понеделник, 7 май 2007 г.

ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: Агенцията за ядрено регулиране констатира 140 нормативни нарушения в Проекта „АЕЦ Белене”

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

До г-н Жозе Барозо Изх. 05-07/ 07-05-2007
Председател на Европейската комисия
Брюксел

Относно: България – Агенцията за ядрено регулиране констатира 140 нормативни нарушения в Проекта „АЕЦ Белене”. Министерският съвет премълчава истината пред Върховния административен съд

Уважаеми господин Барозо,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, от един месец разполага с Писмо № 05-00-48/05/12.07.2006 г., подписано от г-н Сергей Цочев – Председател на Агенцията за ядрено регулиране(АЯР), в което са отразени 140 нормативни нарушения на Проекта «АЕЦ Белене», констатирани от компетентния регулаторен държавен орган.

За най-голямо съжаление, Върховният административен съд(ВАС) ОТКАЗА да разгледа същите наши разкрития за незаконосъобразността на този проект в трите съдебни дела, заведени от нас заедно с Грийнпийс – дела №№ 5052/2004, 4752/2005 и 1329/2005, и обжалвани съответно пред Петчленен състав на ВАС в дела: № 2454/2006, разгледано на 27.06.2006; № 7464/2006, разгледано на 23.11.2006 г. и № 6052/2006, разгледано на 25.01.2007 г.
В тези шест дела ВАС не прие акцентираното от нас ОСНОВНО нарушение - неизпълнението на Чл. 45, ал. 2, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), а именно че ЛИПСВА Оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление, главно в етап «погребване на РАО», което СЪВПАДА с Бележка № 33, стр. 5 от Писмо № 05-00-48/05/12.07.2006 г. на АЯР: „Липсва заключителната фаза от управлението на РАО – необходими съоръжения за погребване, вкл. определяне на основни изисквания към тях-тип, капацитет, необходимост във времето”. Жалко е, че тези дела бяха гледани и от Петчленен състав на ВАС, без представянето от АЯР на тези 140 нормативни нарушения, макар че са известни още от началото на този проект. Въпреки задълженията на АЯР да представи публично компетентната си преценка, истината е ПРЕМЪЛЧАНА пред Съда от Министерския съвет – ответна страна в четири от делата. Нещо повече, Регулаторният държавен орган АЯР е знаел, но мълчеше и пред двете проведени ФОРМАЛНИ обсъждания – на 04.05.2004 г. и на 07.01.2005 г., с участието на обществеността. Всички тези действия на държавни институции в България представляват нарушение на международната Конвенция от Орхус (Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси за околната среда).

В новооткритото от нас доказателство, с източник Регулаторният държавен орган – АЯР, в Бележка № 33, стр. 5, КАТЕГОРИЧНО е записано като нормативно нарушение за „Глава 4: Радиоактивни отпадъци, които се очаква да бъдат получени и начин на тяхното управление”: «Тази глава не отговаря на изискванията на Наредбата за издаване на разрешения и лицензии за използване на ядрената енергия, чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „в”, относно съдържанието на ПОАБ(Предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение)». И още: «Някои от предложените методи за управление противоречат на добрата практика – в т.ч. дългосрочно съхраняване на РАО на площадката».
Това нормативно нарушение остава НЕОТСТРАНЕНО и в крайната документация, представена на 13.10.2006 г. пред АЯР от инвеститора на проекта Национална електрическа компания(НЕК) ЕАД, за да бъде издадена заповед от АЯР за одобряване на избраната площадка АЕЦ„Белене” за изграждане на ядрено съоръжение. Макар признанието на НЕК в ПОАБ на стр. А1 4.0 – 34 от 50, че «Разполагането на кондиционираните РАО в специални повърхностни съръжения или такива в дълбоки геологични формации за постоянно съхраняване(погребване) до пълното им разпадане е последният етап от управленивето на РАО. Обаче, поради неговата значимост за бъдещите поколения, този етап се определя като водещ при избора на предхождащите го етапи на кондициониране и преработка на съответните РАО», съвсем БЕЗОТГОВОРНО не се изпълняват указанията на АЯР за преработване на ПОАБ с оценка за необходимите съоръжения за погребване, вкл. определянето на основните изисквания към тях - тип, капацитет, необходимост във времето. В ПОАБ на стр. А1 4.0 – 34 от 50, НЕК не желае да допълни крайната документация с нормативно изискваната от АЯР Оценка: «...техническите аспекти, свързани с погребването, са адресирани общо, няма настояща спешна техническа необходимост за изграждане на такива съръжения...», което е ЯВНО НОРМАТИВНО НАРУШЕНИЕ, останало несанкционирано от АЯР с издаването на Заповедта от 21.12.2006 г. Сега чакаме санкцията от седмото наше дело по този проект - № 740/2007 във ВАС.

От това новоразкрито доказателство се потвърждават изложените мотиви от нас пред Съда в горепосочените шест дела и ОСНОВНОТО наше разкритие за липса на Оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление, главно в етап «погребване на РАО». НИЕ ТВЪРДИМ, че след като и КОМПЕТЕНТНИЯТ Регулаторен държавен орган АЯР е констатирал с Бележка № 33, стр. 5 от свое писмо № 05-00-48/12.07.2006 г. за липса на заключителната фаза от управлението на РАО, то и българският съд, включително Петчленния състав на ВАС - последната съдебна инстанция у нас, НЕПРАВИЛНО е издал своите решения, без да вземе предвид тези доказателства за факти и обстоятелства.

Поради особения обществен интерес не само в България и Румъния, но и в цяла Европа, към възобновяването на спрения през първите години на демокрацията у нас опасен проект, Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, НАСТОЯВА за намесата на Европейската комисия ЗА НОВО СПИРАНЕ НА ПРОЕКТА «АЕЦ Белене», за да се осигури пълно изпълнение на европейските норми и на хармонизираното българско законодателство за ядрена безопасност, с което да се гарантира устойчиво развитие, съгласно Закона за опазване на околната среда - да не се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.

Приложение: 1. Писмо № 05-00-48/05/12.07.2006 г. на АЯР.
2. Стартова жалба за шестте дела във ВАС – вх. № 20.П-12/14.05.2004 г.
3. Протокол по дело № 5052/2004 от 15.11.2004 г. на ВАС-Пето отделение.
4. Определение по дело № 2454/2006 от 27.06.2006 г. на ВАС-Петчленен състав.
5. Писмени бележки по дело № 4752/2005 от 21.03.2006 г.
6. Решение по дело № 4752/2005 от 18.05.2006 г. на ВАС-Пето отделение.
7. Решение по дело № 7464/2006 от 23.11.2006 г. на ВАС-Петчленен състав.
8. Писмени бележки по дело № 1329/2005 от 03.01.2006 г.
9. Решение по дело № 1329/2005 от 20.03.2006 г. на ВАС-Пето отделение.
10. Решение по дело № 6052/2006 от 25.01.2007 г. на ВАС-Петчленен състав.
С уважение,


Петър Пенчев - Зам.-председател на Национално Движение Екогласност, Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Няма коментари: