четвъртък, 10 юни 2010 г.

МОСВ прикрива опасното изгаряне на софийския боклук в с. Бели Извор

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 06-10/10.06.2010

До Върховна касационна прокуратура

( на Ваш № 6092/09 )

До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция

“Околна среда” към Европейската комисия

( на Ваши FP/jh SYB-2007-AA0079 и SYB-2009-AA1749 )

До Инспекторат

при Министерството на околната среда и водите

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Относно: МОСВ прикрива опасното изгаряне на софийския боклук в с. Бели Извор

Уважаеми господа,

Към наше писмо изх. № 05-04/04.05.2010 г. за криминален внос на боклук от Австрия и изгарянето му в „Холсим” АД с. Бели Извор, а от две години неекологосъобразно изгаряне при ниска температура и на софийски боклук, Ви изпращаме полученото от нас Становище на МОСВ с подписа на зам.-министър Евдокия Манева – изх. № 48-00-387 / 01.06.2010 г.

Не можем да се съгласим със следните заявени позиции от МОСВ в горното писмо:

1. „Във връзка с информацията за нарушаване на изискванията на нормативната уредба при изгаряне на твърди битови отпадъци на Столична община, а именно - чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, напомняме, че съгласно действащата нормативна уредба по управление на отпадъците, тъвърдите битови отпадъци и получените след допълнително третиране на биоразградимите им компоненти горими отпадъци (RDF) са неопасни отпадъци, т.е. цитираната разпоредба не е приложима към изгарянето им.”

Според приетия от РИОСВ-София, Доклад по ОВОС за софийските битови отпадъци, в тях над 12-14 % е съдържанието на пластмаси, а в сортираните(тези, които се изгарят от м. 09.2008 г. в “Холсим България” АД, с. Бели Извор) – този процент даже е неколкократно по-висок. В двата договора от м. 08.2008 г. на „Холсим-България” АД – Бели Извор, с фирмите “Екобулсорт” ЕАД и „Чистота-Искър” ЕООД, пластмасите изрично са визирани като основен компонент на доставяните RDF–отпадъци от Столична община.

Класифицирането им като опасни отпадъци се налага от Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, поради хлорсъдържанието им(в пластмасите). В чл. 6, ал. 2, т.т. 2 и 3 и приложенията към тях от Наредбата, са посочени свойствата Н5-вредност, Н7-канцерогенност, Н11-мутагенност и Н14-опасност за околната среда, които определят като опасни отпадъци: “всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин”, “отпадъци, съдържащи всички производни на полихлорирания ди-бензофуран и ди-бензо-диоксин”. Поради тази класификация и доказано съдържание на пластмаси, е неприемливо отричането в случая на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/2004 г.

При изгарянето под 1100 °С на пластмасите се отделят диоксини и фурани. Тук повтаряме, че в преписката № 4965/09 по описа на Софийска градска прокуратура, има писмено доказателство за изгарянето в с. Бели Извор на тези отпадъци при температура 800 °С - изпълнителният директор на „Холсим-България” АД Тодор Костов е декларирал, че твърдите отпадъци и гуми се изгарят при 800 °С в Предкалцинатора на Топлообменната кула, като същото е видно и от технологичната схема. Този факт по никакъв начин не е бил оценен при издаването на 27.12.2005 г. от екоминистър Джевдет Чакъров на Комплексното разрешително за „Холсим” АД с. Бели Извор и при актуализирането на същото разрешително, вече подписано на 09.10.2009 г. от настоящия министър Нона Караджова.

2. “Във връзка с цитираното от Вас становище № 3566-1957/20.11.2008 г. на Националния център по опазване на общественото здраве, потвърждаваме, че нормативната уредба по околна среда не изисква предварително съгласуване на компексното разрешително със системата на Министерството на здравеопазването. Поради това липсата на такова съгласуване не предствлява нарушение на процедурата по издаване на комплексно разрешително., пише в отговора си до нас зам.-министър Евдокия Манева.

Бихме се въздържали от гневния си коментар към това заявление от името на МОСВ, но очакваме компетентните органи да потърсят углавна отговорност от длъжностните лица в Народното събрание и Министерския съвет – приели и прилагали тази антихуманна практика. Настояваме Народното събрание да извърши спешна промяна на подобни нормативни пропуски, тъй като горното е признание за безхаберието на българските власти към здравето на хората и доказателство за престъпното нехайство на органите по опазване на околната среда към исконни принципи в човешкото общество. Срамно и нагло е в Нова Европа, недосегаемите управляващи да не признават ролята на Министерството на здравеопазването при опазване на общественото здраве. (В изпратеното Ви с предното ни писмо Становище на НЦООЗ, опасността от диоксини в с. Бели Извор е заявена).

3. Не можем да приемем и голословното заключение от горното писмо на зам.-министър Евдокия Манева, че РИОСВ-Плевен осъществява и ще продължи да осъществява контрол по изпълнение на условията на разрешителното и експлоатация на инсталацията, в съответстие с приложимите нормативни изисквания по околна среда, тъй като в същата контролна институция, както и никъде в България, не се разполага с лаборатории и апаратура за измерване на диоксини и фурани.

Надяваме се, че Европейската комисия няма да се бави повече в изясняване на фактите и ще вземе впредвид гореизложеното, за да се произнесе по ОТХВЪРЛЯНЕ на представените наскоро в Брюксел апликационни форми към искането за финансиране на утвърдената от екс-кмета на София Бойко Борисов, вредна за здравето на големи маси от хора в България, технология на нискотемпературно изгаряне на софийските отпадъци в циментовите заводи.

Приложение: Писмо изх. № 48-00-387 / 01.06.2010 г . от МОСВ.

Няма коментари: