вторник, 8 май 2007 г.

ГРАЖДАНИ ИЗКАЗВАТ СВОИТЕ СТАНОВИЩА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИЯ И ПЛОЩАДКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ
3.5.2007 г.


http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=20515&nxt=25Във връзка с провеждането на процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/или за преработка на отпадъците генерирани на територията на гр. София намиращи се в ПИ,ПИ № 134001; 134002 намиращ се в землището на с.Горни Богров и УПИ І – 162 намиращо се на територията на ПСОВ Кубратово Столична община, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в среща-консултация.
Срещата ще се проведе на 08.05.2007 г., ул.”Московска” № 33, ет.2, зала 2 от 17.00 часа.
Моля всички, които желаят да вземат участие да изпратят името си и организацията, която представляват до 07.05.07 г. на e-mail:..............

А ето и писмото, което получихме:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Съгласно Закона за устройството и застрояването на гр. София / ДВ. бр.106/ 27.12.2006г. / площадките, намиращи се на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води -Кубратово, У ПИ I - 162 - общинска собственост с площ 58.144 дка. и "Хан Богров", поземлени имоти №. № 134001, 134002 - общинска собственост с обща площ 74 дка. са определени за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община. одобрена с Решение № 208 / 22.03.07г. на СОС, предвижда извършването на предироектно проучване на проект " Управление на отпадъците на гр. София ", след което Столичният общински съвет ще определи метод на третиране.
В изпълнение на Решения на РИОСВ - София № СО - 16 - ЕО / 2006г.и № СО - 01 ЕО / 2007г.. за изготвяне на екологична оценка на Подробните устройствени планове /ПУП/ на горецитираните площадки, моля за Вашето становище по приложеното резюме на намерението на Столична община.
Пълният текст на Заданията за обхват и съдържание на подробните устройствени планове на площадките са публикувани на следния адрес в интернет :
www.sofia.bg - рубрика "Обществени поръчки" /под същото заглавие/.

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=19645&nxt=40За контакти - инж. Петър Трайков, директор дирекция "Екология и чистота", тел/факс 981 10 78 или тел. 989 48 60.
Приложение; Резюме на намерението на Столична община.
С уважение
М.Бояджийска, зам. кмет на
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕЗЮМЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Схема на технологията, съгласно ПУП Изходни данни - на третиране се подлагат 500 000 тона битови отпадъци годишно с влажност до 43% и морфологичен състав по данни на Столична община от 15.03.2005 година, както следва: Хартия - 23% Текстил - 11 % Пластмаса-5.9% Гуми и кожа- 2.1% Дървесина - 3%
Биологично разлагащи се - 25.1% Животински продукти -2.4% Метали - 1.9% Стъкло- 14.1% Пясъци и земя - 2.9% Пепел до 5мм - 2.4% Пепел над 5 мм - 1.4% Други - 3.8%
Топлотворна способност на отпадъка 10.337 МДж/кг Генерирано количество на ден - 1500 т
Третиране на площадката:
След измерване на количеството на постъпващите отпадъци същите се насочват към
приемен бункер и подлагат на грубо смилане и сепариране, при което размерите се
намаляват до 60-200 мм и се отделят следните фракции:
Метална фракция - 9500 т/год
Неметална негорима фракция - 28000-31000 т/год
Останалите отпадъци се подлагат на сушене и фино сепариране. При сушенето. което се извършва чрез внасяне на топлина от изгарянето на природен газ. влажността на отпадъците се понижава до около 10 %, и с това се преустановява генерирането на миризми, топлотворната способност нараства до около 20 Мдж/кг. Отпадъците се подлагат на смилане, при което размерите на частиците се довеждат до 0-6 мм. Чрез извършване на сепарация се отделя инертна маса за депониране или използуване в количество около 71-75000 т/год. Отделената водна пара при процеса на сушене в основната си част кондензира при процеса на охлаждане и пречистване на газовете от сушене, при което се очаква да се генерира 118-130 хил.м3 чиста вода.
Останалата фракция в количество около 280 000-320 000 т/год след сепарирането се подлага на брикетиране. Брикетите се предлагат като стоков продукт за изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи.
За инсталация с капацитет 160 000 т/год. е необходима площ за строеж от около 25.000 м2. Такава действуваща инсталация има в Берлин и там не са предявени изисквания за отстояния от жилижни сгради. При съответни конкретни условия (площадката се предоставя без изразходване на средства, финансово поощряване на инвестицията, безплатно оползотворяване или доплащане за алтернативното горива) разходите са около 40 евро/тон.
Някои възможни въпроси и отговори:
Защо се използва природен газ за затопляне на въздуха, а не образуваната при
процеса топлина?
Tази възможност е проверена при конкретните условия в Берлин. Решението за природен газ има следните основания:
• Ако част от горивото, произведеното на площадката бъде изгорено, за да се оползотвори произведена при процеса топлина за сушене, инвестиционните разходи нарастват значително.
• Предвид експлоатационните разходи на една горивна инсталация, то специфичните разходи за произведената чрез нея МWh топлина не са ценово по-изгодни, отколкото при използването на природен газ.
• Автоматичното регулирането на сушилнята трябва за кратко време да реагира на колебания в натоварването, тъй като постоянно варира влагосъдържанието на входния материал. По тази причина предоставяне на топлина чрез изгаряне на алтернативно гориво е една бавно реагираща система и не може да отговори на техническите изисквания.
• Съоръжението за пречистване от отпадъчните газове от сушилнята работи с природен газ и не е пригодено за друг вид гориво.
• Всички инсталации с изгаряне имат периоди на спиране за профилактика и ремонти. За да не спира инсталацията е необходимо осигуряване на външно захранване с газ и ток.
Какво представлява неметалната фракция - алуминий, мед, неръждаеми
стомани и други; събира се в контейнери и предлага за преработване на
лицензирани фирми.
Какъв е разхода на природен газ за сушенето на един тон битови отпадъци -
влагата се намалява от 35-45% до 8-15%, като се изразходват 180-300 квтч или
около 340 нмЗ природен газ.
Какъв тип сушилна е заложена - барабанна; кпд около 90%
Има ли топлинен капацитет за използуване на газовете от сушилната - не ; те
са с температура около 140 С; след пречистване се изхвърлят в атмосферата със
съдържание на прах под 20 мг/нмЗ.
Какво е влагосъдържанието на отпадъците преди пелетизация - средно 10%.
За какво се използва инертната фракция при сепарацията - най-често се
предоставя на бетонови възли.
Има ли възможност за съвместна пелетизация на утайки от ПСОВ с битовите
отпадъци - ако са изсушени до влагосъдържание 8-15%.
Какво може да бъде съотношението между отпадъците и утайките - утайките
могат да бъдат около 20% в сместа.
Какви други възможности за отделяне при сепарацията има - може ли и
пластмаси? - да би могло да се отделя и фракция от пластмаси; имат решение, но не
го прилагат, защото изисква миене.
Пелетите генерират ли миризми - не
Каква е хигроскопичността на пелетите - около 16%
Къде се изгарят пелетите - ТЕЦ или циментови заводи
Общината извършва проучване за сключване на предварителен договор за изгарянето на пелетите в ТЕЦ или циментови заводи.


Няма коментари: