вторник, 2 декември 2008 г.

ВАС обяви новото "европейско" депо в Монтана за незаконно
РЕШЕНИЕ № 12471
София, 19.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора Огнян Атанасов
изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. дело № 11969/2008.

Производство по чл.208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба на Национално движение „Екогласност”, със съдебен адрес за призоваване гр. Монтана чрез Петър Пенчев против решение №8913/22.08.2008г. по адм.дело №13047/2007г. на Върховния административен съд. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост.
Ответните по жалбата страни, министърът на околната среда и водите и Община Монтана считат същата за неоснователна.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.
Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон е основателна.
Предмет на контрол пред тричленния състав на Върховния административен съд е решение №162-НО-ИО-А0/2007г. на министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана при условията на разрешително №162-НО/2007г., приложение №1 към решението.
За да отхвърли оспорването, първостепенният съд е приел, че издадения административен акт съответства на събраните доказателства, установените фактически констатации, приложимите материалноправни норми и целта на закона. Издаден е от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила, разписани в раздел ІІ на ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
По делото е установено, че административното производство е започнало с подаването на заявление (вх. № 160-МО-485/25.01.2006 г.) от оператора - община Монтана до Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС/Агенцията) за издаване на комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана. С писмо, изх. № 160-МО-485/01.02.2006 г., изпълнителният директор на ИАОС е представил заявлението на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Монтана и на Басейновата дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център – гр. Плевен (БДУВ) за становище относно формата и съдържанието на същото. В получените писмени становища (вх. № 160-МО-485/20.02.2006 г.; № 160-МО-485/24.02.2006 г.) са посочени конкретни неточности и непълноти в подадената документация, налагащи преработването й. На 07.04.2006 г. представители на ИАОС, РИОСВ и БДУВ са извършили проверка на място за съответствие с изложените в заявлението данни и са уведомили кмета на община Монтана за необходимостта от коригиране и допълване на внесената документация, съгласно дадени писмени указания, приложени към уведомлението. В рамките на указания срок операторът е представил преработено заявление, по повод на което с писмо, изх. № 160-МО-485/27.06.2006 г., Агенцията е уведомила заявителя, че всички пропуски и несъответствия са отстранени. Във връзка с откритата процедура по издаване на комплексно разрешително на община Монтана за Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана изпълнителният директор на ИАОС е дал на оператора указания за осигуряване на обществен достъп до окончателния вариант на заявлението. С писмо, изх. № 160-МО-485/30.10.2006 г., изготвените проекти на комплексно разрешително и на техническата оценка към него са изпратени за вътрешно съгласуване с дирекциите от администрацията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с РИОСВ – Монтана и БДУВ – Плевен. Проектът е изпратен за становище и на община Монтана в качеството й на оператор. Видно от писма на директора на ИАОС, с изх. № 160-МО-485/05.12.2006 г., в периода 11.12.2006 г. – 09.01.2007 г. е обявен обществен достъп до проекта на комплексно разрешително. По представената документация са получени становища, бележки и предложения (приложени по делото) както от оператора, така и от директорите на РИОСВ – Монтана, БДУВ-Плевен и съответните дирекции при МОСВ. По коригираните съобразно бележките варианти на проекта отново е проведена съгласувателна процедура. Въз основа на анализ на получените експертни становища и след уточняване на конкретните текстове по окончателния вариант на проекта на комплексното разрешително за процесното регионално депо, директорът на ИАОС е направил предложение до министъра на околната среда и водите (изх. № 160-МО-485/29.10.2007 г.) да издаде на оператора – община Монтана комплексно разрешително за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана. По проекта на решение за издаване на комплексно разрешително е постъпило мотивирано особено мнение от дирекция „Управление на отпадъците” в МОСВ относно формулировката на предвиденото в разрешителното условие по т.3.4.3. Във връзка с последното в едно от писмата си по координация на процедурата ИАОС е посочила новата редакция в пункт 16.6. от проекта на комплексното разрешително, като съответстваща на изложената в особеното мнение позиция. С Решение № 162-НО-ИО-АО/2007 г. от 29.10.2007 г., на основание чл. 120 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, министърът на околната среда и водите е издал комплексно разрешително на община Монтана за изграждане и експлоатация на следната инсталация по т. 5.4. от приложение № 4 на ЗООС: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана, при условията, съдържащи се в разрешителното. Съгласно &1, т.39 от ДР на Закона за опазване на околната среда "комплексното разрешително" е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата на приложение № 4.

При издаването на индивидуалния административен акт министърът на околната среда и водите не е използвал направената през месец март 2000г. оценка на въздействие върху околната среда с оглед изискванията на чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Последната е била изготвена единствено за битовите отпадъци на гр. Монтана, без отчитане на обема и капацитетните възможности на съоръжението. Оспореният административен акт касае „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана, което води до различни стойности в сумарното количество на депонираните отпадъци и различен период от време, за който ще бъде запълнен свободния капацитет на инсталацията. Това неминуемо обуславя по-голямо натоварване на околната среда, чието замърсяване и риск за човешкото здраве не са отчетени. Съгласно т.335 от приложение №1 на Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда „хигиенно-защитната зона” при депониране на твърди отпадъци с периодично запръстяване е 3000м. От доказателствата, съдържащи се в административната преписка и доклада по ОВОС е видно, че населените места с. Крапчене и с. Николово са на разстояние по-малко от нормативно предвиденото. Налице са данни и за други обекти /къмпинг с ресторант”Пъстрина”, складови бази на ТД”Агропромстрой”, ТД”Лактис” и др./, попадащи в периметъра на хигиенно защитната зона, във връзка с които административният орган не е осъществил дължимата по чл.4 от Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда процедура, изясняваща здравно-хигиенните аспекти от местоположението на обекта и конкретните мерки, свързани с намалените отстояния и функционирането на инсталацията, а също и ангажиментите за мониторинг и следексплоатационни грижи при нейното закриване.

Изложените съображения обуславят отмяната на първоинстанционното решение като неправилно, а оспорения административен акт като незаконосъобразен. Преписката следва да бъде върната на административния орган за произнасяне съгласно дадените указания.

Водим от горното Върховният административен съд, петчленен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №8913/22.08.2008г. по адм.дело №13047/2007г. на Върховния административен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение №162-НО-ИО-А0/2007г. на министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана при условията на разрешително №162-НО/2007г., приложение №1 към решението.

ИЗПРАЩА административната преписка на министъра за околната среда и водите за произнасяне при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Светла Петкова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Иван Трендафилов
/п/ Александър Еленков
/п/ Наталия Марчева
/п/ Тодор Тодоров
Т.Т.

Няма коментари: