понеделник, 10 август 2009 г.

Прокуратурата да продължи разследването за изгаряне в Бели Извор на боклук от Австрия, а от 1 година - и от София

Изх. № 08-10/10.08.2009 г.

Чрез Софийска градска прокуратура
( на пр.пр. № 4965/09 г. )
До Софийска апелативна прокуратура

Копие: До Върховна касационна прокуратура
( на Ваш № 6092/09, Vж )

Копие: До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия
( на Ваши № FP/jh SYB-2007-AA0079 и № SYB-2009-AA1749 )

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
oт Национално движение „Екогласност”
Срещу: Постановление от Софийска градска прокуратура относно внос на боклук от Австрия и изгарянето му в България

Уважаеми господа,

На 22.04.2009 г. подадохме Сигнал до Главния прокурор, Европейската комисия и Европейския парламент по повод съобщението на Австрийската информационна агенция(APA) за започнало в Австрия държавно разследване на нелегален износ в Полша, Румъния и България на отпадъци в размер на 500 000 тона за една година, както и за признанието в медиите на “Холсим България” АД, с. Бели Извор, за реализиран внос на големи количества боклук и изгарянето му. Службите в Австрия проверяват данни за огромна корупционна схема, защото в Европа екологичното обезвреждане на 1 тон боклук се заплаща по 160 евро, докато на източноевропейския пазар цената е 8 пъти по-ниска.
С писмо № 6092/09 Vж от 28.04.2009 г., Върховна касационна прокуратура насочи нашия сигнал към отдел Първи “Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от значим обществен интерес” на ВКП.
На 26.06.2009 г. представител на НД “Екогласност”, като автор на сигнала, се запозна със събраните доказателства в хода на проверката.
На 05.08.2009 г. получихме от Софийска градска прокуратура Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство и прекратяване на предварителното производство по преписка № 4965/09 г. по описа на СГП, с което не сме съгласни и го ОБЖАЛВАМЕ в срок пред Апелативна прокуратура-София, поради следните неоценени факти и документи:

1. Съгласни сме с Постановлението в частта му, в която много подробно се цитират изискванията от Регламент 1013/2006/ЕК, за необходимите разрешения от националните компетентни власти на Австрия, България и транзитните държави Унгария и Румъния, обаче в Постановлението няма никакви конкретни данни относно самото изпълнение в случая на този Европейския Регламент – от МОСВ-България и от останалите държави. Представителят на НД “Екогласност” бе установил, че в преписката № 4965/09 г. липсват подобни документи за съгласуване и разрешения от посочените държави.
2. Тази необходимост от изрично разрешение ЗА ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ВНОС е регламентирана и от друг международноправен акт – Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, обн. ДВ бр.1 от 03.01.1997 г. В чл. 4, т.1, буква “с” на същата Конвенция, е записано “страните ще забранят или няма да разрешават износа на опасни и други отпадъци, ако държавата - вносител не даде писмено съгласие за конкретния внос”. Представителят на НД “Екогласност” установи на 26.06.2009 г., че в преписката липсва подобно съгласуване от българската държава. Това престъпване на Закона е от Тодор Костов-изпълнителен директор на „Холсим-България” АД, за реализирания нелегален внос.
3. В Постановлението липсва разглеждане като “опасни” на изгаряните в случая отпадъци, въпреки Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. В чл. 6, ал. 2, т.т. 2 и 3 и приложенията към тях от Наредбата, са посочени свойствата Н5-вредност, Н7-канцерогенност, Н11-мутагенност и Н14-опасност за околната среда, които определят като опасни отпадъци: “всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин”, “отпадъци, съдържащи всички производни на полихлорирания ди-бензофуран и ди-бензо-диоксин”. В доклада по ОВОС на софийските битови отпадъци е посочено, че в тях над 12-14% са пластмаси, а в сортираните(тези, които се изгарят от м. 09.2008 г. в “Холсим България” АД, с. Бели Извор, по силата на таен от обществеността договор с общинската софийска фирма “Чистота-Искър” ООД, при спрян внос от Австрия) – този процент е неколкократно по-висок. При изгарянето под 1100 °С на пластмасите(в преписката има писмено доказателство, че температурата за твърдите отпадъци е 850 °С), се отделят диоксини и фурани. В случая считаме за неправилно, че Софийска градска прокуратура е подведена от МОСВ с насочването й към обстойна проверка на съвсем други параметри на околната среда: амоняк, серен двуокис, азотен диоксид, сероводород и прах. Даже се сочи “значимата” глоба на “Холсим България” АД в размер на 259(двеста петдесет и девет) лв. за превишение на нормите по показател серен диоксид и хлороводород, наложена от РИОСВ-Враца еднократно за 2008 г. А опасните за здравето на човека диоксини и фурани, въобще не са разгледани в Постановлението на СГП, въпреки основния акцент върху тях в подадения наш сигнал.
4. В Постановлението не е отговорено и на нашия въпрос относно подписаното от екс-министъра на околната среда Джевдет Чакъров, Комплексно разрешително(КР) на „Холсим България” АД, в частта му за изгаряне на пластмаси и RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци. При издаването на това КР, е нарушен чл. 121 от Закона за опазване на околната среда и чл. 3, ал. 2, т. 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни – липсват данни за “видът, количеството и въздействието на изпусканите емисии”. В преписката е приложено официално писмо от м. 05.2009 г. на Тодор Костов-изпълнителен директор на „Холсим-България” АД, в което се документира, че твърдите отпадъци се изгарят при 850 °С, с което е нарушен чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгараяне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, където се изисква “при изгаряне на опасни отпадъци със съдържание на халогенирани органични вещества”, температурата трябва да е не по-ниска от 1100 °С. Тези закононарушения са допуснати от екс-министър Джевдет Чакъров и изпълнителния директор на „Холсим-България” АД Тодор Костов и Прокуратурата трябва да извърши допълнителна проверка.
5. Очакваме Прокуратурата да извърши проверка и на процедурата при издаване на това Комплексно разрешително, защото не е била направена оценка от мониторинг на здравния риск, с което е нарушен чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда. Прилагаме Становище на Националния център по опазване на общественото здраве № 3566-1957 / 20.11.2008 г., с което се документира липсата на съгласуване от Министерството на здравеопазването на проекти за дейности с отпадъци във фирма "Холсим България" АД. Здравните експерти заключават, че в Комплексното разрешително № 75/2005 г. за циментовия завод в Бели Извор, подписано от екс-министър Джевдет Чакъров, "са налице основателни опасения за реално отделяне на вредни диоксини и фурани, в разрез със здравно-хигиенните изисквания на селищната среда". След подобно становище на компетентния държавен здравен орган, трябва да се постанови преразглеждане на Комплексното разрешително и това доказателство да се разгледа като още едно престъпване на Закона от МОСВ, за назначаване на досъдебно производство срещу длъжностното лице – екс-министъра Джевдет Чакъров.
6. Друго нарушение в случая на екс-министъра на околната среда Джевдет Чакъров е неизпълнението на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 28.07.2004 г. – не са заменени периодичните измервания на емисиите на диоксини и фурани в атмосферния въздух с непрекъснати, след установяването на методи за измерването им със съответен БДС, в определен за целта от министъра на околната среда и водите срок. Това закононарушение е пряко насочено срещу човешкото здраве.
7. В Постановлението липсват данни за проверка по нашия въпрос от сигнала за некоректност при измерванията на диоксини и фурани, извършвани в "Холсим България" АД от чуждестранна лаборатория от гр. Марибор-Словения. Прилагаме извадки от техните доклади, от които се вижда, че в началото на вземане на пробите за диоксини на 22. и 23.10.2008 г. има нулиране на подаването на месокостно брашно. С това са компрометирани измерванията, при нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
8. В Постановлението изобщо не се отговаря на осмия въпрос в Сигнала от 21.04.2009 г., за незаконната експлоатация на депото за битови отпадъци в Монтана, въпреки че от материалите по преписката, представителят на НД “Екогласност” се запозна с изричното указание на Софийска градска прокуратура, че е бил възложен и този случай при извършването на тази предварителна проверка по преписка № 4965/09 г. по описа на СГП. В тази връзка, прилагаме писмо SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 г. от Европейската комисия до НД “Екогласност”, заедно с легализиран превод на български език. Комисията разследва монтанския случай в отговор на наша петиция до Европейския парламент и анализира получено на 02.07.2009 г. обяснение от българските власти.

НАСТОЯВАМЕ да се извърши допълнителна проверка от Прокуратурата по горните факти и документи, като се назначи образуване на досъдебно производство по всички посочени случаи.

Приложение: 1. Становище на Националния център по опазване на общественото здраве към Министерството на здравеопазването № 3566-1957 / 20.11.2008 г. за Комплесното разрешително на "Холсим България" АД – 2 стр.
2. Част от доклади на чуждестранна лаборатория от гр. Марибор-Словения, за вземане на проби на 22. и 23.10.2008 г. в "Холсим България" АД – 3 стр.
3. Без ЕК Писмо-отговор до НД “Екогласност” от Европейската комисия SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 г., заедно с легализиран превод на български език – 4 стр.
4. Само за Европейската комисия – по т. 8 (към изпратените вече от нас 10 документа на Ваш № FP/jh SYB-2007-AA0079) – Снимки - 3 бр. от пожара на депото-Монтана през м. 09.2005 г.; високотемпературните поражения върху дренажната система не бяха възстановени и така се експлоатира Първа клетка изцяло компрометирана – замърсява околната среда от необработвания инфилтрат; експлоатацията продължава при отнето от Върховния административен съд на 19.11.2008 г. Комплексно разрешително за цялото депо в Монтана поради трикратното намалено отстояние от селищната среда.

Няма коментари: