четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Безхаберието на държавата доведе до взривяванията в с. Горни ЛомИзх. 08-29/29.08.2008 г.

До Борис Велчев – Главен Прокурор

До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( на наш Изх. № 07-06/06.07.2008 г. )


М Ъ Л Н И Я - СИГНАЛ
oт Национално движение „Екогласност”Уважаеми господин Велчев,
Уважаеми господин Барозу,

На 06.07.2008 г. Национално движение „Екогласност”, заедно с няколко екологични и граждански организации от района на с. Челопечене – само 3 дни след опасните взривявания във военните складове там, отправихме към българския Министър-председател Искане за намеса на държавата относно спиране вноса на 1 600 000 противопехотни мини от Гърция за унищожаването им в България. Получихме мълчалив отказ за действие, който обжалвахме във Върховния административен съд, но делото бе прекратено на 08.01.2009 г. от Пето отделение на ВАС с мотив “липса на предмет на оспорване”. За подписано Споразумение за внос на мините, ние бяхме информирани от съобщение на българската Информационна агенция “Фокус” от 05.07.2008 г., която цитираше публикация в централния гръцки вестник “Та неа”. Подобно съобщение ние намерихме и в друг вестник от Гърция – “Елефтерос типос”.
Дейностите по трансфера на тези гръцки мини са започнали още през 2008 г. и част от тях са били складирани отначало в района на град Сливница, като унищожаването им се подготвяло да стане в с. Горни Лом, Видинско, според публикации в някои медии с изявления на собственика-изпълнителен директор на фирма «Видекс» АД – Валери Митков.
Една година по-късно, на 07.10.2009 г., по Закона за достъп до обществена информация, НД “Екогласност” получи писмен отговор от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, за вноса на 1 568 159 противопехотни мини с цел тяхната утилизация в Западна Стара планина, край с. Горни Лом, разположено на около 40 км. от Монтана и Видин. Получихме копие от Разрешение от 04.09.2009 г. за трансфер на оръжия, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, издадено на фирма “Видекс” АД за внос на противопехотни мини М-2, ДМ-31, М-16 и М-14, с вносител “Хеленик Дифенс Системс” СА – Гърция. В договора, подписан една година по-рано – на 10.07.2008 г., е посочено заплащане на унижожаването - 0,32 Евро за една мина. Ние не можем да знаем дали това е истинската цена на договора, но предупредихме за опасното пренасяне на целия риск в България против здравето на хората и околната среда, от този внос на стари боеприпаси на гръцката армия, за които в продължение на повече от 4 години отговорните гръцки власти не са разрешили унищожаването им на гръцка територия.
В отговора от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се съобщаваше, че “Към разрешението за трансфер няма приложения, освен предвидените Раздели в Приложение № 9 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба” и “Тъй като въпросите, свързани с екологични оценки и мониторинг на извършваните дейности са извън компетенциите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, до компетентната дирекция в Министерството на околната среда и водите е изпратено писмо, към което е приложено копие на Вашето заявление.”
Съгласно ЗДОИ, МОСВ изпрати на 08.10.2009 г. до НД “Екогласност” писмо, подписано от зам.-министър Евдокия Манева. В него се отговаря, че “… на предприятието “Видекс” АД, завод “Миджур”, с. Горни Лом (висок рисков потенциал) е издадено разрешително № 67 от 26.07.2007 г. Издаването на разрешителното бе оповестено чрез публикация в централен ежедневник и интернет-страницата на МОСВ…Съгласно чл.116а на Закона за опазване на околната среда и чл.11(1) на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, операторът на предприятие с висок рисков потенциал по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда, е длъжен при поискване от страна на засегнатата общественост да предостави достъп до информацията, съдържаща се в Доклада за безопасност ”. От гражданската екоорганизация бяха поискали по Закона за достъп до обществена информация Екологичните Оценки за въздействието върху околната среда, заедно с резултати от дейностите(ако те вече се извършват) по унищожаването на гръцки мини в България, в т.ч. за извършен мониторинг на околната среда. Заблуждаващо или несериозно е насочването от Министерството на НД “Екогласност” да иска от частната фирма „Доклад за безопасността”, когато достъпът на обществеността до това Разрешение е ограничен като служебна тайна, съгласно ал. 5 на същия цитиран от МОСВ чл. 110 от Закона за опазване на околната среда?

НД “Екогласност” ПРОТЕСТИРА срещу поредните безхаберни действия на българските власти и формалното(или корупционно?!) издаване на поредица Разрешителни, подписвани от българския екоминистър. Отговорът на екоминистерството от 08.10.2009 г. доказва, че не е осъществен никакъв екологичен мониторинг от компетентния държавен орган – МОСВ, за този внос в България на голямо количество много опасно старо бойно снаряжение, както и пълна липса на реален контрол от страна на държавата в случая.
НД “Екогласност” НАСТОЯВА българската Прокуратура да извърши проверка на обстоятелствата за вноса на огромното количество гръцки мини и липсата на екологична оценка при формалното издаване на Разрешително № 67 от 26.07.2007 г. от МОСВ, както и разминаванията с една година между сроковете на реалния внос по договор № 719/10.07.2008 г. и полученото за този внос Разрешение от 04.09.2009 г. на МИЕТ.
НД “Екогласност” НАСТОЯВА да се поканят НЕЗАБАВНО лицензирани лаборатории от чужбина за извършане на замервания на диоксини и фурани, неминуемо отделяни при взривяванията и пожарите на 03. и 04.02.2010 г. край с. Горни Лом, представляващи опасен риск за здравето на хората.
НД “Екогласност” НАСТОЯВА Европейската комисия да изиска проверка дали е спазен в случая вмененият монопол на държавите България и Гърция, съгласно Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г.

Няма коментари: