сряда, 9 май 2007 г.

ОЩЕ ОТ ХРОНИКАТА НА ЕЛИНПЕЛИНСКИТЕ ТАЙНИ СДЕЛКИ

Нови и нови инициативни комитети се създаватслед всяка поредна далавера, след всяко безобразие на самозабравилите се във властта.
Но идва Видов ден...

Представяме ви един документ, в който много ясно е описан поредния случай от Елинпелинските потайности.“ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СРЕЩУ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЗАВОД НА “БАУМИТ” ЕЛИН ПЕЛИН”

ДО:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКТОРА НА ДНСК

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЪРА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОМБУДСМАНА НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТПП

ДИРЕКТОРА НА ИА “ПЪТИЩА”

ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

КОМИСИЯТА ПО ЖАЛБИ И ПЕТИЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС-ЕЛИН ПЕЛИН

Относно: Протестиране на Разрешение за строеж №165/15.08.2006г. за обект :”Инсталация за сухи строителни смеси БАУМИТ”, издадено от архитекта на община Елин Пелин


Уважаеми господа,

На обществеността в гр. Елин Пелин стана известно, че фирма “Баумит България” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Елин Пелин, ул. “България” 38, изгражда в гр. Елин Пелин “Инсталация за сухи строителни смеси” в пълно информационно затъмнение за жителите на общината. Хора от града, чиито жилища се намират на около стотина метра от строящия се обект, разтревожено потърсиха информация в общината. Eкологът г-жа Андреева каза, че фирмата “Баумит” строи завод, но при нея няма никакви документи?! Трябвало да се пита архитекта на общината. Арх. Кирин съобщи, че фирмата има разрешение от РИОСВ за издигането на някаква мелачка, за сухи строителни смеси!
Но за всичко това не ни бе предоставена никаква информация от общината, включително и по Закона за достъп до обществената информация, а виждахме единствено бързо растяща 60 метрова кула на завода. В града расте недоволството и притеснението на хората, които са обезпокоени, че едно огромно производство от порядъка на около 600 тона дневно и 200 000 годишно на сухи смески на основата на цимента ще замърсява с прах и шум, както къщите, които са в близост до производството, но не само тях. Защото производствената плокадка се намира в близост и до обекти от хранителната промишленост, сред които попада и изграденото млекопреработвателно предприятие “Млекоцентрала Ел Пе” ООД – Елин Пелин. Тревожен е и фактът, че в голяма близост се намират и най-голямото училище от общината СОУ “В.Левски”, където учат около 1000 деца, в близост са и болницата, и детска градина.
Поради това се обърнахме към органите с контролна функция по околната среда. При извършената проверка от членове на Инициативния комитет, в РИОКОЗ- Софийска област (бивше ХЕИ), се установи, че при съгласуването на обекта си, “Баумит” са представили в РИОКОЗ проект, където като обект е посочено изграждане на “Инсталация за строителни разтвори”. На това основание РИОКОЗ- Соф. област са издали “Санитарно становище № 326/05.05.2006 г. за съгласуване на ПУП- за план-регулация и застрояване за “Производство на строителни разтвори” в гр. Елин Пелин по т. 217 от Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването с отстояние на завода 100 м от регулацията на града.
На 28.04.2007 г. инвеститорът “Баумит България” изпраща уведомително писмо до РИОСВ-София относно инвестиционно предложение за Производствена инсталация за строителната промишленост в гр. Елин Пелин. Отговорът на РИОСВ-София №26-00-3316/01.06.2006 г. е, че инвестиционното предложение не попада в приложенията на ЗООС за задължителна ОВОС или за преценяване необходимостта от такава оценка. Мотивировката е, че “в издадено санитарно становище от РИОКОЗ-Софийска област се съгласува разположението на обектите при приета ХЗЗ от 100 м.”
От РИОКОЗ-Соф. област, обаче, са категорични, че при тях не е представян ПУП, в който да са фигурирали и проекти на инсталация за сухи строителни смеси. В такъв случай, те не биха съгласували такъв ПУП с отстояние от 100 м., така както не са съгласували същия проект на фирмата през 2005 г., когато Баумит са искали да строят този завод, но в Костинброд.
Вероятно се касае за документна измама и за разлика в документалната обоснованост на инсталацията, преди да е издадено строителното разрешение. На практика инвеститорът е представил на компетентните органи – РИОКОЗ, РИОСВ и други, едни документи за едно производство от друг тип и вид, а е получил разрешение за съвсем друг вид предприятие, което подлежи на ОВОС и високи санкции, относно изискванията за отстояние до регулацията на населеното място и до обекти от хранителната промишленост.
Уважаеми господа,
Обръщаме се към вас като компетентен орган да извършите проверка, да установите документната измама и да постановите да се спре строителство на “Инсталация за сухи строителни смеси “Баумит” – Елин Пелин, по Разрешение за строеж № 165/15.08.2006г., поради това, че е издадено в нарушение на действащото законодателство, а именно :
· Със заповед № ТС-711 от 2006 е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за строителни разтвори. Същият ПУП не е обявен на съседите, съгласно изискванията за обявяване на проекта и заповедта на пряко заинтересованите съседи.
След издаване на виза за проектиране е представен проект с доклад за съответствие от лицензирана фирма и съгласно чл.142, ал.1 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж №165/15.08.2006г. за”Инсталация за сухи строителни смеси БАУМИТ”. Фрапиращо нарушение е още и това, че архитектът в цитираното разрешение е посочил, че то се издава: “... на основание : чл.142, ал.1, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 140, ал.4 от ЗУТ, чл.142, ал.1, ал.6, т.3 от ЗУТ....”. Текстът на чл. 142, ал.6, т.3 е отменен: ДВ,бр.65 от 2004 г.
· Издаденото Разрешение за строеж на инсталация за сухи строителни смеси е в нарушение на действащото законодателство по отношение на съгласуваните съгласно Наредба №7 на Министерство на здравеопазването по т. 217 строителни разтвори, а не инсталация за сухи строителни смеси. Отстоянието от най-близките жилищни сгради и предприятие за преработка на мляко и други предприятия, които произвеждат храни е между 100 до 200 м, но неправилно в Екологичната оценка е посочена като най-близка улица “Мургаш”, а в действителност това е “Средец”.
· В представените документи за разрешение за строеж не са посочени необходимите документи и разрешителни за издаване на разрешение за строеж от РИОСВ и РИОКОЗ за изграждащата се в момента инсталация за сухи строителни смеси. Отделно от това, видно от Екологична характеристика на инвестиционно предложение за производствена инсталация на “Баумит” се изграждат ударно-отражателна мелница и чукова мелница, които кой знае защо не са описани нито в съгласувателните документи, нито в Разрешение за строеж №165/15.08.2006г.
· Последното се издава на основание на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект, но отговаря ли този доклад на одобрения ПУП за строителни разтвори или на сухи строителни смеси, не знаем, тъй като не е предоставен на Инициативния комитет.

Приложения:
1.Разрешение за строеж №165/15.08.2006г. за”Инсталация за сухи строителни смеси БАУМИТ” от главен архитект на община Елин Пелин
2. РИОКОЗ- Соф. област, “Санитарно становище № 326/05.05.2006 г. за съгласуване на проект за устройствена схема ПУП- ПРЗ за “Производство на строителни разтвори” в гр. Елин Пелин
3. Становище на РИОСВ-София изх. №26-00-3316/01.06.2006 г.
4. Уведомително писмо изх. № 131/28.04.2006 г. до РИОСВ-София
5. Част копие на Екологична характеристика на инвестиционно предложение за производствена инсталация на фирма “Баумит България” за продукти за строителната промишленост

Председател на ИК: Т.Стояноваhttp://www.mh.government.bg/stat.php?id=2152


МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕ Е РАЗРЕШАВАЛО ОПАСНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

04.05.2007 г.

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Софийска област, както и Министерството на здравеопазването, не са издавали съгласувателни документи за устройствени планове или инвестиционни проекти за строителство на инсталация за сухи строителни смеси в урегулирани имоти в община Елин Пелин. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Антонела Понева, относно санитарно становище от РИОКОЗ за опасни за здравето дейности, по време на парламентарния контрол днес, 4 май.

Съгласно Наредба №7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда за такъв вид производство се изисква отстояние (хигиенно-защитна зона) от 100 метра от жилищната зона на населените места. Според представената в РИОКОЗ, София област, документация разположението на посочените имоти отговаря на това изискване, затова инспекцията издава положително санитарно становище и съгласува представения подробен устройствен план, обясни министър Гайдарски.

РИОКОЗ, Софийска област е съгласувала устройствен план единствено и само за изграждане на обект за производство на строителни разтвори като самостоятелно производство, а не като етап от друг вид производство и следователно няма нарушение на нормативните изисквания. В последствие обаче от главния архитект на община Елин Пелин е издадено разрешение за строеж на обект „Инсталация за сухи строителни смеси „Баумит” в част от посочените урегулирани поземлени имоти.

РИОКОЗ, София област, както и МЗ, не са издавали съгласувателни документи за устройствени планове или инвестиционни проекти за строителство на инсталация за сухи строителни смеси в посочените имоти. Инвестиционен проект за такъв обект не е постъпвал за разглеждане в експертния съвет на РИОКОЗ. От разрешението за строеж се вижда, че проект за цитирания обект не е разглеждан и на заседание на общинския експертен съвет по устройство на територията. Разрешението за строеж е издадено въз основа на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, изготвен от „Консултантска инженерна група”. Тя носи пълната отговорност за направените изводи и заключения в доклада.

Министър Гайдарски подчерта, че независимо от становището на РИОКОЗ, съгласно Закона за устройство на територията взимането на окончателни решения за местоположението и вида на производствените обекти, които ще се изграждат на територията на дадена община е от компетентността на съответната общинската власт и тя носи отговорност за своите решения. Контролът върху законосъобразността на разрешенията и извършвано строителство се упражнява от Дирекцията за национален строителен контрол.

Няма коментари: