сряда, 1 август 2007 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА СЪД ЗА ФАЛШИВ ПРОТОКОЛ

До
Административен съд – София град

Ж А Л Б А
от
Национално движение “Екогласност”, член на Приятели на Земята Интернешънъл
„Eкосдружение Връбница - Надежда”
СНЦ “Нови хан-европейско селище”
СНЦ „Екозащита Челопечене”
Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”,
Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”
Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа

Против: Мълчалив отказ на Кмета на Столична община на ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Административнопроцесуалния кодекс и Конвенцията от Орхус ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ – Протокол от среща-консултация на 08-05-2007 г., проведена в залата на СО

Уважаеми Госпожи и Господа съдии,

С вх.№ 15-00-189/09.07.07г. подадохме в Столична община(СО) ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Административнопроцесуалния кодекс(АПК) и Конвенцията от Орхус ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ – Протокол от среща-консултация на 08-05-2007 г., проведена в залата на СО. С това си искане НИЕ, като организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел(ЗЮЛНЦ) и Инициативни граждански комитети, инициираме започване на производството по издаване на индивидуален административен акт, съгласно чл. 24, ал. 1 от АПК.
НИЕ, в качеството си на представители на заинтересованата общественост, получихме мълчалив отказ от Кмета на СО да разгледа това ИСКАНЕ и да се задължи сам като административен орган да извърши определени действия, съгласно чл. 1, т. 4 от АПК, и затова ОБЖАЛВАМЕ този мълчалив отказ и въздържане от определени действия, поради следните обстоятелства:
I. Административноправни норми.
1. Съгласно чл. 4, ал. 3 от АПК твърдим, че това действие/бездействие на Кмета на СО вреди на обществото, при което с този административен акт на отказ за намеса, съгласно чл. 21, ал. 1 от АПК се засягат права, свободи и законни интереси на отделни граждани и организации.
2. Съгласно чл. 58, ал. 1 от АПК, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.
3. Съгласно чл. 145, ал. 2, т. 1 от АПК, на оспорване по същество подлежи отказът на горното искане, като представляващ първоначален административен акт съгласно чл. 21, ал. ал. 1 и 4, във вр. чл. 1, т. 4 от АПК.
4. Съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК, право да обжалват административния акт имат гражданите или организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него.
5. С настоящата жалба, съгласно чл. 84, ал. 2 от АПК, спазваме едномесечния срок за оспорване, спрямо изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.
6. Съгласно чл. 9 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус), като представители на заинтересованата общественост НИЕ имаме достъп до процедурата за обжалване пред съда, за ДА ОСПОРВАМЕ ПО СЪЩЕСТВО и от процедурна гледна точка законността на това бездействие в съответствие с разпоредбите на чл. 6 във вр. с чл. 2 от същата Конвенция.
7. Съгласно чл. 2 от Конвенцията, НИЕ като юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, работещи съгласно своите устави за опазване на околната среда, ИМАМЕ ИНТЕРЕС и съгласно чл. 15, ал. 1 от АПК – и като Инициативни комитети и граждани, като с това ИМАМЕ ПРАВО да сме страна в административния процес като засегнати от този административен акт – отказ за намеса на Кмета на СО по един въпрос, касаещ управлението на битовите отпадъци в София, което е пряко свързано с въпросите на околната среда.
8. Този фалшив документ става база за вземане на решения, в резултат на които се нарушават изискванията за “устойчиво развитие” - съгласно т. 50 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с което не само се уврежда и не се опазва околната среда сега и в бъдеще, с риск за здравето на хората, но значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.
II. Други обстоятелства.
1. Със Заявление № 94-ЗДОИ-46/ 23 май 2007 г по Закона за достъп до обществената информация, Екосдружение „Връбница-Надежда” поиска от СО да ни бъде дадено копие от Протокола за срещата-консултация, проведена на 08-05-2007 г. в залата на СО, във връзка с провеждането на процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/или за преработка на отпадъците. Срещата бе между граждани , граждански комитети и организации, от една страна и ръководството на Столична община от друга, за която научихме от поканата, публикувана на сайта на Столична община и подписана от г-н Петър Трайков./виж Приложението/, както и някои от нас получиха същата покана по електронната поща. Вместо Протокол от среща-консултация, сдружението получи Протокол от обществено обсъждане по Наредбата за екологична оценка, проведено на 08-05-2007 г.
2. Като участници в срещата-консултация, представителите на подписалите това Искане за намеса твърдим, че не сме получавали покана за участие в обществено обсъждане нито по Наредбата за екологична оценка, нито по друг закон или наредба, респективно - не сме участвали в такова обсъждане. Затова ние считаме, че вписването на наши членове като участници в някакво обществено обсъждане и замесване на имената на сдруженията, които представляваме, в такова обсъждане, е груба фалшификация на действителността.
3. Фалшификация представлява и пропуснатото отразяване в този Протокол от 08-05-2007 г. на присъствалите в залата на СО още представители на еко-организации и Инициативни комитети.
4. Фалшификация е и неотразяването на двете процедурни предложения, направени в началото на срещата, в присъствието на г-жа М. Бояджийска, която е подписала този Протокол.
5. В същото време е налице невярно съставен документ, който служи като база за вземане от СО на по-нататъшни решения за харченето на милиони левове от джобовете на софиянци. Не е взето предвид и възражението относно целта и хода на срещата консултация по начина , по-който се отразяват в протокола в процеса му на изработка/съгласно уговореното на срещата –консултация на 8 май 2007г./, подадено от Екосдружение „Връбница-Надежда” с вх.№ 1500-189/17.05.07г.
6. На поисканото от СО в средата на м.април 2007 г., становище от граждански формирования относно пелетно-брикетната берлинска технология, четири сдружения са дали категорично отрицателно мнение./вх. Номера 04-01-11/24.4.07; 6201-24/24.04.07; 0401-11/26.04007; 6201-24/29.04.07/,
7. Същевременно нашите сдружения считат, че гореописаните действия на Столична община - организирани, документирани с груба фалшификации и съставен неверен документ, подписан от зам. кмета по екология Мария Бояджийска и директора на Дирекция по екология Петър Трайков, са недостойни за една институция на местната власт в една европейска столица на държава-членка на Европейския съюз.
8. Недопустимо е извършването на огромни капиталовложения с влагане на парите на софиянци, да се основава на подобни лъжливи документи – водещи до замърсяване на околната среда и с риск за здравето на хората и техните поколения.

Водими от горното, НИЕ молим да обявите за незаконосъобразен мълчаливия отказ на Кмета на Столична община.

Приложение: Искане до кмета на СО – вх.№15-00-189/09.07.07г по описа на СО.

С уважение,
подписи

Няма коментари: