понеделник, 27 октомври 2008 г.

Сергей Станишев незаконно стартира строителството на АЕЦ

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 10-27/27.10.2008 г.

До г-н Сергей Станишев
министър-председател на Република България
E-mail: primeminister@government.bg, gis@government.bg

ИСКАНЕ за НАМЕСА
от Национално движение “Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM – 0887525032

Относно: Стартирането на строителството на АЕЦ „Белене” без разрешение от държавния регулатор АЯР

Уважаеми господин Станишев,
На 22.10.2008 г. по електронната поща на Национално движение “Екогласност”, а след два дни и на пощенския ни адрес, получихме писмо от Администрацията на Министерския съвет на Република България с номер 533/03 от 22.10.2008 г., подписано от госпожа Соня Божикова – началник на отдел “Приемна”, по повод нашето искане за намеса от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) относно публикуваното на 03.09.2008 г. съобщение на официалната електронна страница на Министерския съвет под заглавие Стартира строителството на АЕЦ „Белене” - http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0011&n=001147&g=.
Не можем да приемем изложените съображения и премълчавания в това писмо по важен въпрос за националната сигурност. Обръщаме се към Вас с настоящето искане за намеса да издадете административен акт, с който да отмените Ваши действия по обявяване „стартирането на проекта за изграждането на АЕЦ Белене”, както е записано на сайта на МС. Нашето искане към Вас се основава на следните обстоятелства, премълчани от представителите на изпълнителната власт, цитирани със становище по въпроса в това писмо до НД “Екогласност”.
Първо се премълчава, че Разрешението за строеж № РС-3О/03.07.2008 г. е издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) преди санкцията на държавния регулатор АЯР, което представлява закононарушение съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи, Приета с ПМС № 172 от 19.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007, изм., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008, в сила от 10.06.2008 г., където е записано:
„Разрешението от Агенцията за ядрено регулиране по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) за строителство е основание за издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията(ЗУТ) от министъра на регионалното развитие и благоустройството”.
В писмото на Вашата администрация не се коментира и друго закононарушение от МРРБ по този инвестиционен проект АЕЦ „Белене”. Нарушено е изискването на ал. 3 от § 2 от Допълнителните разпоредби на същата Наредба: Заповедите по чл. 33, ал. 4 ЗБИЯЕ за одобряване на избраната площадка и на техническия проект са основание за одобряване на подробния устройствен план и на техническия инвестиционен проект по ЗУТ от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Известно е, че заповед за одобряване на техническия проект от държавния регулатор АЯР може да има най-рано след 9 месеца от представянето на проекта, което все още не е станало. Министърът на регионалното развитие и благоустройството не е имал законово право да одобри техническия инвестиционен проект, което е другото задължително изискване преди издаване на Разрешението за строеж № РС-3О/03.07.2008 г. от МРРБ. По този начин Вашите действия по стартиране на строителството по проекта АЕЦ „Белене”, са основани на незаконно издадено Разрешение за строеж от МРРБ.
Бихме искали да оставим без подробен коментар друга показана неточност в края на писмото на Вашата администрация от 22.10.2008 г. Направен е опит да ни уверят, че в горецитираното прессъобщение на МС било изрично подчертано - на 03.09.2008 г. е извършена „Символична копка на площадката на АЕЦ Белене”. При всеки наш прочит на заглавието и на целия текст, обаче намираме подобно определение само при „символичният ключ”, който Вие сте получили от кмета на града. Като отричане на каквато и да е „символичност”, са и Вашите думи пред жителите на Белене пред сградата на общината, записани на официалната страница на МС: „Няма как всеки българин, където и да се намира, да не е развълнуван днес от старта на реалното изграждане на най-големия индустриален проект в България за последните 20 години”.
Уважаеми господин Станишев,
Съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), Национално движение “Екогласност” следи с внимание и гражданска активност ядрения проект и поради това настоява да издадете административен акт за ОТМЯНА на РЕАЛНОТО начало на строителството на АЕЦ „Белене”, обявено лично от Вас на 03.09.2008 г. в Белене, което може да стартира законово едва след 9 месеца при произнасяне от Агенцията за ядрено регулиране по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, защото с Вашето действие Вие престъпвате закона с трансгранични рискове за ядрената безопасност на цяла Европа.
В случай на Ваш отказ, ще подадем жалба срещу Вас във Върховния административен съд.

Няма коментари: