понеделник, 2 август 2010 г.

Депутат от ГЕРБ с измама по “САПАРД” и без комплексно разрешително

Птицекомбинат на „Игал” ООД – в границите на гр. Монтана

Табела на входа на „Игал” ООД – финансиране по „САПАРД”


Изх. № 08-02/02.08.2010 г.
 
До Борис Велчев – Главен прокурор
/ на № 12480/2009 I. по описа на ВКП /
До Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-то Народно събрание
До Инспекторат при Министерство на околната среда и водите
До Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители”
при Европейската комисия
/ на реф. № CHAP(2009)00985 /
До Генерална дирекция „Околна среда” при Европейската комисия
/ на реф. №№ ARES(2009)375408 и ARES(2010)32236 /
До Служба „ОЛАФ” при Европейската комисия
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател

Относно: България - Депутат от ГЕРБ с измама по “САПАРД” и фирма без комплексно разрешително, съучастие на РИОСВ и Община - Монтана

Уважаеми господа,
На 15.07.2010 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите-Монтана, писмено ни отказа да получим по Закона за достъп до обществена информация решението по издаване на комплексно разрешително за фирма „Игал” ООД, гр. Монтана, собственост на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов. По-късно от сайта на Министерството на околната среда и водите видяхме решението на министъра за неиздаване на Комплексно разрешително № 386-Н0/2010 г. за „Игал” ООД, гр. Монтана, като същото решение е било влязло в сила преди шест месеца, на 19.02.2010 г., но фирмата безпрепятствено си работи и днес без разрешителното, при нарушаване на санитарно-защитната зона.
Безрезултатни се оказаха изпратените от нас до компетентните органи на 03.08.2009 г., 17.09.2009 г., 17.11.2009 г., 07.12.2009 г. и на 04.03.2010 г. сигнали и документални снимки за незаконосъобразното разположение в селищната среда на град Монтана и доказателства за опасни замърсявания с животински отпадъци от два птицекомбината - единият на подсъдимия олигарх Христо Ковачки и друг - на депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, който е финансиран по Програма “САПАРД” на Европейския съюз за неговите фирми „Игал” ООД, гр. Монтана и „Гала” ООД, гр. Монтана.
Същевременно от документите на извършена по нашия сигнал проверка от Прокуратурата, преписка № 2324/2009 г. по описа на Районна прокуратура-Монтана, ние установихме участието в извършеното престъпване на закона и на кмета на Община Монтана – на база разрешение за строеж от общината № 65 от 08.11.2006 г. е било издадено на Д. Ангелов в същия ден(висша форма на корупция - строеж и въвод в експлоатация в един и същи ден) удостоверение № 82 от 08.11.2006 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Птицеферма” – сграда 1 и 2, въпреки противозаконното разположение на замърсяващия обект вътре в селищната среда на града. Подчиняване на политическа поръчка е може би постановлението на Прокуратурата от 29.04.2010 г. - втори отказ за образуване на досъдебно производство срещу депутата от ГЕРБ Д. Аврамов и непредаването му на правосъдието заедно с кмета на общината, при очевидното нарушение на нормативната уредба за санитарно-защитната зона, защото е лесно доказуемо, че тази птицеферма е изцяло разположена вътре в селищната среда на областния град Монтана, при трайно очертаната граница от входната табела на града откъм път Е-81.

Като представители на засегнатата общественост по Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), ние ПРОТЕСТИРАМЕ, защитавайки здравето и безопасността на хората, почвата, въздуха, водата и социално-икономическите условия за населението, срещу безхаберието на българските власти.
НАСТОЯВАМЕ пред Генералните дирекции „Здравеопазване и потребители” и „Околна среда” при Европейската комисия започнатите от тях проверки, съответно с референтни №№ CHAP(2009)00985 и № ARES(2009)375408 по описа на ЕК, да завършат с откриване на процедура за нарушение срещу политическата олигархия на България.
НАСТОЯВАМЕ за налагане от МОСВ на парични санкции за депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов и за кмета на Монтана Златко Живков, за всеки един ден от незаконната четиригодишна експлоатация на обектите на „Игал” ООД, гр. Монтана, в това число и шест месеца след неиздаденото комплексно разрешително от 19.02.2010 г.
НАСТОЯВАМЕ Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-то Народно събрание да разгледа конфликта на интереси и нанасяните вреди от депутата на ГЕРБ Д. Аврамов за здравето и безопасността на хората от гр. Монтана, както и за умишлените му документни измами за скриване нарушаването на санитарно-защитната зона на селищната среда, в проектите при кандидатстване и получаване на финансиране по Програма “САПАРД” на Европейския съюз.
НАСТОЯВАМЕ Служба ОЛАФ при Европейската комисия да разкрие измамата с представените документи за получаване на средства от джоба на европейските данъкоплатци по Програма “САПАРД” на Европейския съюз за фирма „Игал” ООД, гр. Монтана, при доказано нарушаване на санитарно-защитната зона за селищната среда и при налични документи в Прокуратурата за умишленото съучастие в престъпването на закона на кмета на община Монтана.
 
С уважение:
Петър Пенчев
Пламен Димитров

Няма коментари: