четвъртък, 10 май 2007 г.

СЛЕД СРЕЩАТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА МЕЖДУ ГРАЖДАНИ И ЧАСТ ОТ КМЕТСКАТА УПРАВА

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СОФИЯ

И С К А Н Е ЗА НАМЕСА
от група граждански екологични организации – ГГЕО

НА ОСНОВАНИЕ: ЗУТ, ЗООС и Орхуската конвенция.

ОТНОСНО: Задание за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци – на площадка „Хан Богров” ПИ 134001 и 134002 от землището на с. Горни Богров и на площадка на територията на ПСОВ „Кубратово” УПИ I -162.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Повод за това наше ИСКАНЕ ни дават две събития:

1. Писмо от СО с изх. номер 01.11/11.04.07, разпространено чрез Bluelink-Информационна мрежа, адресирано до граждани и гражданските организации, с молба за становище относно приложеното Резюме на намерението на Столична община и внесените от група граждански и екологични организации (ГЕО) 4 отрицателни становища в СО.
2. Поканата от страна на СО, публикувана на официалната страница на СО www.sofia.bg към граждани и граждански организации за среща-консултация във връзка с процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/ии за преработка на ТБО, намиращи се в поземлени имоти 134001 и 134002 в землището на с. Горни Богров и УПИI-162, намираща се на територията на ПСОВ Кубратово и състоялата се на 08.05.2007г. среща в СО.


Като имаме предвид , че:

I. В същото писмо на Столична община с изх. номер 01.11/11.04.07 е записано:
“Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община. одобрена с Решение № 208 / 22.03.07г. на СОС, предвижда извършването на предпроектно проучване на проект " Управление на отпадъците на гр. София ", след което Столичният общински съвет ще определи метод на третиране”.

А всъщност в Резюмето към същото писмо ни запознават единствено с неизбраната от СОС, но вече предрешена от това писмо, технология за третиране на отпадъци – т. нар. ”берлинска технология” за производство на смет-пелети/брикети, от което ние разбираме, че напълно е нарушена законовата процедура за избор на метод за третиране на ТБО.

II. В т.1.1.3.1 от публикуваните на електронната страница на Столична община „Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци” е записано, че според изискванията на нормативната уредба:
“Местоположението на площадката се избира според технологията на третиране, очаквано отделяне на вредни емисии, специфични теренни и климатични особености, санитарно — охранителни зони”.

От горното на нас, гражданите, ни става ясно, че:
- Местоположението на площадката се избира след като е избрана технологията на третиране;
- Горецитираните терени в Горни Богров и Кубратово са избрани също в нарушение на законодателството, тъй като метод и технология за третиране на отпадъците никога не са били избирани съгласно законовата процедура.


III. На стр. 11 в т. 3 от горецитираните „Задания” е дадено количеството на столичните отпадъци и техния морфологичен състав според изследване, направено ппрез 2005г, а също така прогнозни данни за 2005, 2010,2020г, като прогнозата е направена през 2000г.
Налагат се следните изводи:

1. Не става ясно какво е реалното количество на генерираните отпадъци за 2005г., Столична община дава прогноза за 1500 т/ден, а фактурираните количества от октомври 2005г до настоящия момент са не повече от 1050 т/ден.
Именно това прогнозно количество отпадъци СО залага като изходни данни в „Заданията за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”.
Очевидна е грешка в действителните количества от приблизително 50%.

2. При такава степен на точност на прогнозното изследване ние считаме за недостоверни както прогнозните количества за 2010 и 2020 години, така и прогнозният морфологичен състав на отпадъците.
А с оглед на макар и трудно прохождащата система за разделно събиране на отпадъците в столицата, са недостоверни и прогнозните количества и процентен състав на хартията, пластмасата и стъклото, заложени в „Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”

3. Няма данни както за настоящия, така и за бъдещия химичен състав на отпадъците, което е решаващо за избора на технология. Още повече, че предложения от Столична община метод за третиране на отпадъци /производство на смет-пелети/ има завършваща операция „изгаряне”, което ще доведе до отделяне на неидентифицирани емисии във въздуха, със сигурност над 180 вида диоксини и фурани от изгарянето на раздробената в пелетите пластмаса /според описаната т.нар. „берлинска” технология в т.2 на „Заданията за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци” пластмасата e една от компонентите на смет-пелетите/.

Накратко: При неверни изходни данни, каквито са количеството и състава на отпадъците, не става ясно по какви показатели и критерии би могъл да бъде избран един или друг метод за третиране на отпадъци.

IV. Относно качествата на описаната в Резюмето на горното писмо „берлинска технология”, в Столична община са постъпили в законовия срок четири отрицателни становища, подкрепени от повече от осем граждански организации, доказали загрижеността си за най-адекватното разрешаване на кризата със софийските отпадъци.

Предвид гореизброените съображения, ние отправяме към Вас следното ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Зaкона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда:

1. Да прекратите обявената от СО процедура по изработване на „Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”, като незаконосъобразна.
2. Да внесете предложение в СОС за отмяна на Решение № 74/2006г. като несъобразено с последователността на стъпките за изграждане на системата за управление на отпадъците на СО, залегнала в Стратегията за управление на отпадъците, приета от СОС с Решение № 208 от 22 март 2007г.
3. Да започнете процедура по възлагане на Предпроектно проучване за изграждане на инсталация за третиране на ТБО на територията на СО.
4. В бъдещото предпроектно проучване да не допускате да включват повече т.нар. „берлинска технология“, като се вземат предвид ЧЕТИРИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ СТАНОВИЩА И ИЗКАЗАНИТЕ НА ИНИЦИИРАНАТА ОТ СО СРЕЩА-КОНСУЛТАЦИЯ на 08/05/07 г И ПРОТОКОЛИРАНИ МНЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ/всичките отричащи берлинската технология/.

Ако в законоустановения 14-дневен срок не получим писмено уведомление, ще подадем нашето искане в Съда.

10.05.2007г. С уважение,

Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

СНЦ „Eкосдружение Връбница - Надежда”, представлявано от председателя Веселин Димитров

Инициативен комитет - Мрамор, представляван от председателя Снежинка Цветанова

СНЦ “Нови хан-европейско селище”, представлявано от председателя Огнян Чипев

СНЦ „Екозащита Челопечене”, представлявано от председателя Илка Стоименова

от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, представляван от Борис Борисов

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”, представляван от Павел Бонев

Няма коментари: