неделя, 10 май 2009 г.

СЕЛО БАЛША НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НОВА КАРИЕРА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ!

Кариера в селото - те такова животно нема!

Отново посегателство към природата в с.Балша: поредната кариера е разрешена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със сключения концесионен договор на 03.12.2008г. с фирмата „Интерминерал” ООД, за добиване на строителни материали – пясъци от находище „Младжавица”, в землището на с.Балша, Столична община, без да е спазен основния принцип заложен в Закона за концесиите: ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ.

Тази гора пречи някому


За тази концесия населението на с.Балша разбира случайно. Дори информацията публикувана в интернет е подвеждаща и невярна, като не е упоменато истинското населено място.

Нарушени са основни принципи и задължения предвидени в Закона за концесиите, Закона за подземните богатства и подзаконови нормативни актове довели до неуведомяване на населението по указания ред и до пълна липса на информираност, което води до невъзможност същото да изкаже мнение, становище или възражение в определените от закона срокове.

Предоставената концесия е в нарушение на ЗУТ, ЗУЗСО, Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Закона за опазване на околната среда и Конституцията на РБ.

По договора е определена концесионна площ от 207625 кв.м. Проектът за разширение на с.Балша е в посоката на концесионната зона и регулацията на населеното място ще граничи с тази зона, което е недопустимо съгласно съществуващото законодателство и Конституцията на РБ гарантираща на гражданите право на здравословна и благоприятна околна среда.

Кариерата за добив на пясък е на 170 метра от къщите на хората в пълно нарушение на законите.

Територията на концесията върху ОУП на София попада в зона определена за градски паркове и градини и рекреационни гори и земи - зелени зони, каквито са и сега. В проекта за изменение на общия устройствен план на София се предвижда освен тематичния парк "Искър" да се създаде и парка "Полето", който обхваща землищата на селата Доброславци, Мрамор, Мировяне, Требич и Балша.

Огромната площ борова гора попадаща в границите на концесията, която гора ще бъде унищожена, е залесявана от населението още преди 60 години. Целта на залесяването е била да се създадат защитни горски пояси за укрепване на пластовете, за да се спре ерозията в урвестия и каменлив терен. Да се укрепят четирите водосбора в раиона над селото, за де се намалят свлачищата и да се защити селото от горските поройни води, които и сега, макар да е залесено, го засипват с камъни и пясък. Със същата цел през тридесетте-четиридесетте години на миналият век са построени и баражи, с които са укрепвани водосборите.

Нашите баби и дядовци са ни казвали, че поляната над селото, в границите на концесията е било гробището. В границите на концесията се намира и оброчището „Св.Николай Чудотворец”. В тази местност са откривани много интересни неща с голяма археологическа стойност. В землището на с.Балша са открити оръдия на труда още от неолита.

До оброчището в дола наречен „Селски дол” имаше извор, от който населението и туристите си наливаха изворна вода. Поради изсичане на гората от акации над него, при проливните дъждове то бе затрупано от свляклата се земна маса.

Добиването на пясъка ще доведе до изкопаване на 200 декара кратер между селото и поляната, където се провежда съборът на селото, а в последните години и „дръм енд бейс” фестивала. Този кратер точно над селото ще се запълва с пороища вода, които ще подкопаят и отнесат селото.

Завинаги се пресича връзката на хората с планината, с гората, с живописните горски полянки, пропадат мечтите за развиване на Балша като място за туризъм с екопътеки, място за поклонение до манастира, част от Софийската Света гора.

Бъдещата кариера, а и цяла Балша е в свачищна зона – Балша няма да я има, ако изсекат гората и изкопаят пясъка!

В момента на нашата територия има и действаща кариера за добив на строителни материали – варовици и доломити в кариера „Люляците” с концесионер „МДЗ - Балша" АД. На 27.06.2008г. е сключен договор за още 25г. с Решение № 316 от 17 май 2008г. по Предложение на МРРБ , отново без да се уведомят жителите на околните села. Същата в продължение на 45г. разрушава пътищата и замърсява землищата на селата Балша, Голяновци и Драговищица.

На 26.03.2009г. научихме и за Инвестиционното предложение за изграждане на кариера от ЕТ „ТЕМА – БОРИСЛАВ ЯНАКИЕВ” за добиване на строителни материали – пясъци в находище „Манастира Св.Тодор – запад”, което се намира на 30м. от концесия „Младжавица”.

При това подреждане на трите кариери една до друга над селото, ако случайно няма и други за които не знаем, не само се прекъсва достъпа от селото към планината, но и селото ще бъде обречено на обезлюдяване, защото няма да има нормални условия за живот.

ЗАТОВА НИЕ, ХОРАТА ОТ СЕЛО БАЛША СМЕ СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНИ И ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАЧЕТЕ ПРАВОТО И ЖЕЛАНИЕТО НА ХОРАТА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ И ЩЕ СЕ СЪОБРАЗИ С КОНСТИТУЦИЯТА - чл.55 от същата, ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ОРХУСКАТА КОНВЕНЦИЯ, ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НЕЗАБАВНО ЩЕ СЕ НАМЕСИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОВА БЕЗУМИЕ.

БАЛША Е ГОТОВА НА ВСИЧКО ЗА ДА СЪХРАНИ ЖИЗНЕНАТА СИ СРЕДА, ЖИВОТА СИ, БЪДЕЩЕТО СИ!

БАЛША НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НОВА КАРИЕРА И ИСКА АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ ЗА КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТАЗИ КОНЦЕСИЯ!

1 коментар:

Анонимен каза...

Може ли да атакуваме решението за концесия в Конституционния съд като противоречащо на нормативната уредба?