неделя, 5 април 2009 г.

"Първа копка" не била за завод, а за ... канализация?

Изх. 04-05/05.04.2009 г.

До инж. Иван Проданов Симидчиев – Началник на

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/

гр.София 1606, бул. “Христо Ботев” №47


ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

от СНЦ ЕКОМРАМОР, представлявано от Снежинка Цветанова –председател

oт Екосдружение „Връбница-Надежда”, представлявано от председателя Веселин Димитров

Относно: Незаконно откриване на строителна площадка в Горни Богров на 03.04.2009 г. без одобрен инвестиционен проект
Уважаеми господин Симидчиев,

От медиите научихме, че на 03.04.2009 г. в Горни Богров, Столична община, е станало откриване на строителната площадка по изпълнение на инвестиционното предложение за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Длъжностните лица, извършили първата копка - заместник-министър председателят Меглена Плугчиева и столичният кмет Бойко Борисов, са заявили публично и е отразено във всички медии, че инвестиционният проект все още не е одобрен и тече задължителната законова процедура за неговото разглеждане.

Като граждански екологични организации - Национално движение „Екогласност”, СНЦ ЕКОМРАМОР и Екосдружение „Връбница-Надежда”, са обжалвали в законовия срок решението на Регионалната инспекция по околна среда и води-София за Оценката на въздействието върху околната среда и във Върховния административен съд има висящо съдебно производство срещу избраната технология с последващо изгаряне на произведените брикети от столичния боклук. При планираните изгаряния в циментовите заводи в Бели Извор, Златна Панега и Девня, ще се отделят над 180 вида отрови – диоксини и фурани, които представляват голям риск за опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; нарушения на имунната система, както и вродени аномалии. Това ще бъде непростим екогеноцид спрямо местното население.

Съгласно чл. 148, ал. 4 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект”, а тъй като и г-жа Плугчиева, и г-н Борисов знаят, че липсва одобрен проект, то те са нарушители на закона с откриването на строителната площадка, съгласно чл. 157. ал. 1 от ЗУТ (виж приложената снимка от церемонията на 03.04.2009 г.).

НАСТОЯВАМЕ да приложите чл. 222, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - „Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице спира незаконни строежи”, защото съгласно чл. 225, ал. 2 от ЗУТ Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрен инвестиционен проект....

НАДЯВАМЕ СЕ, че санкцията в размер на 50 000 лв., съгласно чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, ще отнесете лично към извършителите Меглена Плугчиева и Бойко Борисов, а не към държавния бюджет на Министерския съвет и Столична община.

Приложение: Документална снимка от сайта на Столична община.


С уважение:

Петър Пенчев

Снежинка Цветанова

Веселин Димитров


ps. От една информационна агенция ни се възпротивиха на прессъобщението, като ни убеждаваха, че Бойко не бил открил строителство на завод, а ... на канализация. Той за това става, май.

Няма коментари: