неделя, 20 януари 2008 г.

СТОЛИЧНАТА УПРАВА СПИ ПОД ПУШЕЦИТЕ НА КРЕМИКОВЦИ

Две кремиковски екологични сдружения подадоха своите отрицателни становища за издаването на комплексно разрешително на "Кремиковци" АД в законовия срок, който район Кремиковци обяви за разглеждане на документацията и подаване на становища.
Столичната управа обаче, умишлено или не, пропусна да обяви процедурата за запознаване с документацията и подаване на становища по проблема за останалите столичани.
Въпреки това по информация от МОСВ и от жители на Кремиковски район и други граждани и граждански организация научиха, че тече такава процедура. Две сдружения успяха да подадат своите също отрицателни становища в определения от министър Чакъров краен срок 11 януари директно в Министерството на околната среда и в Столична община.
Тук публикуваме последните две становища, като обръщаме внимание и на факта, че благодарение на сигнала, който подадохме в МОСВ срещу неспазване на процедурата на обявяване на обществено обсъждане, понастоящем тече нов срок за достъп до документацията и подаване на становища във връзка със заявлението за издаване на комплексно разрешително - този път и в Столична община.


СНЦ „ЕКО МРАМОР”До: Министерството на околната среда и водите - Вх. номер 26-00-70/11.01.08

Копие до: Столична община

С Т А Н О В И Щ Е

/придружително писмо към СТАНОВИЩЕ в Приложение №1/

Относно: Внесеното от „Кремиковци” АД допълнено заявление за издавне на комплексно разрешително за дейността на металургичния комбинат.

Уважаеми Господа,

На първо място ние изразяваме нашия ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ” И ЗАМ. КМЕТА ПО ЕКОЛОГИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПОРАДИ:

 • ЛИПСАТА НА ОБЯВЛЕНИЕ НА САЙТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за общественото обсъждане и предоставения достъп до внесената от „КРЕМИКОВЦИ” АД документация по заявлението
 • ЛИПСАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСА В САМАТА СГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА-ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ” /дори и само в електронен вид би била достатъчна/ и налична такава само в кметството на район „Кремиковци”

Горните два факта ни навеждат на мисълта за скриване от обществеността на внесеното заявление, особено в период, когато имаше почти непрекъсната двуседмична коледна ваканция на всички институции. Такова нежелание обществеността на да бъде информирана по един ПРОБЛЕМ, КОЙТО КАСАЕ ВСИЧКИ ОБИТАТЕЛИ НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ, не съответства по никакъв начин на заявеното от Столична общи в лицето на столичния кмет Бойко Борисов и главния архитект на София Петър Диков желание за спиране на унищожителното за живите организми / включително човека/ замърсяване от металургичния комбинат „Кремиковци’.

На второ място: Отчитаме като много добра практика факта, че Министерството на околната среда и лично Министър Чакъров информираха с писмо с изх.№ 48-00-582 от 10.12.2007г. една чисто гражданска формация с идеална цел, каквато е Групата Граждански Екологични Организации за внесеното от „Кремиковци” АД Заявление за издаване на комплексно разрешително, с което писмо МОСВ информира една по-широка общественост и определя срок не по-рано от 11.01.2008г. за приключване на обществения достъп до внесената от „Кремиковци” АД документация.

ПО СЪЩЕСТВО: В определения от МОСВ срок съгласно горецитираното писмо ние внасяме нашето становище по предоставената за обществен достъп документация, включена към заявлението за издаване на комплексно разрешително за дейността на „Кремиковци” АД.

СНЦ „ЕКО МРАМОР” след като се запозна в срока по чл. 126 от ЗООС с представените документи по ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно

разрешително на „Кремиковци”АД /електронен файл с идентификатор IPPC-Kremikovtzi_FINAL-061207.doc/ изразява своето становище:

Изцяло се присъединяваме към изразеното от НД „ЕКОГЛАСНОСТ” СТАНОВИЩЕ с техен изх. № 01-07/07.01.2008, което е приложеното и подписано от нас като ПРИЛОЖЕНИЕ №1, представляващо неразделна част от настоящия документ.

Ние предлагаме съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни компетентният орган, а именно Министерството на околната среда и водите да издаде РЕШЕНИЕ в което да постанови ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „КРЕМИКОВЦИ” АД.

Аргументите за това наше предложение са развити в точки от 1 до 7 в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Едновременно с това ние искаме да акцентираме и върху следните обстоятелства:

 1. За първи път МК „Кремиковци” АД подава заявление за издаване на комплексно разрешително в съответствие с Директива 96/61/ЕО на 31.03.2005г. На 6.04 2007г. МОСВ излиза с Решение за отказ за издаване на комплексно разрешително, а на 11.05.2007г. „Кремиковци” АД отново кандидатства за комплексно разрешително за същите инсталации и съоръжения, за които вече е издаден отказ / според писмото от МОСВ от 10.12.07/.

НЕПРИЕМЛИВО ЗА НАС Е , че за двете години между подаването на

заявлението и отказът на МОСВ ръководството на комбината е имал

достатъчно време да приведе инсталациите и съоръженията си съгласно

екологичните норми според директива 96/61/ЕО , имайки предвид крайния

срок 30.10.2007г. според ЗООС, А КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО БИ

ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗДАДЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИ НОРМИ , А НЕ АВАНСОВО

САМО СРЕЩУ ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ.

 1. В допълненото заявление за издаване на комплексно разрешително от декември 2007г. ПРОЕКТНОТО НИВО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА ДОСТИГНЕ МЕТАЛУРГИЧНИЯ КОМБИНАТ ОТНОВО МНОГОКРАТНО / в дву- и трицифрени числа/ НАДХВЪРЛЯ НОРМИТЕ НА

ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ /НДЕ/, подробно развито в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на

настоящия документ, факт, който сериозно противоречи на идеята и сроковете

за издаване на такъв вид документ, какъвто е комплексното разрешително.

 1. Бездействието на управата на МК „Кремиковци” по отношение на организирането на неорганизираните емисии в точков източник представлява

ЗАОБИКАЛЯНЕ / НАДХИТРЯНЕ/ НА МЕТОДИКАТА НА ИЗМЕРВАНЕ НА

ЕМИСИИТЕ, ТЪЙ КАТО Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНО, ЧЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА

НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ МЕТОДИКА НЕ Е РАЗРАБОТЕНА.

 1. Неприемливи за нас са и многобройните решения по ОВОС, в които технологичния процес неоправдано е разбит на отделни машини и съоръжения за да не се отчете кумулативния ефект от замърсяването, още повече, че според ЗООС СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ЕДНА ОЦЕНКА НА ВЪЗ-ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е 5 ГОДИНИ.

 1. НЕДОПУСТИМО Е ДА ПРОДЪЛЖАВА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА МК „КРЕМИКОВЦИ” СЛЕД ДАТАТА 30.10.2007г. при признатото в техните собствени документи замърсявания на околната среда и при знанието на тези факти от всички компетентни органи, от които зависи спирането на дейността на металургичния комбинат.

 1. НЕДОПУСТИМО Е ПРИ ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНИТЕ ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА РАЙОНА И НА ЦЯЛОТО СОФИЙСКО ПОЛЕ /ПРИ-ЛОЖЕНИЕ № 2/ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА, НАПРАВЕНИ ВЪРХУ ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/ според картите, включени в доклада по ОВОС на общия устройствен план на Столична община, от които е видно изключително високото ниво на промишлено замърсяване в р-н Кремиковци и дължащата се на тази причина изключително висока заболеваемост на населението в района.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Тъй като смятаме, че основанието за съществуване на едно министерство на околната среда е не да поощрява бизнес, който замърсява околната среда и вреди на здравето на хората и да изготвя планове за жизнеспособността му, а да се бори за жизнеспособността на обитателите на територията, за която отговаря, в случая държавата България, НИЕ НАСТОЯВАМЕ ИМЕННО МОСВ ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „КРЕМИКОВЦИ” АД, за да не оставаме ние, гражданите на Р. България с чувството, че някъде там горе, в европейското ни правителство са по-загрижени за нашето здраве отколкото собствените ни български управници.

10.01.2008г. С уважение:

/С. Цветанова/

СНЦ „ЕКО МРАМОР

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Становище на НД „Екогласност” № 01-07/07.01.2008, подкрепено от СНЦ „ЕКО МРАМОР”
 1. Карта на пром. замърсяване /приложение 23 от ОВОС на ОУП на София/
 2. Карта на заболеваемостта /приложение 22 от ОВОС на ОУП на София/

-----------------------------------------------------------------

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 01-07/07.01.2008

До Министерство на околната среда и водите

Копие: До Софийска градска прокуратура

(към № 9877/07 от 25.10.2007 г.)

Копие: До Столична община

С Т А Н О В И Щ Е

от Национално Движение Екогласност, представлявано от Петър Пенчев –зам.-председател, с адрес за кореспонденция 1000 СОФИЯ, ул. «Раковска» 134, GSM 0887525032

Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, след като се запозна в срока по чл. 126 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС), с представените документи по ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД – всичко 1332 стр, (електронен файл с идентификатор IPPC_Kremikovtzi_FINAL_061207.doc) и приложения, изразява своето становище:

Предлагаме - с решение, съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Компетентният орган – Министерството на околната среда и водите, ДА НЕ ИЗДАДЕ Комплексно разрешително на „Кремиковци” АД.

Това наше становище се базира на следните обстоятелства.

1. Нарушени са грубо изискванията на Глава четвърта - ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, на НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

1.1. Операторът - „Кремиковци” АД, не е ограничил или прекратил експлоатацията на съответните неподвижни източници (подизточници или производствени единици) в най-краткия възможен за целта срок до възстановяване на нормалните условия на експлоатация при спазване на установените към тях Норми за допустими емисии(НДЕ), съгласно чл. 77, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г.

1.2. Операторът - „Кремиковци” АД, е бил длъжен да информира писмено Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) – София, за всеки отделен случай за превишаване на НДЕ по ал. 1 не по-късно от 48 часа от момента на установяване на превишаването, съгласно чл. 77, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г.

1.3. Операторът - „Кремиковци” АД и РИОСВ – София са скрили истинските данни за превишаването на НДЕ и не са спазила по този начин чл. 78, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г., като в рамките на един неподвижен източник на емисии, даден подизточник (производствена единица или част/линия от нея) не може да работи с превишаване на установените НДЕ повече от 8 часа без прекъсване, считано от момента на регистриране на превишаване на установените НДЕ.

1.4. Операторът - „Кремиковци” АД и РИОСВ – София са скрили истинските данни за превишаването на НДЕ и не са спазили по този начин чл. 78, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. - в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация по ал. 1, при които е налице превишаване на установените НДЕ, не може да превишава 120 часа независимо от броя на регистрираните превишения на НДЕ (т.е. аварии и инциденти).

2. НЕПРИЕМЛИВА е възприетата процедура за ЗАОБИКАЛЯНЕ на ЗООС относно провеждане на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), при което е правено - със СЪДЕЙСТВИЕТО на МОСВ, разбиване на технологичния процес на отделни части-съоръжения и инсталации, за които МОСВ е давало писма-преценки за липсата на необходимост от процедура по ОВОС (Стр. 115 от Заявлението – т. 2.1.4.-Решения по ОВОС). Това ЗАОБИКАЛЯНЕ на ЗАКОНА е ПОРОЧНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, защото с тези „ходове” НЕ СЕ ОТЧИТА КУМУЛАТИВНИЯ ЕФЕКТ от замърсяването на околната среда и риска за човешкото здраве от „Кремиковци” АД.

3. НЕПРИЕМЛИВО е да НЯМА към документите от Заявлението, на Становище от Министерството на здравеопазването (Стр. 138, т. 4.8. от Заявлението), с данните от проведените изследвания по здравния статус на населението от населените места, разположени около „Кремиковци” АД, част от които изследвания наскоро бяха публично огласени при ОВОС на Общия устройствен план(ОУП) на София, със значими ТРЕВОЖНИ данни за заболеваемостта сред децата до 18-годишна възраст, с най-голяма концентрация за околността на „Кремиковци” АД.

4. Горните наши констатации за нарушения на Закона, се основават на официалните данни от оператора, публикувани в ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД, където се сочат за Алтернатива 1 – съществуващо положение(съществуваща техника), десетократни превишавания на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обектите и дейностите с неподвижни източници на емисии, което е станало дългогодишна причина за преки и/или косвени въздействия от емисиите върху околната среда, както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве.

За краткост на изложението, тук ще илюстрираме превишенията на нормите за допустими емисии(НДЕ) с изброяване САМО на няколко от страниците на Заявлението и посочване преди всичко на данните за показател „Прах”:

4.1. Стр. 254 – В срокове до 31.12.2010 г. и 30.10.2009 г. се „обещават” за аспирационните системи на Леярните дворове на ДП № 1 и ДП № 3, ЗАПАЗВАНЕ на прахови емисии от 1,2 -2,5 g/Nm3, при НДЕ праховогазови емисии 20 mg/Nm3 (Наредба № 1/27.06.05 г.), т.е. ПРЕВИШЕНИЕ от 60 до 125 пъти.

4.3. Стр. 257 – „Обещава” се намаляване количеството на основните вредни инградиенти от випуските на течните чугун и доменна шлака, подлежащи на асимилация и третиране в газоочистни съоръжения на Леярните дворове на ДП № 1 и ДП № 3., но за това „намаляване” липсват каквито и да са количествени критерии за оценка, т.е. КОЛКО.

4.4. Стр. 270 – При коксови батерии № 3 и № 4 се признава над 60 до 80-кратно ПРЕВИШЕНИЕ на НДЕ.

4.5. Стр. 278 – За неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията - от коксохимическо производство по модули: коксови батерии 3 и 4, краен газов хладилник, гасилна кула и общо, за предложението Алтернатива 2 – НЯМА ДАННИ.

И въпреки липсата на данни, в подаденото Заявление се прави обобщаващ «висящ» извод, че избраната алтернатива на действащата технология (инсталация) и предвижданите промени не водят до равностойно или по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда (увеличаване на консумация, емисии), описващи най-добрата налична техника!

4.6. Стр. 350 – При газоочистните системи към кислородни конвертори № 1, № 2 и № 3 за използваните в момента пречиствателни съоръжения – тип тръби „Вентури” оставяме без коментар противоречивото цитиране на НДЕ от Наредба № 1/27.06.05, веднъж от 50 mg/Nm3 – стр. 351, т. 3.2.1., веднъж от 30 mg/Nm3 – стр 351, т. 3.2.2. , при определени от Наредба № 1/27.06.05 г. 20 mg/Nm3 . Но не можем да приемем предлаганото решение за „бъдещето” - с Алтернатива 2, осигуряващо НДЕ за прах 30 mg/Nm3.

4.7. Стр. 353 - За Алтернатива № 1 НЯМА ДАННИ за количествена информация за неорганизираните емисии от конверторите поотделно (№№ 1 – 3).

4.8. Стр. 360 и стр. 377 – Отново за всички емисии НЯМА ДАННИ(Н.Д,), но това не пречи на оператора да прави пореден «висящ» извод в параграф «Рискови фактори за човешкото здраве», че не се очаква (или няма) отрицателно въздействие върху околната среда и не представляват риск за човешкото здраве. Тук е неясна ОЩЕ и базата за направения извод, че «От представената информация в предходните точки е ясно, че в технологията няма фактор, който да оказва негативно въздействие върху околната среда». При това, съгласно законовата Наредба № 1/27.06.05 г., се цели да се организират праховите емисии в точков източник и да се преустановят неорганизираните емисии и да се достигне НДЕ за прах.

4.9. Стр. Стр. 394, 400, 414, 417, 430, 432, 434, 450, 573 – повтаряне ситуацията от горната забележка.

4.10. Стр. 605 – Направен е извод, че при алтернатива №2 се очакват спестени годишни разходи от икономия на газ и годишни приходи от експлоатация (виж. т. 3.2.7.1.), което е икономически изгодно – тук се налага нашият въпрос «Защо досега не е направено, след като е икономически изгодно?».

4.11. Стр. 664 – Признание, което оставяме без коментар – «за улавяне и пречистване на технологичните и неорганизираните прахогазови потоци в „Леярен и ковашки цех” – „Леярна за черни метали”, НЯМА изградени прахоуловителни съоръжения».

4.12. Стр. 674 – За вагрянкя №2 общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т,ч, площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията – фактор «Общ прах» е 2780 mg/Nm3, при НДЕ праховогазови емисии 20 mg/Nm3 (Наредба № 1/27.06.05 г.), т.е. ПРЕВИШЕНИЕ от 139 пъти.

4.13. Стр. 679 – За вагрянкя №3 общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т,ч, площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията – фактор «Общ прах» е 3150 mg/Nm3, при НДЕ праховогазови емисии 20 mg/Nm3 , т.е. ПРЕВИШЕНИЕ от 157 пъти.

4.14. Стр.Стр. 976, 978, 980 и т.н. до края на раздела – Считаме, че неправилно се цитират НДЕ от Наредба № 2/19.02.98 г., когато Комплексното разрешително е безсрочно - съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗООС, и затова емисионните норми и техническите мерки, в т.ч. такива за извъннормалните условия на експлоатация - по чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗООС, трябва да са според действащата по-нова Наредба № 1/27.06.2005 г., а не да се прилагат по-ниските изисквания при старата Наредба № 2/19.02.1998 г.

4.15. Стр.Стр. 996, 998, 1007, 1008 – значително над 100 пъти се сочи ПРЕВИШЕНИЕ на НДЕ за прах.

4.16. Стр. 1071 – Неприемливо(меко казано!) звучи ПРИЗНАНИЕТО по отношение на общия суспендиран прах - Доколкото за неорганизираните източници не се предприемат мерки за намаляване на емисиите, те остават на същите нива.

5. По проекта на ИППСУКР.

5.1. Правилна е общата забележка, посочена от ИППСУКР, че немотивирани са исканията от оператора за удължаване с години на договорените в предишната процедура по издаване на комплексно разрешително крайни срокове за изпълнение на мерките, особено на фона на крайната дата 31.10.2007 г., съгласно ЗООС.

В тази връзка, НД «Екогласност» като национално-отговорна екологична организация, регистрирана по Закона за юридически лица с нестопанска цел, счита, че приетият с Протокол № 37 и решение от заседанието на Министерския съвет на 13.09.2006 г., Актуализиран план за жизнеспособност на «Кремиковци» АД е порочен и незаконосъобразен, защото в случая МС се явява като некомпетентно лице относно прилагането на Ал. 3 на § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗООС, за удължаване на крайния срок за издаване на комплексни разрешителни - 31 октомври 2007 г.

5.2. Стр, 1323 – Неприемливо е като отговор от «Кремиковци» АД на т.11 от забележките на ИППСУКР, да се сочи САМО 40 % за количеството, с което ще се намалят неорганизираните прахогазови емисии след изпълнение на мярката по обещаваната бъдеща модернизация – мярка 1.3.1., когато съгласно Наредба № 1/27.06.05 г., се ИЗИСКВА да се организират праховите емисии в точков източник и да се преустановят неорганизираните емисии и да се достигне НДЕ за прах.

5.3. Стр, 1323 – Неприемливо е като отговор от «Кремиковци» АД на т.13 от забележките на ИППСУКР, да се сочи САМО 40 % за количеството, с което ще се намалят неорганизираните прахогазови емисии след изпълнение на мярката по обещаваната бъдеща модернизация – мярка 1.3.5., когато съгласно Наредба № 1/27.06.05 г., се ИЗИСКВА да се организират праховите емисии в точков източник и да се преустановят неорганизираните емисии и да се достигне НДЕ за прах.

5.4. Стр, 1325 – Некорегирано е Заявлението относно забележка 22 на ИППСУКР - Заложеният за “Край на дейността” срок от 31.12.2008 г. е в противоречие с разпоредбите на Наредба № 10/06.10.2003 г.

6. Липсва оценка на полученото от Група Граждански Екологични Организации (Група ГЕО) по Закона за достъп до обществената информация(ЗДОИ) копие от Писмо № 0411-0096/21.02.2007 г. на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, където се показват наднормени концентрации на общ доменен прах с максимална концентрация около 10 пъти над граничните стойности – 60,8 мг/м3, при 6 мг/м3 (в участък “Шихтоподаване” и “Литеен двор” – на Доменна пещ № 1 и Доменна пещ № 3). В това писмо изпълнителният директор инж. Тотю Младенов ни съобщава за подаден сигнал от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” до Прокуратурата, за търсене отговорност от ръководството на „Кремиковци” АД по чл. 407 от Кодекса на труда - Когато контролните органи установят закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения, те са длъжни да уведомяват органите на прокуратурата.

7. По изпълнение на НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Публично известно е на най-широката общественост, както се отразява постоянно и в голям брой масмедии, че по време на огласяваните публично контролни измервания от РИОСВ – София, най-често не бяха изпълнени разпоредбите на Глава трета ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ, където в чл. 19, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г., се изисква от собственика или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии - осигуряване провеждането на контролните измервания при спазване на следното условие:

мощност (капацитет/производителност) на съответния неподвижен източник (инсталация, горивна уредба, производствена единица или групи от такива) не по-малка от 70 % от номиналната такава, за периода на измерванията.

Поради този факт на неспазване на нормативите, не могат да се приемат за истина повечето от приложените към настоящото Заявление, протоколи от РИОСВ –София, както и представените от РИОСВ-София няколко протокола в Софийска районна прокуратура – предварително производство № 6620/2007 г. по описа на СРП, във връзка с продължаващата проверка по сигнал на НД „Екогласност”, където са представени САМО резултатите от такива протоколи на РИОСВ-София, в които се сочи незначително превишаване на нормите, определени в Наредба № 2/19.02.98 г., по показател прах - 1.15, 1.2, 1.3, до 4.7 пъти. Ние сме представили допълнително в СРП копие, получено от Група ГЕО по Закона за достъп до обществената информация, от Заповед № 0-14-1721/27.01.2006 г., където в протокол за проверка № 197/25.10.2005 г. на РИОСВ-София и протокол № 1538/28.10.2005 г. от изпитване и анализ на проби на Дирекция „ЛАД” – София към ИАОС, е констатирано ПРЕВИШАВАНЕ на нормите по показател прах - измерена стойност 3013 mg/Nm3, при допустима норма на емисиите 20 mg/Nm3 по най-новата Наредба № 1/27.06.05 г, т.е. 150 пъти ПРЕВИШАВАНЕ на нормите за допустими емисии. Но този резултат го нямаше сред разглежданите от СРП.

Изобщо може да се направи КАТЕГОРИЧНИЯТ ИЗВОД, че ярко ДОКАЗАТЕЛСТВО представляват данните, изнесени публично от „Кремиковци” АД в настоящето ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително, от които е видно и се доказва над 100-кратно ДЪЛГОГОДИШНО ПРЕВИШАВАНЕ на някои от нормите за допустими емисии(НДЕ), което би трябвало да е и ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, съгласно българското и европейското законодателства.

При това трябва да се обърне внимание и на СЪВМЕСТНИТЕ действия между компетентния контролен орган – Министерството на околната среда и водите, и оператора на замърсяващите инсталации и съоръжения - „Кремиковци” АД, за да няма монтирано до ден-днешен НИТО ЕДНО Автоматично средство за измерване, в ЦЕЛИЯ РАЙОН на оператора.

НД ”Екогласност” предлага на Прокуратурата да извърши проверка и по изнесените по-горе данни и обстоятелства, като ги присъедини към извършваната в момента допълнителна проверка по № 9877/07 от 25.10.2007 г. по описа на СГП и пр.пр. № 6620/07 по описа на СРП. Предлагаме да се извърши проверка ОЩЕ и на опита за скриване от обществеността и манипулация на истината, което бе направено във връзка с настоящата процедура от МОСВ, в лицето на зам.-министър Чавдар Георгиев.

1. На подадено на 09.07.2007 г. Заявление по ЗДОИ с искане от НД Екогласностна някои документи по хода на издаване на КР за „Кремиковци” АД, в т.ч. и Становище на МОСВ по постъпилото Заявление, ако има изготвено такова, ни бе отговорено с писмо № ЗДОИ – 1613 от 26.07.2007 г. на МОСВ, в което зам.-министър Чавдар Георгиев твърди, че «Министерството не изготвя становища по заявленията за издаване на комплексни разрешителни».

2. След наше и на още 12 граждански организации от Група ГЕО - протестно писмо до Европейската комисия от 11.09.2007 г., с писмо № 48-00-582 от 10.12.2007 г. на МОСВ, министър Джевдет Чакъров ни съобщава истината, която се опита да скрие зам.-министър Чавдар Георгиев: «На 11.05.2007 г. дружеството отново подаде заявление за издаване на комплексно разрешително на същите инсталации и съоръжения, за които вече беше отказано издаване на такова. След оценка на качеството му, компетентният орган по разглеждане на заявлението – Изпълнителната агенция по околна среда(ИАОС) – изиска допълване на информацията, като на 22.08.2007 г. „Кремиковци” АД представи допълненото заявление»,т.е. имало е Становище на ИАОС.

Лошото е, че в предоставената ни сега документация, липсва ТОВА експертно становище-оценка със забележките на ИАОС (в края на м. май 2007 г. министър Чакъров съобщи в Народното събрание, за предадени на „Кремиковци” АД 10 страници забележки на МОСВ!!!), и ние съзираме в горните ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ действия нов опит да се скрие истината от обществеността, като ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ СА СВИДЕТЕЛИ как „Кремиковци” АД продължава и след 31.10.2007 г. да трови БЕЗКОНТРОЛНО над два милиона софиянци, с реален риск за здравето на хората и като замърсява околната среда - ПРИ ПЪЛНОТО БЕЗХАБЕРИЕ НА ВСИЧКИ ВЛАСТИ в България.

С уважение,

НД «Екогласност»

Зам.-председател: Петър Пенчев2 коментара:

bobi каза...

Спечелихте си още един симпатизант,а защо не и член на вашето сдрувение!Според мен цялата тази информация трябва да се изнесе на пресконференция пред медиите,за да може на всички да стане ясно ,че ни тровят съвсем умишлено и безнаказано.Благодаря ви за всияко,което правите за всички ни!!!

ГРУПА ГЕО grupa geo каза...

Радваме се, че намираме все повече съмишленици за защита на околната среда и на нашия собствен човешки живот! Добре дошъл сте винаги на тези страници с мнение, коментар или със статия по конкретен или по-общ проблем.Възможността за диалог е най- важната за такъв тип обществен блог, това е мястото, където могат да се обменят идеи как да се върви напред в тези сложни времена, когато природата все пречи на нечии интереси.
Пишете смело!

ГГЕО