сряда, 7 юли 2010 г.

МОСВ крие издаването на комплексни разрешителни

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 07-07-2/07.07.2010

До Върховна касационна прокуратура

До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция
“Околна среда” към Европейската комисия
( на Ваш № SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 )

До Инспекторат
при Министерството на околната среда и водите


С И Г Н А Л

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Уважаеми господа,
Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) Министерството на околната среда и водите(МОСВ) поддържа на своята официална електронна страница в Интернет http://www.moew.government.bg/ в раздел “Превантивна дейност”, подраздел “Текущи процедури по издаване на комплексни разрешителни” Списък на обявите за издадени комплексни разрешителни.

За най-голямо наше съжаление, се налага да разкриваме за пореден път некоректността на МОСВ относно информиране на гражданите и лишаване от достъп до правосъдие, а именно противозаконни действия за пропускане на 14-дневния срок от оповестяването му във в. “Дневник”, в който срок може да се обжалва решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, с което е нарушен чл. 127, ал. 2 от ЗООС и разпоредбите на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус).

Видно от приложените копия на две последователни във времето публикувани състояния от Списъка на издадените комплексни разрешителни - от дати 23.06.2010 г. и 02.07.2010 г., се доказва как след изтичане на срока 21.06.2010 г. за обжалване за пореден № 392-Н0/2010г., при необходим срок за съобщаване на тази обява 07.06.2010г., тя липсва на 23.06.2010 г. и се появява едва на 02.07.2010 г., т.е. 25 дни след задължителния срок за публикуване и 10 дни след влизането в сила на решението на министъра за издаване на разрешителното, т.е. тайно се осигурява необжалваемост на същото:

№ КР/година: 391-Н0-И0-А0/2010г.
Контролен орган: РИОСВ - София
Име на оператора, площадка: СЕРЖАНИ” ООД, гр. София
Дата на публикуване: 28.05.2010г. в. „Дневник”
Влязло в сила КР/дата/: 11.06.2010г.

Дата на сайта: 23.06.2010г.
-------------------------------------------------
№ КР/година
Контролен орган Име на оператора, площадка Дата на публикуване Влязло в сила КР/дата/

391-Н0-И0-А0/2010г.
РИОСВ - София „СЕРЖАНИ” ООД, гр. София 28.05.2010г.
в. „Дневник” 11.06.2010г.

392-Н0/2010г.
РИОСВ-Монтана „Депо за неопасни отпадъци- сгуроотвал” на ТЕЦ към „Видахим” АД, гр. Видин 07.06.2010г.
в. „Дневник” 21.06.2010г.

Дата на сайта: 02.07.2010г.
-------------------------------------------------
Така, поради горното документирано от нас криене от МОСВ на началния срок за обжалване, се лишават представители на засегнатата общественост да бъдат информирани и да се възползват от даденото им законово право за достъп до правосъдие.

ПРОТЕСТИРАМЕ против практиката на това закононарушение и настояваме за проверка от Прокуратурата за умисъл в това криене от МОСВ на важна информация по въпроси на околната среда и подвеждане под отговорност на виновните длъжностни лица, както и намесата на Европейската комисия за привеждане в действие от МОСВ на прозрачност и гарантиране достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

Приложение: 1. Списък на издадените комплексни разрешителни - от дата 23.06.2010 г.
2. Списък на издадените комплексни разрешителни - от дата 02.07.2010 г.

Няма коментари: