сряда, 18 май 2011 г.

Оставката на г-н Марий Косев - след начало на открит и честен диалог между МИЕТ и представители на гражданското общество ?

Изх. № 04-26/26.04.2011 г.

До
г-н Марий Косев
Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма


Относно: На Ваш № Е-92-00-124/20.04.2011 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСЕВ,

Като Ви благодаря за отговора на поставените от мен въпроси на срещата ни от 19.03.2011 г., с предоставянето на пълен достъп до Вашата кореспонденция с визираните държавни предприятия и ведомства, позволете да се надявам, че това начало на открит и честен диалог между МИЕТ и представители на гражданското общество, ще продължи в същия дух на прозрачност и доверие, в интерес на българското и европейско население.
Искам да Ви информирам накратко за нашето отношение към изпратените ни документи.
1. Опит за Ваше подвеждане е стаяването на истината от Делян Петров-изпълнителен директор на ДП “РАО” относно изградената “Гореща камера” в ПХРАО-Нови хан. Той е скрил от Вас по-новото Решение № 4-ПР/2005 от 11.03.2005 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - с включена и “Горещата камера” в тази процедура по ОВОС. Умишлено г-н Петров акцентира върху по-старото писмо № ОВОС-2549/04.01.2005 г. от зам.-министър на околната среда и водите, което обаче е станало невалидно 2,5 месеца по-късно, на 11.03.2005 г., когато се разпорежда извършване на цялостна процедура по ОВОС, включваща и въпросната “Гореща камера”.
По този начин виси без отговор Вашият втори въпрос от изх. № Е-92-00-98/22.03.2011 г.
2. Признание за работа и до днес с неактуален ТОБ(Техническа обосновка на безопасността), е отговорът на АЕЦ “Козлодуй” изх. № 2446/14.04.2011 г. От техния отговор може да се заключи, че необосновано и невярно остава заключението им, че “са положени всички необходими усилия за привеждане и поддържане на проектната документация в актуално състояние”, когато Агенцията за ядрено регулиране все още е в процес на преглед на представените им изменения – видно от писмото на АЯР от 30.07.2008 г., както и от признанието в това писмо от 14.04.2011 г. на самия оператор на ядреното гориво АЕЦ “Козлодуй”, че едва в края на 2010 г. те са представили в АЯР анализи за обосновка на максимална дълбочина на изгаряне в касетите с новото ядрено гориво.
Тук ще отбележа, че и в отчетния доклад на назначения Съвет със заповед на Министъра от 17.01.2011 г., са стигнали до същия извод за недовършен ТОБ, “паспорт” на всяка АЕЦ. Макар и зависими от предишни и бъдещи договори с АЕЦ “Козлодуй”, експертите не са могли също да не съобщят факта на експериментално внедряване на ново ядрено гориво в българската АЕЦ, която според нашето определение - обосновано от доказателствата, е ОПИТЕН ПОЛИГОН на фирмата-доставчик ТВЕЛ от Русия. Същата фирма официално не заплаща задължителната цена при наемането на АЕЦ “Козлодуй” за експеримента, или тук се крие възможна корупция за над 2 милиарда лева. Съобщава се и за паралелно експериментиране в Калининската АЕЦ в Русия, което затвърждава извода за ново гориво с неанализирани и неизяснени параметри. Фактът на признание, че софтуерът не съответства на новото гориво, идва като поредното категорично потвърждение на изнесеното от Г. Котев за неактуалността на документацията, в това число и несъответствието на софтуера само като индикатор на аномалиите. Софтуерът е неактуален, въпреки че е било задължително неговото актуализиране преди започване прехода към новото ядрено гориво.
Вторият наш извод от този доклад на Съвета по заповедта от 17.01.2011 г. е, че и той показва липсата на категорична оценка на новото гориво, когато се препоръчва “Да се промени методиката, апаратурното и програмното осигуряване за директна гама-спектрометрия на доставяните горивни касети по споменатата програма, така че да включи определяне на обогатяването с U-235 с относителна грешка до около 2 %”.
Или можем да заявим, че въпросите за аномалиите, открити и огласени от Георги Котев, остават без категоричен отговор и след този доклад на назначения Съвет със заповед на Министъра от 17.01.2011 г. и след отговора на АЕЦ “Козлодуй” изх. № 2446/14.04.2011 г. Затова отново пред Вас НАСТОЯВАМЕ ядреният физик със 17-годишен опит Г. Котев да бъде привлечен срещу хонорар от МИЕТ за работа по изясняване на висящите вече седма година проблеми за новото гориво в единствената българска АЕЦ и евентуални над двумилиардни далавери от ядреното лоби в България в съдружие с Русия.
3. Признание, че аз не съм Ви подвел с представения наш анализ за изхвърлянията в атмосферата на радиоактивност от АЕЦ “Козлодуй” и тяхното “първенство” в Европа, е писмо изх. № 2448/14.04.2011 г. по техния опис. След повече от 5-годишно пълно отричане(в това число и от АЯР), чрез цитиране единствено на измерванията за радиационен фон, които прибори обаче не мерят радиоактивните частици, писмено за пръв път се признава верността на категоричните наши изводи относно направеното сравнение с другите АЕЦ.
Само мога да съжалявам за мълчанието и липсата на отговор от АЯР, където вероятно е получено като адресат писмо изх. № Е-91-00-50/24.03.2011 г. по описа на МИЕТ.
Опит за Вашето подвеждане и от Костадин Димитров, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, е премълчаването в техния отговор на препоръката от Доклада на АЯР за 2001 г., когато на стр. 9 се констатира: ”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и Йод-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”. Затова нашият анализ трябваше досега да бъде оценен подобаващо, а не отхвърлян и от АЯР с неверни твърдения относно приборите за измерване на радиационния фон.
Длъжен съм обаче с най-голяма загриженост да привлека Вашето внимание, че причината за намалените стойности в докладите на АЯР за АЕЦ “Козлодуй” след 2005 г. не се дължи на някакви технологични подобрения за недопускане на опасното радиоактивно замърсяване на околната среда, с риск за здравето на хората. Тук се касае за предприета незаконосъобразна изкуствена промяна в методиката за отчитане на тези радиоактивни изхвърляния в атмосферата, с единствена цел – да се скрие истината за лошата работа на ядрените реактори в Козлодуй.
Невероятно безотговорно е взетото решение да не се отчита радиацията, когато тя е под минималните нива, които измерителната апаратура може да регистрира – след нашия доклад вече се отчита “нула”. Ние не желаем да сме предизвикали подобно престъпление !
Уважаеми господин Косев, предполагам ще се съгласите, че “ниска” радиация НЯМА и се надявам да бъде изпълнено Вашето предложение от писмо изх. № Е-91-00-50/24.03.2011 г. на МИЕТ относно представените наши данни да бъдат използвани за нуждите на стрес-тест за анализ на осигуряването на ядрената безопасност на енергийните блокове на АЕЦ “Козлодуй”, като Ви моля да разпоредите ние да бъдем консултирани за това.
4. Длъжен съм да Ви информирам, че след общественото обсъждане на ОВОС на Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО, ДП “РАО” не може да възнамерява сега да премине към процедура за възлагане на изготвяне на Технически проект на хранилището, защото предстои обсъждане във Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ и при положително решение на министъра на околната среда и водите, ще има наше обжалване във Върховен административен съд – отбелязали сме значими пороци в Доклада по ОВОС, който се нуждае от основна преработка за отстраняване на закононарушенията.
В тази връзка Ви уведомявам за отклоняване от г-н Делян Петров на наше искане по Закона за ДОИ на достъп до запис от цитираното обществено обсъждане на ОВОС на НХРАО, въпреки негови изявления от 29.03.2011 и 05.04.2011 г. за съществуването му. В същото време е съставен силно манипулиран и неадекватен протокол от 29.03.2011 г.

С уважение:
Петър Пенчев 

зам.-председател на Национално движение „Екогласност”

2 коментара:

Анонимен каза...

"Тук се касае за предприета незаконосъобразна изкуствена промяна в методиката за отчитане на тези радиоактивни изхвърляния в атмосферата" - европеиското законодателство има предимство пред нашето, така че си е съвсем законосъобразна... а и голямата промяна не е от методиката, но без достъп до данните от измерванията няма как да разберете за какво става дума. В момента изхвърлянията се измерват точно толкова коректно, колкото навсякъде другаде в ЕС.
"Невероятно безотговорно е взетото решение да не се отчита радиацията, когато тя е под минималните нива, които измерителната апаратура може да регистрира" - чакам предложения какво да се отчита, след като не можем да я измерим :-)

Анонимен каза...

"...едва в края на 2010 г. те са представили в АЯР анализи за обосновка на (по-голяма) максимална дълбочина на изгаряне в касетите с новото ядрено гориво" - вижте какво съм добавил в скобите. ТОБ си е наред, но в него е записана като допустима по-малка дълбочина на изгаряне. Консултанта ви премълчава разни такива дребни подробности ;-)