъци от производството му ще останат в България за поколенията.
Затова, бойкот на тази подигравка с народа!

Петър Пенчев
 
Становище на АЯР
във връзка с въпроси, поставени относно провеждането на референдум на тема “Да развиваме ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”

"... Един от въпросите, свързани с референдума, който е особено актуален в медиите през последните дни, и който се отправя настойчиво и към АЯР, е свързан с изясняването на това дали терминът “изграждане на нова ядрена централа” предполага както изграждането на АЕЦ “Белене”, така и изграждането на седми блок на АЕЦ “Козлодуй”.
Във връзка с изясняването на този въпрос следва да бъде отчетено решението по т. 28 от заседанието на Министерския съвет на 11 април 2012 г. прието на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Следва да бъдат отчетени също предприетите действия в изпълнение на това решение на Министерския съвет – създаването на проектна компания “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД като отделно юридическо лице и стартирането на процедури по извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), технико-икономическа оценка и избор на площадка.
В тази връзка са възможни следните основни хипотези:
  1. Новосъздадената проектна компания да продължи да участва в лицензионния процес като самостоятелно юридическо лице и да стане отделен оператор на бъдещото ядрено съоръжение. В тази хипотеза новото ядрено съоръжение ще бъде обособено като отделна ядрена централа с отделен собственик, отделна от АЕЦ “Козлодуй” площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.
  2. С оглед бъдещото развитие на проекта и фактическото развитие на правоотношенията са нормативно допустими варианти за обединяване на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, при което 7-ми блок да стане част от ядрената централа в Козлодуй, с обща площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.
При всички случаи обаче, независимо дали ще бъде нова ядрена централа или част от АЕЦ “Козлодуй”, бъдещият блок в Козлодуй ще представлява отделно ядрено съоръжение, чието лицензиране ще бъде извършено в пълен обхват като се започне с издаване на разрешение за избор на площадка.
В крайна сметка тълкуването на законите и приемането на решения по резултатите от референдума е от компетентността на Народното събрание, а съдебните органи упражняват контрол върху спазването и правилното им прилагане."

понеделник, 14 януари 2013 г.

Съдът спасява София от ядрен реакторС решение 186 от 08.01.2013 г. Върховният административен съд – тричленен състав, отмени Решение по ОВОС на Министъра на околната среда и водите за строителство на нов ядрен реактор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, в жилищния квартал Младост”, на 7-ми километър в  гр. София.

Съдът констатира, че министър Нона Караджова е допуснал груби и опасни нарушения на закона, като не е съобразил, че “В доклада по ОВОС е записано, че в процеса на експлоатация на изследователския реактор в резултат на генериране на йонизиращи лъчения може да се очакват въздействия върху основните компоненти и фактори на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, растителен и животински свят и върху хората... Предвид специфичните особености на предложението, възложителят е следвало да изиска информация от министерството на здравеопазването относно въздействието, което реализирането му би могло да окаже върху населението. Предоставените от министерството на здравеопазването становища не съдържат такава информация... Действащата към момента на приемане на оспорения административен акт Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм. 17.05.2011 г.), въвежда задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на населението, като създава и ред за определяне на хигиенно-защитни зони. Видно от данните по преписката, такава хигиенно-защитна зона не е била определена.

Петър Пенчев - член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, заявява: – С този успех, като автор на жалбата, осъществих с победа личното си участие в референдума от 27.01.2013 г., като се надявам не само двумилионна София да си отдъхне, но и цяла България, защото от разяснителната работа покрай референдума относно нов ядрен реактор - било в Белене, било в Козлодуй, все по-голяма част от българите вече са наясно за факта, че безопасен ядрен реактор просто не съществува, заедно с винаги съпътстващите ядрения разпад опасни радиоактивни отпадъци, оставащи в България на поколенията за милиони години. Екозащитникът изразява своето голямо учудване, че в съдебната зала не бе подкрепен от нито една екологична, или каквато и да е друга неправителствена организация. За учудване е и фактът, че Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ е проявил безхаберие към това опасно съоръжение, което няма място в жилищни райони, заключава Пенчев. 

Правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, се надяват МОСВ и БАН да се откажат от обжалване на съдебния акт пред петчленен състав на ВАС.

неделя, 13 януари 2013 г.

12 сови в двора на СОУ "Отец Паисий" - с.МедковецДванадесет редки птици - сови, за втора година намериха убежище от студената зима в двора на СОУ "Отец Паисий" - с. Медковец, обл. Монтана.

Екологичният проект за изучаването на птиците се ръководи от учителката по биология Цветана Крумова.

Снимките направи учителката Десислава Венциславова.

И двете учителки членуват в клуб "Здраве" към училището.

четвъртък, 3 януари 2013 г.

МОСВ лъже за ракообразуващите диоксини Прокуратурата, МВР и Европейската комисия 
От НД “Екогласност” настояват да се ускори създаването на Европейска прокуратура в началото на “Европейската година на гражданите - 2013”


     След получения отказ от Софийска градска прокуратура да образува наказателно производство относно канцерогенни диоксини и фурани, отделени при четиридневното от 02.05.2012 г. обгазяване на гр. Враца и околните села, след запалване на пластмасите от депо със софийски отпадъци в жилищен район на гр. Враца, от Национално движение „Екогласност” са изпратили писмо до Мартин Шулц - председател на Европейския парламент, Жозе Барозу - председател на Европейската комисия, както и до българската прокуратура, с искане да не се зачитат обясненията на Министерството на околната среда и водите, поради скриване на истината.

     В Постановление от 23.11.2012 г. по преписка № 4581/2012 Софийска градска прокуратура уведомява авторите на сигнала:
     “Изискана е от прокурора и пр. пр. № 19925/2012 г. по описа на Областна дирекция на МВР-Враца, касаеща проверка по идентични оплаквания на г-н Пенчев и приключила с резолюция за прекратяване от Районна прокуратура-Враца, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер.
      В хода на извършената проверка по повод запитване от страна на Главна дирекция “Национална полиция” при МВР до Изпълнителната агенция по околна среда(ИАОС) при МОСВ извършва ли се мониторинг на количествата диоксини и фурани в атмосферния въздух и разполага ли Агенцията с апаратура и каква за измервнето им, е получен отговор, в който е посочено, че съгласно европейското и националното законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух не изискват контрол на съдържанието на диоксини и фурани. В отговора е посочено още, че ИАОС не разполага и никога не е разполагала с апаратура за пробовземане и анализ на диоксини и фурани в атмосферния въздух, както и че дори и при наличие на апаратура за контрол, измерените концентрации не могат да бъдат оценени, поради факта, че в европейското и националното законодателство липсват пределно допустими норми за съдържанието им.” (подчертаното е от НД “Екогласност”)

     Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност” заявява, че единственото вярно от писмените обяснения на МОСВ пред компетентните власти, е фактът, че въпреки многогодишни упорити настоявания пред МОСВ от няколко екологични организации - в България да се оборудва ИАОС с апаратура за пробовземане и анализ на диоксини и фурани, то и до ден днешен това не е изпълнено, което сега установяват и Софийска градска прокуратура и ГД “БОП”- МВР.
     От НД „Екогласност” искат да помогнат на следствените власти, като визират два нормативни акта в българското законодателство, които категорично разкриват лъжите в снетите обяснения от МОСВ. В Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, точно на седем места в наредбата сa цитирани въпросните канцерогенни замърсители на атмосферния въздух “диоксини” и “фурани”, както и в Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, на 16 места в наредбата сa цитирани същите ракообразуващи замърсители, при това гражданските екозащитници сочат и съответните страници от двете наредби, приложени към писмото им.

     Подобно скриване на истината от МОСВ е било и при друг случай, за който от НД „Екогласност” са изпращали преди 2 години сигнали. Става въпрос за изгарянето на софийския боклук в циментовия завод “Холсим” АД, с. Бели извор при по-ниска от нормативната температура, отново с отделяне на диоксини и фурани. И тогава подобни лъжовни и заблуждаващи обяснения са дадени от МОСВ пред разследващите институции - СГП и ГД “БОП”- МВР, разбират защитниците на човешкото здраве от отговора до тях на Генерална  дирекция “Околна среда” при Европейската комисия, писмо изх. ENV A.2/RR/db CHAP(2010)01542 от 14.12.2012 г. от Брюксел.
    
     И в двата горепосочени случая, е нарушен постулат още от римското право: “Никой не може да черпи права от противоправните си действия – единствено на неговите обяснения да се вярва при установяване на фактите от съдебната система”, заключава гражданската организация и настоява Апелативна прокуратура-София да отмени Постановлението на СГП, като се подвигне обвинение и за лъжесвидетелстване спрямо длъжностните лица в МОСВ.

     Недоволни от поредното опасно безхаберие на институциите за замърсяването на околната среда и създадения значим риск за здравето на хората, НД „Екогласност” очаква Европейската комисия да установи нарушението на България – от изпълнителната и съдебната власти, както и Европейският парламент да ускори обещаното създаване на Европейска прокуратура в началото на “Европейската година на гражданите - 2013”, за да може и в България да има ефективна защита срещу произвола на властите.

вторник, 1 януари 2013 г.

Лозунг на Референдума: "И при НЕ и при ДА, всички гласували са ЗА!"

Пълно разобличаване на четирите официални Инициативни комитети за скритата им поддръжка на една и съща манипулация на Референдума от 27.01.2013: при всички изходи - НС ще реши да се строи нов блок в Козлодуй, по-точно, НС ще потвърди мартенското си решение от 2012 г. http://www.parliament.bg/bg/desision/ID/13936 - т. 1 "спира се АЕЦ в Белене" и т. 3 - "мести се беленският руски реактор в Козлодуй като нова електроцентрала".

Петър Пенчев, GSM 0887525032