понеделник, 1 март 2010 г.

За ликвидиране източника на радиоактивни отпадъци


До Йежи Бузек – председател на Европейския парламент
До Жозе Мануел Барозу – Председател на Европейската комисия
До Турберн Ягланд – Генерален секретар на Съвета на Европа
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
oт Национално движение „Екогласност”
Относно: Публикация в британския в-к Таймс от 17.02.2010 г. “Източна Европа ще предостави площадка за съхранение на ядрени отпадъци от Европейския съюз”. За ликвидиране източника на замърсяването на околната среда с високо опасната радиоактивност
Уважаеми господин Бузек,
Уважаеми господин Барозу,
Уважаеми господин Ягланд,

По повод статията “Източна Европа ще предостави площадка за съхранение на ядрени отпадъци от Европейския съюз”, публикувана в британския в-к Таймс от 17.02.2010 г. - http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article7029703.ece, Национално движение „Екогласност” се обърна на 18.02.2010 г. към българските власти с писмено Заявление по Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ).
С писмо № 92-00-220 / 23.02.2010 г. от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ) на Република България до НД „Екогласност”, позовавайки се на задълженията си за предоставяне на обществена информация, съгласно чл. 14, ал. 2, т. т. 2 и 3 от ЗДОИ, се прави опит за опровержение на „разпространената недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси”. В отговора се твърди:
„В МИЕТ няма и никога не е имало официални документи за участието на страната в проект и/или планове за изграждане на територията на Източна Европа на централизирано хранилище за погребване на високо активни радиоактивни отпадъци или отработило ядрено гориво на страните от Европейския съюз. Цитираната публикация разглежда състоянието и напредъка на европейските страни по въпроса с изграждането и експлоатацията на националните хранилища за погребване на радиоактивни отпадъци, официална информация можете да получите от Шестия доклад за състоянието на управлението на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво в Европейския съюз SEC(2008)2416 на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (Доклада): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0542:FIN:BG:DOC ”.
НД „Екогласност” не може да не изрази разочарованието си от силното противоречие между твърденията в изпратеното ни Опровержение от МИЕТ спрямо заключението в цитирания официален доклад от 08.09.2008 г. на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета на Европа: „Комисията смята, че регионалното и международно сътрудничество би могло да ускори процеса на вземане на окончателно решение по въпроса с погребването на отпадъците. Все пак, дори и регионалните решения да са привлекателни от гледна точка на икономии от мащаба, като създават възможности за значителни спестявания по отношение както на разходите, така и на ресурсите, е ясно, че дадена страна трябва да изрази желание да приеме на своя територия такъв регионален център, което изисква политическо и обществено съгласие”.
При отговора на втория ни въпрос от Заявлението по ЗДОИ, МИЕТ отново отказва да ни предостави достъп до исканата от нас информация за доклади и други документи, в т. ч. заключителни протоколи, като заявяват: “АЕЦ Козлодуй не участва в представения в националната стратегия международен проект Pangea International за международно сътрудничество при съхранение и погребване на РАО от 2006 г.”. Отклонява се нашето искане за достъп до документи относно обстоятелствата, записани в действащата Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, приета на 23.12.2004 г. от Министерския съвет на Република България – стр. 31: „Няколко международни сдружения са създадени за проучване на възможността за изграждане на регионални хранилища. Идеята се подкрепя и от МААЕ. В редица европейски страни с развита атомна енергетика като Франция, Великобритания, Швеция, Финландия, Германия и Испания, тези проекти са дискусионни. АЕЦ Козлодуй е член на международната асоциация Pangea Intenational за международно и регионално сътрудничество при съхраняване и погребване на РАО; участва и в пилотната инициатива за Европейски регионални хранилища – SAPIERR, съвместно с Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария”.
МИЕТ накрая на писмото си признава противоречието в първоначалното си опровержение на публикацията от в-к Таймс: ”Дейностите по проекта са продължение на редица международни инициативи, насочени към проучване на възможностите за погребване на високоактивни отпадъци и/или отработено ядрено гориво в международни или регионални хранилища – проект Пангеа, организацията ARIUS, проект на Европейската комисия SAPIER I , проект на Европейската комисия SAPIER II”.
МИЕТ прави поредния си опит да премълчи истината, че съгласно Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци – стр. 73, до 2100 г. в България е планирано изграждането на хранилище за погребване на високо активни и дълго живущи отпадъци от преработката на отработеното ядрено гориво, защото широко разпространяваната версия, че то оставало завинаги в Русия след извличането на плутония, е една голяма лъжа на олигархичното ядрено лоби – остъклените високо активни отпадъци се връщат от Русия на площадката на АЕЦ Козлодуй за временно съхранение, до изграждане в 2100 г. на планираното хранилище, което може да бъде и международно, за да вземат българските олигарси милиардите евро от по-богатите от нас ядрени държави.
Водими от горните обстоятелства и от дадените ни права с Конвенцията от Орхус, като представители на засегнатата общественост, Национално движение „Екогласност” НАСТОЯВА:
1. Съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30.05.2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, да се предоставят за публично обсъждане всички документи и решения за управлението на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво от АЕЦ(Атомни електроцентрали) в Европейския съюз, в изпълнение на заключенията на Съвета от 08.05.2007 г. относно ядрената безопасност и безопасното управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, и на Доклада: „Отпадъците са главно въпрос, свързан с околната среда и здравето; като такива, управлението и погребването на радиоактивни отпадъци трябва да бъдат подложени на същия задълбочен контрол, който се прилага към всички проекти с евентуално въздействие върху хората и тяхната околна среда“.
2. Да не се допуска реализацията на проектираните регионални хранилища за погребване на радиоактивни отпадъци, защото управляващите политически сили, сраснали с организираната престъпност в една бедна държава като България, винаги са алчно готови за милиардите евро, които ще бъдат заплатени при поемане на ядрените отпадъци на останалите всички по-богати от нас европейски държави, посочени в проектите ПАНГЕА и САПИЕР, вследствие на което хубавата българска природа ще се превърне в непривлекателно “бяло петно” от географската карта.
3. Да се спре корупционното влияние на ядреното лоби, което подкрепяно от политически лидери и партии, харчи значими средства от държавния бюджет на България за манипулативни кампании върху неинформираното население – доскоро със скъпоплатени акции за повторното пускане на 1-4 блокове от АЕЦ Козлодуй; днес - за изграждането на хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци в североизточния край на унищожената плодородна житница “Златия” - край с. Хърлец, община Козлодуй: “Училище-човек и радиация. Естествената и изкуствената радиация. Радиоактивните отпадъци и опазване здравето на хората и околната среда”; “Площадни панаири в селата около Козлодуй”; “Детски конкурси за децата 6-10 години от Община Козлодуй на тема-Нашето зелено бъдеще”; “През музиката и танца, към разбиране за грижата – за пенсионерите от Козлодуй”; “Празник на меда – от региона на Козлодуй”; “Задгранична екскурзия до Испания за кметове и общински съветници от населените места около Козлодуй”.
4. Отчитайки посоченото в доклада, че “нерешеният въпрос, свързан с радиоактивните отпадъци, представлява едно от опасенията на европейските граждани, свързани с ядрената енергия”, е необходимо по-задълбочено прецизиране на Енергийната стратегия на Европейския съюз за успешно налагане на щадящите околната среда и здравето на хората - възобновяемите енергийни източници(ВЕИ). Да се предприемат сериозни мерки от Европейската комисия срещу намеренията на Министерството на околната среда и водите в Република България за въвеждане на мораториум върху изграждането на ВЕИ – въпреки заявените частни проекти за реализация в достатъчен обем, за да се конкурират и отменят новите ядрени проекти за 4 000 мегавата с изграждане на АЕЦ Белене и 7-8 блокове в АЕЦ Козлодуй, за които ще се дава и държавна гаранция.
5. Трябва активно да се информира гражданското общество за цялата истина и престъпното завещание от ядреното лоби към следващите над 3 000 човешки поколения на опасностите от оставяните от АЕЦ радиоактивни отпадъци, както сочи и в-к Таймс от 17.02.2010 г. – това ще бъде опасно наследство за повече от 100 000 години.
Подкрепяйки дълбоко загрижения извод в доклада на Комисията от 08.09.2008 г., че “Отлагането на вземането на окончателно решение по въпроса, политиката, наричана „да изчакаме и ще видим“, са неприемливи поради възможните последици от управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво върху здравето и безопасността”, Национално движение „Екогласност” – България, настоява за вземане на отговорни към бъдещите поколения на хората, нови решения от Европейската комисия, от Европейския парламент и от Съвета на Европа, насочени за ликвидиране източника на замърсяването на околната среда с високо опасната радиоактивност - всички ядрени централи в Европа, за да се гарантира устойчиво развитие на континента за стотици хиляди години.

Няма коментари: