четвъртък, 3 януари 2013 г.

МОСВ лъже за ракообразуващите диоксини Прокуратурата, МВР и Европейската комисия 
От НД “Екогласност” настояват да се ускори създаването на Европейска прокуратура в началото на “Европейската година на гражданите - 2013”


     След получения отказ от Софийска градска прокуратура да образува наказателно производство относно канцерогенни диоксини и фурани, отделени при четиридневното от 02.05.2012 г. обгазяване на гр. Враца и околните села, след запалване на пластмасите от депо със софийски отпадъци в жилищен район на гр. Враца, от Национално движение „Екогласност” са изпратили писмо до Мартин Шулц - председател на Европейския парламент, Жозе Барозу - председател на Европейската комисия, както и до българската прокуратура, с искане да не се зачитат обясненията на Министерството на околната среда и водите, поради скриване на истината.

     В Постановление от 23.11.2012 г. по преписка № 4581/2012 Софийска градска прокуратура уведомява авторите на сигнала:
     “Изискана е от прокурора и пр. пр. № 19925/2012 г. по описа на Областна дирекция на МВР-Враца, касаеща проверка по идентични оплаквания на г-н Пенчев и приключила с резолюция за прекратяване от Районна прокуратура-Враца, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер.
      В хода на извършената проверка по повод запитване от страна на Главна дирекция “Национална полиция” при МВР до Изпълнителната агенция по околна среда(ИАОС) при МОСВ извършва ли се мониторинг на количествата диоксини и фурани в атмосферния въздух и разполага ли Агенцията с апаратура и каква за измервнето им, е получен отговор, в който е посочено, че съгласно европейското и националното законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух не изискват контрол на съдържанието на диоксини и фурани. В отговора е посочено още, че ИАОС не разполага и никога не е разполагала с апаратура за пробовземане и анализ на диоксини и фурани в атмосферния въздух, както и че дори и при наличие на апаратура за контрол, измерените концентрации не могат да бъдат оценени, поради факта, че в европейското и националното законодателство липсват пределно допустими норми за съдържанието им.” (подчертаното е от НД “Екогласност”)

     Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност” заявява, че единственото вярно от писмените обяснения на МОСВ пред компетентните власти, е фактът, че въпреки многогодишни упорити настоявания пред МОСВ от няколко екологични организации - в България да се оборудва ИАОС с апаратура за пробовземане и анализ на диоксини и фурани, то и до ден днешен това не е изпълнено, което сега установяват и Софийска градска прокуратура и ГД “БОП”- МВР.
     От НД „Екогласност” искат да помогнат на следствените власти, като визират два нормативни акта в българското законодателство, които категорично разкриват лъжите в снетите обяснения от МОСВ. В Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, точно на седем места в наредбата сa цитирани въпросните канцерогенни замърсители на атмосферния въздух “диоксини” и “фурани”, както и в Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, на 16 места в наредбата сa цитирани същите ракообразуващи замърсители, при това гражданските екозащитници сочат и съответните страници от двете наредби, приложени към писмото им.

     Подобно скриване на истината от МОСВ е било и при друг случай, за който от НД „Екогласност” са изпращали преди 2 години сигнали. Става въпрос за изгарянето на софийския боклук в циментовия завод “Холсим” АД, с. Бели извор при по-ниска от нормативната температура, отново с отделяне на диоксини и фурани. И тогава подобни лъжовни и заблуждаващи обяснения са дадени от МОСВ пред разследващите институции - СГП и ГД “БОП”- МВР, разбират защитниците на човешкото здраве от отговора до тях на Генерална  дирекция “Околна среда” при Европейската комисия, писмо изх. ENV A.2/RR/db CHAP(2010)01542 от 14.12.2012 г. от Брюксел.
    
     И в двата горепосочени случая, е нарушен постулат още от римското право: “Никой не може да черпи права от противоправните си действия – единствено на неговите обяснения да се вярва при установяване на фактите от съдебната система”, заключава гражданската организация и настоява Апелативна прокуратура-София да отмени Постановлението на СГП, като се подвигне обвинение и за лъжесвидетелстване спрямо длъжностните лица в МОСВ.

     Недоволни от поредното опасно безхаберие на институциите за замърсяването на околната среда и създадения значим риск за здравето на хората, НД „Екогласност” очаква Европейската комисия да установи нарушението на България – от изпълнителната и съдебната власти, както и Европейският парламент да ускори обещаното създаване на Европейска прокуратура в началото на “Европейската година на гражданите - 2013”, за да може и в България да има ефективна защита срещу произвола на властите.

Няма коментари: