неделя, 4 юли 2010 г.

Отказ от правосъдие за НД “Екогласност” = политическа репресия


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 07-01/01.07.2010

До Жозе Мануел Барозу

Председател на Европейската комисия

/ на Ваш ENV A2/PPV/cpAres (2010)122319 от 08.03.2010 г. /


ЗАЯВЛЕНИЕ

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM +359887525032 и

от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров съпредседател, тел. +35996303358

Относно: Отказ от правосъдие за 20-годишната екологична организация в България Национално движение “Екогласност”, член на Приятели на Земята Интернешънъл, действия на скандално уволнения от длъжността председател на отделение във Върховния административен съд и разследван от ДАНС съдия Андрей Икономов

Уважаеми господин Барозу,

Бяхме приели с внимание указанията на Дирекция “Правни въпроси” при Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия с тяхното писмо до нас № ENV A2/PPV/cpAres (2010)122319 от 08.03.2010 г. да се доверим на българската съдебна система, но сега бяхме изненадани от определението на висш български съд по предишна наша жалба, предхождаща поставения от нас проблем пред Вас с нашето писмо от 16.02.2010 г., рег. ARES(2010)103108. Окончателно, без разглеждане на нашето заявление за правото ни да се явим в съда и като заинтересовани физически лица съгласно закона, беше върната жалбата на двете организации по екологичен проблем, макар и подадена в законовия срок. За причина бе изтъкнато единствено, че не сме били вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието, въпреки актуалната регистрация от 1991 г. в Софийски градски съд на НД “Екогласност” и протоколите за представителство от Гражданско движение “Културно-историческо наследство и мемориални паметници”.

Нашата жалба № 2151/04.02.2010 г. срещу Министерството на околната среда и водите бе върната от Върховния административен съд(ВАС) по разпореждането от 01.03.2010 г. на председателя на Пето отделение на ВАС. След обжалване на това разпореждане от НД “Екогласност”, в закрито заседание на 23.06.2010 г. Петчленен състав на ВАС е постановил ОПРЕДЕЛЕНИЕ за оставяне в сила на разпореждането от Андрей Икономов - експредседател на Пето отделение на ВАС, освободен наскоро от този пост след публичен скандал, разследван от Държавна агенция “Национална сигурност”(ДАНС). От този акт на съда не може обаче да следва, че Национално движение “Екогласност” не съществува в правния мир, защото сме представили документ за актуално състояние на съдебната регистрация, издаден на 15.01.2010 г. от Софийски градски съд.

По другото наше екологично дело № 3207/2010 по описа на ВАС, срещу възобновяване на ядрения реактор на БАН на 7-ми километър в София, беше даден в сайта на ВАС на страницата “Списък на призованите лица” на първи ред в графа “Забележка”, следният текст: “Да се съобрази с Разпореждане от 01.03.2010 на Председателя на Пето отделение” (т.е. препратка и за това дело към разпореждането по първата наша жалба за тази година – № 2151/04.02.2010). На сайта на ВАС сега това разпореждане е подменено, т.е. съдиите явно ще изчакат да го изпълнят в съдебното заседание по насроченото за 22.11.2010 г. дело и да ни върнат и тази жалба, съгласно разпореждането на екс-председателя Андрей Икономов.

Декларирали сме неведнъж, че НД “Екогласност” има “замразена” банкова сметка и в бюджета на организацията не са постъпвали и не са изразходвани никакви средства, освен лични на членовете на Управителния съвет, откакто е пропуснат срока 01.01.2004 г. за вписване в новоучредения Централен регистър към Министерството на правосъдието. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел е записано ограниченото действие на този регистър, защото той е създаден единствено за контрол на финансите и имуществото на неправителствените организации, усвояващи значими средства под формата на проекти. НД “Екогласност” през последните шест години не е работило по платени проекти, всичко е правено доброволно и безвъзмездно в обществена полза. През тези години Екогласност е водила десетки дела във Върховния административен съд, без никакви пречки за представителство на организацията, благодарение на 20-годишната си регистрация в Софийски градски съд по ф. д. № 28763/1991 г. и не са връщани жалбите заради това невписване в Централния регистър, тъй като това не води до заличаване на организацията от съдебните регистри и от правния мир. За гарантиране на публичността и обществения контрол при нашата дейност, което е посочено като единствен мотив в горното решение на Петчленен състав на ВАС, ние винаги сме огласявали действията ни в интерес на обществото не само на пресконференции в БТА и София-прес, но и за всяко наше дело и всяка наша инициатива непрекъснато сме изпращали нашите електронни писма до повече от 100 електронни адреси на представители на медиите и до компетентните български и европейски институции, в това число и Европейската комисия и Европейския парламент.

НИЕ искаме да попитаме дали сега Европейската комисия отново ще ни посъветва да очакваме мълчаливо следващ акт на българските власти, този път за ПЪЛНА забрана на нашата активна дейност като граждани в областта на защита на общественото здраве и околната среда, да дочакаме търпеливо подвеждането ни под углавна отговорност за водените досега от нас десетки екологични дела в съда, без да сме били вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието, както и поставяне на всички членове на нашите Граждански организации извън закона.

Съдебната разправа с Екогласност за отказ от правосъдие на гражданите по екологични въпроси, представлява акт на сериозна политическа репресия в най-новата история на България, опасен прецедент в Европейския съюз.

Приложение:

1. Определение № 8478/23.06.2010 г. на ВАС.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/95b077c534eee346c225774300273864?OpenDocument

2. Разпореждане по жалба № 2151/04.02.2010 г. на ВАС.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1ca9d7ffb7504a42c22576c0003a5ec6?OpenDocument

3. Списък на призованите лица по адм. дело № 3207/2010 г. на ВАС(подменен тайно).

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/31814e01a91643b1c22576e9003511c2?OpenDocument


С уважение:

Петър Пенчев

Пламен Димитров

Няма коментари: