сряда, 30 януари 2008 г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕЛО МРАМОР ОТХВЪРЛИ НАМЕРЕНИЕТО НА ИНВЕСТИТОР В СЪРЦЕТО НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ ДА ЗЕЙНЕ КРАТЕР ОТ 350 дка

До Председателя на Европейската комисия Г-н Жозе Мануел Барозо

До Комисаря по околната среда към Европейската комисия Г-н Ставрос Димас

До Комисаря по транспорта към Европейската комисия Г-н Жак Баро

До Президента на Р. България Г-н Георги Първанов

До Председателя на Народното събрание Г-н Георги Пирински

До Министър-председателя на Р. България Г-н Сергей Станишев

До Министъра на регионалното развитие Г-н Асен Гагаузов

До Министъра на околната среда и водите Г-н Джевдет Чакъров

До Посолството на Р.Гърция Н.Пр. г-жа Данаи - Магдалини Куманаку

До Главния прокурор на Р. България Г-н Борис Велчев

До Омбудсмана на Р.България Г-н Гиньо Ганев

До Българската Академия на науките

До Българската Минно-геоложка камара

До Националния център за териториално развитие

До Кмета на Столична община Г-н Б. Борисов

До Кмета на район “Връбница”

До Кмета на Кметство Мрамор

До Столичния общински съвет

До Главния архитект на София Г-н Петър Диков

До всички български медии

СТАНОВИЩЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО МРАМОР, РАЙОН”ВРЪБНИЦА”,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Прието на общоселско събрание на 26.01.2008г. свикано

Въз основа ЧЛ.41 ал.1 от “ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА”

 1. НИЕ, КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНО НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛОТО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, за концесия с период от 20 години и превръщане на 354 751 кв.м / над 350 дка / от землището на с.Мрамор в открита кариера-площадка за „Добив и преработка на полезно изкопаемо – пясък и чакъл от находище “Барата” и изграждане на промишлена площадка за преработка на същите в суровини за влагане в бетон на площ от 20 000 кв.м само на 300 м южно от селото, категорично заявяваме своето НЕСЪГЛАСИЕ за осъществяването на подобно намерение не само на територията на исканото от кандидат-концесионера и квалифицирано от него като находице “БАРАТА”, а за нас - като местности Кръста, Сух волуек, Язовира, Равнище и Барата, но също и на всяка една друга проучвана или непроучвана досега територия, попадаща в землището на Мрамор на юг, запад, север или изток от него.

 1. Изравянето на сух кратер от над 350 декара в сърцето на най-съхранения в екологично отношение район на Столична община е крайно недопустимо от екологична, градоустройствена, социална, морална и хуманитарна гледна точка.
 2. Съгласно прогнозния ОВОС на ОУП на град София, именно това е районът с едни от най-добрите екологични показатели, най-ниска степен на замърсеност, най-ниската заболеваемост, причинена от фактори, произтичащи от замърсяването на околната среда и на практика едно от най-добрите места за живеене в района на София – град.
 3. В предоставените в кметство Мрамор документи от искащата 20 годишна концесия от Държавата България за така формулираното находище “БАРАТА”фирма „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, дъщерна компания на гръцката фирма “ТИТАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД, има съществени пропуски и умишлени неточности.
 4. Теренът на новопроектираната кариера е означен като окрайнина на Софийското поле, независимо от факта, че се намира фактически и физически на километър южно от централната разломна линия в Софийската котловина, очертана условно от реките Блато и Лесновска, и на еднакво разстояние от оградните планини - на практика в центъра на тази част от полето.
 5. Теренът е със средна кота 515 -520 метра и, както е отбелязал кандидат – концесионерът, представлява стара речна тераса на река Църна бара. На практика този терен е най-високият в землището на Мрамор, който е застроен върху старата тераса на река Блато само на 200-300 метра североизточно и лежи със средно 15-20 метра по-ниско и в подветрената страна..
 6. Долинното понижение по средата е заето от река Църна Бара, като в горната му част е разположена чашата на язовир Мрамор, който в документацията на кандидат- концесионера въобще липсва като инфраструктурно съоръжение. Това ни кара да смятаме, че концесионерът има намерение да унищожи язовира или да го кооптира за свои нужди.
 7. Според документацията на кандидат-концесионера само в три от сондажните кладенци е открита вода - според него от р.Църна бара, а на практика от язовир Мрамор. Това означава, че проектираното минно поле ще представлява при отнемане на 15 метров слой чакъл и пясък огромен открит сух рудник поради ниския ерозионен базис на река Църна бара и в никакъв случай няма да прилича на познатите ни баластриери-езера, разположени в ниската част на котловината. Така прахта, попаднала в центъра на съществуващия ветрови коридор, ще се носи на километри разстояние и ще направи живеенето в района проблематично.
 8. От рудника ще пострада и разположеният на надветрената страна Волуек, чийто водоносен хоризонт ще спадне с 5-10 метра.
 9. Обещаната рекултивация на терена е илюзорна поради факта, че за нея според твърденията на концесионера ще се използва откривната маломощна земна маса. Поради недостатъчния й обем, на мястото на изчерпания обем от чакъл и пясък ще се запълват с изкопни маси от други места и строителни отпадъци.
 10. В проекта не фигурират и други инфраструктурни и проектирани обекти, като бъдещ газопровод, проблемният в екологично отношение участък от автомагистрала “Тракия”, минаващ непосредствено до добивното поле, съществуващ канал колектор.
 11. Намерението да се изгради миячно, трошачно, сортировъчна инсталация на 20 декара източно от находището и ползваща водите на р.Църна бара за отмиване на глинестите примеси означава, че това съоръжение е предвидено от другата страна през реката срещу гробищата, и то в терен, предвиден в ОУП за озеленяване и на практика посред Мрамор.
 12. Липсват каквито е да било социални, екологични, териториално-устройствени оценки. Вместо тях има стъкмени изводи и пропуски, които обслужват намеренията на кандидат – концесионера.
 13. Липсват важни документи като: Обявлението за конкурс или търг/чл. 39 от ЗПБ/ за разрешението за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл.2 от Закона за подземните богатства. Липсва Заповедта за конкурса или търга за разрешението за търсене и/или проучване в Държавен вестник. Липсата на такова обявление в ДВ представлява нарушение на чл.41от ЗПБ и на Закона за обществените поръчки.
 14. Проучванията са се състояли без съответните разрешения, споразумения или договори за провеждане на геоложки проучвания върху общински и частни имоти - задължителни според чл.75 от ЗПБ. Така същите са в нарушение на българското гражданско законодателство.
 15. Не са предоставени още: Договора за проучване, Доклада за резултатите от проучването, Заявлението за регистрация на търговско откритие, Заявлението за концесия, Задължителния геоложки план .
 16. От всичко, изложено до тук, буди недоумение и тревога и поражда много въпроси начинът, по който кандидат-концесионерът се е сдобил с разрешенията за проучване № 459/30.06.2005 от МОСВ и с подписа на министър Долорес Арсенова, квалификацията на държавните служители, работили по въпроса в МОСВ и РИОСВ София, както и издаденото Удостоверение за търговско откритие №.290/21.04.2007 от МОСВ с подписа на министър Джевдет Чакъров.
 17. Този Абсурден сценарий се разиграва дори при фактическото положение, че цялото Софийско поле е проучено и картографирано още преди 40 години и всички минерални запаси, рудни и нерудни изкопаеми са детайлно известни на българската геология, включително и мощният въглищен пласт, заемащ цялото централно котловинно дъно, в това число и под Мрамор.
 18. Проучванията са се състояли с мълчаливото съгласие на бившите местни власти в с. Мрамор и район “Връбница”, а преписките са били укрити, което навява съмнения за корупционна схема. Ето защо настояваме Инспекторатът към Столична Община и Прокуратурата да започнат незабавна работа по изясняване на случая и действията или бездействията на същите.
 19. Тъй като „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД явно извършва дейността си в Република България в системно нарушаване на българското законодателство, ние настояваме Прокуратурата да извърши проверка на начина, по който „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД получава разрешенията си за проучване на територията на страната от страна на МОСВ и да провери обстойно всички обстоятелства около получените и действащи вече концесии.
 20. Настояваме Народното събрание на Република България да създаде Анкетна комисия, която да разследва този и други подобни случаи и въобще незаконния добив на строителни материали на територията на страната, както и да провери законността на всички издадени разрешителни за подобна дейност за последните 5 години от страна на МОСВ.
 21. Настояваме Посолството на Република Гърция да изясни на населението на село Мрамор кое налага дъщерната компания на “ТИТАН-ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД - „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД да извършва дейност, която застрашава цели населени места, както и здравето, имуществото и бъдещето на граждани на Република България.
 22. Като цяло, ПРОЕКТЪТ заплашва с косвено и дори пряко унищожение едно от най-уредените и перспективни населени места в околоградския район.
 23. ПРОЕКТЪТ заплашва с пряко унищожение ЯЗОВИР “МРАМОР”, най-важното в орнитолотично отношение място по прелетния път “ВИА АРИСТОТЕЛИС” в западната част на Софийското поле и на практика единственото оцеляло след унищожаването на Мусачевския разлив и превръщането му в голф игрище и рибарниците в Челопечене, превърнати в кариера.
 24. Районът и в частност Язовир Мрамор, формиралата се делта на река Църна бара в язовира и течението й над него с уникални и съхранени полски меандри се обитава от 175 ВИДА ПТИЦИ, от който 43 РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ. Същата зона е предложена за влизане в “НАТУРА 2000” с входящи номера26-00-3322 от 17.09.2007 и 26-00-3322 от 11.01.2008 г. по Директивата за опазване на птиците и дори следва да бъде разширена с терените на полските меандри.
 25. По темата за опазване на района и частично преместване на проблемния в екологично отношение участък от трасето на АМ “ТРАКИЯ” се води преписка с редица държавни институции, включително и с Европейската Комисия.
 26. Настояваме ангажираните държавни институции да ускорят работата си по въпроса и да спазят Европейското и Национално Екологично законодателство.
 27. Част от желаната от концесионера територия е предвидена в ПРОЕКТА ЗА ОУП НА СОФИЯ за озеленяване и рекреационни дейности, а друга е предложена от местното население и урбанисти за развитие на населеното място МРАМОР като естествен център на цялата територия на Парк “Полето”и изчаква Обществените обсъждания на Новия ОУП НА СОФИЯ.
 28. Случилото се ни кара да настоим пред Националния Център за Териториално Развитие и ДАГ “София” да преразгледат планирания предварително и с далечен хоризонт и без отчитане на редица специфични условия Проект за Парк “Полето”, отбелязан като резервен терен в Проекта за ОУП на София, защото столицата ще се окаже лишена от най-чистия си в екологично отношение и подходящ за обитаване и развитие терен
 29. Територията, поискана в Инвестиционното намерение, изцяло попада в проектирания Парк “Полето” и отваря огромна рана в сърцето на район”Връбница”, като предопределя бъдещето на целия район.
 30. Добивната площадка ще представлява огромна суха мина, разположена в сърцето на най-силния и интензивен ветрови коридор в тази част на котловината. Същият вятър, който досега е съхранявал землището на село Мрамор като най-чистото в екологично отношение място с почти минимални замърсявания, ще разнася прахта из цялата околност.
 31. Всичко това ни кара да кажем КАТЕГОРИЧНО НЕ на подобно безумно ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ и да поискаме категоричната намеса на всички Отговорни Държавни, Международни институции и Медии, както и намеса на Прокуратурата.
 32. В случай, че Държавата България все пак разреши подобна Безумна Концесия то Ние ще считаме, че Тя Доброволно се е Отказала от Суверенитет върху Територията на населеното място Мрамор и Неговото землище, както и от Юрисдикция върху Населението му. В този случай ще настояваме пред Органите на Държавата Република България, Европейския Съюз и Международната Общност да ни бъде уреден аборигенен малцинствен статут с права върху територията, която обитаваме и собственост върху всичките й природни дадености и съществуващи инфраструктурни обекти.

ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ НА 9 КМ ОТ ХРАМ –ПАМЕТНИКА “АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ”.

ОТ ИМЕТО НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СЕЛО МРАМОР ВИ МОЛИМ ЗА НАМЕСА.

ЖИТЕЛИ НА МРАМОР

26.01.2008 г.

1 коментар:

Ognyan каза...

Браво Мраморци - като канара сте!
С вас сме, както вие бяхте и сте с нас - хората от с. Нови хан, тогава когато се борихме срещу:

1. Складирането до с. Габра на балите с боклук на София - в мините на "бизнесмена" Ковачки - и победихме, в съда;

2. Продажбата на 3'300 дка Новоханска гора не на някой друг, а на "знаменития" "бизнесмен" - индиеца Прамод Митал, който сега бяга на пожар от комбината Кремиковци. И в тази битка победихме, отново в съда - на 27.12.2007г., без право на обжалване.

3. Хранилището за Радиоактивни отпадъци (РАО). И в тази битка гражданското общество ще победи - на 17.02.2008 г. в с. Нови хан ще се проведе Местен референдум, по Закона за допитване до народа, за окончателното затваряне и ликвидация на това РАО-хранилище.

С чиста съвест за чиста природа!!!