сряда, 22 април 2009 г.

ГОРИМ И ДЕПОНИРАМЕ ВСЯКАКВИ БОКЛУЦИ ОТ ЕВРОПА ПО ВРЕМЕ НА ДЪЛГОГОДИШНА КРИЗА С ОТПАДЪЦИТЕ, РАЗПРОСТИРАЩА СЕ ВЕЧЕ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА

Национално движение Екогласност,

Член на Приятели на земята интернешънъл

-------------------------------------------------------------------------------

До Жозе Мануел Барозо, Председател на Европейската комисия

До Комисия по петиции на Европейския парламен

До Борис Велчев, Главен прокурор на Р. България

С И Г Н А Л

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно: България – Австрийските служби разследват нелегален износ на боклук за България. Продължават нарушенията на екологичното законодателство у нас относно управлението на отпадъците

Уважаеми господа,

Австрийската информационна агенция(APA) съобщи на 11.04.2009 г./Приложение №1/ за започнало държавно разследване на нелегален износ в Полша, Румъния и България на отпадъци в размер на 500 000 тона за една година. Предполага се и огромна корупционна схема, защото в Австрия екологичното обезвреждане на 1 тон боклук се заплаща по 160 евро, докато на източноевропейския пазар цената е под 20 до 30 евро.

НАСТОЯВАМЕ Главна прокуратура на Р България да извърши проверка по случая, като се отговори на следните въпроси:

1. Да се провери на каква база, когато липсват нормативи, министърът на околната среда Джевдет Чакъров е подписал на 27.12.2005 г. Комплексно разрешително(КР) /Приложение №2/ на „Холсим-България” АД за изгаряне на 15 000 тона автомобилни гуми, 14 000 тона месокостно брашно и 7 000 тона опасни отпадъци от промишлеността. Подобни са КР и за другите циментови заводи, издадени от МОСВ през м. декември 2005 г., а наскоро същите са били подновени.

2. Имайки в предвид признанието/Приложение №3/ на Тодор Костов-изпълнителен директор на „Холсим-България” АД, че няколко хиляди тона отпадъци от Австрия са изгорени в циментовия завод край с. Бели извор, да се извърши проверка и на останалите циментови заводи относно започналото разследване от Австрия, за криминален внос у нас на опасни отпадъци.

3. Да се проверят оперативните дневници в „Холсим-България” АД, където по наша информация е записано спиране процеса на изгаряне в пещите за времето, когато два пъти в годината са вземани пробите за измерване на изпусканите в атмосферата диоксини и фурани.

4. Да се провери защо в циментовите заводи се изгарят тези опасни боклуци при 700(или при 1 000 градуса, според признанието на изпълнителния директор на „Холсим-България” АД), когато учените препоръчват температура на изгаряне над 1 500 градуса – за да се предотврати отделяне в атмосферата на замърсителите, предизвикващи рак, алергии и генетични увреждания у човека.

5. Да се провери има ли постоянен мониторинг на 150-километровите кръгови зони около циментовите заводи и правени ли са медицински наблюдения на застрашеното население.

6. Да се проверят всички депа в България относно 20-те сигнала за нелегален износ от Австрия на отпадъци за депониране.

7. Да се провери за какви споразумения с циментовите заводи в Бели извор, Златна Панега и Девня, е декларирала Столична община в изготвения доклад за оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС), за изгаряне на брикетите(PDF) от столичните битови отпадъци при проектираната Интегрирана система за София.

8. Да се провери каква процедура тече за депото в Монтана, единственото у нас, за което по наша жалба издаденото комплексно разрешително(КР) бе отменено без право на обжалване с Решение № 12471/19.11.2008 г. от Петчленен състав на Върховния административен съд. Невероятно е, че сега се подготвя издаване на ново КР – не е възможно съгласно Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването, МОСВ да издаде КР за това депо, когато вместо нормативната хигиенно-защитна зона от 3 000 метра, там съществуват две населени места на по 800 метра от депото, както е констатирал съда.

НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да се запознае по-отблизо с процедурата относно изграждане на интегрирана система за управление на битовите отпадъци на София, защото са налице опити за въвличане на българския съд в потуляне на законовите обжалвания на граждански екологични организации. В тази връзка за нас е необяснимо, как за неодобрен още проект, кметът Бойко Борисов прочете на 03.04.2009 г. приветствие на еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас, при извършеното съвместно с вицепремиера по еврофондовете Меглена Плугчиева, откриване строителство на завод, за който липсва законовонеобходимия инвестиционен проект. Доказаното постоянно погазване на екологичните изисквания от кмета на София и от МОСВ, заедно с информационното затъмнение в масмедиите за нашите сигнали относно тези нарушения при управление на отпадъците, са доказателство за опасностите не само за здравето на хората и за околната среда, но представляват елементи от настъпване на диктатурата в една от най-новите членки на ЕС, на фона на предстоящите двойни избори в България.

НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да изиска от виновните длъжностни лица от МОСВ и Община Монтана, 7,5 мил. евро на европейските данъкоплатци, изхарчени противозаконно за криминално построеното депо в Монтана, според заключението на последната най-висша инстанция на българския съд (документите сме изпратили до Председателя на Европейската комисия, с наше писмо от 05.01.2009 г., на което вече четири месеца няма отговор – мълчи се от Брюксел, мълчи се и от София). Нашето учудване и тук идва от приветствието на еврокомисаря по регионално развитие Данута Хюбнер при личното му посещение на депото в Монтана, въпреки че бе в ход процедурата по съдебното дирене за нарушенията.

НАСТОЯВАМЕ Европейският парламент да изиска отговори от Европейската комисия по повдигнатите от нас с тази петиция въпроси, защото “службите на Комисията трябва да следят и за спазването на всички изисквания, установени с екологичното законодателство на Европейската общност, включително за провеждане на съответни оценки на въздействието върху околната среда, разрешителни и други процедури, необходими да се гарантира висока степен на опазване на човешкото здраве и околната среда”, с който повтарящ се ЕДНАКЪВ текст ни уверява Хулио Гарсия Бургес-началник отдел “Нарушения” към Генералната дирекция по околна среда към Европейската комисия, в неговите последни две писма до нас – ENV A.2/LP/mf/SYB-2008-AA-1293 от 27.06.2008 (отговор на наше писмо с реф. BARROSO(2008)a/3545) и ENV A.2/LP/mf/ARES(2009)-14528 (отговор на наше писмо с реф. ENV 11729/2009).

Приложение: 1. Съобщение от 11.04.2009 г. на Австрийската информационна агенция(APA).

2. Комплексно разрешително на „Холсим-България” АД от 27.12.2005 г.

3. Публикация на в. “Слово плюс” – интервю на Тодор Костов-изпълнителен директор на „Холсим-България” АД.

С уважение:

Петър Пенчев

Заместник-председател

Няма коментари: