понеделник, 31 януари 2011 г.

Две присъди за кмета на Монтана Златко Живков

* Гражданското общество осъди кмета на областния град Монтана Златко Живков

Златко Живков, кмет на община Монтана и зам.-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, бе осъден за последните шест месеца два пъти по знакови общественозначими дела.

На 01.11.2010 г. Административен съд Монтана отхвърли жалбите на Живков, като потвърди по дело № 515/2010 решението от 22.07.2010 г. на Районен съд Монтана по дело № 188/2010 относно административно наказание-глоба в размер на 6000 лв. на монтанския кмет. Това наказание бе наложено от РИОСВ-Монтана на 17.03.2010 г. и е във връзка със спечеленото дело от Национално движение „Екогласност” на 19.11.2008 г. пред Петчленен състав от Върховния административен съд(ВАС), за незаконосъобразност на Комплексното разрешително на депото за битови отпадъци, изградено с милиони евро на европейските данъкоплатци. Съдът е констатирал по безспорен начин, че жалбоподателят Златко Живков не е изпълнил даденото от директора на РИОСВ-Монтана предписание, дадено с предупредителен протокол № 2918/16.11.2009 г., а именно: да ограничи производствения капацитет на депото и приеманите отпадъци да не са повече от 10 тона на денонощие, до влизане в сила на комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите.
Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, е категоричен, че това осъждане на кмета за продължващо престъпление доказва отново, че дадените от Европа пари за екология са усвоени при скриване на истината за груби нарушения на законоустановени норми при избор на местонахождението на депото, което е отсъдил ВАС още през 2008 г. Като представител на обществеността, Пенчев се възмущава: – Много съм изненадан и не прави чест в личен план на г-н Златко Живков, че пред съда като жалбоподател писмено той твърди, че “не е субект на нарушението, а такива могат да бъдат както предприятието “Регионално депо за отпадъци” ЕООД - Монтана, така и Община Монтана, но не и персонално кмета”. Подобен опит паричната санкция към него да бъде заплатена не от личния му джоб, а с общински средства, представлява акт на висш представител на властта, достоен за съжаление, като този грозен опит за бягство от поемане на отговорност и влязлата в сила присъда в размер на 6000 лв. би трябвало по морални причини да откаже г-н Живков да се кандидатира за кмет четвърти мандат, за да може да бъдат ликвидирани неговите екологични престъпления, със стаяване на истината пред гражданите и пред Европа, заявява Пенчев.
Съдът е констатирал в условията на продължаващото престъпление: “Разпоредбата на чл. 16, ал. 3, т. 4 от Закона за управление на отпадъците задължава кмета на общината да отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на др. инсталации или съоръжения за оползотворяването им и/или обезвреждане на битови или строителни отпадъци”.
Национално движение „Екогласност” отново ще сезира Европейската комисия за липсата на адекватен контрол от Националния екологичен регулатор – МОСВ, на същото незаконноизградено депо. Видно от доказателствата в съда, цяла година РИОСВ-Монтана не е извършвала контрол на обекта, финансирано с европейски пари – от 19.11.2008 г. до формалното предупреждение на 16.11.2009 г., като след наш сигнал до Брюксел, едва на 17.03.2010 г. еднократно е издадено наказателно постановление, въпреки заключението на съда за важността на контрола: “Комплексното разрешително е основен инструмент за реализиране на принципите и политиката на Европейския съюз по отношение предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда, съгл. Директива 96/61ЕС/IPPC/ за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”.
Трима граждани на Монтана в момента атакуват и второто комплексно разрешително от 05.07.2010 г. на същото депо, поради тяхното познание, че не са отстранени екологичните констатации на ВАС за незаконосъобразност и с риск за здравето на хората. Последното заседание по делото в Административен съд София-град бе преди дни, на 27.01.2011 г.

Другата присъда срещу кмета Златко Живков е за два незаконосъобразни мълчаливи отказа по Закона за достъп до обществена информация. С писмено заявление Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници” са поискали пълни списъци на участниците в проведените групови пътувания извън границите на България, организирани от общината с участие на служители на община Монтана и други граждани, заедно с размера на общинските разходи за тези неизвестен брой събития.
. На 20.01.2011 г. Административен съд Монтана по дело 579/2010 отмени като незаконосъобразен мълчаливия отказ на кмета на Община Монтана за предоставяне на достъп до поисканите документи. Съдът се е мотивирал: “По отношение правния интерес на заявителите, според чл. 4 от ЗДОИ всеки гражданин, юридическо лице, включително чужденците и лицата без гражданство, имат право на достъп до информация, имаща характер на обществена по вложения в текста на чл. 2, ал. 1 от същия закон, смисъл, а именно когато последната е свързана с обществения живот в страната и дава възможност за съставяне на собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”.
От гражданските организации очакват да покажат пред Европа положителното начало с горните съдебни решения от новите български съдилища, за прилагане на европейските принципи в управлението не само на общината в Монтана, като чрез медиите посланието да стигне и до другите общини, членове на Националното сдружение на общините в Република България, за да се налагат принципите на обществена отговорност и прозрачност при харчене на обществените средства.

1 коментар:

Служба по трудова медицина каза...

Трбва да отговаря за действията си!