неделя, 9 май 2010 г.

Тровят ни с диоксини

Технологичната схема е заверена с подписа на шефа на Завода /кликнете върху снимката, за да я видите с подробности/
------------------------------------------

До Върховна касационна прокуратура

( на Ваш № 6092/09 )

До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия

( на Ваши FP/jh SYB-2007-AA0079 и SYB-2009-AA1749 )

До Инспекторат

при Министерството на околната среда и водите

С И Г Н А Л

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за пощенска кореспонденция: 3400 Монтана, ул.”22 септември” 40, GSM 0887525032;

от Сдружение „Еко Мрамор”, представлявано от Снежинка Цветанова, с адрес за съобщения: с. Мрамор – София, ул.”Захари Стоянов” 7, GSM 0882298103;

от Eкосдружение „Връбница - Надежда”, представлявано от Веселин Димитров, с адрес за съобщения: София, Връбница 2, /Надежда 6/ бл. 610, вх.А, ет.4, ап.2, и

от Николай Говедаров – София, кв. Суходол, ул. „Стоичко Станиславов” 10-А, GSM 0884766409

Относно: България – тровят ни с диоксини. Нови детайли за възобновяване от Прокуратурата на предварителното производство - за вноса на битови отпадъци от Австрия и изгарянето им в циментовия завод „Холсим” АД с. Бели Извор, а от две години изгаряне и на софийски битови отпадъци

Уважаеми господа,

По Закона за достъп до обществената информация се запознахме със събраните доказателства по сигнала на НД „Екогласност” за внос на битови отпадъци от Австрия, след постановленията за отказ от Прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Представяме Ви обстоятелства за неуточнени детайли при извършената от Прокуратурата проверка, като настояваме за назначаване на допълнителна проверка на наличните в преписката в СГП документи, както и на новооткрит документ - Становище № 3566-1957/20.11.2008 г. на Националния център по опазване на общественото здраве към Министерството на здравеопазването.

1. На стр. стр. 26-31, изпълнителният директор на „Холсим-България” АД Тодор Костов е декларирал, че твърдите отпадъци и гуми се изгарят при 800 °С в Предкалцинатора на Топлообменната кула, като същото е видно и от технологичната схема на стр. 32.

При това признание на г-н Т. Костов, не е изпълнено предписанието на вносителя на РДФ-боклука, фирма “Екорек” – Австрия, която в писмо от 01.04.2008 г. до Министерството на околната среда и водите, заявява „алтернативно гориво, подготвено за изгаряне в пещ за производство на клинкер, под формата на фракция с размери 20-80 мм”. От технологичната схема на стр. 48 в същата папка, идентична със стр. 32, се вижда, че се касае за температура 1450 °С във въртящата се пещ. Това е доказателство, че в „Холсим-България” АД от отпадъците за оползотворяване само месокостното брашно се изгаря в пещта за производство на клинкер при необходимата висока температура.

С горните документи се доказва, че „Холсим-България” АД – Бели Извор, е нарушил чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, където се изисква “при изгаряне на опасни отпадъци със съдържание на халогенирани органични вещества”, температурата трябва да е не по-ниска от 1100°С.

Съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, РДФ-битовите отпадъци са опасни отпадъци, поради хлорсъдържанието им(в пластмасите). В чл. 6, ал. 2, т.т. 2 и 3 и приложенията към тях от Наредбата, са посочени свойствата Н5-вредност, Н7-канцерогенност, Н11-мутагенност и Н14-опасност за околната среда, които определят като опасни отпадъци: “всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин”, “отпадъци, съдържащи всички производни на полихлорирания ди-бензофуран и ди-бензо-диоксин”.

2. От документите по преписката в Прокуратурата, стр. 140 и следващи, се вижда, че „Холсим-България” АД – Бели Извор, е сключил през м.08.2008 г. два договора с фирмите “Екобулсорт ЕАД и „Чистота-Искър” ЕООД за изгаряне на 120 хиляди тона отпадъци за три години, като изрично е посочено за РДФ-отпадъците 56 хиляди тона за година, при включени в Комплексното разрешително от 27.12.2005 г. по-малко от половината - 26 хил. тона за година.

Видно е, че „Холсим-България” АД – Бели Извор, вече втора година нарушава нормите, което е убягнало от проведения през м. ноември 2008 г. контрол на РИОСВ-Враца “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително № 75/2005 г.” – стр. 127 и следващи.

3. Добавяме новооткрит документ - Становище № 3566-1957/20.11.2008 г. на Държавния Здравен Контролен Орган - Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на здравеопазването. В него се съобщава: “Изготвена беше документална проверка – електронен тип на система «ДОКМАН», в която са архивирани всички писма на Министерството на здравеопазването, отнасящи се до съгласуване на площадки и инвестиционни проекти от 1998 г. ... и установено беше, че за фирма «Холсим България» АД, приемник на «Бело изворски цимент Враца» АД - НЯМА СЪГЛАСУВАНИ проекти за дейности с отпадъци от Министерство на здравеопазването.”

И още: “Направена беше справка и в архива на секция «Здравен контрол» и се установи, че НЯМА СЪГЛАСУВАНЕ на площадка за дейността по изгаряне на отпадъци на територията на фирма «Холсим България» АД.”

МОСВ не се е съобразил с оценката на компетентния Държавен здравен Регулатор, посочил компрометиране на Комплексното разрешително(КР), който е дал препоръка за необходимост от ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ на КР, тъй като липсва съгласуване със здравните власти и ще има реално опасно отделяне на диоксини и фурани, в разрез със здравно-хигиенните изисквания за защита на селищната среда, заключават от Министерството на здравеопазването в своето Становище.

НАСТОЯВАМЕ за подвеждане под отговорност и на екс-софийския кмет Бойко Борисов – като подбудител за това екопрестъпление на изпълнителния директор на „Холсим-България” АД – Бели Извор, Тодор Костов.

За свидетели, че посочените две фирми от София обработват битови отпадъци, могат да бъдат привлечени авторите на сигнала, както следва:

Снежинка Цветанова – за фирма Екобулсорт ЕАД и

Николай Говедаров и Петър Пенчев – за фирма „Чистота-Искър” ЕООД.

Приложение: Становище № 3566-1957/20.11.2008 г. на Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на здравеопазването.

С уважение: (п) /Петър Пенчев/

(п) /Снежинка Цветанова/

(п) /Веселин Димитров/

(п) /Николай Говедаров/


http://www.bnews.bg/article-9183

.

Няма коментари: