вторник, 9 август 2011 г.

Прокуратурата откри “чадър” от Министерството на здравеопазването над депутата от ГЕРБ Димитър АврамовВместо спазване на закона, министрите Нона Караджова и Стефан Константинов го орязват
До Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия
/ на Ваш № SANCO A2/YM/an (2010) 655949 реф. Ares (2010) 654780 /

Копие: До Върховна касационна прокуратура
/ на Ваш № 12480/2009г.-I от 11.10.2010 г. /


С И Г Н А Л
Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател

Уважаеми господин Барозу,
От Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, Ви бяхме информирали за политическия чадър от българските власти над депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, за прикриване на нарушенията при неговия птицекомбинат, разположен на 166 метра вместо на нормативните 3 000 м спрямо жилищата в град Монтана.

За съжаление Генералната дирекция “Здравеопазване и потребители” към Европейската комисия обвини нашите две граждански организации, че “подлагаме на съмнение достоверността на информацията с източник българските официални власти, в т.ч. информацията, предоставена от тях на Комисията” (писмо № SANCO A2/YM/an (2010) 655949 реф. Ares (2010) 654780), след което в Брюксел приключи разглеждането на нашата жалба.

Днес се радваме, че след трикратното подновяване от Върховна касационна прокуратура на преписката(поради упоритите откази от Районна прокуратура-Монтана), на 03.08.2011 г. прокурорът от Окръжна прокуратура Виолета Пунова издаде Постановление по преписка № 429/2011, с което констатира, че “На 27.09.2010 г. в Становище на РИОКОЗ(Регионална инспекция по опзване и контрол на общественото здраве), относно площадка за интензивно отглеждане на птици-бройлер, с капацитет 816 000 места, е посочено, че местоположението и площадката на обекта, не отговаря на изискванията на Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда т. 306, съгласно която обектът следва да има хигиенно-защитна зона 3 000 м. Предлага съгласуване от МЗ(Министерство на здравеопазването) по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 на МЗ.”
Прокуратурата разкрива скриваният досега от нас факт, че Министерството на здравеопазването е направило невероятното, за да защити депутата от ГЕРБ. В постановлението пише: “С писмо изх. № 47-22-ПСК-2147 от 12.10.2010 г. МЗ намалява хигиенно-защитна зона от 3 000 м на 166 метра за обект -–площадка за интензивно отглеждане на птици-бройлери, с капацитет 816 000 места.” Като граждани приветстваме честния български прокурор, разкрил публично, че “ В писмото на МЗ липсват мотиви за решението на министерството, както и на служителите, на които е възложено извършване на съгласуване по Наредба № 7 “.

Тук е мястото да Ви уведомим, че пълното хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви преди приемането на 01.01.2007 г. на България в Европейския съюз, вече “под масата, с висок корупционен натиск от бизнеса, се корегира срещу защитата на здравето на българските граждани. Вместо стриктното спазване на закона, министърът на околната среда и водите Нона Карджова заяви двукратно през последните години в Комитета за наблюдение по “Оперативна програма Околна среда”(чийто член е и Петър Пенчев от НД”Екогласност”), че тя инициира пред Министъра на здравеопазването отмяната на цялата Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда, тъй като “тази Наредба затруднява бизнеса”.
Ние не знаем дали в Европейския съюз има подобен прецедент - министър на екологията да иска отмяна на законови мерки за защита на околната среда и здравето на хората, но в България-държава на политическите олигарси, всичко се купува с много пари.
И за наша жалост като граждани, вероятно уплашени от няколкото успешни искания в съда от екологични организации за прилагане на строгите изсквания на закона по спазване на хигиенно-защитна зона, в ДВ, бр. 38 от 17.05.2011 г. министърът на здравеопазването Стефан Константинов изпълни заръката на Нона Караджова и отмени Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда.
А от фактите по тук изложения конкретен случай, с произнасяне и на Прокуратурата, е категорично ясно как МЗ ще дава съгласувания след 17.05.2011 г. относно хигиенно-защитните зони – на принципа “който плаща, той поръчва музиката”, МЗ ще задоволява и най-невероятните искания на инвеститорите, които заплащат богато за изготвените оценки и експертизи от компетентните органи. Това ние наричаме пълен конфликт на интереси и очакваме Европейската комисия да издаде своята санкция срещу България, защото и в Брюксел се знае коя е най-корупционната държава в ЕС.

Сега ние очакваме произнасянето и на Софийска градска прокуратура, където изпраща преписката прокурор Виолета Пунова, на разпореждане по компетентност.

Уважаеми господин Барозу,
Надяваме се, че с оглед на горните факти и обстоятелства, ще разпоредите възобновяване на разследването и от Генерална дирекция “Здравеопазване и потребители” към ЕК, както и образуване процедура срещу правителството на България относно отмяната на Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда, с риск за здравето на българските граждани.

С уважение:
Петър Пенчев
Пламен Димитров


Няма коментари: