вторник, 4 декември 2007 г.

Ще удържи ли на думата си ЕК за АЕЦ"Белене"

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. №12-03 / 03-12-2007

До г-н Жозе Мануел Барозо
Председател на Европейската комисия

До г-н Ставрос Димас
Еврокомисар по околна среда

До г-н Андрис Пиебалгс
Еврокомисар по енергетика


Относно: България – Българските власти не изпълняват ОВОС на Проекта „АЕЦ Белене”, съгласно заявената препоръка на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия
Референция: Наше писмо от 07-05-2007 г. с входящ № BARROSO(2007)3847 и Ваши писма от 07-06-2007 г. и 09-08-2007 г. - TREN.H1/MK/up D(2007) 313384 и 316916

Уважаеми господин Барозо,
Уважаеми господин Димас,
Уважаеми господин Пиебалгс,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, в свое писмо от 07-05-2007 г. с Ваш входящ № BARROSO(2007)3847, изложи факти за порочността на Проекта „АЕЦ Белене” чрез представяне на 140-те нормативни нарушения, констатирани от българския регулаторен орган по ядрена безопасност - Агенцията за ядрено регулиране, в тяхно писмо № 05-00-48/05 от 12-07-2006 г.
С писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия, ние бяхме уведомени за становището, че “Проектът за изграждане на нова АЕЦ "Белене” трябва да премине и през Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се следват по-специално процедурите, установени с Директива (ЕО) 85/337/ЕИО относно ОВОС, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, както и в съответствие с Конвенцията от Еспоо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Отговорност за този процес носят българските власти”.
НД "Екогласност” е притеснено от факта, че вече четири месеца българските власти не изпълняват тази заявена пред нас препоръка на компетентните лица от Люксембург.
От медиите за масово осведомяване сега научаваме, че до края на м. декември 2007 г. Европейската комисия ще изрази своето становище по Проекта „АЕЦ Белене” и поради това НД "Екогласност” НАСТОЯВА пред Вас за отчитане на направената препоръка от Вашите експерти в писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г.
Приложение: Писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при ЕК – (виж в началото)
С уважение,
Петър Пенчев
Зам.-председател
С благодарност към д-р Георги Касчиев за неговата доблест (статия в. Дневник)!
Прочетете за радиацията - популярно четиво, но има и някои откровения:
http://bulatom-bg.org/book-original_version.pdf

Няма коментари: