вторник, 24 февруари 2009 г.

Безхаберие за Гълъбово

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. № 02-23/23.02.2009 г.

До Върховна касационна прокуратура на Република България
До г-н Хулио Гарсия Бургес - Началник отдел “Нарушения” към Генерална дирекция “Околна среда” при Европейската комисия
( процедура 2008/4288 )
Копие: До г-н Сергей Станишев – министър-председател на РБългария

НАПОМНЯНЕ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно:
Наказателното производство за замърсяването на въздуха в Гълъбово се бави цяла година

Уважаеми господа Върховни прокурори,
Уважаеми господин Бургес,
С постановление на Върховна касационна прокуратура от 22.02.2008 г. бе уважена жалбата на Национално движение „Екогласност” срещу постановления на Апелативна прокуратура – Пловдив от 14.01.2008 г. и на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 03.12.2007 г., с които беше отказано образуване на досъдебно производство за замърсяването на въздуха в община Гълъбово. Върховна касационна прокуратура отмени и двете постановления за отказ, като разпореди образуване на наказателно производство срещу неизвестен извършител по чл. 282, чл. 352, ал. 1 и чл. 353, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Необяснимо е за нас, като граждани, вече една година да не сме уведомени за резултатите от работата на прокуратурата по този проблем, когато за хората в Гълъбово продължава вредният за тяхното здраве престъпен екогеноцид. Национално движение „Екогласност” уведоми Европейската комисия на 31.03.2008 г. за това разпореждане на ВКП за образуване на досъдебно производство, като на 20.05.2008 г. изпратихме в Брюксел новия доказателствен документ по случая – Резюме от анализа, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г. В този доклад, предоставен на Национално движение Екогласност от Министерството на здравеопазването по Закона за достъп до обществената информация, се съдържат скандални данни за установените, най-вече при децата от ранната и предучилищната възраст, престъпления срещу човешкото здраве – изразяващи се в по-висока неспецифична бронхо-пулмонална патология и на заболявания с доказана алергична генеза. Заболяванията на дихателната система са водещи и представляват 76% от регистрираните заболявания при проведения клиничен преглед. През 2006 г. децата в Гълъбово, които са постъпили за болнично лечение поради бронхо-белодробно заболяване, са 2,5 пъти повече от тези в контролните селища.Жалко е, че на заседанието си от 23.12.2008 г. Министерският съвет е взел по т. 9 от дневния ред “Решение за приемане на програма за опазване здравето на населението от замърсяванията на околната среда в района на област Стара Загора”, в което обаче не се съобщава нищо за реалното ограничаване и ликвидиране на източниците на замърсяване. Министерският съвет признава, че “установената статистически значимо по-висока честота на респираторните, бронхо-белодробните и алергичните заболявания при децата от ранна и предучилищна възраст в Гълъбово, Раднево и Казанлък, в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в тези общини и е следствие на дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух, които потенцират здравния риск сред детското население.” На фона на това признание приоритетните задачи на Програмата на Министерския съвет се задоволяват с ”разширяване на обхвата на профилактичните прегледи, насочени към неспецифична бронхо-пулмонална патология и заболявания с алергична генеза и за осигуряване на ефективен 24-часов мониторинг на качеството на атмосферния въздух за своевременно реагиране при сигнали за замърсяване, осигуряване на функционираща система за своевременно уведомяване на обществеността в случаите на превишени концентрации на серен и азотен диоксид в атмосферата, както и намаляване на замърсяването, предизвикано от транспорта, чрез оптимизиране на транспортната мрежа и обновяване на обществения автомобилен парк.”
Национално движение „Екогласност” не може да се съгласи, че проблемът ще се реши със “създаване и прилагане на ефективни контролни механизми и засилване функциите на гражданското общество чрез пряк контрол върху полигон Змейово, мини „Марица-Изток” и ТЕЦ на територията на региона, както и на други обекти – източници на замърсяване”, нито с “монтиране и поддръжка на информационни табла, осигуряващи своевременна и достоверна информация за качеството на въздуха в градовете Гълъбово, Раднево, Казанлък и Стара Загора”, както формално са решили от Министерския съвет на 23.12.2008 г.

Национално движение „Екогласност” НАСТОЯВА да бъдем уведомени за хода на разпореденото от Върховна касационна прокуратура наказателно производство по данните от системата за ранно предупреждение, според които източници на замърсяване на въздуха в община Гълъбово са емисиите от производствените мощности на “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово общ. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево общ. Раднево, ТЕЦ “Марица изток 3”, както е записано в постановлението на Върховна касационна прокуратура от 22.02.2008 г.

Това наше искане като гражданска екологична организация, е в съзвучие с жалбата, регистрирана с референтен № 2008/4288 в Европейската комисия, за която процедура очакваме информация от Брюксел за нейния ход.

С уважение:
Петър Пенчев
Заместник-председател

Няма коментари: