сряда, 5 януари 2011 г.

Становище по Проект на МИЕТ за нова Стратегия за ОЯГ и РАО

Изх. № 12-10/10.12.2010 г.

До МИЕТ

СТАНОВИЩЕ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com
Относно: СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО И НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ до 2030 г.
Внесено на Общественото обсъждане в МИЕТ на 10.12.2010 г.
Изразяваме следното Становище за корекции и допълнения на предложения проект.
1. На Стр. 4 да отпадне думата “беземисионен”:
В проекта на Енергийна стратегия на Република България до 2020г. е заявена институционална подкрепа за ядрената енергетика като беземисионен ресурс за електропроизводство. Запазването на дела на ядрената енергия в бъдеще изисква да се намерят безопасни решения за дългосрочно управление на отработеното ядрено гориво и високоактивните и дългоживущи отпадъци, при отчитане на обществената приемливост.
2. На Стр. 6 да отпаднат текстовете “както и обсъждане на възможности за регионални решения” и “Все пак, дори и регионалните решения да са привлекателни от гледна точка на икономии, ясно е, че дадената страна трябва да изрази желание да приеме на своя територия регионален център за съхранение/погребване - управление на ОЯГ и РАО, което изисква политическо и обществено съгласие.”:
С цел оптимизиране на разходите нараства броят на многонационалните инициативи в подкрепа на национални решения за управление на ОЯГ и РАО. Те се реализират чрез съвместни дейности, програми и трансфер на знания, както и обсъждане на възможности за регионални решения, както на международно равнище, така и на равнището на ЕС. Научноизследователската дейност и демонстрационните проекти по Европейските рамкови програми са допринесли за постигане на напредък в тази област.
Все пак, дори и регионалните решения да са привлекателни от гледна точка на икономии, ясно е, че дадената страна трябва да изрази желание да приеме на своя територия регионален център за съхранение/погребване - управление на ОЯГ и РАО, което изисква политическо и обществено съгласие.
3. На Стр. 6 да се добави уточнението за източника “ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА, ШЕСТИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И ОТРАБОТЕНО ГОРИВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 08.09.2008 г., COM(2008)542 окончателен”, към текста:
Европейската Комисия смята, „че множество научни и технически области, които са от значение за геоложкото погребване на радиоактивните отпадъци, са достигнали степен на зрялост и преминаването към прилагането на този метод следва да бъде поощрявано. Принципът ”да изчакаме и ще видим“, е неприемлив поради възможните последици от управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво върху здравето и безопасността, както и поради мнението на европейските граждани. Всички инициативи, които водят до насърчаване и улесняване на напредъка в посока на установяване и експлоатация на безопасни хранилища за отпадъци, се приветстват горещо”.
4. На Стр. 7 да отпаднат подчертаните текстове в РАЗДЕЛ ІV. ПОЛИТИКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО И НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ІV.1. Приложение на общоприетите принципи при управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци в Република България:
Принцип 1.Управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци следва да се осъществява по начин, който осигурява приемливо ниво на защита на здравето на човека от облъчване с йонизиращи лъчения посредством прилагане на концепцията на обосноваване, оптимизация и ограничаване на дозите.
Изпълнението на този принцип осигурява радиационната защита на човека в съоръженията за управление на РАО и ОЯГ чрез прилагане на мерки за:
непревишаване на дозовите граници;
изключване на необосновано облъчване чрез контрол на възможните пътища на облъчване;
намаляване и подържане на дозите на облъчване до възможно минимално равнище.
При оптимизиране на системите за управление на РАО и ОЯГ радиационните дози и рисковете трябва да бъдат сравнени и съпоставени с много други фактори, които могат да окажат въздействие върху оптималното решение. В контекста на оптимизацията всички облъчвания следва да бъдат ограничени толкова ниско, колкото е разумно достижимо, а икономическите, техническите и социалните фактори да бъдат взети предвид.
Принцип 2. Управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци следва да се осъществява по такъв начин, че да се осигури приемливо равнище на опазване на околната среда, чрез ограничаване до минимално възможното равнище на изхвърлянето в околната среда на радионуклиди от различните етапи на тяхното управление.
Този принцип е свързан с поддържане на най-високите стандарти за опазване на околната среда и се реализира в рамките на три концепции:
Минимизиране на количеството радиоактивни отпадъци при всички технологични процеси и етапи от предприятията, които генерират РАО и ОЯГ и ограничаване до минимално разумно достижимо ниво, на негативните последствия за околната среда от погребването на радиоактивните отпадъци;
Принцип 4 Управлението на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво следва да се осъществява така, че да не налага прекалено бреме за бъдещите поколения, т.е. без да се превишават равнищата на последствия, които са приемливи в наши дни.
Реализацията на принципа се основава на един от подходите за прилагане на концепцията за устойчиво развитие, като се насърчава днешното поколение да направи всичко възможно, за да се гарантира трайно сигурността и безопасността на дейностите и съоръженията за управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво, без да изключи избора на варианти за бъдещите поколения. В този смисъл отговорността на сегашното поколение се заключава в следните ангажименти:
Да се разработят и/ или приемат технологии за преработване, съхранение и погребване на радиоактивните отпадъци, ограничаващи колкото е възможно влиянието за бъдещите поколения,
5. На Стр. 9 да отпадне подчертаните текстове:
Съответствие на националния лицензионен и разрешителен режим за дейностите по управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво със специфичния риск за лицата и обществото;
Предотвратяване и/или съкращаване, доколкото това е възможно, на генерирането на РАО при проектиране на ядрените съоръжения, при тяхната експлоатация и при извеждането им от експлоатация.
6. Да се подчертае на стр.9:
ІV.2. Политика при управлението на отработено ядрено гориво и при управлението
на радиоактивните отпадъци
Национална политика при управлението на ОЯГ и РАО е да се гарантира, че на всички етапи от управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци ще се осигурят ефективни защити от потенциалните опасности, така че отделните лица, обществото и околната среда да бъдат предпазени от вредното въздействие на йонизиращи лъчения сега и в бъдеще. Това трябва да стане по такъв начин, че нуждите и стремежите на сегашното поколение да бъдат задоволени, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди и стремежи.
7. На Стр. 11 и 12 в ІV.2.1. Специфични политики и главни насоки за развитие при управлението на отработеното ядрени гориво и високо активните радиоактивни отпадъци в Република България, да се редактира текста с отпадане на термина „отложено решение
8. На Стр. 19 в ІV.7. Международно сътрудничество в областта на безопасното управление на РАО и ОЯГ, да се отрече като неуместно досегашното участие на АЕЦ “Козлодуй” в проекта SAPIERR и организацията ERDO:
ERDO (Европейска организация за развитие на хранилища за погребване на РАО) Работната група цели постигане на консенсусно виждане за модел хранилище за РАО, като се базира на досегашната дейност по проекта SAPIERR за разработване на Европейски регионални хранилища. Моделът ще бъде представен на потенциално заинтересованите страни.
9. На Стр. 27 да отпаднат подчертаните текстове:
Отложени междинни варианти с частично преработване
Тези решения включват извозване на част от ОЯГ в Русия за технологично съхраняване и преработка до въвеждането в експлоатация на хранилището за дълговременно сухо съхранение – 2011-2012 година, връщане на високоактивните отпадъци от преработката за съхраняване и погребване в България, по-нататъшно съхраняване на ОЯГ на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и търсене на възможности за участие в международен проект за изграждане на хранилище за високоактивните отпадъци от преработката му.
10. На Стр. 31 да се добави кратък сравнителен анализ спрямо другите ядрени държави на изхвърляните РАО, на база на представяните Национални доклади в МААЕ-Виена (за да се види ПРЕСТЪПНОТО "първенство" на АЕЦ'Козлодуй' - СТОТИЦИ пъти по-ВРЕДНИ от всички АЕЦ в Европа, взети заедно):
Отпадни води и газообразни радиоактивни отпадъци, които се генерират в резултат от използването на ядрената енергия в ядрени инсталации или при ядрени приложения, се използват за собствени нужди или се изхвърлят организирано и контролирано в околната среда след преработване и пречистване, ако активността им не превишава съгласувани с регулаторния орган граници.
11. На Стр. 39 да се поясни текста, когато бе прекратена процедурата по ОВОС:
В изпълнение на основната задача от 2008 г. в СП “ПХРАО Нови хан” се извършва основна реконструкция и технологична модернизация на съоръжението за приемане, преработване и кондициониране на приеманите и съхранявани на площадката РАО.
12. На същата страница да се прецизира възможността за изпълнение:
Кондиционираните и преработени РАО ще се съхраняват в склад на площадката на СП ПХРАО – Нови хан” до въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци от ядрените съоръжения и ядрените приложения, където ще бъдат поетапно транспортирани и погребвани съгласно критериите за приемане.
13. На Стр.51 да се корегира:
V. 2.5. Избор на оптимална стратегия за управление на РАО
Цел: Оптимизиране на съществуващата единна технологична система за управление на РАО на икономическа основа, с приоритет на безопасността.
Намиране на баланс между здравни, екологични и финансови фактори при подхода за извеждането от експлоатация (принцип ALARA).
Да се прецизира с изискването на Европейския съюз, дадено на Стр. 5 от представения проект за Становище “Основни принципи при управлението на ОЯГ и РАО, които трябва да се спазват на територията на Европейския съюз, са: Предприемане на всички необходими мерки, за да се гарантира, че отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци се управляват по такъв начин, че отделните лица, обществото и околната среда са защитени от радиологичен риск.”,
като се заяви отхвърляне на принципа ALARA от Доклада за ОВОС на проекта “АЕЦ Белене”, в частта за “разумно достижимо минимално ниво на облъчване на персонала и населението”, даден на Стр.1.2-35 от приетия през 2008 г. ДОВОС:
ДОВОС - стр.1.2-35: “Принцип ALARA. Всички дейности по управление на РАО трябва да бъдат насочени към разумно достижимо минимално ниво на облъчване на персонала и населението, отчитайки икономическите и социалните фактори:
- Защита на бъдещите поколения;
- Необременяване на бъдещите поколения;”
14. На Стр. 51 и 52 числото “300” да се замени със “100 000години:
Фондовете са основни финансови инструменти за изпълнение на държавната политика за безопасно управление на радиоактивни отпадъци, вкл. тяхното погребване, както и на дейностите по извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация. Фондовете са целеви и са създадени, за да гарантират изпълнението на специфични дългосрочни дейности (повече 300г.) по управлението на радиоактивни отпадъци и дейности, свързани с извеждането на ядрени съоръжения от експлоатация.
15. На Стр. 76 да се добави и изискването за спазване на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването:
Министърът на здравеопазването осъществява спазването на принципите за защита от въздействието на йонизиращите лъчения чрез:
Законът за здравето изисква даване на заключение за съответствие на всички проекти за строителство, разширение и реконструкции на обекти с обществено предназначение (в това число и на обекти с източници на йонизиращи лъчения) със съществуващите хигиенни норми и изисквания и със санитарните правила.
16. В ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОЯГ И РАО ДО 2030Г. на Стр. 9 в текста да отпадне подчертаният текст:
Опазване на човешкото здраве и околната среда при извършване на дейности с РАО.
Радиационна защита на работниците и населението.
Прилагане на принципа ALARA.

Няма коментари: