сряда, 27 май 2009 г.

Еколози спечелиха в съда срещу завода на Бойко

Съобщение за медиите 27.05.2009

С Определение № 6899 от 26.05.2009 г. Върховният административен съд – Четвърто отделение, уважи жалбата на Национално движение "Екогласност", Сдружение с нестопанска цел "Екомрамор" и Екосдружение "Връбница-Надежда" и върна за ново разглеждане в първоинстанционния съд Административен съд – София-град, искането на екоорганизациите за отмяна решението от 15.12.2008 г. на директора на РИОСВ-София за одобряване на инвестиционното предложение за изграждане на "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". С жалбата се иска прогласяване на нищожността на решението, както и се прави искане за спиране на допуснатото с разпореждане предварително изпълнение на акта, като подробно са развити оплакванията против решението и заблуждаващия начин на обявяването му на сайта на РИОСВ.
Административен съд – София-град, в дело № 1/2009 г. бе отхвърлил иска в закрито заседание през м. януари и не разгледа спора по същество, стъпвайки върху грешната обява от сайта на екоинспекцията, без да се запознае с решението № 14-8/2008 г., подписано лично от директора Гергана Благиева. Ответникът - Директора на РИОСВ гр. София, в писмено възражение бе оспорил частната жалба и същата да бъде оставена без разглеждане в частта, с която се иска спиране на предварителното изпълнение на оспореното решение на РИОСВ. ВАС отхвърля като необосновани изводите на АС – София-град, за "голословност на твърденията на жалбоподателите" и констатира: "На първо място, изводът относно характера на оспореното решение е изграден без съдът да е изискал самото решение, към момента на произнасянето си. Без акта, предмет на жалбата да е изискан от органа, не би могло да се извърши такава преценка, тъй като липсват данни за неговото съдържание. Освен това, жалбоподателите изрично са оспорили достоверността на изнесената на сайта на органа, автор на решението, информация относно съдържанието му и разпоредените последици. Съдът обаче не е събрал доказателства и в тази насока, като най-простото би било да изиска самото решение. Най-сетне по делото са представени доказателства за публикуване на решение № 14-8/2008 г. в средствата за масова информация, като съдът в пълно противоречие с публикуваната обява е приел, че решението няма самостоятелен предмет."
ВАС определи: "ОТМЕНЯ определението от 21.01.2009 г., постановено по адм. дело № 1/2009 г. по описа на Административен съд - София-град, второ отделение, 27 състав... и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбите на Национално движение "Екогласност", Сдружение с нестопанска цел "Екомрамор" и Екосдружение "Връбница-Надежда". Определението е окончателно."
Снежинка Цветанова – председател на "Екомрамор", акцентира върху процедурното нарушение при проведения в РИОСВ на 04.12.2008 г. Експертен екологичен съвет, когато уволнената впоследствие екослужителка на МОСВ Даниела Монтолова, не позволи да се гласува внесено алтернативно предложение за решение, с което от екоорганизациите обосновават своето несъгласие относно избраната технология с последващо изгаряне в циментовите заводи и отделяне на 180 вида опасни диоксини и фурани.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД "Екогласност", съобщава за инициираната от тях и започнала на 22.04.2009 г./изх. №СО-1063-03-075, проверка от Дирекцията за национален строителен контрол/ДНСК/ за първата копка от Бойко Борисов и Меглена Плугчиева на завода в с. Г. Богров, "че е открита строителна площадка без одобрени инвестиционни проекти". С тази проверка ще се потвърди поредното незачитане на българските и европейските закони от Б. Борисов, откакто той е столичен кмет, категоричен е екоактивистът.
След петмесечно разтакаване в институциите, се доказа в съда, че бяха голословни неколкократните твърдения пред медиите на кмета Борисов и министър Джевдет Чакъров - за одобрението на завода от МОСВ и необжалването му в съда, заключават природозащитниците.

1 коментар:

Анонимен каза...

нема спирка за тоя весо и екосдруженията дано и държавата да осъдят тя това си заслужава,за дето ни докара на тоя хал.