понеделник, 21 януари 2008 г.

Руската АЕЦ „Козлодуй” – „първенец” в Европа по изхвърляния на радиоактивност в атмосферата

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите 21.01.2008 г.

СТАНОВИЩЕ

на Национално Движение Екогласност, член на „Приятели на Земята Интернешънъл”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция София, ул. „Раковска” 134, GSM 0887525032

Относно: Руската АЕЦ „Козлодуй” – „първенец” в Европа по изхвърляния на радиоактивност в атмосферата

Уважаеми представители на медиите,

Във връзка с активната кампания около посещението у нас на президента на Русия Путин, за пускане в действие на спрените 3-4 руски блокове на АЕЦ „Козлодуй”, искаме да привлечем вниманието на българската общественост към проблема със сравнението на нашата централа спрямо другите подобни централи в Европа по показател - изхвърляния в атмосферата на радиоактивни газове, радиоактивни аерозоли и радиоактивен Йод-131.

Разглеждаме представения от българската Агенция за ядрено регулиране през 2005 г. в Международната агенция за атомна енергия(МААЕ) - Виена, Трети Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, приет от Министерския съвет. В този доклад са отчетени радиоактивните изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г., т.е. от 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти блокове на руската АЕЦ „Козлодуй”.

На Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1 са публикувани част от Националните доклади на страните, членки на Конвенцията за Ядрена Безопасност, за срещата през м. април 2005 г. във Виена. В глава 15 “Радиационна защита”, повечето от тях представят данни за измерените радиоактивни изхвърляния от техните АЕЦ в атмосферата, по отделните радионуклиди. В долната таблица са представени данните за 2003 г. от официалните доклади, за реакторите от подобен тип - PWR и ВВЕР в различни страни, относно нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия (за сравнимост), съгласно изискванията на Научния комитет за действие на атомната радиация (НКДАР) към Организацията на обединените нации(ООН):

Радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г.

Държава - брой реактори

2003 г.

РБГ

TBq/ ТWh

РБГ + тритий

TBq/ ТWh

Йод-131

МBq/

ТWh

Йод-131 +

аерозоли

МBq/

ТWh

Германия– 13 PWR

0,121

0,169

0,120

0,167 ^

Франция – 58 PWR

0,212

5,498

Швейцария –3 PWR

0,827

0,381

0,403

Испания – 7 PWR

0,424

0,554

10,162

11,820

Белгия – 7 PWR

0,744

10,080

11,656

Общо – 88 PWR

2,328

29,544

Финландия –2 ВВЕР

0,845

2,267

6,501

България– 4 ВВЕР

15,79

160,9

243,23 ^

Налагащи се констатации:

1. В сравнение с 13 реактора от тип PWR на Германия (взети заедно!), завишенията на специфичната емисия на замърсяването на атмосферата от АЕЦ ”Козлодуй” в България (само от 4 реактора – 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти блокове), са съответно 130 пъти за радиоактивни газове и 1456 пъти за радиоактивни аерозоли и Йод-131 (243,23 : 0,167=1456,47).

Невероятно лоши са резултатите от сравнението за радиационната защита, приведени към един ядрен реактор – над 420 пъти за газове и над 4730 пъти(!!!) за аерозоли и Йод в България с руските реактори сме по-зле, отколкото в Германия.

2. От данните в горната таблица още може да се пресметне сравнението, че АЕЦ”Козлодуй” с 4 реактора в България през 2003 г., е с почти 7 пъти по-висока специфична емисия на РБГ(радиоактивни благородни газове) и над 8 пъти по-висока специфична емисия на Йод-131 + аерозоли, спрямо всичките 88 реактори тип PWR в Германия, Франция, Швейцария, Испания и Белгия (взети заедно!). Подобни са данните и от другите години, публикувани на сайта на МААЕ.

КАТО ГРАЖДАНСКА ПРИРОДОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НД ”Екогласност” ПИТА:

1. За какъв енергиен център можем да претендираме пред света и защо у нас се обявява, че „Европа крояла заговор против интересите на малка България”, когато честно и последователно ни се заявява от Европейския съюз, че нашите ядрени реактори в АЕЦ ”Козлодуй” не са качествени и радиационната защита налага закриването им, колкото и милиарди долара да бяха платени от Европа за тяхната модернизация през последните 18 години? За какъв регионален пазар на Балканите се говори днес, заради Член 36 от Договора за присъединяване, когато в него изрично е подчертано само и единствено „да възстановят... вътрешния пазар”(виж Приложение 2)?

2. Защо сега у нас се подписва договор с Русия, като ще се изгражда АЕЦ ”Белене” с реактори отново от тип ВВЕР(руска технология), при заобикаляне на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ) - без да има изготвена изискуемата се от ЗБИЯЕ Оценка на управлението на радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на дейността на новата ядрена централа и без нова Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС), съгласно писмо до НД ЕкогласностTREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09.08.2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия?

3. Докога проядрените 26 компании от „неправителствената” организация БУЛАТОМ, с председател Богомил Манчев-обсебил със своите фирми чистите печалби за 85% от износа на чиста енергия (а ядрените отпадъци – за държавата!), ще манипулират информацията и ще заблуждават българските граждани за някакво “спасяване” на АЕЦ ”Козлодуй”? Докога Прокуратурата ще бави проверката по нашия сигнал за „обръч от фирми” около НЕК, когато строежът на АЕЦ „Белене” и пускането на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” са само за целите на същия износ от частните фирми около НЕК? Кой плаща за постоянните кампании сред широката българска общественост, с упорита заблуда за “режим на тока у нас” и криене на истината относно опасните радиоактивни изхвърляния в атмосферата и за радиоактивните отпадъци, с радиация и късен радиационен ефект в наследство за над три хиляди човешки поколения – за 100 000 години напред?

НИЕ ПИТАМЕ ще се допусне ли с тези съмнителни акции така безотговорно да се провали доверието на Европейския съюз към България, след реалното ни присъединяване на 01.01.2007 г.? Не могат ли да спрат българските политици опасното върлуване на “БЪЛГАРСКИЯ ВИРУС” на недоволство от евроинтеграцията и неизпълнение на сключените междудържавни договори и на европейските закони?

Национално Движение „Екогласност”

Зам-председател:

Инженер-математик Петър Пенчев

Приложение 1

Преглед на чл. 15 „Радиационна защита” от 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, София, Септември 2004г.

През 2003 г. в България са работили 4 енергийни реактора тип ВВЕР на една площадка (два с мощност 440 МW – блокове 3 и 4, два с мощност 1000 МW – блокове 5 и 6). Те са произвели общо електрическа енергия - нето 16,040 ТWh.

В долната таблица са показани измерените емисии на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ Козлодуй, освободени през вентилационните тръби(комини) в атмосферата, през годините 1999 - 2003 год. Те са в три категории – РБГ(радиоактивни благородни газове), радиоактивен Йод-131 и дългоживеещи аерозоли(ДЖА).

Таблица от 3-я Национален доклад на България - стр.76

Нормализирани показатели Дименсия

1999

2000

2001

2002

2003

РБГ TBq/GWa

143,0

121,3

131,6

115,8

128,5

Йод-131 GBq/GWa

1,62

1,57

1,72

1,27

1,31

Аерозоли GBq/GWa

0,58

0,60

0,70

0,74

0,67

За удобство при сравняване с другите страни, съгласно изискванията на НКДАР към ООН, тези данни, докладвани от България във Виена на 12.04.2005 г., са приведени от нас от гигаватгодина към тераватчас:

Таблица с данните от горната таблица, но с приведени дименсии

Нормализирани показатели Дименсия

1999

2000

2001

2002

2003

РБГ TBq/TWh

17,52

14,86

16,12

14,23

15,79

Йод-131 MBq/TWh

198,4

192,3

196,4

155,6

160,9

Аерозоли MBq/TWh

71,05

73,49

85,74

90,93

82,33

Йод-131 + аерозоли MBq/TWh

269,45

265,79

282,14

246,53

243,23

Приложение 2

ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

AA 1/3/05 REV 3

Брюксел, 6 април 2005 г.

ЧЛЕН 36

1. Ако до края на период от не повече от три години след присъединяването, възникнат сериозни и трайни затруднения, в който и да е сектор на икономиката или затруднения, които могат да причинят сериозно влошаване на икономическата ситуация в дадена област, България или Румъния могат да поискат разрешение да предприемат защитни мерки, за да възстановят положението и да приспособят засегнатия сектор към икономиката на вътрешния пазар.

Няма коментари: