неделя, 9 март 2008 г.

Група ГЕО спасява Гълъбово и Стара Загора?

Върховна касационна прокуратура разпореди наказателно производство за обгазяването на Гълъбово

Национално движение “Екогласност” получи Постановление на Върховна касационна прокуратура от 22.02.2008 г., с което се разпорежда образуване на наказателно производство срещу неизвестен извършител по чл. 282Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, по чл. 352 ал. 1 - Който замърсява или допуска да се замърсят водни течения, басейни, подземни води или териториалните и вътрешните морски води, почвата и въздуха и с това ги направи опасни за хората, животните и растенията или негодни за използуването им за културно-битови, здравни, земеделски и други народностопански цели, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто лева до пет хиляди лева и по чл. 353 ал. 2 от Наказателния кодекс - … длъжностно лице, което не изпълни задълженията си за изграждане на пречиствателни съоръжения, както и за осигуряване изправността и непрекъснатото правилно действие на такива съоръжения, поради което те не са могли да влязат в действие напълно или частично или са прекратили действието си.

Това започване на наказателно производство е резултат от “Сигнал - зов за помощ” до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и до главния прокурор Борис Велчев, изпратен от екоорганизацията на 01.04.2007 г. относно “България – енергиен център на Балканите или екологичен геноцид над българското население и искане на Правителството за увеличена квота на вредните емисии”. В сигнала се сочат данните от Системата за ранно предупреждение за замърсяванията на община Гълъбово и за аномалиите, с които се раждат децата там. Последваха две Постановления с отказ за образуване на досъдебно производство - от Окръжна прокуратура–Стара Загора на 03.12.2007 г. и от Апелативна прокуратура–Пловдив на 14.01.2008 г., които бяха обжалвани от НД “Екогласност” пред Върховна касационна прокуратура.

Върховна касационна прокуратура обявява постановлението на Апелативна прокуратура – Пловдив за незаконосъобразно и неправилно, като се обосновава назначаването на разширена екологична експертиза, която след проверка във всяко едно от посочените предприятия – “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово общ. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево община Раднево и ТЕЦ “Марица изток 3”, да даде заключение за състоянието на сероочистващите и пречиствателни инсталации. В рамките на проверката не биха могли да бъдат изяснени тези въпроси, предвид на което и с оглед данните, събрани в хода на проверката, следва да се разпореди образуване на наказателно производство, постановява на 22.02.2008 г. Върховна касационна прокуратура. Постановлението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение “Екогласност”, заяви специално за БТА: “Пред Съда ще настояваме за незабавно прекъсване на работата на инсталациите, които превишават НДЕ (Нормите за допустими емисии) за повече от осем часа, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Също така операторите на тези инсталации и РИОСВ – Стара Загора не са спазили чл. 78, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. - в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация, при които е налице превишаване на установените норми, не може да превишава 120 часа независимо от броя на регистрираните превишения на НДЕ (т.е. аварии и инциденти).


http://www.bnr.bg/Horizont/News/Cor_BG/Postings/0306+-+galabovo-isk.htm

Няма коментари: