вторник, 19 август 2008 г.

ГРАЖДАНИТЕ ОТ НОВИ ИСКЪР И СЪСЕДНИТЕ СЕЛА ВНАСЯТ ПЕТИЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТРОВИТЕ, ИЗХВЪРЛЕНИ В ДЕРЕ НА РЕКА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ:

На 18 и 19 август 2008г. Инициативният Комитет за екозащита на гражданите от гр .Нови Искър заедно с Екосдружение „Връбница-Надежда” внесоха във всички европейски и национални институции
П Е Т И Ц И Я, подписана от над 2 000 граждани от район Нови Искър и подкрепена от Национално движение „Екогласност” и СНЦ „Еко Мрамор” - относно екокатастрофата, която грози Софийското поле поради криминалното изхвърляне на стотици хиляди кубици опасни отпадъци в землището на гр. Нови Искър.

В петицията четем:

„От името на Инициативния Комитет на гражданите на район Нови Искър, Столична Община, се обръщаме към Европейските институции с апел за помощ и молим за изпращане на специалисти , които да извършат проверка,сондаж и вземане проби от мястото на причинена на гр.Нови Искър екологична катастрофа от незаконно сметище от опасни отпадъци в землището на района.
Молим взетите проби да бъдат изследвани в съответни акредитирани европейски лаборатории и бъде дадено заключение какви химични продукти и вещества има в заразената почва , в подпочвените и надземни води , какви са последствията за човешкото здраве и околната среда , какви мерки следва да се предприемат за отстраняването на вредните последици .
Молбата ни е до Европейските институции ,тъй като в България повече от месец и половина държавните институции не предприемат каквито и да било действия за отстраняване на проблема с причинената на района екокатастрофа и с всеки изминат ден последствията за хората и околната среда се увеличават.
Обръщаме се към българските институции да предприемат незабавни мерки за почистване на целия район и обезвреждане на заразената пръст по подходящ начин съгласно действуващите в страната правни норми и отстраняване на вредните последици за района.”

В петицията подробно се излага фактологията по проблема:

“В периода от 20.05 -30.06.2008 год. камиони пълни с воняща земна маса са я извозвали в посока към летище Доброславци. Преминавали са през гр.Нови Искър, кв.Славовци и кв. Кумарица, движейки се по ул.”Летец” - кв.Кумарица . Силно впечатление на нас живущите ни направи нетърпимата воня ,която се носеше от камионите. След наша проверка и устен разговор с един от шофьорите се установи, че возят земна маса - отпадъци от производство от фармацевтични и лекарствени средства от бившия цех на „Фармахим“, находящ се в гр.София, кв.Илиянци. Този лекарствен цех произвеждаше дълги години аналгин и антипиретици. От около 10 години цеха беше затворен и сега на негово място се строи друг обект.
Наши съграждани живущи на ул.”Летец” за да спрат кервана от камиони са я преградили с кофи за боклук с надпис ”забранено преминаването на камиони”.”


На 13 юни повече от 40 човека от ул.”Летец” са изготвили и пуснали жалба в кметство Нови Искър. До днешна дата отговор до тях, реакция или адекватни действия от кмета и местната управа няма.
Предположението, че земните маси са силно отровни по-късно се потвърждава от документ на РИОСВ –София, в който пише че “Софарма”АД е представила договор за проектиране и строителство сключен между нея и “Телекомплект”АД(тяхна дъщерна фирма) за извършване на строителство на мястото на бившия цех за аналгин и антипиретици в Илиянци. Започнали са изкопни работи през месец май .
Наели са подизпълнители и спедиторски фирми за извознане на тези продукти и земна маса. Без разрешение от местни и държавни органи са я изсипали в землището на Нови Искър.

„Узнахме след проверка и разговори, че земната маса е токсична, че при производството на аналгин и антипиретици в синтеза участват –формалин, анилин, диметилсулфат, фенилхидразин, нитрити и още около 20 други съединения. В отпадните води събирани в продължение на дълги години в цеха за производство тези хим. съединения и участвуващите в синтеза материали и полупродукти образуват помежду си безброй химични съединения с неизвестен състав и въздействие върху човека. Всички заедно носят редица вредни последствия - ракови заболявания, алергии, задух, кожни заболявания, безплодие и т.н.
Изсипаният товар е с кубатура от (около) 60 000 до 100 000 куб.метра и се намира в дере срещу портала на летище Доброславци на километър от основния път Нови Искър - с.Доброславци във водосборна зона, под военното поделение “Борова гора”.
Местността в която е изсипан опасния отпадък се именува „Меча ровина”. Съгласие за депонирането е дала кметицата на с.Доброславци, пуснала докладна записка изх.№_91/11.03.2008 год. в кметство Нови Искър, но не е посочила, че се касае за опасна земна маса, а само за земна маса. Същата е била предупредена от Сдружение „ЕКО МРАМОР” два пъти по телефона, че замърсени земни маси изсипани на дигата на река Блато - с. Мрамор се товарят на камиони и поемат в посока с.Доброславци и влизат в черния път на север от летището. Никакви действия от нейна страна за проверка и спиране на камионите не знаем да са били предприети. От страна на кмета на Нови Искър също предприети действия за овладяване на катастрофата, за спиране на камионите, които возят и до днес няма. В устен разговор пред нас, г-н Котов заяви, че командирът на поделението е споделил, че камиони са се движели и през нощта.
След проверка на Инициативния ни комитет на място установихме, че на сметището вонята е нетърпима, в устата остава метален привкус, след 5 минутно стоене започваш да повръщаш, получаваш замайване и силно главоболие, а на някои от нас по лицето се появиха обриви. Има остър мирис на химикали и лекарства, които вятърът разнася надалече.
Допълнително след дата 30.06.2008 год. до днес се изсипват върху нерагламентираното, незаконно сметище строителни и битови отпадъци за да се прикрие неговото съдържание и да се затрудни процеса на вземане на проби и анализ на почвата .
В дерето, в което е изсипана тази земна маса тече Червената река, тя се влива като поток в река Блато, а река Блато в река Искър. Отдолу са подпочвените води и реки, тъй като ноторно известно е, че София и Софийското поле са разположени над подземно езеро и бедствието става неконтролируемо. Узнахме, че в Министерство на околната среда и водите има проект извършен от комисия МЕС на Министерството и представители на „Софарма „АД от преди 5 години. В доклада на комисията изрично е посочено, че земната маса, която се е намирала под завода за аналгин и антипиретици в Илиянци, София при нов строеж следва да бъде загробена или обезвредена в съгласие с действуващите в страната през 2003-2005 години закони и след одобрен от МОСВ план. В случай на извозване тя трябва да бъде затворена в специални контейнери. Инициативния Комитет подаде сигнал в Министерство на околната среда и водите. Регионална инспекция по околна среда и водите извърши оглед на 04.07.2008 год. и бе съставен протокол. Казано ни бе от експерта съставил протокола, че не могат да се вземат сондажни проби, тъй като в България няма такава техника и не могат да извършат дълбочинен анализ.
Тези, които са возили и изсипвали отпадъците са замаскирали сметището отгоре с обикновена земна маса, строителни и битови отпадъци.
Повече от месец никоя от отговорните институции в България не реагира, специалисти на място не се изпратиха, което наложи да подадем и втори сигнал- вх.№ 94-00-699/25.07.2008 година в Министерство на околната среда и водите.”

Отговор по него от държавните институции оторизирани от закона да отговарят за чистотата на околната среда и водите, за здравето на хората няма. Няма и не са предприети и адекватни действия по отстраняване на щетите.

“При създаването на сметището и при бездействието на държавните и местни институции се нарушени европейските и българските закони в областта на опазване на околната среда, водите и почвата, опазване здравето на хората, гарантиращи ни чиста околна среда без опасност за здравето на нас и децата ни.
Нарушен е основния закон на Република България - чл.15 от Конституцията на Република България , Закона за здравето - Чл. 11 , Чл. 14 и др.,Закон за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и т.н., както и останалите подзаконови нормативни актове свързани с опазване на околната среда и здравето на хората. От институциите не е правена Оценка за въздействие върху околната среда, няма обществено обсъждане със засегнатото население, нарушена е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска ).

Нарушена е Базелската Конвенция за движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане - Д.В.1 от 03.01.1997 год., като в нея изрично е посочено що е опасни отпадъци и как следва да се транспортират отпадъчни продукти, свързани с производството на лекарства и отпадъчни продукти на фармацевтичната промишленост.

Ние гражданите на район Нови Искър, град Нови Искър, Столична община се обръщаме за помощ към Европейските институции и екоорганизации и Ви молим да бъдат изпратени при нас специалисти, които да извършат проверка, сондаж и вземане на проби от мястото на причинената на гр.Нови Искър екологична катастрофа от незаконно сметище от опасни отпадъци в землището на района и дадат заключение какви химични продукти и вещества има в заразената почва, в подпочвените и надземни води, какви са последствията за човешкото здраве и околната среда, какви мерки следва да се предприемат за отстраняването на вредните последици от причинената ни екокатастрофа, за да бъде земята и водата ни отново чиста и посрещнем спокойно утрешния ден.”
***************************
За контакти:
Нина Чакърова 0888438994
Ангел Лашев 0899901383

Няма коментари: