понеделник, 25 май 2009 г.

Прокуратурата се ослушва за Гълъбово

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 05-25/25.05.2009 г.

До Върховна касационна прокуратура на Република България
( на Постановление на ВКП от 22.02. 2008 г. )
Ж А Л БА
oт Национално движение „Екогласност”
Относно: Неправилно насочване от Окръжна прокуратура–Стара Загора на разпоредено от ВКП на 22.02.2008 г. наказателно производство за замърсяването на въздуха в Гълъбово

Уважаеми Върховни прокурори,
Съобразно разпореждане на Върховна касационна прокуратура, получихме на 19.05.2009 г. Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора, от 11.04.2008 г., за прекратяване на наказателното производство по ДП № 215/2007 по описа на ОДП-Стара Загора и преписка № 1327/2007 по описа на ОП-Стара Загора.
Дължим да внесем уточнение, че това наказателно производство НЕ е било в отговор на нашия сигнал от 01.04.2007 г. до Главния прокурор, а е по сигнал на кмета на община Гълъбово и касае само един ограничен случай за търсене на отговорност от РИОСВ-Стара Загора, единствено относно неправомерно съхраняване на опасни азбестови отпадъци от “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово, общ. Гълъбово. Не сме запознати с произнасянето по този случай на Окръжен съд-Стара Загора, но в това постановление правилно се заключава, че “по своето същество строежът на нерегламентираната площадка е незаконен – спрян от експлоатация, поради липса на одобрени проекти и съгласувателни документи с компетентните инстанции, без административноправна процедура”. Жалко е за здравето на хората от околността, че няма наложени санкции и от страна на община Гълъбово за незаконосъобразността на строежа, както съобщава Прокуратурата.
Това постановление на ОП-Стара Загора, обаче не разследва истинския нарушител на закона по чл. 282, ал. 1 от НК - Министерството на околната среда и водите, относно издаването на Комплексни разрешителни. Без да се съобрази със сериозния документ от Министерството на здравеопазването - Анализ, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г., министър Джевдет Чакъров е издал Решение № 52-НО-ИО-А1/2007 за актуализация на комплексното разрешително на “Енел Оперейшънс България” АД, с което за 5 години е узаконено временното съхранение на опасните азбестови отпадъци.
В същото време ОП-Стара Загора, ПОРОЧНО в това постановление приема без санкции признаваните неопределено за „минимални” вредите за здравето на хората, против което ние протестираме, тъй като в нашия сигнал сме предоставили публикации, от които е видно, че в района всяко шесто момче се ражда с един тестис и са скандални данните от посочения доклад на МЗ за установените, най-вече при децата от ранната и предучилищната възраст, престъпления срещу човешкото здраве – изразяващи се в по-висока неспецифична бронхо-пулмонална патология и на заболявания с доказана алергична генеза.
Водими от горното, на основание чл. 243, ал. 9 и във връзка с чл. 204 от НПК, Национално движение „Екогласност“ НАСТОЯВА Върховна касационна прокуратура служебно да отмени Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора, от 11.04.2008 г., за прекратяване на наказателното производство по ДП № 215/2007 по описа на ОДП-Стара Загора и преписка № 1327/2007 по описа на ОП-Стара Загора, като същото го ПРИСЪЕДИНИ към разпореденото на 22.02.2008 г. от ВКП образуване на наказателно производство по чл. 282, чл. 352, ал. 1 и чл. 353, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Национално движение „Екогласност“ ПОДДЪРЖА своето искане да получи АДЕКВАТЕН отговор от
ВКП относно хода по отмяната на две други постановления - на Апелативна прокуратура–Пловдив от 14.01.2008 г. и на Окръжна прокуратура–Стара Загора от 03.12.2007 г., с които беше отказано образуване на досъдебно производство за замърсяването на въздуха в община Гълъбово - по нашия сигнал от 01.04.2007 г. до Главния прокурор. Върховна касационна прокуратура отмени на 22.02.2008 г. тези две постановления за отказ, като разпореди образуване на наказателно производство срещу неизвестен извършител по чл. 282, чл. 352, ал. 1 и чл. 353, ал. 2 от Наказателния кодекс, поради данните от системата за ранно предупреждение, според които източници на замърсяване на въздуха в община Гълъбово са емисиите от производствените мощности на “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово общ. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево общ. Раднево, ТЕЦ “Марица изток 3”, както е записано в постановлението на ВКП от 22.02.2008 г.
В изпратеното ни сега постановление от 11.04.2008 г. на Окръжна прокуратура-Стара Загора, не се отговаря на нито един от въпросите в разпореденото наказателно производство с постановлението на
ВКП от 22.02.2008 г. по нашия сигнал.

Национално движение „Екогласност” се надява, че продължаващият престъпен екогеноцид спрямо хората в Гълъбово ще бъде спрян от сериозната намеса на българската прокуратура.
Обнадеждаваща е извършваната в момента цялостна оценка от Европейската комисия за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването в държавите-членки на ЕС, за което от Брюксел писмено информираха НД „Екогласност” на 27.02.2009 г., по откритата процедура с референтен № 2008/4288 - за анализ на експлоатацията на инсталациите от Енергийния комплекс „Марица-Изток”.

С уважение:
Петър Пенчев
Заместник-председател

Няма коментари: