понеделник, 8 юли 2013 г.

Прокуратурата призна ТЕЦ-ове за замърсители в Гълъбово, но не докрай...!

   Национално Движение Екогласност


 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 07-08/08.07.2013


Фабрика "Брикел" на Христо Ковачки


Чрез Районна прокуратура – Гълъбово
( на  204 / 2013 г. по описа на РП-Гълъбово )
До Окръжна прокуратура – Стара Загора

Копие: До г-н Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България
(на № 10285 / 2007 г. по описа на ВКП )

До г-н Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия
Брюксел
( На Ваши писма ENV.2/LP/mf/D(2008)5721 от 04.04.2008, ENV A.2/LP/mf/D(2008) 8790 от 28.05.2008 и ENV A.2/LP/mf/ARES(2009) 33900 от 27.02.2009 относно замърсяванията в община Гълъбово процедура с референтен номер 2008 / 4288 )


Ж А Л Б А

от Национално движение „Екогласност” и Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Срещу: Постановление на Районна прокуратура – Гълъбово от 27.06.2013 г. за отказ за образуване на досъдебно производство


     Уважаеми господа,
    
     В Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” се получи Постановление на Районна прокуратура – Гълъбово от 27.06.2013 г. за отказ за образуване на досъдебно производство по разпореденото на 22.02.2008 г. от Върховна касационна прокуратура и препотвърдено с постановление от 28.03.2013 г. на заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора, Дичо Атанасов: За образуване на наказателно производство по Раздел III. Престъпления против народното здраве и против околната среда, чл. чл. 352, ал. 1 и 353, ал. 2 от Наказателния кодекс(НК), относно замърсяванията на околната среда в района на гр. Гълъбово, област Стара Загора.
          
     Еколозите от Национално движение „Екогласност” и правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, не сме доволни от постановлението от 27.06.2013 г. на Районна прокуратура – Гълъбово и го обжалваме в 7-дневния срок като необосновано, като настояваме за нови допълнителни проверки и анализ, поради следните обстоятелства:

1.      В постановлението на Районна прокуратура(РП) – Гълъбово от 27.06.2013 г. се цитира единствено едно старо разследване от РП-Гълъбово по преписка 95/2008 г. по описа на РП-Гълъбово и досъдебно производство 62/2008 по описа на Районно полицейско управление - Гълъбово, което е било само относно твърде ограничен двудневен период от време 06-07.02.2008 г. и е с прекратено на 13.02.2009 г. досъдебно производство за престъпление по чл. 352, ал. 1 от НК. Липсват в обжалваното сега постановление от 27.06.2013 г. каквито и да са данни за замърсяванията относно иначе оценения с изводи в същото постановление период 2007-2009 г., липсват проверки и анализ и след този период – в това число и по доклад на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за 2012 г./посочен в т. 5 на настоящата ни жалба/, както и на замърсяванията през 2013 г./съобщени пак в т. 5/.
     Неприемливо ни звучи констатацията на РП – Гълъбово, че “Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НК не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление има влязло в сила постановление за прекратяване на делото”, защото постановлението на РП – Гълъбово от 27.06.2013 г. не кореспондира с постановлението от 28.03.2013 г. на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора за образуване на наказателно производство. В случая са били налице нови неизяснени обстоятелства и за новите периоди – включително и до 2013 г., подлежащи на проверка и нов анализ от страна на прокуратурата.
2.      Недоволни сме от направения извод, че за серния диоксид “не се касае за непредпазливо замърсяване на атмосферния въздух в гр. Гълъбово, в резултат на действията на длъжностни лица при трите енергийни компании”, въпреки че в постановлението е констатирано липсата за онзи период на сероочистващи инсталации в трите дружества, отговорността за което еднозначно и неоспоримо се носи от длъжностни лица в “Брикел” ЕАД – Гълъбово, “Енел Марица Изток – 3” АД и “Марица Изток – 2” ЕАД.
3.      Противоречиви констатации и изводи се съдържат в постановлението на РП – Гълъбово от 27.06.2013 г., а именно: хем “от експертното заключение не е възможно да се установи произхода на всяко конкретно замърсяване, нито да се идентифицира от коя точно ТЕЦ е предизвикано”, хем са направени изводи, че  има връзка между повишаване съдържанието на серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово и серния диоксид, който се е емитирал в периода 2007-2009 година от “Брикел” ЕАД – Гълъбово, “Енел Марица Изток – 3” АД и “Марица Изток – 2” ЕАД, което се определя като замърсяване от посочените електроцентрали”.
4.      Въпреки наложените парични санкции на трите дружества, на всяко поотделно в размер на 120 000 лева, в постановлението не се обръща внимание на чл. 78, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии: “Когато за повече от осем часа се превишават НДЕ(нормите за допустими емисии), фирмите трябва незабавно да прекъснат работата на инсталациите.” В постановлението се сочи намаляване на работещите мощности в отделните централи с определени проценти само и единствено в двудневния период 06-07.02.2008 г., но не и за спиране на същите. Още повече, че съгласно чл. 78, ал. 2 от същата Наредба – в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация, при които е налице превишаване на установените норми, не може да превишава 120 часа, независимо от броя на регистрираните превишения на нормите за допустими емисии.
5.      Това, че замърсяванията на приземния въздух(подчертаваме - не само и единствено със серен диоксид, а и с фини прахови частици, както и с други елементи), продължават и въпреки направената констатация в постановлението на РП – Гълъбово от 27.06.2013 г. за инсталирани сероочистващи системи, имаме доказателство от докладите за 2012 г. на държавната Изпълнителна агенция по околна среда за замърсяването на въздуха, за което се съобщава в централната преса – сайт на в. “24 часа” от 18.03.2013 г. http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1847820 , което не е било обект за проверки по това постановление на РП - Гълъбово(ние в жалбите ни не сме сочели серния диоксид като единствен фактор на замърсяването на приземния слой от атмосферния въздух в района на гр. Гълъбово) и настояваме за допълнителна проверка по данните от тези последни доклади, а и от предишните години, ако има такива доклади на органите на Министерството на околната среда и водите.
     Други потвърждения, че констатациите в постановлението на РП – Гълъбово от 27.06.2013 г. за инсталирани сероочистки не могат да се приемат за меродавно решение на проблема, са публикацията в Националното радио “Дарик” от 02.10.2012 г. по данни отново на Изпълнителната агенция по околна среда: “Отчетоха замърсяване на въздуха в Димитровград и Гълъбовоhttp://dariknews.bg/view_article.php?article_id=972286 , както и най-новата публикация от 20.05.2013 г. в Медияпул: “Превишение на серния диоксид в Гълъбовоhttp://svejo.net/2209519-previshenie-na-serniya-dioksid-v-galabovo .
       Посочените експертни оценки трябва да се приемат като обозначаване на нови неизяснени обстоятелства, подлежащи на проверка и нов анализ от страна на прокуратурата.

     Допълнителните проверки от българската прокуратура се налагат още повече и поради факта, че през м. януари 2013 г. се стигна до решението на Европейската комисия да открие наказателна процедура срещу България, за неизпълнението на Директивата за спиране на замърсяванията на въздуха с опасните фини прахови частици, които могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт.

     Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” настояват за отмяна на постановлението на Районна прокуратура – Гълъбово от 27.06.2013 г. и да се изпълни указанието с постановление от 28.03.2013 г. на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора, за образуване на наказателно производство по Раздел III. Престъпления против народното здраве и против околната среда, чл. чл. 352, ал. 1 и 353, ал. 2 от Наказателния кодекс, относно замърсяванията на околната среда в района на гр. Гълъбово, област Стара Загора, като не се разглежда само елемента серен диоксид, а и фините прахови частици, в това число запрашаването на града с въглищен прах от сгуроотвала на "Брикел".
  С уважение,
Инженер-математик Петър Пенчев
Зам-председател на Национално движение „Екогласност” и
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Няма коментари: