вторник, 28 юли 2009 г.

Заводът на Бойко Борисов виси в съда

Национално движение Екогласност

Член на "Приятели на земята интернешънъл"

На 28.07.2009 г. от 9:30 ч. Административен съд – София-град, (синята сграда зад Халите), ще гледа в открито съдебно заседание по дело № 1 / 2009 г. искането на Национално движение "Екогласност", Сдружение с нестопанска цел "Екомрамор" и Екосдружение "Връбница-Надежда", за отмяна решението от 15.12.2008 г. на директора на РИОСВ-София Гергана Благиева за одобряване инвестиционното предложение "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община".

Същият съд на 21.01.2009 г. в закрито заседание не бе уважил искането, но с Определение № 6899 от 26.05.2009 г. Върховният административен съд – Четвърто отделение, отхвърли като необосновани изводите на първоинстанционния съд за "голословност на твърденията на жалбоподателите" и върна делото за ново разглеждане. Екоорганизациите протестират срещу наложената лично от екс-кмета Бойко Борисов технология, защото при нея има отделяне на над 180 вида опасни диоксини и фурани от последващото изгаряне в циментовите заводи из цяла България на произведените в този завод брикети. Съгласно Конвенцията за устойчивите органични замърсители, ратифицирана от България на 30.09.2004 г., страните са длъжни да гарантират опазването здравето на хората и на околната среда, да се предотврати изпускането на емисии и изхвърлянето на устойчиви органични замърсители, защото "те притежават токсични свойства, устойчиви са на разграждане, натрупват се в организмите, пренасят се по въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през международните граници". С това дело българските природозащитници се борят за опазването и на цяла Европа. Правният интерес на жалбоподателите е гарантиран в Конвенцията - "страните признават важния принос, който неправителствените организации могат да имат за предотвратяване изпускането на емисии и изхвърлянето на устойчиви органични замърсители".

Петър Пенчев – зам.-председател на НД Екогласност, акцентира върху Чл. 5 от Конвенцията - циментовите пещи са сред категориите промишлени източници с потенциал за образуване в сравнително големи количества и за изпускане на тези химични вещества в околната среда, отнасящо се за полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, хексахлорбензенът и полихлорираните бифенили, които се образуват непреднамерено и се освобождават от термични процеси, включващи органични вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне. Пенчев е запознат с официални документи, подписани преди 2 месеца от изпълнителния директор на ХОЛСИМ Тодор Костов, че през 2008 г. са изгаряни големи количества внесени отпадъци от Австрия, а по таен договор с "Чистота-Искър" от м. септември 2008 г. вече е било стартирано изгарянето на софийския боклук – всичко при 850 °С, при което ХОЛСИМ нарушава Чл. 12, ал. 3 на Наредба № 6 / 28.07.2004 г. - за изгаряне на опасни отпадъци със съдържание на халогенирани органични вещества, температурата трябва да не е по-ниска от 1100 °С. Технологично такава висока температура за изгаряне на твърдия боклук не се осигурява в циментовите заводи, категоричен е инж. Петър Пенчев съгласно документите от Бели Извор, изискани при проверката по сигнала на НД Екогласност до Европейската комисия.

С атакуваното в съда инвестиционно намерение на Столична община, е нарушен и Чл. 58 от Закона за околната среда - "лицата, чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци, са длъжни да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането им по начин, който не застрашава човешкото здраве, и да използват методи и модерни технологии, които не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда и не предизвикват допълнително натоварване на околната среда", подчертават екозащитниците. Те ще внесат като доказателство в съда Становище на Националния център по опазване на общественото здраве № 3566-1957 / 20.11.2008 г., с което се документира липсата на съгласуване от Министерството на здравеопазването на проекти за дейности с отпадъци във фирма "Холсим България" АД. Здравните експерти заключават, че в Комплексното разрешително № 75/2005 г. за циментовия завод в Бели извор, подписано от екс-министър Джевдет Чакъров, "са налице основателни опасения за реално отделяне на вредни диоксини и фурани, в разрез със здравно-хигиенните изисквания на селищната среда". Това становище на компетентния здравен орган е основание за преразглеждане на утвърдената от РИОСВ опасна неекологична технология за завода за софийския боклук, очакват от съда във висящото дело трите граждански организации.

Няма коментари: