понеделник, 8 септември 2008 г.

ПОРЕДНАТА ПЪРВА КОПКА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" - БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРИТЕЛСТВО

Национално движение Екогласност

Член на "Приятели на земята интернешънъл"

До г-н Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране

Копие: До г-н Андрис Пиебалгс – еврокомисар по енергетика и транспорт

ИСКАНЕ за НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул.”22 септември” 40, GSM 0887525032

Относно: България - Нарушение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия със започване строителството на АЕЦ „Белене” без разрешение на държавния регулаторен орган

Уважаеми господин Цочев,

На 03.09.2008 г. министър-председателят на България Сергей Станишев обяви началото на строителството на АЕЦ „Белене”, като извърши „първа копка” и сериозните строителни работи „законно” са в пълен ход. В същото време и премиерът, и министърът на енергетиката и икономиката Петър Димитров признаха, че Агенцията за ядрено регулиране все още не е издала разрешение за строителство, а от Вашето публично изявление стана ясно, че такова разрешение ще последва най-рано девет месеци след получаване на техническия проект, който все още не е представен в поверената Ви Агенция. Налице е нарушение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ) и на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия(Наредбата), което е предпоставка за неосигуряване на ядрената безопасност и радиационна защита.

Съгласно Чл. 1 и Чл. 4, ал. 1 от ЗБИЯЕ, председателят на Агенцията за ядрено регулиране е независим специализиран орган на изпълнителната власт с компетентност за уреждане на обществените отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и затова Национално движение „Екогласност” се обръща към Вас с ИСКАНЕ за НАМЕСА, като издадете административен акт за налагане на принудителни административни мерки съгласно ЗБИЯЕ, с което да предотвратите и преустановите административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на последиците от тях, поради следните обстоятелства:

  1. Нарушен е Чл. 12 от ЗБИЯЕ., според който държавните органи, които чрез финансиране или по друг начин съдействат за внедряването и използването на ядрена енергия или източници на йонизиращи лъчения, не могат да имат държавни регулиращи функции по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита при осъществяването на тези дейности, за което ЕДИНСТВЕНО е компетентен председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Поради това и министър-председателят Сергей Станишев, и министърът на енергетиката и икономиката Петър Димитров са преки нарушители на Закона със своите действия от 03.09.2008 г. за стартиране строителството на терена на площадката.
  2. Нарушен е от министър-председателя Сергей Станишев и от министъра на енергетиката и икономиката Петър Димитров Чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗБИЯЕ, защото председателят на агенцията не е издал разрешение за строителство на ядрено съоръжение и се намираме в ситуацията на Чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗБИЯЕ – налице е само издадено разрешение от агенцията за проектиране на ядрено съоръжение.
  3. Нарушен е Чл. 34, ал. 6 от Наредбата, защото няма издадено разрешение за строителство на ядрено съоръжение, като заявление за издаване на такова разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 3 от ЗБИЯЕ се подава само ако изготвеният технически проект е одобрен по реда на чл. 33, ал. 4 от ЗБИЯЕ, за което публично стана ясно, че няма издадена заповед на председателя на агенцията.

НАСТОЯВАМЕ като държавен регулатор да потърсите Административнонаказателна отговорност по Чл. 138, ал. 1 от ЗБИЯЕ - за извършване на дейности без разрешение или лицензия в случаите, когато такива се изискват, се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. НАСТОЯВАМЕ да се приложи съгласно Чл. 138, ал. 4 от ЗБИЯЕ имуществена санкция в петкратен размер спрямо министър-председателя Сергей Станишев, защото това е повторно нарушение от министър-председател в последните 4 години – на 03.05.2004 г. предишният премиер Симеон Сакскобургготски извърши подобна „първа копка” в Белене и бяха изхарчени от държавния бюджет милиони лева за строителството на АЕЦ „Белене” - и тогава без необходимото разрешение от Агенцията за ядрено регулиране.

НАСТОЯВАМЕ като държавен регулатор да приложите Принудителни административни мерки по Чл. 149, ал. 1 - за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на последиците от тях, председателят на агенцията налага принудителни административни мерки, като се приложи Чл. 150, т. 1 от ЗБИЯЕ - спиране или ограничаване на дейността, за която е издадено разрешение или лицензия. НАСТОЯВАМЕ за налагане на принудителните административни мерки незабавно да издадете заповед на председателя на агенцията въз основа на констативен протокол на инспекторите на агенцията, съгласно Чл. 151, ал. 1 от ЗБИЯЕ.

НАСТОЯВАМЕ да приложите Чл. 33, ал. 1 от Наредбата - Ако лицензиантът или титулярят на разрешение не приведе дейността си в съответствие с нормативните изисквания и с условията на издадената лицензия или разрешение в определения срок и след преценка на обстоятелствата и дадените обяснения и възражения, председателят на АЯР отнема издадената лицензия или разрешение със заповед.

Уважаеми господин Цочев,

В случай, че не ни отговорите в законовия 14-дневен срок на настоящото ИСКАНЕ за НАМЕСА, ще подадем срещу Вас жалба в Административен съд София-град и чрез съда ще искаме да се спазват Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Същевременно ще подадем Сигнал до Главна прокуратура срещу Вас за следното:

1. Неосъществен от председателя на АЯР превантивен контрол, когато се издават лицензии и разрешения за дейности по ЗБИЯЕ, съгласно Чл. 98, ал. 2, т. 1 от ЗБИЯЕ;

2. Неосъществен от председателя на АЯР текущ контрол по изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности по ЗБИЯЕ, съгласно Чл. 98, ал. 2, т. 2 от ЗБИЯЕ;

3. Неизпълнение от председателя на агенцията на контролните си правомощия за сигнализиране органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено Престъпление, съгласно Чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗБИЯЕ;

4. Неизпълнение от председателя на агенцията на Чл. 105, ал. 1 от Наредбата - на контролните си правомощия по спазването на условията на издадените лицензии и разрешения съгласно разпоредбите на ЗБИЯЕ;

5. Неизпълнение от председателя на АЯР на Чл. 105, ал. 2 от Наредбата - на контролните си правомощия по извършване на превантивен, текущ и последващ контрол съгласно ЗБИЯЕ, Устройствения правилник на АЯР и Наредбата.

С уважение:

Петър Пенчев

Няма коментари: