понеделник, 27 февруари 2012 г.

И един гражданин има правен интерес

Съобщение на НД "ЕКОГЛАСНОСТ"
27.02.2012

Строителството на новия ядрен реактор в столицата отново в съда

Съдът: И един гражданин има правен интерес от обжалване на екологични решения


На 15.02.2012 г. петчленен състав на Върховния административен съд с определение № 2228 отмени определението на тричленен състав и върна на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия делото срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2010 г., с което министърът на околната среда и водите е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на нов ядрен реактор в ж.к. “Младост” на столицата, с възложител Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Това идва след като на 18.10.2011 г. седемчленен състав на Върховния административен съд отмени влязло в сила определение от 06.06.2011 г. на друг петчленен състав на ВАС за прекратяване на делото относно жалбата на зам.-председателя на Национално движение “Екогласност” Петър Пенчев.
Поради създаващ се отскоро проблем при един съдия от ВАС, за пропуск от преди 7 години на настоящия председател на НД “Екогласност” за вписване екологичната неправителствена организация в Централния регистър при Министерството на правосъдието, въпреки актуалната съдебна регистрация на организацията, с протоколно определение в делото съдът конституира зам.-председателя на организацията, по негово искане, като частен жалбоподател – гражданин, физическо лице.

Новият петчленен състав на ВАС е приел за неправилно определението на тричленния състав за прекратяване на делото, поради липсата на правен интерес и жалбоподателят не може да се ползва от правото на съдебна защита, предвидено в Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция).

Александър Кашъмов – ръководител на правния отдел при Програма достъп до информация, адвокат по делото, е заявил пред съда: По смисъла на чл. 2, т. 3, 4 и 5 от Орхуската конвенция, макар жалбоподателят да не е пряк адресат на процесния акт, той е част от „засегнатата общественост”, поради потенциалната възможност ядрените реактори – големи или малки, да засегнат живота и здравето на практически неограничен кръг от хора.
Съдът с определение № 2228/15.02.2012 отбелязва: Обстоятелствата, че жалбоподателят не е адресат на акта и не е участвал в административното производство, не могат да бъдат сами по себе си основание за изключване на правния му интерес. На второ място, съгласно чл. 99, ал. 6 от ЗООС, право на обжалване на решението по ОВОС имат заинтересованите лица, а такива при всички случаи са и лицата, които отговарят на определението "засегната общественост" по смисъла на § 1, т. 25 във вр. с т. 24 от ДР на ЗООС, а именно обществеността(в т. ч. едно или повече физически лица), която е засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има правен интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на ЗООС, или на условията в разрешителното. Цитираните разпоредби изцяло се покриват с разпоредбите на чл. 2, точки 4 и 5 от Орхуската конвенция. В случая жалбоподателят е част от засегнатата общественост и съдът намира, че е налице пряк интерес той като едно физическо лице да търси проверка на законосъобразността на акта и по този начин да защити правото си по чл. 55 от Конституцията на Република България на здравословна и благоприятна околна среда, мотивира се петчленният състав на Първа колегия на Върховния административен съд. Определението за продължаване на съдопроизводствените действия не подлежи на обжалване.
Петър Пенчев - зам.-председател на НД “Екогласност”, коментира: Това решение на съда, в съзвучие с международен инструмент, приет от една от структурите на ООН, а именно Конвенцията от Орхус, открива ново начало и в България срещу прекратяваните досега с мотива “липса на правен интерес” обществено значими дела при въпроси на околната среда, което бе ползвано успешно от всички министри на околната среди и водите – без възможност за граждански контрол от засегната общественост на техните решения, при осигурената им необжалваемост в съда, което представляваше незаконосъобразен и груб отказ на достъп до правосъдие за гражданите.
Същевременно с продължаването в съда на съдебния спор отново пред тричленен и петчленен състави на ВАС, трябва БАН незабавно да преустанови ¨благословеното¨ на 19.05.2011 г. в ж.к. “Младост” на столицата от премиера Бойко Борисов строителство на ядрен реактор, заключава екоактивистът.

Приложение: Определение № 2228/15.02.2012 на ВАС

За повече информация:
Александър Кашъмов - GSM 0887829346
Петър Пенчев - GSM 0887525032 – след 06.03.2012

Няма коментари: