понеделник, 9 юли 2007 г.

ИНСЦЕНИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ ДОВЕДЕ ДО ИСКАНЕ НА ОСТАВКИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

До г-н Бойко Борисов

Кмет на София

И С КА НЕ

от

Национално движение “Екогласност”, член на Приятели на Земята Интернешънъл, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

Eкосдружение Връбница - Надежда”

СНЦ “Нови хан-европейско селище”

СНЦЕкозащита Челопечене”

Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”,

Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”

Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа

ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Административнопроцесуалния кодекс и Конвенцията от Орхус ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ – Протокол от среща-консултация на 08-05-2007 г., проведена в залата на СО

Уважаеми господин Борисов,

Съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус), като представители на заинтересованата общественост, седем екологични организации се обръщат към Вас с искане за намеса на основание Административнопроцесуалния кодекс(АПК) ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ – Протокол от среща-консултация на 08-05-2007 г., проведена в залата на Столична община(СО).

Със Заявление № 94-ЗДОИ-46/23.05.07г по Закона за достъп до обществената информация, Екосдружение „Връбница-Надежда” поиска от СО да ни бъде дадено копие от Протокола за срещата-консултация, проведена на 08-05-2007 г. в залата на СО, във връзка с провеждането на процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/или за преработка на отпадъците. Срещата бе между граждани , граждански комитети и организации, от една страна и ръководството на Столична община от друга, за която научихме от поканата, публикувана на сайта на Столична община и подписана от г-н Петър Трайков./виж Приложението/, както и някои от нас получиха същата покана по електронната поща.

Вместо Протокол от среща-консултация, сдружението получи Протокол от неизвестно за нас обществено обсъждане по Наредбата за екологична оценка, проведено на 08-05-2007 г.

Като участници в срещата-консултация, представителите на подписалите това Искане за намеса твърдим, че не сме получавали покана за участие в обществено обсъждане нито по Наредбата за екологична оценка, нито по друг закон или наредба, респективно - не сме участвали в такова обсъждане. Затова ние считаме, че вписването на наши членове като участници в някакво обществено обсъждане и замесване на имената на сдруженията, които представляваме, в такова обсъждане, е груба фалшификация на действителността.

Фалшификация представлява и пропуснатото отразяване в този Протокол от 08-05-2007 г. на присъствалите в залата на СО още представители на еко-организации и Инициативни комитети.

Фалшификация е и неотразяването на двете процедурни предложения, направени в началото на срещата, в присъствието на г-жа М. Бояджийска, която е подписала този Протокол.

В същото време е налице невярно съставен документ, който служи като база за вземане от СО на по-нататъшни решения за харченето на милиони левове от джобовете на софиянци.

Не взето предвид и Възражението относно целта и хода на срещата консултация, подадено от Екосдружение „Връбница-Надежда” с вх. № 1500-189/17.05.07.

Считаме, че това са целенасочени действия, целящи уронване на престижа и дискредитиране на гражданските еко-сдружения. Още повече, че на поисканото от СО в средата на м.април 2007 г., становище от от граждански формирования относно пелетно-брикетната берлинска технология, четири сдружения са дали категорично отрицателно мнение, подкрепени от още няколко сдружения и инициативни комитети със следните вх. номера:

№№ 04-01-11/24.4.07; 6201-24/24.04.07; 0401-11/26.04.07; 6201-24/29.04.07

В тази връзка, използването на името и авторитета на една част от представляваните от нас сдружения, за налагане на едно вредно и скъпо технологично решение, само по себе си е злоупотреба, спрямо която ние не можем да останем безучастни.

Същевременно нашите сдружения считат, че гореописаните действия на Столична община - организирани, документирани с груба фалшификации и съставен неверен документ, подписан от зам. кмета по екология Мария Бояджийска и директора на Дирекция по екология Петър Трайков, са недостойни за една институция на местната власт в една европейска столица на държава-членка на Европейския съюз.

Недопустимо е извършването на огромни капиталовложения с влагане на парите на софиянци, да се основава на подобни лъжливи документи.

Водими от горното, ние ИСКАМЕ да се намесите за следното:

1. Незабавно да поискате оставките на зам. кмета по екология Мария Бояджийска и директора на Дирекция по екология Петър Трайков - като единственото логично и достойно решение, което би спасило репутацията на институцията Столична община.

2. Настояваме да се състави нов Протокол за въпросната среща-консултация от 08-05-2007 г., с участието на предложения и приет в процедурен порядък на 08-05-2007 г., наш представител.

3. Новият пълен Протокол от срещата-консултация, да се изпрати на Агенцията по инвестициите(АИ), за да се разгледа отново решението за даване на Столична община „Сертификат за инвеститор първи клас” по проблема с битовите отпадъци, защото предишното решение на АИ е било взето при наличието на един грубо фалшифициран документ.

Ако в законоустановения 14-дневен срок, не бъдем уведомени писмено за предприетите действия по нашите три искания, ще внесем Жалба против Вас в Съда, като посочим над 10 свидетели на гореописаното нарушение в Столична община.

Приложение:

  • Покана за участие в консултации, публикувана на сайта на Столична община на

3.05.2007г.

  • Протокол, изпратен ни по ЗДОИ с наше заявление № 94-ЗДОИ-46/23.05.07г

09.07.2007г. С уважение:

/подписи/

Няма коментари: