понеделник, 14 юни 2010 г.

За новото „европейско” депо МОСВ наказа с 6 000 лв. кмета на МонтанаИнфилтратът от депото се излива в р. Огоста

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. № 06-14/14.06.2010
-------------------------------------------------------
До Върховна касационна прокуратура
( на Ваш № 20534/11.01.2010 г.)

До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия
( на Ваш № SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 )

До Инспекторат при Министерството на околната среда и водите

Чрез Светлин Николов – председател на Общинския съвет Монтана
До всички общински съветници от община Монтана


С И Г Н А Л

oт Национално движение „Екогласност”, GSM 0887525032

Уважаеми господа,

На наш сигнал от 23.04.2010 г. за незаконосъобразна експлоатация на депото за битови отпадъци в гр. Монтана, получихме Становище на Министерството на околната среда и водите(МОСВ) с подписа на зам.-министър Евдокия Манева – изх. № 48-00-387 / 08.06.2010 г. От МОСВ съобщават, че „След отмяната на издаденото комплексно разрешително за експлоатация на депото, с Решение № 12471/19.11.2008 г. на Върховния административен съд, Районната инспекция за околна среда и води(РИОСВ) – Монтана е направила предписание на община Монтана, като оператор на инсталацията, да ограничи количеството на приеманите отпадъци до 10 тона за денонощие, с изключение на инертните отпадъци. Проверка за изпълнение на предписанието на площадката на депото е извършена на 17.03.2010 г. При нея също е констатирано, че това предписание не се изпълнява. За установеното нарушение РИОСВ – Монтана е съставила акт № Ов2-1/17.03.2010 г. на кмета на община Монтана и е издала наказателно постановление № Ов2-1/12.04.2010 г. на стойност 6 000 лв.”

Национално движение „Екогласност” счита за недопустим неадекватния контрол на Държавния контролен орган в екологичната политика на България - МОСВ:
1. „На 10.05.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Монтана на площадката на депото. При проверката е констатирано следното: - приетите през м. април отпадъци са в количество 3202.94 тона, или средно около 106.8 тона на денонощие; - на 21.04.2010 г. – посочената от Вас дата, съгласно отчетите, на депото са приети 143.2 тона отпадъци.”, пише МОСВ в горното писмо, без това да кореспондира с издаденото от екоминистерството наказание само за един единствен ден.
НАСТОЯВАМЕ наложената от органите на МОСВ еднократна санкция относно един ден да се приложи и за всичките дни, в които незаконосъобразно се експлоатира това депо в гр. Монтана и се депонират повече от 10 тона на ден, като се издаде наказателно постановление на кмета на общината Златко Живков, за всичките 500 дни от съдебното решение до днес - глоба с обща стойност за 3 милиона лева.
2. Не можем да се съгласим с написаното от МОСВ в горното писмо, че за “приетите отпадъци ... ежедневно се извършва разстилането им с булдозер, уплътняването им с компактор и запръстяването им в края на работния ден“, защото нашите наблюдения показват пълната неистина на това твърдение на зам.-министър Евдокия Манева. Липсва изпълнението на проекта относно ежедневно запръстяване, според извършваното наблюдение от наши екипи - въпреки заповедта от кмета на Монтана да не ни допускат зад телените мрежи, ние многократно се изкачваме на съседния връх Пъстрина, откъдето безпрепятствено оглеждаме бъдещите “египетски” миришещи пирамиди в котловината на град Монтана. За последния ни безуспешен опит да посетим депото вътре зад оградата, във връзка с извършваната по наш сигнал проверка от Прокуратурата - № 20534/11.01.2010 г. по описа на Върховна касационна прокуратура, Ви уведомихме с наше писмо изх. № 04-22/22.04.2010 г., когато ни придружаваше и охрана с двама полицаи от МВР – Монтана.
3. Относно другото невярно твърдение в горното писмо от МОСВ, подписано от зам.-министър Евдокия Манева, че “инфилтратът и отпадъчните води, които се формират от дейността, се пречистват в локална пречиствателна станция и се използват за оросяване на клетките на депото”, се налага да повторим уведомяването на Европейскта комисия и Служба ОЛАФ с наше писмо изх. № 04-13/13.04.2010 г. и приложени снимки-доказателства за оттичането на мръсния инфилтрат директно край река Огоста по изграден тръбопровод от депото до реката (прилагаме отново част от заснетите кадри), с което се доказва неизпълнението на предписаното „оборотно оросяване на депото”.

Имайки впредвид, че издаденото от органите на МОСВ наказателно постановление № Ов2-1/12.04.2010 г. на стойност 6 000 лв. е лично наложено на кмета на община Монтана Златко Живков, Национално движение „Екогласност” НАСТОЯВА Общинският съвет - Монтана да проконтролира плащането на наложената глоба да не се извърши незаконосъобразно от бюджета на общината.
Национално движение „Екогласност” СЕ НАДЯВА, че Европейската комисия и нейната служба ОЛАФ, ще вземат впредвид и горните допълнителни данни, като Европейската комисия ги включи в своя доклад пред Европейския парламент(ЕП) за депото в Монтана с платени 7.5 милиона евро на европейските данъкоплатци. За извършваната проверка по искане на ЕП, бяхме уведомени от господин Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия, с писмо № SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 от Брюксел.

Горните действия ще отговорят на справедливото очакване от жителите на селата Николово и Крапчене, намиращи се в защитената санитарно-хигиенна зона, съответно на 850 и 1500 метра при норматив 3000 м., както е приел съдът в Решение № 12471/19.11.2008 г., за ликвидиране на екологичния геноцид от неекологосъобразно изграденото „европейско” депо.

Приложение: 1. Писмо изх. № 48-00-387 / 08.06.2010 г . от МОСВ – 2 стр.
2. Документални фотоснимки край р. Огоста - тръбопровода и лагуните с мръсен инфилтрат от депото – 2 бр.

Няма коментари: