петък, 7 ноември 2008 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРУШИТЕЛ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

Управлението на отпадъци е стратегия, не - технология

To изисква съдействие на държавни и общински власти, граждани, академични и бизнессреди

Пол Конет, Бил Шийхан

I.Бездействие и неправомерни действия в нарушение на конституционното право на “здравословна и благоприятна околна среда”, чл.55:

A. МОСВ пренебрегва изискванията на Стокхолмската конвенция, чиято единствена цел е опазване здравето на хората и околната среда от вредното въздействие на устойчивите органични замърсители, в сила за България от 20.03.2005:

Диоксините се образуват при термични процеси, включващи органични вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне или химични реакции“, поради което се препоръчва “трайно намаляване или пълно отстраняване” на непреднамерени промишлени източници, като:

(а) инсталации за изгаряне на отпадъци, включително инсталации за съвместно изгаряне на битови, опасни или медицински отпадъци или на канализационни утайки;

(б) циментови пещи, в които се изгарят опасни отпадъци;

(д) инсталации с горива от биомаса;

(и) изгаряне на животински трупове.

В противоречие с Конвенцията и без да се съобразява с въздействието на емисиите върху здравето и живота на жителите на селата Бели извор, Власатица, Краводер, Пудрия и гр.Враца, МОСВ издава Комплексно разрешително № 75 за „изгаряне на автомобилни гуми, месокостно брашно и “сортирани” (?!) битови отпадъци като допълнително гориво” на фирма “Холсим България”АД (30.12.2005)

-МОСВ не се съобразява с препоръките на Конвенцията за предотвратяване образуването и замърсяването с органични замърсители ( Приложение В, част V ), като:

(б) използване на по-малко опасни вещества;

(в) насърчаване използването на методи за възстановяване и рециклиране на отпадъци и на вещества, образувани и използвани в процеса;

(г) заменяне на изходните суровини, в случаите, когато съществува пряка връзка между материалите и изпусканите от източника устойчиви органични замърсители;

(е) подобрения при управлението на отпадъците с цел прекратяване на открито или друго неконтролирано изгаряне на отпадъци, включително изгаряне на сметища.

“ Когато се обсъждат предложения за създаване на нови съоръжения за депониране на отпадъци, трябва да се обръща внимание на алтернативи, като например дейността по минимизиране на образуването на битови и медицински отпадъци, включително възстановяване на суровините, повторно използване, рециклиране, разделяне на отпадъците и насърчаване на употребата на продукти, при които се образуват по-малко отпадъци. При подобен подход трябва да се вземат под внимание проблемите, свързани със здравеопазванетоПриложение В, част V, А (е)B. МОСВ не отчита "риска от нанасяне на щети върху човешкото здраве" и пренебрегва Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане в сила за България от 16.05. 1996г., която предлага:

"приложение на екологосъобразни малкоотпадни технологии, възможности за рециклиране, добри системи за стопанисване и управление с цел свеждане до минимум на производството на опасни и други отпадъци,..."

C. МОСВ не се съобразява със стратегическа цел № 2 за “достигане високо качество на околната среда в населените места, според Националната стратегия по околна среда за 2005-2014, която предвижда:

- до края на 2010 година да се достигнат допустимите норми за замърсяване на атмосферния въздух със специфични опасни замърсители от индустриалните предприятия (т.2.1.2);

- повишаване употребата на по-екологично чисти горива... (т.2.1.3);

- включване на селищата в система за разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на отпадъци... (т.2.2.4.);

- екологосъобразно управление на производствени и опасни отпадъци (т.4.1.5.)

Недостижима е генералната стратегическа цел за “подобряване на качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда”.

D. МОСВ нарушава българското законодателство - още при процедурите:

- не е създадена информационна система за най-добри налични техники”, необходима за издаване на Комплексни разрешителни за инсталации и съоръжения:

съгл. чл.120 (5) Министерството на околната среда и водите следи развитието на най-добрите налични техники и поддържа информационна система за тях

- в противоречие с европейските изисквания за устойчиво развитие /равнопоставеност/, икономическите интереси са определящи при одобряване на предложенията, а според ЗООС - най-добра техникае най-ефективната техника за постигане на висока степен на опазване на околната среда”.

- не се контролират емисиите за диоксини - поради високата токсичност, допустимите стойност са изключително ниски, а МОСВ няма апаратура за скъпоструващите анализи;

- публикацията на 30 декември (около празниците) ограничава възможността за обжалване;

II. Далечни и недостижими остават принципите за опазване на ОС от чл.3 / ЗООС:

1. устойчиво развитие; 2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него; 4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда; 5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда; 6. замърсителят плаща за причинените вреди;

10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;

- Неизпълнена е всяка дейност, свързана с разделно събиране на отпадъци, от всяка национална програма, което е следствие от липсата на ясна и последователна национална политика за управление на отпадъци:

1998 Национален план за действие “околна среда – здраве”, Реш. № 314 / 98 на МС:

“разработване на ефективни управленски действия, икономически стимули за активизиране на населението и индустрията за намаляване, оползотворяване, рециклиране

изпълнители МРРБ, общини, МОСВ, МФ, МЗ, МИ, срок 2000;

1999 Национален план за развитие 2000 – 2006, реш. № 555/ 19.10.98 на МС

в изпълнение на Национална стратегия за присъединяване към ЕС:

предотвратяване, намаляване на отпадъци, механизми за разделно събиране, повторно използване, рециклиране, екологосъобразно обезвреждане, високоефективни съоръжения, съобразени с най-добри налични техники, риска за ОС и човешко здраве”

изпълнители МС, МФ, МРРБ, срок 2006;

2001 Национална стратегия по околна среда - План за действие 2000-2006, одобрен 31.05.2001

IV. 7.1. Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци

7.2. Осигуряване на механизми за функциониране на система за разделно събиране, рециклиране, повторна употреба и оползотворяване на отпадъците

изпълнител МОСВ, общини, МЗ, МФ, срок 2006;

2002 Национален план за действие “околна среда – здраве

3.5.1. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в градовете СОФИЯ, Пловдив, Варна и Бургас

изпълнител МРРБ, общини, МОСВ, МФ, МЗ, МИ, срок 2004;

2002 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2003 – 2007

МОСВ е „отговорно (?!) за разработване и изпълнение на националната политика за управление на отпадъци, за разработване и прилагане на законодателството…” ( 3.1.1.)

Отговорните за изпълнение на тези програми, вероятно не знаят за задълженията си, но неизпълнените дейности в определения срок не позволяват разумно - ефективно и здравословно решение, както за отпадъците в столицата, така и за цялата страна.

III. Последствия от престъпно нехайство, некомпетентност, закононарушения, корупция са:

- “зачестили случаи на малформации и спонтанни аборти в Северозападна България” според Център за опазване на общественото здраве; липсва регистър за деца с аномалии;

- зловеща информация от изследване (2005) на IPEN (Международна мрежа за елиминиране на устойчиви органични замърсители) за най-високо съдържание на диоксини, измервани някога в яйца - 20 пъти над допустимото:

България е на второ място с 65 pg WHO-TEQ / g - след Египет, преди Индия, Мексико, Кения, Мозамбик, Сенегал, Танзания, Турция.. , но няма информация за предприети мерки;

- безотговорно издаване на разрешителни за изгаряне на опасни отпадъци - „сортирани” битови отпадъци, включ. хлорсъдържащи (PVC), автомобилни гуми, месокостно брашно;

- безконтролното изгаряне на опасни отпадъци, тъй като МОСВ не разполага с апаратура за скъпоструващия контрол и мониторинг на емисии за УОЗ и ... “контролът” на диоксини от пещ на “Холсим” се организира и финансира 2 пъти в годината от ... “Холсим” ;

- безконтролно изгаряне на австрийски опасни отпадъци от фирма “Холсим” със или без разрешение от МОСВ в нарушение на Базелската конвенция;

- безизходица и криза със софийския боклук;

- безумието да се балират отпадъци без предварително разделяне, което МОСВ допусна /разреши/ със или без законните процедури за независима експертна оценка /ОВОС/;

- договори със съмнителен ефект, сключени при неясни условия и критерии за избор на фирми за “разделно” събиране на отпадъци - ефектът за Враца е, че 6000 семейства, мотивирани с 50% такса смет, престанаха да събират разделно хартия, пластмаси, стъкло;

- в доклад за ОВОС на “Съоръжения за третиране на битови отпадъци” се предлага разделяне на смесени битови отпадъци, единствено и само за повишаване ефективността на термични процеси, без да се споменават други възможности или “техники за постигане на висока степен на опазване на околната среда” /ЗООС, Стокхолмска конвенция/;

- “Холсим” ще гори опасни отпадъци, наречени модифицирани горива (RDF), според доклад за ОВОС: “Имайки предвид, че в нашата страна по икономически причини има промишлени предприятия, които работят с модифицирани горива от отпадъци, като на този етап ги внасят, вероятно по-ниските транспортни разходи ще направят атрактивен този продукт

IV. Според Национален план за действие по околна среда и здраве 2008–2013, приоритети отново са:

- ефективни (?!) системи за управление на отпадъци с цел намаляване до минимум вредното им въздействие върху здравето и околната среда;

- икономически и други стимули за производствените предприятия и населението за максимално оползотворяване на отпадъчните продукти;

- системата за контрол и санкциониране на юридическите лица и едноличните търговци, собственици на промишлени предприятия и дейности, системно замърсяващи околната среда.

Според Пол Конет и Бил Шийхан - автори на една от най-добрите съвременни практики “Нулеви отпадъци”, която елиминира необходимостта от инсинератори - Управлението на отпадъци е стратегия, не - технология и изисква съвместни действия и отговорност на правителство, общински власти, граждани, академични и бизнессреди.

Ако съответните институции се погрижат за върховенство на закона, ще се ограничат възможностите за некомпетентни решения и корупция, което ще позволи:

- да се уточни националната политика за управление на отпадъци, съобразно европейските изисквания, най-добри налични техники, най-добри практики за опазване на ОС;

- да се определи ролята и функциите на държавните институции, общински власти, академични и бизнессреди, НПО, граждани в организацията и управление на отпадъците;

- да се потърси отговорност (персонална, административна, финансова) от всички институции за последствията от престъпно бездействие и закононарушения

- и съответно – да се намали броят на бъдещите неродени деца, родените с малформации, онкологичноболните, .....

Инициативен комитет -Враца

за връзка: инж.Мария Василева, 0899 675768, ecovratsa@mail.bg

лицензиран експерт по ОВОС /компонент отпадъци/

председател на ИнфоЕКОклуб за здравословна околна среда - Враца

Няма коментари: